Rózsaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII.31.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról

Hatályos: 2021. 09. 02

Rózsaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról

Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés a) pontjában és a 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzataikról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. FEJEZET A rendelet hatálya és eljárási rendelkezések

1. A rendelet tárgyi hatálya

1. § E rendelet tárgyi hatálya az alábbi ellátásokra terjed ki:

 • a) Pénzbeli ellátási formák:
  • aa) települési támogatás,
  • ab) rendkívüli települési támogatás,
  • ac) ingatlanvásárlási támogatás.
 • b) Természetbeni ellátási formák
  • ba) gyermekétkeztetés,
  • bb) szünidei gyermekétkeztetés.
 • c) Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások:
  • ca) szociális étkeztetés,
  • cb) családsegítés,
  • cc) gyermekjóléti szolgáltatás,
  • cd) házi segítségnyújtás.

2. Eljárási rendelkezések

2. § (1) A rendeletben meghatározott feladat- és hatásköröket:

 • a) Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület),
 • b) Rózsaszentmárton Község Polgármestere (továbbiakban: Polgármester)
 • c) Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális Bizottsága (továbbiakban Szociális Bizottság),
 • d) a Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője gyakorolja (továbbiakban: Jegyző).

(2) A szociális ellátások iránti kérelmeket a szükséges mellékletekkel a Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatalba (3033 Rózsaszentmárton, Kossuth Lajos út 1.) kell benyújtatni.

(3) A Képviselő-testület első és másodfokú döntései ellen közigazgatási per indítható.

(4) A Polgármester, a Szociális Bizottság, és a Jegyző által átruházott hatáskörben meghozott döntései elleni fellebbezést a Képviselő-testülethez kell benyújtani.

3. § (1) Az ellátásokra és igénylőre vonatkozó fogalom-meghatározásokra a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) 4. §-a, a jogosultságot megalapozó feltételek megváltozására vonatkozó bejelentési kötelezettségre Szoctv. 9. §-a vonatkozik. A jogosulatlanul igénybe vett ellátások megtérítése Szoctv. 17. §-ában, az ellátások összegének és jogosultságának felülvizsgálata a Szoctv. 25. §-ában foglaltak alapján történik.

(2) A szociális kérelmekhez csatolandó jövedelemigazolásoknál az irányadó időszakra, a jövedelmek igazolására, valamint bizonyítására a Szoctv. 10. § szabályait kell alkalmazni.

(3) Szükség esetén környezettanulmányt kell készíteni a szociális étkeztetés igénybevételére irányuló kérelmek előkészítése során, illetve a felülvizsgálatuk alkalmával, melyet a Jegyző a család- és gyermekjóléti szolgálat munkatársával közösen, együttműködve készít.

(4) A rendeletben szabályozott rendkívüli települési támogatás kifizetése a döntést követő 15 napon belül a folyószámlára történő utalással történik. A települési támogatás jogosultja részére, és annak a rendkívüli települési támogatás jogosultja részére, aki nem rendelkezik folyószámlával, annak a döntést követően 15 napon belül a pénztári kifizetés engedélyezett.

II. FEJEZET Pénzbeli ellátási formák

3. Települési támogatás

4. § (1) Amennyiben a Rózsaszentmártoni Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) költségvetése lehetővé teszi, a Képviselő-testület kérelemre települési támogatást nyújt, amelynek fajtánkénti összege és keretösszege is az adott évben hatályos költségvetési rendeletben kerül a települési támogatás fajtáiként meghatározásra.

(2) A települési támogatás formája: gyermeket nevelő családok támogatása.

(3) A Képviselő-testület a települési támogatással kapcsolatos jogkörét a 4. § (2) bekezdése tekintetében a Polgármesterre ruházza át.

(4) A települési támogatás annak a személynek jár, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem 200.000 Ft alatt van.

(5) A települési támogatás igénylésére vonatkozó kérelem adott év október 31. napjáig nyújtható be Rózsaszentmárton Községi Önkormányzathoz. Az igénylő a kérelmében büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozza le a család jövedelmét, ami vonatkozásában a települési támogatás elbírálójának ellenőrzési jogköre van (azaz bekérheti a család jövedelmére vonatkozó igazolásokat). A kérelem megszövegezését az 1. melléklet tartalmazza.

(6) A jogosulatlanul felvett települési támogatást a kifizetést követő 1 éven belül vissza kell fizetni az Önkormányzat számára.

(7) A települési támogatás iránt benyújtott kérelem az év során szeptember 1. napjától október 31. napjáig nyújtható be, és évente egyszer kerül elbírálásra. A települési támogatás összege a jogosultság megállapítása esetén tárgyév november 30. napjáig kerül megállapításra és kifizetésre. A települési támogatást egy adott évben egy jogosult csak egyszer vehet igénybe.

5. § (1) A gyermeket nevelő családok támogatása családonként (életvitelszerűen együtt élő gyermek és szülő – függetlenül attól, hogy a szülők együtt vagy külön élnek) kerül megállapításra. A támogatás a gyermekes családok anyagi terheinek mérséklése érdekében kerül meghatározásra.

(2) A gyermeket nevelő családok támogatási formái és összege az alábbiak szerint alakul:

 • a) Újszülöttek támogatására jogosult az a naptári évben született gyermek, aki önmaga, és legalább egyik szülője (a gyermek felett szülői felügyeleti joggal bíró személyt is ideértve) a kérelem benyújtásakor állandó lakóhellyel rendelkezik Rózsaszentmártonban, és életvitelszerűen a község közigazgatási területén él. A támogatás az újszülött gyermekek gondozási költségeinek mérséklése érdekében kerül meghatározásra. A támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal és csak az egyik szülő veheti igénybe. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosítottsági feltételek, azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került. Az újszülöttek támogatásának összege gyermekenként 20.000 Ft. A megelőző naptári évben született gyermekek részére a megelőző naptári évben hatályos helyi rendeletben meghatározott támogatási összeg kerül kifizetésre.
 • b) A 0-3 évesek támogatására jogosult az az újszülöttek támogatására nem az adott naptári évben jogosultságot szerzett, valamint az adott naptári évben még nem óvodaköteles korú gyermek, aki önmaga, és legalább egyik szülője (a gyermek felett szülői felügyeleti joggal bíró személyt is ideértve) a kérelem benyújtásakor állandó lakóhellyel rendelkezik Rózsaszentmártonban, és életvitelszerűen a község közigazgatási területén él. A támogatás az óvodát még igénybe nem vevő gyermekek gondozási költségeinek mérséklése érdekében kerül meghatározásra. A támogatást egy gyermek után egy naptári éven belül csak egy alkalommal és csak az egyik szülő veheti igénybe. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosítottsági feltételek, azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került. A 0-3 évesek támogatásának összege gyermekenként 5.000 Ft.
 • c) Az óvodások támogatására jogosult a Rózsaszentmártoni Labdarózsa Óvoda és Konyhába beíratott, adott naptári évben már óvodaköteles korú, a nevelési év kezdő napjától a Rózsaszentmártoni Labdarózsa Óvoda és Konyhába ténylegesen járó gyermek; vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján az óvodai nevelés alól felmentett gyermek, addig az évig, amíg nem iratkozott be óvodába, vagy általános iskolába. Az óvodások támogatására jogosult az a gyermek, aki önmaga, és legalább egyik szülője (a gyermek felett szülői felügyeleti joggal bíró személyt is ideértve) a kérelem benyújtásakor állandó lakóhellyel rendelkezik Rózsaszentmártonban, és életvitelszerűen a község közigazgatási területén él. A támogatás az óvodát igénybe vevő gyermekek gondozási-nevelési költségeinek mérséklése érdekében kerül meghatározásra. A támogatást egy gyermek után egy naptári éven belül csak egy alkalommal és csak az egyik szülő veheti igénybe. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosítottsági feltételek, azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került. Az óvodások támogatásának összege gyermekenként 5.000 Ft.
 • d) Iskoláztatási támogatásra jogosult az a Rózsaszentmártoni Móra Ferenc Általános Iskolába (3033 Rózsaszentmárton, Iskola út 27/a.) beíratott gyermek, valamint középfokú iskola nappali tagozatára beíratott, 18. életévét adott naptári év december 31-ig be nem töltött gyermek, aki önmaga, és legalább egyik szülője (a gyermek felett szülői felügyeleti joggal bíró személyt is ideértve) a kérelem benyújtásakor állandó lakóhellyel rendelkezik Rózsaszentmártonban, és életvitelszerűen a község közigazgatási területén él. A támogatás az iskolakezdés költségeinek mérséklése érdekében kerül meghatározásra. A támogatást egy gyermek után egy naptári éven belül csak egy alkalommal és csak az egyik szülő veheti igénybe. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosítottsági feltételek, azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került. Az iskoláztatási támogatás jogosultjának minden jogosultsági évben iskolalátogatási igazolást kell beszereznie folyó év október 31-ig. Az általános iskolába beiratkozottakra vonatkozó támogatás megállapításához az adatokat a hatáskör jogosultja hivatalból a népesség-nyilvántartásból, valamint a Rózsaszentmártoni Móra Ferenc Általános Iskola igazgatójának adatszolgáltatása útján szerzi be. Az iskoláztatási támogatás összege gyermekenként 5.000 Ft
 • e) Főiskolások, egyetemisták támogatására jogosult az a felsőfokú nappali tagozaton tanulmányait folytató, első alapképzését végző, 18. életévét adott naptári év december 31-ig betöltött természetes személy, aki állandó lakóhellyel rendelkezik Rózsaszentmártonban, és életvitelszerűen a község közigazgatási területén él. A támogatás abban az évben jár utoljára, amelyikben a jogosult a 25. életévét betölti. A támogatás az iskolakezdés költségeinek mérséklése érdekében kerül meghatározásra. A támogatást a jogosult saját maga veheti igénybe. Amennyiben felette gondnok van kijelölve, a gondnok jogosult a támogatást igénybe venni, de ezt a jogosultságát hitelt érdemlően igazolnia kell. A jogosultaknak minden jogosultsági évben iskolalátogatási igazolást kell beszerezniük. A támogatás igénybevétele főiskolások esetében maximum 3 egymást követő évig, egyetemisták esetében maximum 5 egymást követő évig lehetséges. A főiskolások, egyetemisták támogatásának összege jogosultanként 20.000 Ft.

(3) A gyermeket nevelő családok támogatását az 5. § (2) bekezdés a)–d) pontokban meghatározott formája esetében a gyermek után a kérelmező szülő veheti át, az 5. § (2) bekezdés e) pontban meghatározott formája esetében a jogosult maga vagy meghatalmazottja veheti át készpénz formájában a települési támogatás odaítéléséről szóló határozatban meghatározott időben, illetve átutalással is kérheti a kérelmező a települési támogatás részére történő kifizetését. A kifizetés módjáról, időpontjáról, és helyszínéről a jogosultak a települési támogatás megállapításáról szóló határozatból értesülnek.

4. Rendkívüli települési támogatás

6. § (1) A Szociális Bizottság, a Képviselő-testülettől kapott átruházott hatáskörben eljárva, a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére eseti és rendszeres jelleggel rendkívüli települési támogatást állapít meg, hivatalból vagy kérelemre. A kérelem megszövegezését a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A rendkívüli települési támogatás megállapítására hivatalból kizárólag a gyermekvédelmi jelzőrendszer (a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 17. § (1) bekezdése) tagjainak írásbeli jelzése alapján lehetséges.

(3) A rendkívüli települési támogatás eseti és rendszeres jelleggel adható. Elsősorban azokat a személyeket indokolt rendkívüli települési támogatásban részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások – így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatásához, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak. Ezen okok alapján meg kell állapítani, hogy a kérelmező megélhetése valamilyen előre nem látható esemény bekövetkezése okán igazolt módon veszélyeztetve van. Rendszeres rendkívüli települési támogatás csak tartósan létfenntartási gonddal küzdő személynek adható.

7. § (1) A rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja jövedelemigazolását, illetve a havi rendszeres jövedelemmel nem rendelkező és pályakezdő személyek esetében az erre vonatkozó igazolást.

(2) Amennyiben a rászorultsággal, illetve a nyújtott rendkívüli települési támogatás céljának megfelelő felhasználásával kapcsolatban kétség merül fel, a kérelmező köteles a hivatal által kezdeményezett környezettanulmány végrehajtásában közreműködni. Amennyiben a kérelmező a közreműködést megtagadja, kérelmét az összes rendelkezésre álló információ alapján kell elbírálni.

8. § Rendkívüli települési támogatás igényelhető:

 • a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család kiadásainak mérséklésére, vagy
 • b) gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásra.

9. § (1) Rendkívüli települési támogatás kerül megállapításra annak a személynek, aki rendkívüli élethelyzetbe került vagy létfenntartási gonddal küzd, illetve létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került és családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén 120 %-át nem haladja meg.

(2) A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege 5.000 Ft-nál kevesebb, és 40.000 Ft-nál több nem lehet.

(3) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az ugyanazon rendkívüli élethelyzetre vagy létfenntartási gondra való hivatkozással 90 napon belül ismételten benyújtott kérelemre vagy hivatalból indult eljárásra rendkívüli települési támogatás nem állapítható meg.

(4) Amennyiben a Szociális Bizottság az eset összes körülményért mérlegelve úgy ítéli meg, hogy az szükséges, a rendkívüli települési támogatásban részesített személyt kötelezni lehet a rendkívüli települési támogatás felhasználásáról történő elszámolásra. Ez esetben, a határozatban a felhasználás célját, és a felhasználásról történő elszámolási kötelezettséget is meg kell határozni.

(5) A rendkívüli települési támogatás kifizetése elsősorban bankszámlára utalással történik. A kifizetésről a megállapítást követő 15 napon belül a Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője gondoskodik.

(6) A Szociális Bizottság különösen indokolt esetben dönthet úgy, hogy a jogosultsági feltételként előírt jövedelemhatárt figyelmen kívül hagyja. Ebben az esetben a rendkívüli települési támogatás alkalmankénti összege 20.000 Ft-nál több nem lehet.

10. § Az a természetes személy, akinek lakása elemi kár: tűzeset, ár- és belvíz, valamint egyéb katasztrófák miatt életveszélyessé, lakhatatlanná vált, és havi jövedelme:

 • a) egyedül élő esetében a nyugdíjminimum 250 %-át,
 • b) egyéb esetekben a nyugdíjminimum 200 %-át

nem haladja meg, kérelemre rendkívüli települési támogatásban részesül.

11. § (1) A gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásra igényelt rendkívüli települési támogatás megállapításához csatolni kell az adott háztartásban élők jövedelemigazolásait és a segélyezésre okot adó körülmények igazolására szolgáló iratokat.

(2) A rendkívüli települési támogatás a gyermekre, illetve a fiatal felnőttre kell megállapítani és a törvényes képviselőjének, illetve a fiatal felnőttnek kell folyósítani.

(3) A gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásra igényelt rendkívüli települési támogatásra egyebekben a 15. § szabályait kell alkalmazni.

5. Ingatlanvásárlási támogatás

12. § (1) Ingatlanvásárlási támogatást igényelhet:

 • a) az a természetes személy, aki Rózsaszentmártonban az előző év szeptember 1. napja és adott költségvetési év augusztus 31. között ingatlant vásárol (az adásvételi szerződés aláírásának a napja a meghatározó), és vállalja, hogy a vele együtt élő családtagjaival együtt az új ingatlan címén a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követő 2 hónapon belül állandó lakóhelyet létesít, és életvitelszerűen ott is él (kivéve telek vásárlása esetén – a telekvásárlás esetén fennálló feltételek a (2) bekezdésben találhatóak), és az erről szóló hitelt érdemlő igazolást bemutatja a Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatalban. Az ingatlan lehet fejújításra nem szoruló, vagy felújításra szoruló családi ház, illetve telek. Az ingatlanvásárlási támogatás nem jár, ha az ingatlant eladó személy az igénylőnek a hozzátartozója (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdése 2. pontja szerinti fogalomnak megfelelően), vagy az ingatlan önkormányzati tulajdonú volt a vétel időpontjában.
 • b) az a Rózsaszentmártonban állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki a vele már minimum 1 éve egy lakcímen életvitelszerűen együtt élő hozzátartozója lakásgondjainak megoldása érdekében, azt a rózsaszentmártoni lakóházat, amely a tulajdonát képezi, és amelyben bent lakik – építési engedéllyel – legalább 12 m2 alapterületű új lakószobával előző év szeptember 1. és adott költségvetési év augusztus 31. között úgy bővíti, hogy azzal az ingatlana korábbi alapterületét megnöveli (tehát nem csak átalakítja a lakóházat). Bővítésnek számít az addig nem beépített tetőtér beépítése is. Nem számít lakószobának az a helyiség, amely a főzést, mosogatást, étkezést, tisztálkodást, mosást, illemhely-használatot teszi lehetővé. Az ingatlan tulajdonosa vállalja, hogy a támogatással érintett ingatlan címén a vele életvitelszerűen együtt élő hozzátartozók a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követő 2 hónapon belül állandó lakóhelyet létesítenek, és életvitelszerűen ott is élnek ezt követően 3 évig. A támogatás megítélésének feltétele az építési hatósági eljárás megindítása. A bővítést a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követő 1 éven belül be kell fejezni.

(2) Telek esetében a támogatás akkor igényelhető, ha a támogatás igénylője vállalja, hogy a támogatással érintett ingatlanon három éven belül lakóházat épít (építési engedély köteles építkezés esetén megkapja a használatbavételi engedélyt, vagy nem építési engedély köteles építkezés esetén megkapja az építkezés befejezéséről szóló hatósági bizonyítványt). Ebben az esetben 3 éven belülre kell vállalnia az igénylőnek és a vele együtt élő családtagjainak az új ingatlan címén az állandó lakóhely létesítését, és az életvitelszerű ottlakást a támogatással érintett ingatlan címére. A támogatás nem jár, ha a telek önkormányzati tulajdonú volt a vétel időpontjában.

(3) Az ingatlanvásárlási támogatás akkor adható, ha a kérelmező vállalja, hogy az állandó lakóhely létesítését követően 3 évig Rózsaszentmártonban rendelkezik állandó lakóhellyel azon az ingatlanon, amelyre vonatkozóan a támogatást igényli, valamint vállalja, hogy életvitelszerűen ott is él. A 3 év időtartam telek esetében is az állandó lakóhely létesítésétől értendő.

(4) Az ingatlanvásárlási támogatás kérelemre adható, kifizetése a támogatási szerződés aláírását követő 8 napon belül átutalással történik annak a természetes személynek a számlájára, aki a támogatást igényelte, és akinek a részére azt a Képviselő-testület megítélte. A kérelmeket minden év augusztus 31-ig lehet benyújtani, a Képviselő-testület szeptember 30-ig bírálja el, évente egy alkalommal. Aki adott év augusztus 31-e után adja be a kérelmét, azt a Képviselő-testület csak a következő évi kérelmek között bírálja el. Az ingatlanvásárlási támogatás az Önkormányzat mindenkori éves költségvetési rendeletében meghatározott keretösszeg erejéig adható.

(5) Az ingatlanvásárlási támogatás egy ingatlanra csak egy igénylőnek adható, illetve egy családnak (házastársaknak, élettársaknak, gyermeküket egyedül nevelő szülőknek) csak egyszer jár.

(6) Ingatlanvásárlási támogatás kerül megállapításra annak a személynek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 300.000 Ft-ot nem haladja meg.

(7) Az ingatlanvásárlási támogatás egyszeri összege 100.000 Ft-nál kevesebb, 300.000 Ft-nál több nem lehet.

(8) A Képviselő-testület a kérelmek elbírálása során mérlegelhet különösen az alábbi szempontok alapján:

 • a) a község fejlődésének elősegítése érdekében a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv és a Településképi Arculati Kézikönyv rendelkezéseit figyelembe véve,
 • b) előnyben részesül a korábban életvitelszerűen is Rózsaszentmártonban élő kérelmező,
 • c) előnyben részesülnek a gyermekes családok (gyermekszám meghatározó),
 • d) előnyben részesülnek az adó- és köztartozásmentes igazolást leadó igénylők,
 • e) a kérelmező és a vele együtt élő családtagjainak az életkora.

(9) Az ingatlanvásárlási támogatás kérelmének kötelező tartalma, beadandó mellékletei:

 • a) munkáltató általi jövedelemigazolás (vagy a kifizető helyekről hiteles igazolása a juttatások összegéről),
 • b) nyilatkozat az egyéb jövedelemről,
 • c) ingatlan adásvételi szerződése,
 • d) személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya másolat,
 • e) gyermekek születési anyakönyvi kivonata,
 • f) nyilatkozat az állandó lakóhely létesítésének, valamint az életvitelszerűen a településen való élésnek a vállalásáról.
 • g) adó- és köztartozásmentesség igazolása (lakóhely szerinti jegyző, illetve NAV által).

(10) Az a személy, akinek részére a Képviselő-testület az ingatlanvásárlási támogatást megítélte, arra az ingatlanra vonatkozóan, amelyre az ingatlanvásárlási támogatást a Képviselő-testület megítélte, a támogatás megítélését követő 3 évben a támogatással érintett ingatlan vonatkozásában mentesül a kommunális adó fizetési kötelezettség alól, amennyiben a támogatás jogosultja a kommunális adó alanya. Amennyiben a jogosult a jelen paragrafus (1)–(3) bekezdésben vállalt feltételeket nem tartja be, vagy elidegeníti az ingatlant a hivatkozott határidőn belül, a kommunális adó mentesség megszűnik, és az érintett év, valamint az azt megelőző évek eredeti kommunális adó fizetési kötelezettsége visszamenőlegesen is esedékessé válik a korábban mentességgel érintett kommunális adóalany terhére az adott évben. Az ingatlanvásárlási támogatás alapösszege is visszafizetendővé válik.

(11) A Képviselő-testület az ingatlanvásárlási támogatás jogosultjával támogatási szerződést köt, amelyben a jelen paragrafusban lévő feltételek kerülnek meghatározásra. A támogatási szerződés aláírására a Képviselő-testület nevében a Polgármester jogosult. Az ingatlanvásárlási támogatás kifizetésének feltétele, hogy a jogosult a vele együtt élő családtagjaival együtt állandó lakóhelyet létesítsen a támogatással érintett ingatlan címén, és a helyi kommunális adó hatálya alá bejelentkezzen a támogatással érintett ingatlan vonatkozásában.

(12) Az ingatlanvásárlási támogatással kapcsolatos határidők nyilvántartása, és a vállat teljesítések megtartásának ellenőrzése a Jegyző feladata.

(13) Az ingatlanvásárlási támogatás kérelmének nyomtatványát a 3. melléklet tartalmazza.

13. § (1) Támogatott köteles vállalni a támogatási szerződésben, hogy az adott célra benyújtott, pályázati adatlapon igényelt támogatásnak megfelelően számol el a lakásvásárlási támogatással érintett ingatlan teljes vételárának kifizetését követő 90 napon belül, de legkésőbb a támogatást megítélő képviselő-testületi döntést követő év február 28-ig. Amennyiben a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírásakor a vételár már teljes egészében kiegyenlítésre került, az elszámolási határidő adott év december 31-e.

(2) Az elszámolásra az érintett ingatlan vételára első részletének az eladó felé történő kifizetését követően bármikor lehetőség van, feltéve, ha annak az összege elérte az ingatlanvásárlási támogatás összegét.

(3) A Támogatott köteles vállalni, hogy olyan vételárral számol el ingatlanvásárlási támogatás kapcsán, amit önerőből fizetett ki az eladó felé (pl. Családi Otthonteremtési Kedvezmény összegéből kifizetett összeg nem vehető figyelembe).

(4) A Támogatott az elnyert támogatás felhasználásáról az ingatlan vételárának átutalásáról szóló hiteles számlamásolatokkal, vagy bankszámlakivonattal köteles elszámolni, amelyre rá kell vezetni, hogy „a vételárból 300.000 Ft / 150.000 Ft összeg a Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat által nyújtott ingatlanvásárlási támogatás terhére került kifizetésre”. A számlamásolatot, bankszámlakivonatot a Támogatott a Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatalba nyújtja be. A Hivatal a számlamásolatot, bankszámlakivonatot ellenőrzi, a Képviselő-testület soron következő ülésére döntésre előkészíti.

(5) Az elszámolást a Képviselő-testület hagyja jóvá. Amennyiben nem a meghatározott célra használta fel a Támogatott a támogatás összegét (teljes egészében vagy részben), a céltól eltérő felhasználásra eső támogatási összeg, vagy a fel nem használt támogatási összeg az Önkormányzat részére visszafizetendő az erről szóló Képviselő-testület által elfogadott határozat meghozatalát követő 15 napon belül.

(6) A támogatási összeg az Önkormányzat számára szintén visszafizetendő, amennyiben a Támogatott a számadási kötelezettségét hiánypótlási felhívás ellenére, a hiánypótlásban meghatározott 15 napos határidő elteltével sem teljesíti.

(7) Az állandó lakóhely létesítését követően az erről szóló hitelt érdemlő igazolást 15 napon belül a Támogatott köteles bemutatni a Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatalban.

III. FEJEZET Természetbeni ellátási formák

6. Gyermekétkeztetés

14. § (1) Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) meghatározottak alapján a gyermekek napközbeni ellátása során (az óvodai és az iskolai ellátási napokon) óvodai ellátást, iskolai napközi otthonos ellátást (napi 3x étkezést) és étkeztetést (menzát) nyújt (a továbbiakban: gyermekétkeztetés).

(2) A gyermekétkeztetés igénybevételéért térítési díjat kell fizetni.

(3) A gyermekétkeztetési intézményi térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A gyermekétkeztetés térítési díját a 4. melléklet tartalmazza.

(4) A gyermekétkeztetés térítési díját utólagosan, a tárgyhónapot követő hónap 15-ig kell számla ellenében megfizetni a Rózsaszentmártoni Labdarózsa Óvoda és Konyha (3033 Rózsaszentmárton, Deák Ferenc út 12.) feladatkörébe tartozó befizetéssel. A Rózsaszentmártoni Labdarózsa Óvoda és Konyha intézményvezetője kéthavi térítési díj tartozás esetén kétszer írásban felszólítja a tartozót a teljesítésre. A befizetés kétszeri felszólítás utáni elmaradása esetén közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás megindítása útján intézkedik a kintlévőség behajtásáról.

(5) A gyermekétkeztetés igénybe nem vételét a szülő legkésőbb a tárgynapon délelőtt 9 óráig köteles jelezni az élelmezésvezetőnek. Ebben az esetben a szülő az aznapi költséget köteles kifizetni.

(6) Gyermekétkeztetés esetén az egyéb jogszabályokban meghatározott 100%-os, vagy 50%-os normatív kedvezményt kell biztosítani az ellátottaknak. Egyéb kedvezményt az Önkormányzat nem állapít meg.

(7) A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.

7. Szünidei gyermekétkeztetés

15. § (1) Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat a gyermekek Gyvt-ben meghatározottak alapján a hátrányos helyzetű, és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára szünidei gyermekétkeztetést nyújt a felsőbb jogszabályoknak megfelelő tartalommal.

(2) A szünidei gyermekétkeztetés során a déli meleg főétkezés helyben történő elfogyasztására nincs lehetőség, az étel személyes átvétele és elvitele a Rózsaszentmártoni Labdarózsa Óvoda és Konyhából történik.

IV. FEJEZET Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások

8. Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások általános rendelkezései

16. § (1) Rózsaszentmárton községben biztosított szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások formái:

 • a) szociális étkeztetés,
 • b) családsegítés,
 • c) gyermekjóléti szolgáltatás,
 • d) házi segítségnyújtás.

(2) Az önkormányzat a szociális étkeztetést a Rózsaszentmártoni Labdarózsa Óvoda és Konyha megnevezésű intézmény területén üzemeltetett konyha, mint főzőkonyha; a gyermekétkeztetést a Rózsaszentmártoni Labdarózsa Óvoda és Konyha területén üzemeltetett főzőkonyha és a Rózsaszentmártoni Móra Ferenc Általános Iskola megnevezésű intézmény területén üzemeltetett tálalókonyha; a családsegítést, a gyermekjóléti szolgáltatást, és amennyiben a feltételei biztosítottak, a házi segítségnyújtást a Lőrinci Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás (3021 Lőrinci, Szabadság tér 26.) keretében látja el.

9. Szociális étkeztetés

17. § (1) Szociális étkeztetésre (napi egyszeri meleg étel délben) jogosult Rózsaszentmárton Községben szociális rászorulóként az a személy, aki önmaga és jogszabály alapján meghatározott eltartottja részére azt tartósan vagy átmeneti jelleggel biztosítani nem képes:

 • a) kora miatt: mindenki, aki 70. életévét betöltötte,
 • b) egészségi állapota miatt,
 • c) aki fogyatékos,
 • d) aki pszichiátriai beteg, szenvedélybeteg,
 • e) aki hajléktalan,

feltéve, ha nincs olyan hozzátartozója, vele életvitel szerint egy háztartásban élő, illetve egyéb személy, aki jogszabály vagy szerződés alapján az ellátásáról gondoskodni köteles és képes.

(2) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról – részben vagy teljesen – gondoskodni nem tud.

(3) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül.

(4) Pszichiátriai betegsége gyógykezelést nem igényel, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg- gyógyintézeti kezelést igényel, önmaga ellátására részben képes.

(5) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki az éjszakáit közterületen, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben tölti.

(6) A 23. § (1) bekezdés alkalmazásában jogszabály vagy szerződés alapján a jogosultról gondoskodni köteles és képes személy alatt a jogosultnak a Szoctv. szerinti hozzátartozója, szerződés esetén a vele szerződött személy / személyek értendők, akiknek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét.

(7) A szociális rászorultság igazolására a következő iratokat illetve nyilatkozatokat lehet elfogadni:

 • a) az (1) bekezdés b) pont esetében a háziorvos, a c)–d) pontokban meghatározott esetekben szakorvosi igazolásra való háziorvosi hivatkozást,
 • b) az (1) bekezdés c) pontban meghatározott esetben fogyatékossági támogatást, vakok személyi járadékát, illetve egészségi állapot miatt magasabb összegű családi pótlékot megállapító, folyósító igazoló határozatot, szakvéleményt, illetve iratot,
 • c) az (1) bekezdés c)–d) pontokban meghatározott esetekben pszichiáter vagy neurológus szakorvosi szakvéleményt,
 • d) az (1) bekezdés e) pontban meghatározott esetben a Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal által készített környezettanulmány; személyi igazolvány vagy lakcímkártya; a kérelmező nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy éjszakáit közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben tölti.

(8) A jogosultsági feltételeket kétévente felül kell vizsgálni, és szükség esetén a Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal által környezettanulmányt kell készíttetni.

18. § (1) A szociális étkezésért térítési díjat kell fizetni. A szociális étkeztetés intézményi térítési díját, a szociálisan rászorult személy rendszeres havi jövedelméhez mérten, sávosan az 5. melléklet tartalmazza. A kiszállítás összege egységesen 0 Ft. A szociális étkeztetést ténylegesen igénybe vevő jogosult jövedelemhatártól függetlenül 300 Ft térítési díj ellenében veheti igénybe a szolgáltatást attól a naptól kezdve, amikortól a 80. életévét betöltötte.

(2) A szociális étkeztetés térítési díját utólag, a tárgyhónapot követő hó 10-ig kell számla ellenében megfizetni a Rózsaszentmártoni Labdarózsa Óvoda és Konyha (3033 Rózsaszentmárton, Deák Ferenc út 12.) feladatkörébe tartozó befizetéssel. A Rózsaszentmártoni Labdarózsa Óvoda és Konyha intézményvezetője kéthavi térítési díj tartozás esetén kétszer írásban felszólítja a tartozót a teljesítésre. A befizetés kétszeri felszólítás utáni elmaradása esetén átadja a tartozók listáját a jegyzőnek.

(3) A szociális étkeztetés térítési díját az ellátást igénybe vevő jogosult, vagy az Szoctv., valamint a Polgári Törvénykönyv szerinti tartásra köteles és képes személy köteles megfizetni.

(4) A szociális étkeztetési intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete.

(5) A szociális étkeztetésre való jogosultságot, és a szociális étkeztetésért fizetendő személyi térítési díjat átruházott hatáskörben a Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője határozattal állapítja meg, amely az egy napra jutó intézményi térítési díj és az igénybe vett étkezések számának szorzata, de nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme 30 %-át.

19. § (1) A szociális étkeztetést a Rózsaszentmártoni Labdarózsa Óvoda és Konyha által üzemeltetett konyha biztosítja, amely a 3033 Rózsaszentmárton, Deák Ferenc út 12. szám alatt található.

(2) Kérelmet a Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatalban (3033 Rózsaszentmárton, Kossuth Lajos út 1.), a jogosultságot megalapozó igazolások csatolásával, valamint a kérelmező és a vele életvitel szerint egy háztartásban élők előző havi nettó jövedelemének igazolásával lehet benyújtani. A 20. § esetében elegendő egy kérelmet benyújtani.

(3) Az ellátásra jogosultság elbírálása a Jegyző hatáskörbe tartozik, aki az ügykörre vonatkozó teljes körű felelősséggel, feladatkörében eljárva, határozatban bírálja el a jogosultságot, állapítja meg a fizetendő személyi térítési díjat. A határozat alapján a Rózsaszentmártoni Labdarózsa Óvoda és Konyha vezetője az egyéb kérdésekre a jogosulttal megállapodást köt (ételhordó edény cseréjének rendje, kiszállítás, stb.).

(4) Hajléktalan esetén az ellátást külön eljárás nélkül is biztosítani kell.

(5) Az önkormányzat szociális étkeztetési feladatát a 19. § (1) bekezdés a)-e) pontok szerint meghatározott jogosultsággal bírók tekintetében a Rózsaszentmártoni Labdarózsa Óvoda és Konyhán (3033 Rózsaszentmárton, Deák Ferenc út 12.) üzemeltetett befejező konyháról, az ellátott által történő saját elszállítással vagy kérelemre házhoz való szállítás keretében biztosítja az év valamennyi munkanapján (tehát hétköznapokon, kivéve a pihenő és az ünnepnapokat). Igény esetén a munkaszüneti és pihenőnapon történő étkezést is biztosítani kell. Az erre vonatkozó írásbeli nyilatkozatot a jogosultság megállapításakor, illetve a mindenkori felülvizsgálat keretében kell megtenni. Amennyiben a jogosult nyilatkozatában kéri a pihenő és munkaszüneti napokon való étkezést, a kiszállítás kérelemre biztosítható. Amennyiben a jogosult nem kíván élni az ingyenes kiszállítás lehetőségével, a pihenő és munkaszüneti napokon az elvitelre a Rózsaszentmártoni Labdarózsa Óvoda és Konyhából 12 óra 30 percig van lehetőség.

(6) A szociális étkeztetés megszűnik:

 • a) az ellátás feltételei már nem állnak fenn,
 • b) az ellátott szakosított ellátást nyújtó intézetbe kerül elhelyezésre,
 • c) a jogosult vagy hozzátartozója az ellátás megszűntetését kéri,
 • d) a jogosult elhunyt,
 • e) a jogosult tartozása a kéthavi térítési díját eléri,
 • f) a jogosultsági feltételek mindenkori felülvizsgálata során az adatszolgáltatási, iratbemutatási és egyéb tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget.

(7) Amennyiben a szociális étkeztetés a 22. § (6) bekezdés e) pontja alapján szűnt meg, újabb szociális étkezés igénybevételére vonatkozó kérelem alapján a szociális étkezésre való jogosultság a fennálló tartozás teljes rendezéséig nem állapítható meg.

(8) A szociális étkeztetésnél saját ételhordóban történő kiszállítás vagy elvitel nem engedélyezett.

(9) A szociális étkeztetés igénybevételére vonatkozó napi jelentéstételi kötelezettség teljesítésére a Rózsaszentmártoni Labdarózsa Óvoda és Konyha kötelezett, amely intézmény nevében - az intézmény akadályoztatása esetén - e-képviselőként a Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselője jogosult eljárni.

20. § Az étkeztetés során figyelembe vehető normákat a 6. melléklet tartalmazza.

21. § (1) Az étkeztetést egy raktár szolgálja ki.

(2) A maximális raktárkészlet a két héten belül felhasználandó nyersanyagot nem haladhatja meg a tervezett létszám és a napi normafelhasználás figyelembevételével, cserélődnie kell.

22. § A szociális étkeztetéssel kapcsolatos, e rendeletben külön nem szabályozott feladat- és hatáskör a Rózsaszentmártoni Labdarózsa Óvoda és Konyha vezetőjének feladat- és hatáskörébe tartozik, aki az ügykörre vonatkozó teljes körű felelősséggel bír valamennyi kapcsolódó feladat- és hatáskör vonatkozásában.

10. Családsegítés

23. § (1) A családsegítés szolgáltatását a Szoctv. 64. §-ában meghatározott feladatokra a család- és gyermekjóléti szolgálat megszervezése keretében a Lőrinci Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás (3021 Lőrinci, Szabadság tér 26.) útján, a 3033 Rózsaszentmárton, Iskola út 46. szám alatti helyiségben biztosítja az Önkormányzat.

(2) A család– és gyermekjóléti szolgálat munkatársa az (1) bekezdés szerint meghatározott helyiségében tart fogadóórát.

(3) A család- és gyermekjóléti szolgálat munkatársa a Szoctv. 64. §-ban meghatározott feladatokon túl:

 • a) Folyamatosan figyelemmel kíséri a működési területén élő lakosság szociális helyzetét.
 • b) Kezdeményezi a Polgármesternél, valamint döntésre és ellátásra előkészíti, az Önkormányzat kötelező feladatának nem minősülő ellátás helyben történő megszervezését és új szociális ellátások bevezetését.
 • c) Részt vesz az egyes szociális ellátások feltételeként előírt környezettanulmány készítésekben a szociális ügyintézővel.

11. A gyermekjóléti szolgáltatás

24. § (1) A Gyvt. 39. §-ában meghatározott feladatokra a család- és gyermekjóléti szolgálat megszervezése keretében a Lőrinci Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás (3021 Lőrinci, Szabadság tér 26.) útján, a 3033 Rózsaszentmárton, Iskola út 46. szám alatti helyiségben biztosítja az Önkormányzat.

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás nevelési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el, a Gyvt-ben meghatározottak alapján, együttműködve a gyermekvédelemmel foglalkozó más intézménnyel, szervezetekkel és személyekkel.

(3) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentesen, önkéntes alapon vehető igénybe.

12. Házi segítségnyújtás

25. § (1) Amennyiben a tárgyi, személyi és anyagi feltételei teljes körűen biztosítottak, a házi segítségnyújtási feladatokat az Önkormányzat a Lőrinci Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás (3021 Lőrinci, Szabadság tér 26.) útján biztosítja, amely szervezet a kérelmek benyújtásának és elbírálásának jogkörét is gyakorolja.

(2) A fizetendő térítési díjat a Társulási Megállapodásban kijelölt Lőrinci Város Önkormányzata rendelete állapítja meg.

(3) A házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő jövedelme 25 %-át.

V. FEJEZET Záró rendelkezések

26. § Ennek a rendeletnek a rendelkezéseit a hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

27. § [1]

28. § Ez a rendelet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.


[1] A 27. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.