Nyírtelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 09. 09

Nyírtelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)[1] A Nyírtelek Város Polgármestere Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi költségvetését:

1.123.530.252 Ft költségvetési bevétel

1.365.472.534 Ft költségvetési kiadás

241.942.282 Ft költségvetési hiány, ebből:

86.880.416 Ft működési hiány

155.061.866 Ft felhalmozási hiány

266.813.366 Ft finanszírozási bevétel

24.871.084 Ft finanszírozási kiadás

241.942.282 Ft finanszírozási többlet, ebből:

74.035.699 Ft működési többlet

167.906.583 Ft felhalmozási többlet

összegben állapítja meg.

(2) [1]

(3) [2]

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1, 2/a, 2/b, 3/a, 3/b, 4/a, 4/b, 5/a, 5/b számú melléklete alapján határozza meg a polgármester.

(5) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2/c,2/d,3/c,3/d,4/c,4/d, 5/c, 5/d mellékletek szerint állapítja meg.

(6) [3] A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak bemutatását önkormányzati és intézményi szinten a 6/a, 6/b, 7/a, 7/b mellékletek részletezik.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből történik.

A költségvetés részletezése

3. § A Polgármester az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) A 2020/2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 1. számú tájékoztató tábla mutatja be.

(2) Az Önkormányzat és intézményei előirányzat felhasználási ütemtervét 2.1-2.4 számú tájékoztató tábla tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntései alapján kimutatott kötelezettségeket a 3. számú tájékoztató tábla részletezi.

(4) A 2021. költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeinek és kiadásinak részletezését a 4. számú tájékoztató tábla mutatja be.

(5) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások részletezését a 5. számú tájékoztató tábla tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. számú tájékoztató tábla szerint határozza meg.

(7) Az EU-s támogatással és egyéb forrásból megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait és hozzájárulásokat a 7- 8. számú tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

(8) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. tájékoztató tábla tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 10. számú tájékoztató tábla részletezi.

(10) Az Önkormányzat és az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények éves létszámkeretét a 11.1-11.4 számú tájékoztató tábla tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(7) Az Önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére bruttó 200.000.- Ft/fő cafeteria juttatást biztosít.

(8) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2021. évben 46.380.- Ft.

Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 10.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatai között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, a negyedévet követő hónap 15. napjáig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szerv felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

8. § [2]

9. § Ez a rendelet 2021. május 27-én 11 órakor lép hatályba.

1. melléklet [3]

Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege

Ft-ban

Ssz.

BEVÉTELEK

Ssz.

KIADÁSOK


2021. évi eredeti előirányzat


2021.V.27.
módosított ei.


2021. VIII.…
módosítás

2021. évi módosított előirányzat


2021. évi eredeti előirányzat


2021.V.27.
módosított ei.


2021. VIII.…
módosítás


2021. évi módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V)

983.947.471

1.143.748.966

10.678.167

1.154.427.133

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+…VI)

983.947.471

1.160.322.847

6.949.003

1.167.271.850

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2)

616.585.485

732.236.163

30.034.582

762.270.745

I.

Személyi juttatások

453.742.330

537.093.100

6.104.585

543.197.685


1.

Önkormányzatok működési támogatásai


595.490.485


602.471.229


27.812.079


630.283.308


II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


65.905.095


72.821.917


926.224


73.748.141


2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


21.095.000


129.764.934


2.222.503


131.987.437


III.

Dologi kiadások


305.605.671


324.654.763


1.774.044


326.428.807

II.

Közhatalmi bevételek

231.850.000

231.850.000

-22.164.414

209.685.586

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

19.100.000

19.100.000

0

19.100.000

III.

Működési bevételek

78.532.794

80.756.020

2.807.999

83.564.019

V.

Egyéb működési célú kiadások

115.774.756

181.781.983

-1.855.850

179.926.133


1.

Egyéb működési bevételek


0


0


0


0

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás

9.352.813

9.352.813


3.578.179


12.930.992

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

2.

Működési célú kiadás Áh-on belülre

500.000

646.141

0

646.141

V.

Működési finanszírozási bevétel

56.979.192

98.906.783

0

98.906.783

3.

Működési célú kiadás Áh-on kívülre

100.500.000

143.000.000

0

143.000.000

1.

Pénzmaradvány

56.979.192

97.855.318

0

97.855.318

4.

Tartalék

5.421.943

28.783.029

-5.434.029

23.349.000

2.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

1.051.465

0

1.051.465

VI.

Működési finanszírozási kiadások

23.819.619

24.871.084

0

24.871.084


0


1.

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése


23.819.619


24.871.084


0


24.871.084

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
(VI+VII+VIII+IX)


185.389.014


205.276.311


30.640.174


235.916.485

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
(VII+VIII+IX)


185.389.014


188.702.430


34.369.338


223.071.768

VI.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

0

4.445.863

20.240.173

24.686.036

VII.

Beruházások

82.659.681

85.372.853

2.807.394

88.180.247

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


0 4445863


321.894


4.767.757


VIII.

Felújítások

102.729.333

103.329.577


31.561.944


134.891.521

VII.

Felhalmozási bevételek

26.368.206

32.923.865

10.400.001

43.323.866

IX.

Egyéb felhalmozási kiadások áh. Kívülre

0

0

0

0

VIII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

IX.

Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány

159.020.808

167.906.583

0

167.906.583

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1.169.336.485

1.349.025.277

41.318.341

1.390.343.618

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1.169.336.485

1.349.025.277

41.318.341

1.390.343.618

2. melléklet [4]

2/a. melléklet Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL

Ft-ban


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2021. évi eredeti előirányzat

2021.V.27.
módosított ei.

2021. VIII.…
módosítás

2021. évi módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

854.660.279

972.064.785

10.678.167

982.742.952

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

B1

595.490.485

711.141.163

30.034.582

741.175.745

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

595.490.485

602.471.229

27.812.079

630.283.308

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

108.669.934

2.222.503

110.892.437

II.

Közhatalmi bevételek

B3

231.850.000

231.850.000

-22.164.414

209.685.586

III.

Működési bevételek

B4

27.319.794

29.073.622

2.807.999

31.881.621

1.

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

0

0

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

26.368.206

37.369.728

30.640.174

68.009.902

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

B2

0

4.445.863

20.240.173

24.686.036

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

4.445.863

321.894

4.767.757

VI.

Felhalmozási bevételek

B5

26.368.206

32.923.865

10.400.001

43.323.866

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

56.979.192

85.832.835

0

85.832.835

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

56.979.192

84.781.370

84.781.370

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

1.051.465

1.051.465

Központi irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

159.020.808

159.020.808

0

159.020.808

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

159.020.808

159.020.808

0

159.020.808

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1.097.028.485

1.254.288.156

41.318.341

1.295.606.497

3. melléklet [5]

2/b. melléklet Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlege KIADÁS

Ft-ban


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2021. évi eredeti előirányzat

2021.V.27.
módosított ei.

2021. VIII.…
módosítás

2021. évi módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)

358.738.741

524.652.787

-14.062

524.638.725

I.

Személyi juttatások

K1

57.798.017

135.104.853

177.299

135.282.152

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

27.922.531

104.729.367

177.299

104.906.666

2.

Külső személyi juttatások

K12

29.875.486

30.375.486

0

30.375.486

= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai

K121

19.794.480

19.794.480

0

19.794.480

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6.915.897

12.895.909

27.481

12.923.390

III.

Dologi kiadások

K3

159.150.071

175.770.042

1.637.008

177.407.050

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

19.100.000

19.100.000

0

19.100.000

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

115.774.756

181.781.983

-1.855.850

179.926.133

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás

K502

9.352.813

9.352.813

3.578.179

12.930.992

2.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre

K506

500.000

646.141

0

646.141

3.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre

K512

100.500.000

143.000.000

0

143.000.000

4.

Tartalékok

K513

5.421.943

28.783.029

-5.434.029

23.349.000

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

173.922.514

177.235.930

34.369.338

211.605.268

VI.

Beruházások

K6

73.352.181

76.065.353

2.807.394

78.872.747

VII.

Felújítások

K7

100.570.333

101.170.577

31.561.944

132.732.521

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0

0

0

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on kivülre

K84

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

564.367.230

552.399.439

6.963.065

559.362.504

1.

Előző évi megelőlegezés visszafizetése

K914

23.819.619

24.871.084

24.871.084

2.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

540.547.611

527.528.355

6.963.065

534.491.420

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1.097.028.485

1.254.288.156

41.318.341

1.295.606.497

4. melléklet [6]

2/c. melléklet Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Módosított előirányzat

Ssz.

Kiadások

Módosított előirányzat

KÖTELEZŐ FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1.066.075.787

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

522.138.725

1.

Önkormányzatok működési támogatása

630.283.308

1.

Személyi juttatások

135.282.152

2.


Működési célú támogatások Áht-on belülről


110.892.437


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


12.923.390

3.

Közhatalmi bevételek

209.685.586

3.

Dologi kiadások

177.407.050

4.

Működési bevételek

31.881.621

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

19.100.000

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

177.426.133

6.

Költségvetési maradvány

82.281.370

5.a

Általános tartalék

23.349.000

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

1.051.465

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

227.030.710

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

211.605.268

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

24.686.036

1.

Beruházások

78.872.747

2.

Felhalmozási bevétel

43.323.866

2.

Felújítások

132.732.521

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Költségvetési maradvány

159.020.808

4.

Finanszírozási kiadás

559.362.504

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1.293.106.497

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1.293.106.497

5. melléklet [7]

2/d. melléklet Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Módosított előirányzat

Ssz.

Kiadások

Módosított előirányzat

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

2.500.000

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2.500.000

1.

Önkormányzatok működési támogatása

0

1.

Személyi juttatások

0

2.


Működési célú támogatások Áht-on belülről


0


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


0

3.

Közhatalmi bevételek

0

3.

Dologi kiadások

0

4.

Működési bevételek

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

2.500.000

6.

Költségvetési maradvány

2.500.000

5.a

Általános tartalék

0

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

0

1.

Beruházások

0

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Költségvetési maradvány

0

4.

Finanszírozási kiadás

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2.500.000

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2.500.000

6. melléklet [8]

3/a melléklet a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL

Ft-ban


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2021. évi eredeti előirányzat

2021.V.27.
módosított ei.

2021. VIII.…
módosítás

2021. évi módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

1.960.000

2.429.398

0

2.429.398

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

B1

0

0

0

0

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

0

0

0

II.

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

III.

Működési bevételek

B4

1.960.000

2.429.398

0

2.429.398

1.

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

0

0

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

0

0

0

0

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

B2

0

0

0

0

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

VI.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

138.899.656

135.885.789

0

135.885.789

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

5.986.133

0

5.986.133

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

138.899.656

129.899.656

0

129.899.656

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

0

4.000.500

0

4.000.500

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

4.000.500

0

4.000.500

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

140.859.656

142.315.687

0

142.315.687

7. melléklet [9]

3/b. melléklet a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési mérlege KIADÁS

Ft-ban


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2021. évi eredeti előirányzat

2021.V.27.
módosított ei.

2021. VIII.…
módosítás

2021. évi módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)

136.859.156

138.315.187

0

138.315.187

I.

Személyi juttatások

K1

100.554.795

100.554.795

0

100.554.795

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

99.754.795

99.754.795

0

99.754.795

2.

Külső személyi juttatások

K12

800.000

800.000

0

800.000

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

14.119.361

14.119.361

0

14.119.361

III.

Dologi kiadások

K3

22.185.000

23.641.031

0

23.641.031

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

1.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre

K506

0

0

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre

K512

0

0

0

0

3.

Tartalékok

K513

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

4.000.500

4.000.500

0

4.000.500

VI.

Beruházások

K6

4.000.500

4.000.500

0

4.000.500

VII.

Felújítások

K7

0

0

0

0

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0

0

0

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre

K84

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

140.859.656

142.315.687

0

142.315.687

8. melléklet [10]

3/c. melléklet a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Módosított előirányzat

Ssz.

Kiadások

Módosított előirányzat

KÖTELEZŐ FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

138.315.187

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

138.315.187

1.

Önkormányzatok működési támogatása

0

1.

Személyi juttatások

100.554.795

2.


Működési célú támogatások Áht-on belülről


0


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


14.119.361

3.

Közhatalmi bevételek

0

3.

Dologi kiadások

23.641.031

4.

Működési bevételek

2.429.398

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

0

6

Központi irányitó szervi támogatás

129.899.656

5.a

Általános tartalék

0

7

Költségvetési maradvány

5.986.133

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

4.000.500

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

4.000.500

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

0

1.

Beruházások

4.000.500

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Központi irányitó szervi támogatás

0

4.

Finanszírozási kiadás

0

5.

Költségvetési maradvány

4.000.500

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

142.315.687

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

142.315.687

9. melléklet [11]

3/d. melléklet a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Módosított előirányzat

Ssz.

Kiadások

Módosított előirányzat

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

1.

Önkormányzatok működési támogatása

1.

Személyi juttatások

2.


Működési célú támogatások Áht-on belülről


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3.

Közhatalmi bevételek

3.

Dologi kiadások

4.

Működési bevételek

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

5.

Egyéb működési célú kiadások

6

Központi irányitó szervi támogatás

5.a

Általános tartalék

7

Költségvetési maradvány

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

1.

Beruházások

2.

Felhalmozási bevétel

2.

Felújítások

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

4.

Központi irányitó szervi támogatás

4.

Finanszírozási kiadás

5.

Költségvetési maradvány

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

10. melléklet [12]

4/a. melléklet a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL

Ft-ban


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2021. évi eredeti előirányzat

2021.V.27.
módosított ei.

2021. VIII.…
módosítás

2021. évi módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

253.000

253.000

0

253.000

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

B1

0

0

0

0

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

0

0

0

II.

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

III.

Működési bevételek

B4

253.000

253.000

0

253.000

1.

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

0

0

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

0

0

0

0

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

B2

0

0

0

0

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

VI.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

241.146.624

239.146.624

0

239.146.624

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

0

0

0

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

241.146.624

239.146.624

0

239.146.624

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

2.580.725

4.672.000

0

4.672.000

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

2.091.275

0

2.091.275

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

2.580.725

2.580.725

2.580.725

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

243.980.349

244.071.624

0

244.071.624

11. melléklet [13]

4/b. mellékelt a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetési mérlege KIADÁS

Ft-ban


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2021. évi eredeti előirányzat

2021.V.27.
módosított ei.

2021. VIII.…
módosítás

2021. évi módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)

239.308.349

239.399.624

0

239.399.624

I.

Személyi juttatások

K1

158.943.194

158.943.194

0

158.943.194

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

157.673.194

157.673.194

0

157.673.194

2.

Külső személyi juttatások

K12

1.270.000

1.270.000

0

1.270.000

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

23.856.555

23.856.555

0

23.856.555

III.

Dologi kiadások

K3

56.508.600

56.599.875

0

56.599.875

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

1.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre

K506

0

0

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre

K512

0

0

0

0

3.

Tartalékok

K513

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

4.672.000

4.672.000

0

4.672.000

VI.

Beruházások

K6

4.672.000

4.672.000

0

4.672.000

VII.

Felújítások

K7

0

0

0

0

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0

0

0

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre

K84

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

243.980.349

244.071.624

0

244.071.624

12. melléklet [14]

4/c. mellékelt a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Módosított előirányzat

Ssz.

Kiadások

Módosított előirányzat

KÖTELEZŐ FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

239.399.624

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

239.399.624

1.

Önkormányzatok működési támogatása

0

1.

Személyi juttatások

158.943.194

2.


Működési célú támogatások Áht-on belülről


0


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


23.856.555

3.

Közhatalmi bevételek

0

3.

Dologi kiadások

56.599.875

4.

Működési bevételek

253.000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

0

6.

Központi irányító szervi támogatás

239.146.624

5.a

Általános tartalék

0

7.

Költségvetési maradvány

0

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

4.672.000

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

4.672.000

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

0

1.

Beruházások

4.672.000

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Központi, irányító szervi támogatás

2.580.725

4.

Finanszírozási kiadás

0

5.

Költségvetési maradvány

2.091.275

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

244.071.624

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

244.071.624

13. melléklet [15]

4/d. melléklet a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Módosított előirányzat

Ssz.

Kiadások

Módosított előirányzat

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

1.

Önkormányzatok működési támogatása

1.

Személyi juttatások

2.


Működési célú támogatások Áht-on belülről


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3.

Közhatalmi bevételek

3.

Dologi kiadások

4.

Működési bevételek

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

5.

Egyéb működési célú kiadások

6.

Központi irányító szervi támogatás

5.a

Általános tartalék

7.

Költségvetési maradvány

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

1.

Beruházások

2.

Felhalmozási bevétel

2.

Felújítások

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

4.

Központi irányító szervi támogatás

4.

Finanszírozási kiadás

5.

Költségvetési maradvány

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

14. melléklet [16]

5/a. melléklet a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL

Ft-ban


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2021. évi eredeti előirányzat

2021.V.27.
módosított ei.

2021. VIII.…
módosítás

2021. évi módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

70.095.000

70.095.000

0

70.095.000

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

B1

21.095.000

21.095.000

0

21.095.000

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

21.095.000

21.095.000

0

21.095.000

II.

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

III.

Működési bevételek

B4

49.000.000

49.000.000

0

49.000.000

1.

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

0

0

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

0

0

0

0

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

B2

0

0

0

0

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

VI.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

157.920.606

162.989.165

6.963.065

169.952.230

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

7.087.815

7.087.815

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

157.920.606

155.901.350

6.963.065

162.864.415

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

0

2.794.000

2.794.000

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

2.794.000

0

2.794.000

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

228.015.606

235.878.165

6.963.065

242.841.230

15. melléklet [17]

5/b. melléklet a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi költségvetési mérlege KIADÁS

Ft-ban


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2021. évi eredeti előirányzat

2021.V.27.
módosított ei.

2021. VIII.…
módosítás

2021. évi módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)

225.221.606

233.084.165

6.963.065

240.047.230

I.

Személyi juttatások

K1

136.446.324

142.490.258

5.927.286

148.417.544

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

135.606.324

141.650.258

5.927.286

147.577.544

2.

Külső személyi juttatások

K12

840.000

840.000

0

840.000

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

21.013.282

21.950.092

898.743

22.848.835

III.

Dologi kiadások

K3

67.762.000

68.643.815

137.036

68.780.851

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

1.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre

K506

0

0

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre

K512

0

0

0

0

3.

Tartalékok

K513

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

2.794.000

2.794.000

2.794.000

VI.

Beruházások

K6

635.000

635.000

635.000

VII.

Felújítások

K7

2.159.000

2.159.000

2.159.000

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0

0

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre

K84

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

228.015.606

235.878.165

6.963.065

242.841.230

16. melléklet [18]

5/c. melléklet a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Módosított előirányzat

Ssz.

Kiadások

Módosított előirányzat

KÖTELEZŐ FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

240.047.230

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

240.047.230

1.

Önkormányzatok működési támogatása

0

1.

Személyi juttatások

148.417.544

2.


Működési célú támogatások Áht-on belülről


21.095.000


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


22.848.835

3.

Közhatalmi bevételek

0

3.

Dologi kiadások

68.780.851

4.

Működési bevételek

49.000.000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

0

6.

Központi irányitó szervi támogatás

162.864.415

5.a

Általános tartalék

0

7.

Költségvetési maradvány

7.087.815

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2.794.000

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2.794.000

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

0

1.

Beruházások

635.000

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

2.159.000

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Központi irányitó szervi támogatás

0

4.

Finanszírozási kiadás

0

5.

Költségvetési maradvány

2.794.000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

242.841.230

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

242.841.230

17. melléklet [19]

5/d. melléklet a Nyírteleki Szociális Szolgáltató központ 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Módosított előirányzat

Ssz.

Kiadások

Módosított előirányzat

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

1.

Önkormányzatok működési támogatása

1.

Személyi juttatások

2.


Működési célú támogatások Áht-on belülről


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3.

Közhatalmi bevételek

3.

Dologi kiadások

4.

Működési bevételek

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

5.

Egyéb működési célú kiadások

6.

Központi irányitó szervi támogatás

5.a

Általános tartalék

7.

Költségvetési maradvány

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

1.

Beruházások

2.

Felhalmozási bevétel

2.

Felújítások

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

4.

Központi irányitó szervi támogatás

4.

Finanszírozási kiadás

5.

Költségvetési maradvány

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

18. melléklet [20]

6/a melléklet Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi kiemelt bevételi előirányzatai

Ft-ban
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE

Működési költségvetési bevételek

Felhalmozási költségvetési bevételek

Működési/felhalmozási finanszírozási bevételek

Bevételek összesenÖnkormányzatok működési támogatásai


Egyéb működési támogatás Áh-n belülrőlKözhatalmi bevételekMűködési bevételek


Működési célú átvett pénzeszközök


Felhalmozási célú támogatások Áh- n belülrőlFelhalmozási bevételekFelhalmozási célú átvett pénzeszközKöltségvetési maradvány


Egyéb finanszírozási bevételIrányító szerv támogatás folyósítása

Nyírtelek Város

95.791.888

110.892.437

209.685.586

31.881.621

0

24.686.036

43.323.866

0

243.802.178

1.051.465

0

761.115.077

Nyírteleki Polgármesteri

0

0

0

2.429.398

0

0

0

0

9.986.633

0

129.899.656

142.315.687

Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde

0

0

0

253.000

0

0

0

0

2.091.275

0

241.727.349

244.071.624

Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ

0

21.095.000

0

49.000.000

0

0

0

0

9.881.815

0

162.864.415

242.841.230

Összesen:

95.791.888

131.987.437

209.685.586

83.564.019

0

24.686.036

43.323.866

0

265.761.901

1.051.465

534.491.420

1.390.343.618

19. melléklet [21]

6/b. melléklet Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai

Ft-banINTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE

Működési költségvetési kiadások

Felhalmozási költségvetési kiadások

Működési finanszírozási kiadásokKiadások összesen


Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó


Dologi
kiadások

Ellátottak pénzbeli ellátása

Egyéb működési célú kiadások


Általános tartalék


Beruházások


Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás

Nyírtelek Város Önkormányzata

135.282.152

12.923.390

177.407.050

19.100.000

156.577.133

23.349.000

78.872.747

132.732.521

0

24.871.084

0

761.115.077

Nyírteleki Polgármesteri
Hivatal

100.554.795

14.119.361

23.641.031

0

0

0

4.000.500

0

0

0

0

142.315.687

Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde

158.943.194

23.856.555

56.599.875

0

0

0

4.672.000

0

0

0

0

244.071.624

Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ

148.417.544

22.848.835

68.780.851

0

0

0

635.000

2.159.000

242.841.230

Összesen

543.197.685

73.748.141

326.428.807

19.100.000

156.577.133

23.349.000

88.180.247

134.891.521

0

24.871.084

0

1.390.343.618

20. melléklet [22]

7/a. melléklet Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi saját hatáskörű bevételi előirányzatai

Ft-ban


INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE

Működési költségvetési bevételek

Felhalmozási költségvetési bevételek

Működési/felhalmozási finanszírozási bevételek


Bevételek összesen

Önkormányz atok működési támogatásai

Egyéb működési támogatás Áh- n belülről


Közhatalmi bevételek


Működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről


Felhalmozási bevételek


Felhalmozási célú átvett pénzeszköz


Költségvetési maradvány

Egyéb finanszírozási bevétel

Irányító szervi támogatás folyósítása

Nyírtelek Város Önkormányzata

Nyírteleki Polgármesteri Hivatal

Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde

Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ

összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21. melléklet [23]

7/b. melléklet Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi saját hatáskörű kiadási előirányzatai

Ft-banINTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE

Működési költségvetési kiadások

Felhalmozási költségvetési kiadások

Működési finanszírozási
kiadásokKiadások összesen


Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó


Dologi
kiadások

Ellátottak pénzbeli ellátása

Egyéb működési célú kiadások


Általános tartalék


Beruházások


Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

Államháztartás on belüli megelőlegezése k visszafizetése

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás

Nyírtelek Város Önkormányzata

Nyírteleki Polgármesteri Hivatal

Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde

Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22. melléklet [24]

2/1. számú tájékoztató tábla Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forint

Nyírtelek Város Önkormányzata

Bevételi jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

216.000.000

198.000.005

180.000.009

162.000.013

144.000.017

151.246.934

129.640.232

108.033.530

86.426.825

64.820.121

43.213.417

21.606.713

Önkormányzatok működési támogatása

49.624.208

49.624.207

49.624.207

49.624.207

50.496.800

50.496.800

50.496.800

56.059.216

56.059.216

56.059.216

56.059.216

56.059.215

630.283.308

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


0


0


0


0


13.583.741


13.583.741


13.583.741


14.028.242


14.028.242


14.028.242


14.028.242


14.028.246


110.892.437

Közhatalmi bevétel

19.320.833

19.320.833

19.320.833

19.320.833

19.320.833

19.320.833

19.320.833

14.887.950

14.887.950

14.887.950

14.887.950

14.887.955

209.685.586

Működési bevétel

2.276.649

2.276.649

2.276.649

2.276.649

2.495.887

2.495.877

2.495.877

3.057.476

3.057.477

3.057.477

3.057.477

3.057.477

31.881.621

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

2.197.350

2.197.350

2.197.350

2.197.350

3.016.807

3.016.807

3.016.807

5.096.807

5.096.807

5.096.807

5.096.807

5.096.817

43.323.866

Felhalmozási célú támogatások

0

0

0

0

555.732

555.732

555.732

4.603.767

4.603.767

4.603.767

4.603.767

4.603.772

24.686.036

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

0

0

0

1.051.465

0

0

0

0

0

0

0

1.051.465

Pénzmaradvány

0

0

0

0

27.802.178

0

0

0

0

0

0

0

27.802.178

Bevételek összesen:

289.419.040

271.419.044

253.419.048

235.419.052

262.323.460

240.716.724

219.110.022

205.766.988

184.160.284

162.553.580

140.946.876

119.340.195

1.295.606.497

Kiadási jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Személyi juttatások

4.816.501

4.816.501

4.816.501

4.816.501

14.479.864

14.479.855

14.479.855

14.515.315

14.515.315

14.515.315

14.515.315

14.515.314

135.282.152

Munkaadókat terhelő járulékok

576.324

576.324

576.324

576.324

1.323.838

1.323.825

1.323.825

1.329.321

1.329.321

1.329.321

1.329.321

1.329.322

12.923.390

Dologi kiadások

13.262.505

13.262.505

13.262.505

13.262.505

15.340.001

15.340.001

15.340.001

15.667.403

15.667.403

15.667.403

15.667.403

15.667.415

177.407.050

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.591.666

1.591.666

1.591.666

1.591.666

1.591.666

1.591.666

1.591.666

1.591.666

1.591.666

1.591.666

1.591.666

1.591.674

19.100.000

Egyéb működési kiadások

9.196.067

9.196.067

9.196.067

9.196.067

14.526.834

14.526.834

14.526.834

15.242.470

15.242.470

15.242.470

15.242.470

15.242.483

156.577.133

Általános tartalék

451.828

451.828

451.828

451.828

3.371.963

3.371.963

3.371.963

2.285.159

2.285.159

2.285.159

2.285.159

2.285.163

23.349.000

Beruházások

6.112.681

6.112.681

6.112.681

6.112.681

6.451.833

6.451.828

6.451.828

7.013.307

7.013.307

7.013.307

7.013.307

7.013.306

78.872.747

Felújítások

8.380.861

8.380.861

8.380.861

8.380.861

8.455.892

8.455.892

8.455.892

14.768.281

14.768.281

14.768.281

14.768.281

14.768.277

132.732.521

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

47.030.602

47.030.602

47.030.602

47.030.602

45.534.635

45.534.628

45.534.628

46.927.241

46.927.241

46.927.241

46.927.241

46.927.241

559.362.504

Kiadások összesen:

91.419.035

91.419.035

91.419.035

91.419.035

111.076.526

111.076.492

111.076.492

119.340.163

119.340.163

119.340.163

119.340.163

119.340.195

1.295.606.497

Egyenleg

198.000.005

180.000.009

162.000.013

144.000.017

151.246.934

129.640.232

108.033.530

86.426.825

64.820.121

43.213.417

21.606.713

0

23. melléklet [25]

2/2. számú tájékoztató tábla a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Forintban

Nyírteleki Polgármesteri Hivatal

Bevételi jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

0

0

0

0

0

8.738.304

7.489.975

6.241.646

4.993.317

3.744.988

2.496.659

1.248.330

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0

Közhatalmi bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevétel

163.333

163.333

163.333

163.333

222.008

222.008

222.008

222.008

222.008

222.008

222.008

222.010

2.429.398

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi irányító szervi támogatás

11.574.971

11.574.971

11.574.971

11.574.971

10.449.971

10.449.971

10.449.971

10.449.971

10.449.971

10.449.971

10.449.971

10.449.975

129.899.656

Pénzmaradvány

0

0

0

0

9.986.633

0

0

0

0

0

0

0

9.986.633

Bevételek összesen:

11.738.304

11.738.304

11.738.304

11.738.304

20.658.612

19.410.283

18.161.954

16.913.625

15.665.296

14.416.967

13.168.638

11.920.315

142.315.687

Kiadási jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Személyi juttatások

8.379.566

8.379.566

8.379.566

8.379.566

8.379.566

8.379.566

8.379.566

8.379.566

8.379.566

8.379.566

8.379.566

8.379.569

100.554.795

Munkaadókat terhelő járulékok

1.176.613

1.176.613

1.176.613

1.176.613

1.176.613

1.176.613

1.176.613

1.176.613

1.176.613

1.176.613

1.176.613

1.176.618

14.119.361

Dologi kiadások

1.848.750

1.848.750

1.848.750

1.848.750

2.030.754

2.030.754

2.030.754

2.030.754

2.030.754

2.030.754

2.030.754

2.030.753

23.641.031

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

333.375

333.375

333.375

333.375

333.375

333.375

333.375

333.375

333.375

333.375

333.375

333.375

4.000.500

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen:

11.738.304

11.738.304

11.738.304

11.738.304

11.920.308

11.920.308

11.920.308

11.920.308

11.920.308

11.920.308

11.920.308

11.920.315

142.315.687

Egyenleg

0

0

0

0

8.738.304

7.489.975

6.241.646

4.993.317

3.744.988

2.496.659

1.248.330

0

24. melléklet [26]

2/3. számú tájékoztató tábla a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Forint

Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde

Bevételi jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

0

0

0

0

0

1.750.000

1.500.000

1.250.000

1.000.000

750.000

500.000

250.000

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0

Közhatalmi bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevétel

21.083

21.083

21.083

21.083

21.083

21.083

21.083

21.083

21.083

21.083

21.083

21.087

253.000

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi irányítószervi támogatás

20.310.612

20.310.612

20.310.612

20.310.612

20.060.612

20.060.612

20.060.612

20.060.612

20.060.612

20.060.612

20.060.612

20.060.617

241.727.349

Pénzmaradvány

0

0

0

0

2.091.275

0

0

0

0

0

0

0

2.091.275

Bevételek összesen:

20.331.695

20.331.695

20.331.695

20.331.695

22.172.970

21.831.695

21.581.695

21.331.695

21.081.695

20.831.695

20.581.695

20.331.704

244.071.624

Kiadási jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Személyi juttatások

13.245.266

13.245.266

13.245.266

13.245.266

13.245.266

13.245.266

13.245.266

13.245.266

13.245.266

13.245.266

13.245.266

13.245.268

158.943.194

Munkaadókat terhelő járulékok

1.988.046

1.988.046

1.988.046

1.988.046

1.988.046

1.988.046

1.988.046

1.988.046

1.988.046

1.988.046

1.988.046

1.988.049

23.856.555

Dologi kiadások

4.709.050

4.709.050

4.709.050

4.709.050

4.800.325

4.709.050

4.709.050

4.709.050

4.709.050

4.709.050

4.709.050

4.709.050

56.599.875

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

389.333

389.333

389.333

389.333

389.333

389.333

389.333

389.333

389.333

389.333

389.333

389.337

4.672.000

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen:

20.331.695

20.331.695

20.331.695

20.331.695

20.422.970

20.331.695

20.331.695

20.331.695

20.331.695

20.331.695

20.331.695

20.331.704

244.071.624

Egyenleg

0

0

0

0

1.750.000

1.500.000

1.250.000

1.000.000

750.000

500.000

250.000

0


[1] A 2. § (1) bekezdése a Nyírtelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] A 8. §-t a Nyírtelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte.
[3] Az 1. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[4] A 2. mellékletet a Nyírtelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.
[5] A 3. mellékletet a Nyírtelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdése iktatta be.
[6] A 4. mellékletet a Nyírtelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdése iktatta be.
[7] Az 5. mellékletet a Nyírtelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdése iktatta be.
[8] A 6. mellékletet a Nyírtelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdése iktatta be.
[9] A 7. mellékletet a Nyírtelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdése iktatta be.
[10] A 8. mellékletet a Nyírtelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdése iktatta be.
[11] A 9. mellékletet a Nyírtelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdése iktatta be.
[12] A 10. mellékletet a Nyírtelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdése iktatta be.
[13] A 11. mellékletet a Nyírtelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdése iktatta be.
[14] A 12. mellékletet a Nyírtelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdése iktatta be.
[15] A 13. mellékletet a Nyírtelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdése iktatta be.
[16] A 14. mellékletet a Nyírtelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdése iktatta be.
[17] A 15. mellékletet a Nyírtelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdése iktatta be.
[18] A 16. mellékletet a Nyírtelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdése iktatta be.
[19] A 17. mellékletet a Nyírtelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdése iktatta be.
[20] A 18. mellékletet a Nyírtelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdése iktatta be.
[21] A 19. mellékletet a Nyírtelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdése iktatta be.
[22] A 20. mellékletet a Nyírtelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdése iktatta be.
[23] A 21. mellékletet a Nyírtelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdése iktatta be.
[24] A 22. mellékletet a Nyírtelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdése iktatta be.
[25] A 23. mellékletet a Nyírtelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (23) bekezdése iktatta be.
[26] A 24. mellékletet a Nyírtelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (24) bekezdése iktatta be.