Kisherend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete

a Kisherend Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2021. 06. 01

Kisherend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a Kisherend Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítéséről

Kisherend Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

I. FEJEZET A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed Kisherend Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat).

II. FEJEZET Létszám adatok

2. § A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét 3 főben hagyja jóvá.

A záró létszám részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

III. FEJEZET Önkormányzat bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatainak teljesítése

3. § Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként

  • a) működési költségvetési bevételek 18.134.813 forint,
  • b) felhalmozási célú bevételek 16.487.410 forint,
  • c) előző évi pénzmaradvány 13.447.919 forint,
  • d) finanszírozási célú műveletek bevételei 880.839 forint,
  • e) működési célú költségvetési kiadások 13.970.236 forint,

ebből:

ea) személyi juttatások 4.264.277 forint,

eb) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 553.778 forint,

ec) dologi kiadások 8.361.480 forint,

ed) ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai 420.000 forint,

ee) egyéb működési célú kiadások 370.701 forint,

f) a felhalmozási célú költségvetési kiadások 20.051.917 forint,

ebből:

fa) beruházási kiadások 20.051.917 forint,

fb) felújítási kiadások 0 forint,

g) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 577.903 forint

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint fogadja el.

IV. FEJEZET Egyéb mellékletek

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát 152.795.192 forint eszköz és forrás főösszegben állapítja meg a 3. számú melléklet alapján.

6. § Önkormányzat előirányzatának felhasználási tervét, eredmény kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. § Önkormányzat 2020. évi maradványa 14.350.925 forint, az erre vonatkozó kimutatást az 5. számú melléklet tartalmazza.

8. § Önkormányzat kiadásainak kormányzati funkciók szerint tagolt listáját a 6. számú melléklet tartalmazza.

9. § Önkormányzat bevételeinek kormányzati funkciók szerint tagolt listáját a 7. számú melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza.

11. § A következő 3 évre tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek várható állományáról készült kimutatást a 9. számú melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat normatív állami támogatásokkal történő, Magyar Államkincstárral szembeni elszámolását a 10-1. és a 10-2., számú mellékletek tartalmazzák.

V. FEJEZET Záró rendelkezések

13. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

2020. ÉVI LÉTSZÁM ADATOK

Megnevezés

Létszám (fő)

Nyitó

Záró

Kisherend Község Önkormányzata

közalkalmazottak

1

1

közfoglalkoztatottak

2

1

választott tisztségviselők

1

1

2. melléklet

Kisherend Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti %-a

Módosított %-a

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti %-a

Módosított %-a

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

16 934 053

18 192 463

18 134 813

107%

100%

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

16 241 772

28 378 811

13 970 236

86%

49%

aa)

Önkormányzatok működési támogatásai

14 447 575

15 138 225

15 138 225

105%

100%

aa)

Személyi jellegű kiadások

3 207 780

4 264 277

4 264 277

133%

100%

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

6 333 245

6 333 245

6 333 245

100%

100%

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

514 936

553 778

553 778

108%

100%

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

6 314 330

6 412 380

6 412 380

102%

100%

ac)

Dologi jellegű kiadások

7 283 100

8 361 480

8 361 480

115%

100%

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

1 800 000

2 000 000

2 000 000

111%

100%

ad)

Önkormányzat szociális támogatásai

650 000

420 000

420 000

65%

100%

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

392 600

392 600

-

100%

ae)

Egyéb működési célú kiadások

155 000

370 701

370 701

239%

100%

ab)

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

-

-

af)

Működési tartalék

4 430 956

14 408 575

0

0%

0%

ac)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

345 422

860 668

860 668

249%

100%

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

13 676 903

20 051 917

20 051 917

147%

100%

ad)

Közhatalmi bevételek

1 516 500

1 259 530

1 201 867

79%

95%

ba)

Beruházási kiadások

7 176 904

20 051 917

20 051 917

279%

100%

ae)

Működési bevételek

624 556

934 040

934 053

150%

100%

bb)

Felújítási kiadások

6 499 999

0

0

0%

-

af)

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

0

0

-

-

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

-

-

ag)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

-

-

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

577 903

577 903

577 903

100%

100%

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

16 487 410

16 487 410

-

100%

ca)

Kölcsönök, hitelek törlesztése

0

0

0

-

-

ba)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

-

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

577 903

577 903

577 903

100%

100%

bb)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

16 487 410

16 487 410

-

100%

cc)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

-

-

bc)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

-

-

cd)

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

-

-

bd)

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

0

0

-

-

be)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

-

-

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

13 562 525

14 328 758

14 328 758

106%

100%

ca)

Maradvány igénybevétele

13 562 525

13 447 919

13 447 919

99%

100%

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

880 839

880 839

-

100%

cc)

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

-

cd)

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

-

ÖSSZES BEVÉTEL

30 496 578

49 008 631

48 950 981

161%

100%

ÖSSZES KIADÁS

30 496 578

49 008 631

34 600 056

113%

71%

3. melléklet

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

Változás %-ban

1

A/I/2 Szellemi termékek

164 123

0

0%

2

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

164 123

0

0%

3

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

118 043 017

126 968 187

108%

4

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

4 511 486

7 800 572

173%

5

A/II/4 Beruházások, felújítások

2 362 000

0

0%

6

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

124 916 503

134 768 759

108%

7

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

10 000

10 000

100%

8

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

10 000

0

0%

9

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

0

10 000

-

10

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

10 000

10 000

100%

11

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

125 090 626

134 778 759

108%

12

C/II/1 Forintpénztár

51 640

49 225

95%

13

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

51 640

49 225

95%

14

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

13 340 899

14 260 048

107%

15

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

13 340 899

14 260 048

107%

16

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

13 392 539

14 309 273

107%

17

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

3 598 996

356 640

10%

18

D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

1

2

200%

19

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

373 000

97 218

26%

20

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

2 345 944

201 757

9%

21

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

880 051

57 663

7%

22

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

356

0

0%

23

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

356

0

0%

24

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

3 599 352

356 640

10%

25

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

0

650 957

-

26

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

650 957

-

27

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

0

16 440

-

28

D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

16 440

-

29

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

0

667 397

-

30

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

2 623 123

-

31

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

2 623 123

-

32

D/III/4 Forgótőke elszámolása

60 000

60 000

100%

33

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

60 000

2 683 123

4472%

34

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

3 659 352

3 707 160

101%

35

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

142 142 517

152 795 192

107%

36

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

139 592 000

139 592 000

100%

37

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

2 441 255

2 441 255

100%

38

G/IV Felhalmozott eredmény

-11 420 731

-4 681 557

41%

39

G/VI Mérleg szerinti eredmény

6 739 174

-35 362

-1%

40

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

137 351 698

137 316 336

100%

41

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

577 903

880 839

152%

42

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

577 903

880 839

152%

43

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

577 903

880 839

152%

44

H/III/1 Kapott előlegek

0

2 641 471

-

45

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

4 620

0

0%

46

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

4 620

2 641 471

57175%

47

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

582 523

3 522 310

605%

48

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

650 957

-

49

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

390 150

438 596

112%

50

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

3 818 146

10 866 993

285%

51

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

4 208 296

11 956 546

284%

52

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

142 142 517

152 795 192

107%

4. melléklet

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

Változás %-ban

1

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

4 132 306

330 330

8%

2

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

484 283

721 872

149%

3

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

174 556

208 726

120%

4

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

4 791 145

1 260 928

26%

5

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

15 451 506

15 138 225

98%

6

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

1 951 499

860 668

44%

7

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

7 040 364

9 438 563

134%

8

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

621 786

251 142

40%

9

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

25 065 155

25 688 598

102%

10

10 Anyagköltség

3 247 569

1 737 185

53%

11

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

4 690 454

4 108 691

88%

12

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

6 730

20 603

306%

13

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

7 944 753

5 866 479

74%

14

14 Bérköltség

3 969 339

3 691 159

93%

15

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

531 675

622 071

117%

16

16 Bérjárulékok

659 626

553 271

84%

17

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

5 160 640

4 866 501

94%

18

VI Értékcsökkenési leírás

6 525 045

6 332 394

97%

19

VII Egyéb ráfordítások

3 486 698

9 919 527

284%

20

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

6 739 164

-35 375

-1%

21

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

10

13

130%

22

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

10

13

130%

23

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

10

13

130%

24

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

6 739 174

-35 362

-1%

5. melléklet

Megnevezés

Összeg

1

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

34 622 223

2

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

34 022 153

3

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

600 070

4

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

14 328 758

5

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

577 903

6

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

13 750 855

7

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

14 350 925

8

C) Összes maradvány (=A+B)

14 350 925

9

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

14 350 925

6. melléklet

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

084031 Civil szervezetek működési támogatása

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

3 642 206

0

0

0

0

0

1 145 126

0

0

0

0

98 438

0

0

0

0

2 398 642

0

2

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

79 071

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 071

0

3

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

3 721 277

0

0

0

0

0

1 145 126

0

0

0

0

98 438

0

0

0

0

2 477 713

0

4

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

207 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

207 000

0

0

0

0

5

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

336 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

336 000

0

0

0

0

0

0

6

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

543 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

336 000

0

207 000

0

0

0

0

7

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

4 264 277

0

0

0

0

0

1 145 126

0

0

0

0

434 438

0

207 000

0

0

2 477 713

0

8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

553 778

0

0

0

0

0

94 932

0

0

0

0

15 258

0

31 049

0

0

412 539

0

9

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

553 778

0

0

0

0

0

94 932

0

0

0

0

15 258

0

31 049

0

0

412 539

0

10

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

2 912 430

35 402

22 165

0

0

0

121 678

0

63 080

0

20 700

93 948

77 134

623 583

0

0

561 149

1 293 591

11

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

2 912 430

35 402

22 165

0

0

0

121 678

0

63 080

0

20 700

93 948

77 134

623 583

0

0

561 149

1 293 591

12

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

102 466

71 880

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 586

0

0

0

0

0

0

13

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

102 466

71 880

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 586

0

0

0

0

0

0

14

Közüzemi díjak (K331)

730 685

152 454

18 673

0

0

0

0

0

0

330 939

0

10 006

0

216 778

0

0

1 835

0

15

Vásárolt élelmezés (K332)

48 473

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 473

0

0

16

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

261 016

0

68 360

0

0

0

0

0

0

62 973

0

0

0

10 000

0

0

119 683

0

17

Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)

20 603

0

0

9 468

0

0

0

0

0

0

0

11 135

0

0

0

0

0

0

18

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

472 588

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

157 948

0

0

0

0

0

314 640

19

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

2 493 463

192 688

0

0

0

0

0

27 559

0

0

0

301 659

0

1 366 640

0

0

165 117

439 800

20

ebből: biztosítási díjak (K337)

330 890

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

165 773

0

0

0

0

165 117

0

21

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

4 026 828

345 142

87 033

9 468

0

0

0

27 559

0

393 912

0

480 748

0

1 593 418

0

48 473

286 635

754 440

22

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 249 234

73 949

29 213

2 556

0

0

32 852

7 441

17 031

98 818

5 590

84 194

20 826

226 665

0

13 087

177 572

459 440

23

Egyéb dologi kiadások (K355)

70 522

2 107

0

13 200

0

0

0

0

0

0

0

55 215

0

0

0

0

0

0

24

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

1 319 756

76 056

29 213

15 756

0

0

32 852

7 441

17 031

98 818

5 590

139 409

20 826

226 665

0

13 087

177 572

459 440

25

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

8 361 480

528 480

138 411

25 224

0

0

154 530

35 000

80 111

492 730

26 290

744 691

97 960

2 443 666

0

61 560

1 025 356

2 507 471

26

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

420 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

420 000

27

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

420 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

420 000

28

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

420 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

420 000

29

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

14 550

0

0

0

14 550

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

14 550

0

0

0

14 550

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

277 051

0

0

0

0

277 051

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)

27 670

0

0

0

0

27 670

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

249 381

0

0

0

0

249 381

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

79 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 600

0

0

67 500

0

0

0

35

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

67 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 500

0

0

0

36

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

11 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 600

0

0

0

0

0

0

37

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

370 701

0

0

0

14 550

277 051

0

0

0

0

0

11 600

0

0

67 500

0

0

0

38

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

10 158 541

0

1 200 350

0

0

0

0

0

3 937 007

0

0

5 021 184

0

0

0

0

0

0

39

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

5 630 370

0

0

0

0

0

0

0

4 980 000

0

0

167 307

0

0

0

0

483 063

0

40

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

4 263 006

0

324 094

0

0

0

0

0

2 407 592

0

0

1 400 893

0

0

0

0

130 427

0

41

Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)

20 051 917

0

1 524 444

0

0

0

0

0

11 324 599

0

0

6 589 384

0

0

0

0

613 490

0

42

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)

34 022 153

528 480

1 662 855

25 224

14 550

277 051

1 394 588

35 000

11 404 710

492 730

26 290

7 795 371

97 960

2 681 715

67 500

61 560

4 529 098

2 927 471

43

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

577 903

0

0

0

577 903

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+…+292+295) (K91)

577 903

0

0

0

577 903

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)

577 903

0

0

0

577 903

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)

34 600 056

528 480

1 662 855

25 224

592 453

277 051

1 394 588

35 000

11 404 710

492 730

26 290

7 795 371

97 960

2 681 715

67 500

61 560

4 529 098

2 927 471

47

Átlagos statisztikai állományi létszám

3

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

7. melléklet

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

6 333 245

0

0

6 333 245

0

0

0

0

0

0

0

2

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

6 360 000

0

0

6 360 000

0

0

0

0

0

0

0

3

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

52 380

0

0

52 380

0

0

0

0

0

0

0

4

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)

6 412 380

0

0

6 412 380

0

0

0

0

0

0

0

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 000 000

0

0

2 000 000

0

0

0

0

0

0

0

6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

392 600

0

0

392 600

0

0

0

0

0

0

0

7

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

15 138 225

0

0

15 138 225

0

0

0

0

0

0

0

8

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

860 668

0

0

0

0

748 633

0

112 035

0

0

0

9

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

860 668

0

0

0

0

748 633

0

112 035

0

0

0

10

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

15 998 893

0

0

15 138 225

0

748 633

0

112 035

0

0

0

11

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

16 487 410

0

0

0

0

0

16 487 410

0

0

0

0

12

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

16 487 410

0

0

0

0

0

16 487 410

0

0

0

0

13

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

16 487 410

0

0

0

0

0

16 487 410

0

0

0

0

14

Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)

6 911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 911

15

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

6 911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 911

16

Jövedelemadók (=82+85) (B31)

6 911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 911

17

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

262 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

262 000

18

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

262 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

262 000

19

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

862 297

0

0

0

0

0

0

0

0

0

862 297

20

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

862 297

0

0

0

0

0

0

0

0

0

862 297

21

Gépjárműadók (=143+…+146) (B354)

1 848

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 848

22

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

1 848

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 848

23

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

864 145

0

0

0

0

0

0

0

0

0

864 145

24

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

68 811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 811

25

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

1 201 867

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 201 867

26

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

641 563

0

641 563

0

0

0

0

0

0

0

0

27

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

641 563

0

641 563

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

80 665

0

4 214

0

0

0

0

76 451

0

0

0

29

Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)

208 726

0

208 726

0

0

0

0

0

0

0

0

30

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

208 726

0

208 726

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)

13

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

13

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

3 086

2 919

0

0

0

2

0

163

1

1

0

34

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

163

0

0

0

0

0

0

163

0

0

0

35

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)

934 053

2 932

854 503

0

0

2

0

76 614

1

1

0

36

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)

34 622 223

2 932

854 503

15 138 225

0

748 635

16 487 410

188 649

1

1

1 201 867

37

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

13 447 919

0

0

0

13 447 919

0

0

0

0

0

0

38

Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)

13 447 919

0

0

0

13 447 919

0

0

0

0

0

0

39

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

880 839

0

0

880 839

0

0

0

0

0

0

0

40

Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81)

14 328 758

0

0

880 839

13 447 919

0

0

0

0

0

0

41

Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)

14 328 758

0

0

880 839

13 447 919

0

0

0

0

0

0

42

Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)

48 950 981

2 932

854 503

16 019 064

13 447 919

748 635

16 487 410

188 649

1

1

1 201 867