Szentistván Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és ellátásokról

Hatályos: 2021. 09. 01

Szentistván Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és ellátásokról

Szentistván nagyközség Önkormányzatnak Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §- ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 132 § (4) bekezdésében és a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdése kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a Szentistván településen bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a bejelentett lakcímén tartózkodó - lakosokra, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban: Szt.) meghatározott személyekre terjed ki.

(2) E rendelet területi hatálya Szentistván nagyközség közigazgatási területére terjed ki.

2. §

Eljárási szabályok

(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó pénzbeli vagy természetben nyújtott szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre (a továbbiakban: szociális igazgatási eljárás) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban Ákr.) rendelkezéseit az Szt.-ben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Az ellátások megállapítása iránti kérelmet a kérelmező személyesen, írásban vagy elektronikus úton az erre rendszeresített nyomtatvány kitöltésével a Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatalánál terjesztheti elő.

(3) Az eljárás önkormányzati képviselő javaslata, oktatási, nevelési intézmény vezetője, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat vezetőjének jelzése alapján, vagy hivatalból is megindítható.

(4) A jövedelem számításnál az Szt. 4. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint kell eljárni.

(5) A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet (Szt. 9. §.).

(6) Ha a pénzbeli és a természetben nyújtott ellátásra vonatkozó igényt végleges döntéssel megállapítják az ellátás a kérelem benyújtásától esedékes (Szt. 13. § (2) bekezdés).

(7) A megállapított pénzbeli ellátások bankszámlára utalással, vagy pénztári kifizetéssel teljesíthetők.

(8) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

II. FEJEZET A szociális ellátás formái

3. § (1) Szentistván nagyközség Önkormányzata ( továbbiakban: önkormányzat) képviselő-testülete a rászorulók részére települési támogatás valamint egyéb szociális ellátás formájában az alábbi pénzbeli és természetbeni támogatásokat biztosítja.

(2) Települési támogatás formájában

 • a) Rendszeres települési támogatás:

- a települési lakásfenntartási támogatás

b) Eseti települési támogatások

ba) rendkívüli települési támogatás

bb) települési gyógyszertámogatás,

bc) települési iskolakezdési / óvodakezdési támogatás

bd) települési fűtési támogatás

be) időskorúak települési támogatása

bf) települési temetési támogatás

(3) Egyéb szociális ellátás keretében

- Köztemetés

(4) Szociális alapszolgáltatások

a) étkeztetés

b) házi segítségnyújtás

c) családsegítés

III. FEJEZET Települési támogatások

Települési lakásfenntartási támogatás

4. § (1) A lakásfenntartási támogatás a Szentistvánon bejelentett lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen e lakcímen tartózkodó szociálisan rászoruló családok és egyedülálló személyek részére, az általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatos kiadások viseléséhez nyújtott támogatás.

(2) A támogatást az ingatlan tulajdonosa, haszonélvezője vagy érvényes lakásbérleti szerződéssel rendelkező bérlője kérheti.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában azt az ingatlant kell a kérelmező által lakottnak tekinteni, amelyben a kérelmező és családja lakóhelyként vagy tartózkodási helyként életvitelszerűen tartózkodik.

(4) Lakásfenntartási támogatásban részesíthető az a kérelmező, akinek családjában a kérelem benyújtását megelőző hónap havi nettó egy főre eső jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetében 250%-át nem haladja meg.

(5) A lakásfenntartási támogatás a kérelem benyújtását követő hónap első napjától 1 évre kerül megállapításra.

(6) A lakásfenntartási támogatás havi összege 4.000 Ft, melyet az önkormányzat természetbeni ellátás formájában havonta a közüzemi szolgáltató részére - tárgyhónapot követő 10. napjáig történő átutalás útján biztosít.

(7) A szolgáltató a támogatást az általa kiállított számlában havonta, illetve a számlakibocsátás gyakoriságához igazodóan, külön soron, a számla végösszegének a támogatással való csökkentése révén érvényesíti.

(8) A lakásfenntartási támogatást a kérelmező csak egy ingatlanra veheti igénybe, valamint ugyanazon ingatlanra csak egy jogosult részére állapítható meg támogatás, függetlenül az ingatlanon élő személyek és háztartások számától.

(9) Amennyiben a lakásfenntartási támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset hónapjának utolsó napjával a lakásfenntartási támogatást meg kell szüntetni.

(10) A lakásfenntartási támogatásra irányuló kérelem az 1. melléklet szerinti nyomtatványon nyújtható be, melyhez csatolni kell az előző havi villanyáram vagy gázfogyasztásra vonatkozó számlát, és családban együtt élők jövedelmére vonatkozó igazolásokat.

(11) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmekről – átruházott hatáskörben – a polgármester dönt.

Rendkívüli települési támogatás

5. § (1) Rendkívüli települési támogatásra jogosult az a személy, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, és akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át nem haladja meg.

(2) A kérelmezőnek a kérelmében indokolnia kell a támogatásra való rászorultságát alátámasztó - Szt 45. §. (4 ) bekezdése szerinti rendkívüli élethelyzetét.

(3) A támogatás pénzbeli és természetbeni támogatás formájában is nyújtható.

(4) A rendkívüli települési támogatásra való jogosultságról az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján átruházott hatáskörben a Pénzügyi- ügyrendi és emberi erőforrás Bizottság dönt.

5) A képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester átruházott hatáskörben különösen méltányolható élethelyzetben, - amennyiben a késedelem veszéllyel jár - az (1) és (2) bekezdésben foglaltakon túl egyszeri támogatást nyújt azon rászoruló részére, akinek súlyos betegsége következtében élete testi épsége súlyos veszélyben van, és a kezeléséhez szükséges költségeket más forrásból fedezni nem tudja

(5) Az (5) bekezdésben foglalt támogatás maximális mértéke: 100.000.- Ft.

Települési gyógyszertámogatás

6. § (1) Gyógyszer kiadásokra tekintettel települési gyógyszertámogatásra jogosult az a közgyógyellátásban nem részesülő személy, aki a gyógyszer kiadások, illetve betegséghez kapcsolódó kiadások miatt időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd.

(2) A települési gyógyszertámogatás iránti kérelmet a kérelem beérkezését követő 5 munkanapon belül el kell bírálni.

(3) Települési gyógyszertámogatásra a kérelmező akkor jogosult, ha

 • a) családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő kérelmező esetében 200 %-át nem haladja meg, és
 • b) a gyógyszerkiadásai, illetve betegséghez kapcsolódó kiadásai elérik, vagy meghaladják a havi 5.000.- Ft-ot.

(4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti kiadásokat számlákkal kell igazolni.

(5) Az egy alkalommal megállapított eseti települési gyógyszertámogatás maximális összege 5.000.- Ft, amely kizárólag gyógyszerutalvány formájában adható.

(6) A települési gyógyszertámogatásra való jogosultságról az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

Települési óvodakezdési / iskolakezdési támogatás

7. § (1) Az önkormányzat évi egy alkalommal a nevelési év/tanév kezdetét megelőzően települési támogatást nyújt a szentistváni lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen élő, óvodai nevelésben részt vevő, általános iskolai, középiskolai, valamint a felsőfokú oktatás nappali tagozatán nevelési évet/ tanévet kezdő hallgatója tanulója részére feltéve, hogy a gyermek/tanuló /hallgató családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 900 %-át.

(2) A támogatás mértéke:

 • a) óvodás gyermek esetében: 10.000,-Ft
 • b) általános iskolai tanuló esetében: 20.000,-Ft
 • c) középiskolai tanuló esetében: 30.000,-Ft
 • d) felsőoktatás nappali tagozatos hallgatója esetében: 50.000, -Ft

(3) A támogatás megállapítása kérelemre történik. A kérelmet minden év augusztus 1. és szeptember 30. napja között lehet benyújtani. A benyújtási határidő jogvesztő. A kérelemhez csatolni kell a nevelési / oktatási intézmény által kiállított óvodai jogviszony igazolást / iskolalátogatási igazolást / hallgatói jogviszony igazolást.

(4) A támogatás odaítéléséről az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

Települési temetési támogatás

8. § (1) Települési temetési támogatásra jogosult az a szentistváni lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a településen életvitelszerűen élő személy, aki szentistváni lakos eltemettetéséről gondoskodik, függetlenül attól, hogy a meghalt személy eltemettetésére köteles hozzátartozója vagy sem, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 900 %-át.

(2) A támogatás összege 50.000,-Ft

(3) A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező vagy a vele közös lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányáról készült másolatot, valamint a halotti anyakönyvi kivonat másolatát.

(4) A települési temetési támogatás megállapításáról az önkormányzat képviselő-testület átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

Települési fűtési támogatás

9. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a családok téli fűtési költségeinek enyhítésére a Szentistván nagyközség közigazgatási területén bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen élő tulajdonosok / bérlők részére évente egyszeri, vissza nem térítendő pénzbeli támogatást nyújt.

(2) A támogatás feltétele, hogy az azonos lakcímen lakók egy főre jutó jövedelme, nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.

(3) A támogatás mértékéről az önkormányzat képviselő-testülete az éves költségvetéséről szóló rendeletében dönt.

(4) A támogatás odaítéléséről a képviselő-testület átruházott hatáskörében a polgármester dönt.

Időskorúak települési támogatása

10. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Szentistván nagyközség közigazgatási területén bejelentett lakó - vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen élő 65. életévét az adott évben betöltő, illetve a 65 évnél idősebb rászoruló lakosok részére, idősek napja alkalmából, évi egyszeri, természetbeni támogatást nyújt.

(2) A támogatás feltétele, hogy a rászoruló családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.

(3) A támogatás mértékéről az önkormányzat képviselő-testülete az éves költségvetéséről szóló rendeletében dönt

(4) A támogatás odaítéléséről a képviselő-testület átruházott hatáskörében a polgármester dönt.

IV. FEJEZET Természetben nyújtott szociális ellátások

Köztemetés

11. § (1) A köztemetésről a képviselő-testület az Szt. 48. § alapján gondoskodik.

(2) A köztemetést a helyben szokásos legolcsóbb temetési költségen kell biztosítani.

V. FEJEZET Szociális alapszolgáltatások

Étkeztetés

12. § (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik megfelelnek az Szt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek.

(2) Az Szt. 62. § (1) bekezdése alkalmazásában szociálisan rászorult személy jövedelmi viszonyokra tekintet nélkül, aki

 • a) a kora miatt, ha a reá vonatkozó öregségi nyugdíj korhatárt betöltötte,
 • b) korkedvezményes, vagy korengedményes nyugellátásban részesül,
 • c) az egészségi állapota miatt, ha a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkezést,
 • d) a fogyatékosság vagy pszichiátriai betegsége miatt, ha a vonatkozó orvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkezést,
 • e) a szenvedélybetegsége miatt, ha a vonatkozó szakorvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkeztetést,
 • f) a hajléktalansága miatt, ha a személy nyilatkozatában településszintű lakóhelyeként az önkormányzat illetékességi területét jelölte meg, és a hajléktalan étkeztetésének hiánya veszélyezteti a hajléktalan életét.

13. § (1) Az önkormányzat az étkeztetési szolgáltatást a Szentistváni Mezőgazdasági Zrt. (3418 Szentistván, Dózsa György utca 5-7.) szolgáltató által üzemeltetett étterem közreműködésével nyújtja.

(2) Az önkormányzat az étkeztetést az (1) bekezdésben meghatározott

 • a) intézményben igénybe vehető étkezéssel – ide értve a helyben fogyasztást vagy étel

elvitelét, vagy

b) intézményből az étel házhoz szállításával biztosítja.

(3) Az étkeztetés nyújtásának konkrét módjáról a szolgáltatást megállapító határozatban kell rendelkezni.

(4) Az étkezésért fizetendő térítési díjak mértékét az önkormányzat az Szt. 92. § (2) bekezdés f) pontja alapján rendeletben állapítja meg.

Házi segítségnyújtás

14. § Az önkormányzat a házi segítségnyújtási feladatot a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ útján látja el.

Családsegítés

15. § Az önkormányzat a családsegítés körébe tartozó feladatait a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ útján látja el.

VI. FEJEZET Egyéb rendelkezések

16. § (1) Az Szt. 58/B. § (2) bekezdése szerinti szociálpolitikai kerekasztal tagjainak minősülnek a törvényben meghatározottakon kívül a következő szervezetek képviselői:

 • a) szociális alapellátási referens,
 • b) Szentistváni István Király Általános Iskola igazgatója
 • c) Szentistváni Gézengúz Óvoda vezetője
 • d) Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesületének képviselője,
 • e) a Pénzügyi, ügyrendi és emberi erőforrás Bizottság elnöke,
 • f) a területi védőnő.

(2) A szociálpolitikai kerekasztal összehívásáról és az ülés vezetéséről a polgármester gondoskodik. A működéshez szükséges feltételeket az önkormányzati hivatal biztosítja.

17. §

(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet.

Dobóné Koncz Judit Derekas Sándor

polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2021.08.26-án kihirdetésre került.

Derekas Sándor

jegyző

18. § Ez a rendelet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet a 7/2021.(VIII.26.) önkormányzati rendelethez

Benyújtandó:

Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal

3418 Szentistván, Széchenyi utca 10.

K É R E L E M

települési lakásfenntartási támogatás megállapításához

1. Az igénylő adatai:

Kérelmező neve: ______________________________________________________

Születési neve: ________________________________________________________

Születési helye, ideje:___________________________________________________

Anyja neve: __________________________________________________________

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: /TAJ szám/: _______ - _________ -________

2. Állampolgársága: magyar / *bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező,

*hontalan,* menekültként vagy *oltalmazottként elismert (* a megfelelő rész aláhúzandó)

A * jelöltek esetében a státuszt elismerő határozat száma: _______________ / 20____

3. Családi állapota:

egyedülálló (hajadon, nőtlen)

házastársával/ (élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt

házastársától külön élő ( amennyiben lakcímük eltérő)

elvált,

özvegy

(a megfelelő rész aláhúzandó)

4. Lakóhely:__________________ ( település) _______________________ (utca )____ (sz.)

Tartózkodási helye: ________________________ (település) __________________( utca)

_______ (hsz.) ( A lakcímnyilvántartásba bejelentett, lakcímkártyán szereplő lakóhelyet,

tartózkodási helyet kell feltüntetni.)

Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek ( A meg-felelő rész aláhúzandó, azzal, hogy ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.)

.

5. A háztartásban élők adatai:

5.1.1. □ egyedül élő,

5.1.2. □ nem egyedül élő.

5.1.3. A kérelmező háztartásában, a kérelmezővel azonos lakcímen élők száma: ......... fő.

A

B

C

D

E

Közeli hozzátartozó
neve


Anyja neve

Születési helye, ideje (év, hó, nap)

Társadalom- biztosítási Azonosító Jele

Családi kapcsolat megnevezése

1


2


3


4


5


( Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.)

6. Jövedelmi adatok

A kérelmező háztartásában élők havi jövedelme forintban:

A

B

C

s.sz.

A jövedelem típusa

Kérelmező

A családban élő közeli hozzátartozók

1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

ebből közfoglalkoztatásból származó:

2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6.

Egyéb jövedelem


7.

Összes jövedelem


Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki) ___________ Ft/hó.

( A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-6 pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.)

VAGYONNYILATKOZAT

I. RÉSZ A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona

A. Ingatlanok

7. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):

címe:............................................város/község................................ út/utca

...... hsz., alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...........................,

a szerzés ideje: ................ év. Becsült forgalmi érték:* ............................. Ft

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:

................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).

8. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):

címe: ........................................ város/község ....................................... út/utca

……. hsz., alapterülete: ........... m2, ………tulajdoni hányad: .....................,

a szerzés ideje: ................ év. Becsült forgalmi érték:* ........................... Ft

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:

................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).

9. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület- vagy épületrész-tulajdon (vagy állandó használat):

megnevezése .............................................. (pl. zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs),

címe: ............................... város/község .......................................... út/utca

.................. hsz., alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...........................,

a szerzés ideje: ................ év. Becsült forgalmi érték:* ............................. Ft

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:

................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).

10. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: ..........................

címe: …........................................ város/község .............................. út/utca

........... hsz., (pontos cím hiányában: ............... helyrajzi szám), alapterülete:

......... m2, ulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év.

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények: ................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).

B. Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű adatai:

 • a) személygépkocsi: ................................................ típus .................. rendszám

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: …..........................................................

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok:

............................................................... (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett üzemben tartói jog).

A gépjárművet mozgáskorlátozottságra tekintettel tartják fenn: igen nem

(a megfelelő aláhúzandó).

b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű:

........................................... típus ............... rendszám

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ………..............................

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok:

............................................................. (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett üzemben tartói jog).

II. RÉSZ Nyilatkozatok

11. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben kitöltendő], hogy

– Pénzforgalmi szolgáltató neve: …………………………………

fizetési számla száma: ………………………………………..

fizetési számlán kezelt összeg ……………………………….

– Pénzforgalmi szolgáltató neve: …………………………………

fizetési számla száma: ………………………………………..

fizetési számlán kezelt összeg ………………………………….

 • a) fizetési számlával nem rendelkezem vagy
 • b) az alábbi fizetési számlával rendelkezem (valamennyi megjelölendő):

12. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben kitöltendő], hogy a velem együtt élő közeli hozzátartozóm

– Pénzforgalmi szolgáltató neve: …………………………………….

fizetési számla száma: ……………………………………………..

fizetési számlán kezelt összeg ……………………………………

– Pénzforgalmi szolgáltató neve: …………………………………….

fizetési számla száma: …………………………………………..

fizetési számlán kezelt összeg ……………………………………

 • a) fizetési számlával nem rendelkezik vagy
 • b) az alábbi fizetési számlával rendelkezik (valamennyi megjelölendő):

13. Tudomásul veszem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeinek megállapítása érdekében a hatóság a fentiekben megjelölt pénzforgalmi szolgáltató felé megkereséssel élhet a fizetési számlán kezelt összeg tekintetében.

14. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Megjegyzés:

A vagyoni helyzet vizsgálatakor nem kell figyelembe venni az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékeként a fizetési számlára befizetett összeget.

Ha a kérelmező vagy vele együtt élő közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Ha a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.

* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.

** Becsült forgalmi értékként a gépjármű kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni.

Egyéb nyilatkozatok

15. A lakásban tartózkodás jogcíme: tulajdonos / haszonélvező/ bérlő/ önkormányzati lakás bérlője (a megfelelő rész aláhúzandó)

16. A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék: működik / nem működik. (a megfelelő rész aláhúzandó)

Amennyiben előrefizetős mérőóra működik, kérjük nevezze meg a szolgáltatót:

____________________________________________________________________

17. A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok) figyelembe vételével a támogatást az áramdíj vagy gázfogyasztás díj összegéhez történő természetbeni hozzájárulásként kérem. ( a megfelelő rész aláhúzandó)

A kérelemhez csatolni kell:

- Lakcímkártyát, továbbá amennyiben a kérelmező nem tulajdonos, a lakásban lakás jogcímét igazoló adásvételi vagy bérleti vagy használati szerződést.

- Annak a szolgáltatónak az utolsó havi teljes számlamásolatát, amelyre a kérelmező a lakásfenntartási támogatás utalását kéri.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján – ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.

Szentistván, 20____ év __________________________ hó ___ nap

______________________________ _____________________________________

kérelmező aláírása házastársa/élettársa/

bejegyzett élettársa aláírása

2. melléklet

2. melléklet a 7/2021.(VIII.26.) önkormányzati rendelethez

Benyújtandó:

Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal

3418 Szentistván, Széchenyi utca 10.

K É R E L E M

rendkívüli települési támogatás megállapításához

1. Az igénylő adatai:

Kérelmező neve: _______________________________________________________

Születési neve: ________________________________________________________

Születési helye, ideje:___________________________________________________

Anyja neve: __________________________________________________________

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: /TAJ szám/: _______ - _________ -________

2. Állampolgársága: magyar / *bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező,

* hontalan, *menekültként vagy *oltalmazottként elismert ( a megfelelő rész aláhúzandó)

A * jelöltek esetében a státuszt elismerő határozat száma: ____________ / 20____

3. Családi állapota:

egyedülálló (hajadon, nőtlen)

házastársával/ élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt

házastársától külön élő (amennyiben lakcímük eltérő!),

elvált,

özvegy

(a megfelelő rész aláhúzandó)

4. Lakóhely:__________________ ( település) _______________________ (utca )____ (sz.)

Tartózkodási helye: ________________________ (település) __________________( utca)

_______ (hsz.) ( A lakcímnyilvántartásba bejelentett, lakcímkártyán szereplő lakóhelyet,

tartózkodási helyet kell feltüntetni.)

Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek ( A meg-felelő rész aláhúzandó, azzal, hogy ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.)

5. A kérelmező családi körülménye:

5.1.1. □ egyedül élő,

5.1.2. □ nem egyedül élő.

5.1. A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai

5.1.1. A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók száma: ......... fő.

A

B

C

D

E

Közeli hozzátartozó
neve


Anyja neve

Születési helye, ideje (év, hó, nap)

Társadalom- biztosítási Azonosító Jele

Családi kapcsolat megnevezése

1


2


3


4


5


(család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

közeli hozzátartozó:

 • a) a házastárs, élettárs,
 • b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,
 • c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévétnek betöltését megelőzően is fennállt ( a továbbiakban fogyatékos gyermek),
 • d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa;)

6. A rendkívüli települési támogatás igénylésének indoka:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

7. Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban:

A

B

C

s.sz

A jövedelem típusa

Kérelmező

A családban élő közeli hozzátartozók

1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

ebből közfoglalkoztatásból származó:

2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6.

Egyéb jövedelem


7.

Összes jövedelem


Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki) ___________ Ft/hó.

(A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-6 pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.)

8. Egyéb nyilatkozatok:

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján – ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.

Szentistván, 20____ év __________________________ hó ___ nap

_______________________________ _____________________________________

kérelmező házastársa/élettársa/

bejegyzett élettársa aláírása kérelmező aláírása

3. melléklet

3. melléklet a 7/2021.(VIII.26.) önkormányzati rendelethez

Benyújtandó:

Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal

3418 Szentistván, Széchenyi utca 10.

K É R E L E M

települési gyógyszertámogatás megállapításához

1. Az igénylő adatai:

Kérelmező neve: _______________________________________________________

Születési neve: ________________________________________________________

Születési helye, ideje:___________________________________________________

Anyja neve: __________________________________________________________

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: /TAJ szám/: _______ - _________ -________

2. Állampolgársága: magyar / *bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező,

*hontalan,* menekültként vagy *oltalmazottként elismert ( a megfelelő rész aláhúzandó)

A * jelöltek esetében a státuszt elismerő határozat száma: _____________ / 20____

3. Családi állapota:

egyedülálló (hajadon, nőtlen)

házastársával/ élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt

házastársától külön élő ( Amennyiben lakcímük eltérő!)

elvált

özvegy

(a megfelelő rész aláhúzandó)

4. Lakóhely:__________________ ( település) _______________________ (utca )____ (sz.)

Tartózkodási helye: ________________________ (település) __________________( utca)

_______ (hsz.) ( A lakcímnyilvántartásba bejelentett, lakcímkártyán szereplő lakóhelyet,

tartózkodási helyet kell feltüntetni.)

Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek ( A meg-felelő rész aláhúzandó, azzal, hogy ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.)

5. A kérelmező családi körülménye:

5.1.1. □ egyedül élő,

5.1.2. □ nem egyedül élő.

5.1. A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai

5.1.1. A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók száma: ......... fő.

A

B

C

D

E

Közeli hozzátartozó
neve


Anyja neve

Születési helye, ideje (év, hó, nap)

Társadalom- biztosítási Azonosító Jele

Családi kapcsolat megnevezése

1


2


3


4


5


(család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

közeli hozzátartozó:

 • a) a házastárs, élettárs,
 • b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,
 • c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévétnek betöltését megelőzően is fennállt ( a továbbiakban fogyatékos gyermek),
 • d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa;)

6.. A települési gyógyszertámogatás igénylésének indoka:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

A kérelemhez mellékelni kell a gyógyszerkiadások, illetve a betegséghez kacsolódó kiadások igazolására vonatkozó számlát/számlákat!

6. Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban:

A

B

C

s.sz.

A jövedelem típusa

Kérelmező

A családban élő közeli hozzátartozók

1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

ebből közfoglalkoztatásból származó:

2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6.

Egyéb jövedelem


7.

Összes jövedelem


Egy főre jutó havi nettó jövedelem ( ügyintéző tölti ki) ___________ Ft/hó.

/ A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-6 pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.)

7. Egyéb nyilatkozatok:

Nyilatkozom, hogy közgyógyellátásban: részesülök / nem részesülök (a megfelelő aláhúzandó)

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján – ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.

Szentistván, 20____ év __________________________ hó ___ nap

_______________________________ _____________________________________

kérelmező aláírása házastársa/élettársa/

bejegyzett élettársa aláírása

4. melléklet

4. melléklet a 7./2021.(VIII.26.) önkormányzati rendelethez

Benyújtandó:

Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal

3418 Szentistván, Széchenyi utca 10.

K É R E L E M

települési iskolakezdési támogatás megállapításához

1. Az igénylő adatai:

Kérelmező neve: _______________________________________________________

Születési neve: ________________________________________________________

Születési helye, ideje:___________________________________________________

Anyja neve: __________________________________________________________

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: /TAJ szám/: _______ - _________ -________

2. Állampolgársága: magyar / *bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező,

*hontalan, *menekültként vagy* oltalmazottként elismert ( a megfelelő rész aláhúzandó)

A * jelöltek esetében a státuszt elismerő határozat száma: _____________ / 20____

3. Családi állapota:

egyedülálló (hajadon, nőtlen)

házastársával/ (élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt

házastársától külön élő (amennyiben lakcímük különböző!

elvált,

özvegy

(a megfelelő rész aláhúzandó)

4. Lakóhely:__________________ ( település) _______________________ (utca )____ (sz.)

Tartózkodási helye: ________________________ (település) __________________( utca)

_______ (hsz.) ( A lakcímnyilvántartásba bejelentett, lakcímkártyán szereplő lakóhelyet,

tartózkodási helyet kell feltüntetni.)

Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek ( A meg-felelő rész aláhúzandó, azzal, hogy ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.)

5. A kérelmező családi körülménye:

5.1.1. □ egyedül élő,

5.1.2. □ nem egyedül élő.

5.1. A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai

5.1.1. A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók száma: ......... fő.

A

B

C

D

E

Közeli hozzátartozó
neve


Anyja neve

Születési helye, ideje (év, hó, nap)

Társadalom- biztosítási Azonosító Jele

Családi kapcsolat megnevezése

1


2


3


4


5


(család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

közeli hozzátartozó:

 • a) a házastárs, élettárs,
 • b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,
 • c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévétnek betöltését megelőzően is fennállt ( a továbbiakban fogyatékos gyermek),
 • d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa;)

6. A települési iskolakezdési támogatást az alábbi gyermekre/gyermekekre tekintettel kérem:

Gyermek neve:

Oktatási intézmény megnevezése:

7. Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban:

A

B

C

s.sz

A jövedelem típusa

Kérelmező

A családban élő közeli hozzátartozók

1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

ebből közfoglalkoztatásból származó:

2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6.

Egyéb jövedelem


7.

Összes jövedelem


Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki) ___________ Ft/hó.

(A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-6 pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.)

A kérelemhez csatolandó:

- Az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolás

- Jövedelemigazolás

8. Egyéb nyilatkozatok:

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.

Szentistván, 20____ év __________________________ hó ___ nap

_____________________________________

kérelmező aláírása

5. melléklet

5. melléklet a 7/2021.(VIII.26.) önkormányzati rendelethez

Benyújtandó:

Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal

3418 Szentistván, Széchenyi utca 10.

K É R E L E M

települési iskolakezdési támogatás megállapításához

felsőoktatás nappali tagozatos hallgatója részére

1. Az igénylő adatai:

Kérelmező neve: _______________________________________________________

Születési neve: ________________________________________________________

Születési helye, ideje:___________________________________________________

Anyja neve: __________________________________________________________

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: /TAJ szám/: _______ - _________ -________

2. Állampolgársága: magyar / *bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező,

*hontalan, *menekültként vagy* oltalmazottként elismert ( a megfelelő rész aláhúzandó)

A * jelöltek esetében a státuszt elismerő határozat száma: _____________ / 20____

3. Családi állapota:

egyedülálló (hajadon, nőtlen)

házastársával/ (élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt

házastársától külön élő (amennyiben lakcímük különböző!

elvált,

özvegy

(a megfelelő rész aláhúzandó)

4. Lakóhely:__________________ ( település) _______________________ (utca )____ (sz.)

Tartózkodási helye: ________________________ (település) __________________( utca)

_______ (hsz.) ( A lakcímnyilvántartásba bejelentett, lakcímkártyán szereplő lakóhelyet,

tartózkodási helyet kell feltüntetni.)

Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek ( A meg-felelő rész aláhúzandó, azzal, hogy ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.)

5. A kérelmező családi körülménye:

5.1.1. □ egyedül élő,

5.1.2. □ nem egyedül élő.

5.1. A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai

5.1.1. A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók száma: ......... fő.

A

B

C

D

E

Közeli hozzátartozó
neve


Anyja neve

Születési helye, ideje (év, hó, nap)

Társadalom- biztosítási Azonosító Jele

Családi kapcsolat megnevezése

1


2


3


4


5


(család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

közeli hozzátartozó:

 • a) a házastárs, élettárs,
 • b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,
 • c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévétnek betöltését megelőzően is fennállt ( a továbbiakban fogyatékos gyermek),
 • d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa;)

6. Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban:

A

B

C

s.sz

A jövedelem típusa

Kérelmező

A családban élő közeli hozzátartozók

1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

ebből közfoglalkoztatásból származó:

2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6.

Egyéb jövedelem


7.

Összes jövedelem


Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki) ___________ Ft/hó.

(A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-6 pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.)

A kérelemhez csatolandó:

- A felsőoktatási intézmény által kiállított jogviszony igazolás

- Jövedelemigazolás

7. Egyéb nyilatkozatok:

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.

Szentistván, 20____ év __________________________ hó ___ nap

_____________________________________

kérelmező aláírása

6. melléklet

6. melléklet a 7/2021.(VIII.26). önkormányzati rendelethez

Benyújtandó:

Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal

3418 Szentistván, Széchenyi utca 10.

K É R E L E M

óvodakezdési támogatás megállapításához

1. Az igénylő adatai:

Kérelmező neve: _______________________________________________________

Születési neve: ________________________________________________________

Születési helye, ideje:___________________________________________________

Anyja neve: __________________________________________________________

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: /TAJ szám/: _______ - _________ -________

2. Állampolgársága: magyar / *bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező,

*hontalan, *menekültként vagy* oltalmazottként elismert ( a megfelelő rész aláhúzandó)

A * jelöltek esetében a státuszt elismerő határozat száma: _____________ / 20____

3. Családi állapota:

egyedülálló (hajadon, nőtlen)

házastársával/ (élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt

házastársától külön élő (amennyiben lakcímük különböző!

elvált,

özvegy

(a megfelelő rész aláhúzandó)

4. Lakóhely:__________________ ( település) _______________________ (utca )____ (sz.)

Tartózkodási helye: ________________________ (település) __________________( utca)

_______ (hsz.) ( A lakcímnyilvántartásba bejelentett, lakcímkártyán szereplő lakóhelyet,

tartózkodási helyet kell feltüntetni.)

Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek ( A meg-felelő rész aláhúzandó, azzal, hogy ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.)

5. A kérelmező családi körülménye:

5.1.1. □ egyedül élő,

5.1.2. □ nem egyedül élő.

5.1. A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai

5.1.1. A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók száma: ......... fő.

A

B

C

D

E

Közeli hozzátartozó
neve


Anyja neve

Születési helye, ideje (év, hó, nap)

Társadalom- biztosítási Azonosító Jele

Családi kapcsolat megnevezése

1


2


3


4


5


(család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

közeli hozzátartozó:

 • a) a házastárs, élettárs,
 • b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,
 • c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévétnek betöltését megelőzően is fennállt ( a továbbiakban fogyatékos gyermek),
 • d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa;)

6. A települési óvodakezdési támogatást az alábbi gyermekre/gyermekekre tekintettel kérem:

Gyermek neve:

Oktatási intézmény megnevezése:

7. Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban:

A

B

C

s.sz

A jövedelem típusa

Kérelmező

A családban élő közeli hozzátartozók

1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

ebből közfoglalkoztatásból származó:

2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6.

Egyéb jövedelem


7.

Összes jövedelem


Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki) ___________ Ft/hó.

(A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-6 pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.)

A kérelemhez csatolandó:

- Az óvoda által kiállított igazolást

- Jövedelemigazolás

8. Egyéb nyilatkozatok:

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.

Szentistván, 20____ év __________________________ hó ___ nap

_____________________________________

kérelmező aláírása

7. melléklet

7. melléklet a 7/2021.(VIII.26.) önkormányzati rendelethez

Benyújtandó:

Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal

3418 Szentistván, Széchenyi utca 10.

K É R E L E M

települési temetési támogatás megállapításához

1. Az igénylő adatai:

Kérelmező neve: _______________________________________________________

Születési neve: ________________________________________________________

Születési helye, ideje:___________________________________________________

Anyja neve: __________________________________________________________

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: /TAJ szám/: _______ - _________ -________

2. Állampolgársága: magyar / *bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező,

*hontalan, *menekültként vagy* oltalmazottként elismert ( a megfelelő rész aláhúzandó)

A * jelöltek esetében a státuszt elismerő határozat száma: _____________ / 20____

3. Családi állapota:

egyedülálló (hajadon, nőtlen)

házastársával/ (élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt

házastársától külön élő (amennyiben lakcímük különböző!

elvált,

özvegy

(a megfelelő rész aláhúzandó)

4. Lakóhely:__________________ ( település) _______________________ (utca )____ (sz.)

Tartózkodási helye: ________________________ (település) __________________( utca)

_______ (hsz.) ( A lakcímnyilvántartásba bejelentett, lakcímkártyán szereplő lakóhelyet,

tartózkodási helyet kell feltüntetni.)

Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek ( A meg-felelő rész aláhúzandó, azzal, hogy ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.)

5. A kérelmező családi körülménye:

5.1.1. □ egyedül élő,

5.1.2. □ nem egyedül élő.

5.1. A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai

5.1.1. A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók száma: ......... fő.

A

B

C

D

E

Közeli hozzátartozó
neve


Anyja neve

Születési helye, ideje (év, hó, nap)

Társadalom- biztosítási Azonosító Jele

Családi kapcsolat megnevezése

1


2


3


4


5


Közeli hozzátartozó:

 • a) a házastárs, élettárs,
 • b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,
 • c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévétnek betöltését megelőzően is fennállt ( a továbbiakban fogyatékos gyermek),
 • d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa;)

6. A települési temetési támogatás igénylésének indoka:

Az elhunyt személy neve:_______________________________________________________

Az elhunyt személy utolsó lakóhelye: 3418 Szentistván, __________________________

Elhalálozás időpontja: _________ év ___________ hó ____ nap

A kérelmező hozzátartozói minősége: __________________________________________________________________________

7. Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban:

A

B

C

s.sz

A jövedelem típusa

Kérelmező

A családban élő közeli hozzátartozók

1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

ebből közfoglalkoztatásból származó:

2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6.

Egyéb jövedelem


7.

Összes jövedelem


Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki) ___________ Ft/hó.

(A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-6 pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.)

A kérelemhez csatolandó:

- Halotti anyakönyvi kivonat másolata

- A kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számla/számlák eredeti példányáról készült másolat

- Jövedelemnyilatkozat

8. Egyéb nyilatkozatok:

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.

Szentistván, 20____ év __________________________ hó ___ nap

_____________________________________

kérelmező aláírása