Szentistván Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Hatályos: 2021. 09. 01

Szentistván Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény, 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29 § (1) - (2) bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésében, a 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) A rendelet célja, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) megállapított, a gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátási formák alkalmazásához - a helyi sajátosságokat figyelembe véve – a feltételrendszert és az eljárást szabályozza.

(2) A rendelet hatálya kiterjed:

 • a) Szentistván nagyközség közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekekre és fiatal felnőttekre ( továbbiak-ban: gyermek) valamint szüleikre, törvényes képviselőikre (továbbiakban: szülő).
 • b) A rendelet hatálya kiterjed továbbá a Gyvt. 4. § (1) bekezdésében felsorolt gyermekre és szülőre.

(3) E rendelet alkalmazásában az egyes ellátási formáknál használt fogalmakat a Gyvt. 5. §-ában foglalt rendelkezések szerint kell értelmezni.

2. § Szentistván Nagyközség Önkormányzata ( továbbiakban: önkormányzat) által a Gyvt-ben és e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy ezen rendelkezések megsértésével nyújtott ellátást meg kell szüntetni, az ellátást jogosulatlanul és a rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell a természetben nyújtott ellátásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére a Gyvt. 133. § (2) - (5) bekezdésében meghatározottak szerint.

3. § (1) Az önkormányzat a gyermekek védelmét

 • a) pénzbeli és természetbeni ellátással:
  • aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
  • ab) gyermekétkeztetés
 • b) személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokkal

ba.) gyermekjóléti szolgáltatás

ba) gyermekek napközbeni ellátása útján biztosítja.

4. § A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításánál, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó kiegészítő pénzbeli támogatás megállapításánál a Gyvt. 19. § - 20/B. § - ában, valamint a gyámhatóságokról és a gyermekvédelmi és a gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet ( továbbiakban: Gyer. ) 65. § - 68//E §-aiban foglaltakat kell alkalmazni.

5. § (1) A természetbeni ellátásként nyújtott gyermekétkeztetést az önkormányzat a Gyvt. 21. § - 21/B. § - ban foglaltak szerint biztosítja.

(2) Az Önkormányzat a bölcsődés, az óvodás és az általános iskolás gyermekek részére az étkeztetést vásárolt élelmezéssel - a Szentistváni Mg.Zrt. által üzemeltetett étterem ( 3418 Szentistván, Széchenyi utca 8.) útján – biztosítja.

(3) Az intézményi gyermekétkeztetés iránti kérelmeket, illetve nyilatkozatokat abban az intézményben kell leadni, mellyel a gyermek nevelési / tanulói jogviszonyban áll.

(4) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díját, a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

6. § (1) A természetbeni ellátásként nyújtott gyermekétkeztetést az önkormányzat a Gyvt. 21. § - 21/B. § - ban foglaltak szerint biztosítja.

(2) Az Önkormányzat a bölcsődés, az óvodás és az általános iskolás gyermekek részére az étkeztetést vásárolt élelmezéssel - a Szentistváni Mg.Zrt. által üzemeltetett étterem ( 3418 Szentistván, Széchenyi utca 8.) útján – biztosítja.

(3) Az intézményi gyermekétkeztetés iránti kérelmeket, illetve nyilatkozatokat abban az intézményben kell leadni, mellyel a gyermek nevelési / tanulói jogviszonyban áll.

(4) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díját, a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

7. § (1) Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatások Gyvt. 39-40/A. §-ában előírt feladatait a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül e célra létrehozott Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ ( 3400 Mezőkövesd, Morvay J. u. 1.) útján látja el.

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.

A szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelmet az érintett

intézmény vezetőjéhez lehet benyújtani, illetve a Gyvt-ben szabályozott esetekben a jegyző határozattal is elrendelheti

8. § (1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását intézményei útján az alábbiak szerint biztosítja:

 • a) 3 éves kor alatti gyermekek esetében a Kis Pingvin Bölcsődében (3418 Szentistván, Damjanich utca 20. sz. ),
 • b) a 3-6 éves korú gyermekek esetében a Szentistváni Gézengúz Óvodában ( 3418 Szentistván, Széchenyi utca 12/a. sz.),
 • c) a 6-14 éves korú gyermekek esetében a Szentistváni István Király Általános Iskola napközijében, valamint a tanulószobán.

(2) A gyermekek napközbeni ellátásának igénybevételére vonatkozó szabályokat az intézmények szabályzatai tartalmazzák. 9.§ Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt., a Gyer., továbbá a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendeletszabályait kell alkalmazni.

9. § Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt., a Gyer., továbbá a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendeletszabályait kell alkalmazni.

10. § (1) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Szentistván nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 19/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete.

11. § Ez a rendelet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1.Melléklet a 8/2021.(VIII.26) önkormányzati rendelethez.

Az intézményi térítési díjakról

Ellátottak/ étkezési hely(intézmény)

térítési díj Ft/nap

Napközis ellátottak részére (napi háromszori étkezés)


525,-

Menzás étkezők részére (ebéd) minden étkezőhelyen egységese


340,-

Óvodai ellátottak (napi háromszori étkezés)


511,-