Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete

a helyi szociális ellátásokról

Hatályos: 2021. 09. 10 - 2021. 11. 29

Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete

a helyi szociális ellátásokról

Kondó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában, továbbá az 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésének b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában foglalt feladatkörében a következőket rendeli el:

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § (1) A rendelet célja – Kondó Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) teherbíró képességének figyelembe vételével – a lakosság, különösen a gyermeket nevelő családok szociális biztonságának megteremtése és megőrzése.

(2) A szociális segítség megítélése során az érintett egyének és családok esetében alkalmazni kell az egyéni felelősség elvét.

2. A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed

 • a) a Kondó község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező, valamint
 • b) a Kondó község közigazgatási területén bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen ott lakó

személyekre.

3. Az ellátások formái

3. § (1) Az Önkormányzata az e rendeletben foglalt feltételek szerint az alábbi szociális ellátásokat nyújtja, valamint szociális szolgáltatásokat biztosítja:

 • a) pénzbeli ellátások:
  • aa) települési támogatás
  • ab) rendkívüli települési támogatás
 • b) természetbeni ellátás:
  • ba) köztemetés,
  • bc) élelmiszercsomag formájában nyújtott települési támogatás.
 • c) szociális szolgáltatás:
  • ca) étkeztetés.
  • cb) falugondnoki szolgáltatás.

(2) Az (1) bekezdés a) pont szerinti ellátások egészben vagy részben természetbeni ellátás formájában is nyújtható.

(3) Az Önkormányzat az alábbi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat a tagságával működő Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás által fenntartott Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde intézmény útján biztosítja:

 • a) családsegítő szolgálat,
 • b) házi segítségnyújtás,
 • c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, és
 • d) támogató szolgáltatás.

(4) A (3) bekezdésben foglalt ellátások a társulási megállapodásban kijelölt önkormányzat Képviselő-testületének rendeletében foglaltak szerint vehetők igénybe.

4. A szociális hatáskört gyakorló helyi szervek

4. § Az e rendeletben meghatározott feladat- és hatásköröket

 • a) Kondó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület), valamint
 • b) Kondó község polgármestere (továbbiakban: polgármester),

gyakorolja.

5. Eljárási rendelkezések

5. § (1) Az e rendelet szerinti szociális ellátás, valamint szociális szolgáltatás iránti kérelmet a Varbói Közös Önkormányzati Hivatal Kondói Állandó Kirendeltségénél (címe: 3775 Kondó, Szabadság utca 81.) lehet előterjeszteni.

(2) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles - az igényelt támogatástól függően - a családjában, vagy háztartásában élő személyek adataira, vagyoni és jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyilatkozatokat megtenni, továbbá a jövedelmet igazolni.

(3) A pénzbeli ellátás iránti kérelmet az erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani és ahhoz csatolni kell az abban előírt igazolásokat.

(4) A kérelmezőt a havi rendszerességgel folyósított szociális ellátások a kérelem benyújtása hónapját követő hónap első napjától megilletik.

(5) A rendszeres szociális ellátásra való jogosultság ismételt megállapítása iránti kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnése hónapjában is benyújtható. Ebben az esetben az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani.

(6) A havi rendszerességgel adott szociális ellátásokat - ettől eltérő rendelkezés hiányában - utólag, minden hónap 5-éig kell folyósítani.

(7) Az a személy, aki az e rendeletben megállapított rendszeres támogatások valamelyikében részesül, köteles a lakcímében, szociális körülményeiben, jövedelmi-, vagyoni viszonyaiban, valamint a családjában nevelt gyermek elhelyezésében, családi jogállásában bekövetkező változásról 15 napon belül írásban bejelentést tenni.

(8) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában, vagy e rendelet megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell

 • a) a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére,
 • b) természetben nyújtott szociális ellátás esetén az annak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére.

6. § Az e rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekben, valamint az e rendeletben használt fogalmak értelmezésében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban: Szoctv.) foglaltak az irányadók.

7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó ellátások ügyében az azok érdemét nem érintő eljárási cselekmények elvégzésére.

(2) A Képviselő-testület a hatáskörébe tartozó ellátások esetében a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése során alkalmazandó eljárásra vonatkozó hatáskörét a polgármesterre ruházza át a Szoctv. 17. § (5) bekezdése szerinti, azaz a megtérítés méltányosságból való elengedése kérdésében való döntés kivételével. A jogosulatlanul igénybe vett ellátás visszatérítése esetén az ügyfél számára engedett részletfizetés időtartama nem lehet hosszabb, mint az ellátás jogosulatlan igénybevételének időtartama.

II. FEJEZET Települési támogatás

8. § (1) A Képviselő-testület a kérelmező szociális körülményeire és rászorultságára tekintettel az e rendeletben foglaltak szerint települési támogatást nyújt, amely rendszeres, vagy egyszeri települési támogatás lehet.

(2) A rendszeres települési támogatás formái:

 • a) lakhatási célú támogatás
 • b) gyógyszertámogatás.

(3)[2] Az egyszeri települési támogatás formája:

 • a) lakáshoz jutási támogatás
 • b) oktatási-nevelési év kezdési támogatás
 • c) egyéb települési támogatás

(4) A rendszeres települési támogatásra való jogosultságot úgy kell megállapítani, hogy annak időtartama legfeljebb a jogosultság kezdő időpontja szerinti év december 31-ig tarthat.

(5) A rendszeres települési támogatásra való jogosultságot naptári évenként 1 alkalommal, legfeljebb 6 hónapos időtartamra lehet megállapítani. Amennyiben a jogosultság kezdő időpontjától számítva az adott év december 31-ig hat hónapnál kevesebb van hátra, úgy a jogosultságot az évből még hátralévő időtartamra kell megállapítani.

6. A lakhatási célú támogatás

9. § (1) A Képviselő-testület a lakhatással kapcsolatos kiadások viseléséhez lakhatási célú támogatást állapíthat meg kérelmére annak a személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, egyedül élő személy esetén négyszeresét és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

(2) A támogatás mértéke: havi 5.000.- Ft.

(3) A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(4) A támogatás természetben is megállapítható.

7. Gyógyszertámogatás

10. § (1) A Képviselő-testület gyógyszertámogatást állapíthat meg annak a személynek a részére, akinek havi rendszeres igazolt gyógyító ellátása költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át eléri, de akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, egyedül élő személy esetén négyszeresét és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

(2) A havi rendszeres gyógyító ellátási szükségletet a háziorvos igazolja.

(3) A háziorvos igazolását a polgármester továbbítja az egészségbiztosítási szervnek, amennyiben a kérelmező a jövedelmi feltételeknek megfelel.

(4) A havi rendszeres gyógyító ellátás költségének az egészségbiztosítási szerv általa igazolt mértéket kell tekinteni.

(5) A gyógyszertámogatás mértéke havi 5.000.- Ft.

(6) Nem jogosult gyógyszertámogatásra az, aki a Szoctv. szerint közgyógyellátásra jogosult.

8. Lakáshoz jutási támogatás

11. § (1) A Képviselő-testület lakáshoz jutási támogatást állapíthat meg azon személy részére,

a. akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hétszeresét nem haladja megés

b. a kérelem benyújtása időpontjában kondói lakóhellyel rendelkezik.

(2) A támogatás a lakásépítéshez vagy lakásvásárláshoz szükséges saját erő kiegészítéséhez szolgáló egyszeri, vissza nem térítendő támogatás.

(3) Nem jogosult támogatásra az igénylő, ha

a. a támogatásra irányuló kérelemben olyan valótlan adatot közöl, amely számára jogosulatlan előnyt eredményezne,

b. az önkormányzat felé lejárt tartozással rendelkezik.

(4) A támogatás összege 200.000.- Ft.

(5) A támogatás folyósítása

a. lakásépítés esetén, az építés befejezését követően kiadott hatósági igazolás (engedély),

b. lakás vásárlás esetén, az ügyvéd általi ellenjegyzéssel ellátott adásvételi szerződés

bemutatását követően történhet.

(6) A támogatás iránti kérelmet

a. a vásárlás esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 1 éven belül,

b. építés esetén a jogerős használatba vételi engedély keltétől számított 1 éven belül

lehet benyújtani.

(7) A kérelemhez mellékelni kell az ingatlan tulajdoni lap másolatát, továbbá:

a. vásárlás esetén az adás-vételi szerződés egy példányát,

b. lakásépítés esetén az építés befejezését követően kiadott hatósági igazolás (engedély).

(8) A támogatás iránti kérelem előterjesztésekor az igénylő köteles a jogosultsági feltételekre vonatkozóan nyilatkozatot tenni és igazolni is azokat.

(9) A megítélt támogatás folyósítására a jogosulttal az Önkormányzat képviseletében a polgármester szerződést köt.

(10) A támogatás azonnal egy összegben visszafizetendő – a jegybanki alapkamat mértékének megfelelő késedelmi kamattal együtt, amely a felszólítás kézhezvételétől esedékes - amennyiben a támogatott:

a. a támogatást jogosulatlanul vette igénybe,

b. a támogatással létesített, vagy megvásárolt lakást a hatósági igazolás (engedély) kiadása keltétől, vagy az adásvételi szerződés megkötésétől számított öt éven belül elidegeníti és a vételárat nem Kondó község közigazgatási területén fordítja lakásszerzésre vagy lakásépítésre,

c. a támogatással létesített, vagy megvásárolt lakást a jogerős építési engedély keltétől, vagy az adásvételi szerződés megkötésétől számított öt éven belül nem házastársa, vagy gyermeke részére ajándékozza el.

9. [3] Oktatási-nevelési év kezdési támogatás

12. § [4] (1) A polgármester évente egy alkalommal oktatási-nevelési évkezdési célú települési támogatást állapíthat meg

 • a) a Kondói Harica-völgyi Óvoda nyilvántartásában szereplő gyermek után, vagy óvodalátogatási igazolással és kondói lakóhellyel rendelkező gyermek után a szülőnek, vagy
 • b) az általános iskolai tanuló után a szülőnek, vagy
 • c) a középfokú oktatási intézményben, nappali tagozaton tanulmányokat folytató tanuló után a szülőnek, vagy
 • d) a középfokú oktatási intézményben, nappali tagozaton tanulmányokat folytató nagykorú tanulónak, vagy
 • e) a felsőoktatási intézményben, nappali tagozaton, felsőoktatási szakképzés keretében, vagy alapképzésben tanulmányokat folytató hallgatónak,

akinek háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét.

(2) Az oktatási-nevelési év kezdési célú települési támogatás iránti kérelmet a tárgyév szeptember 30. napjáig lehet benyújtani.

(3) A kérelemhez csatolni kell az óvodai, tanulói vagy hallgatói jogviszonynak 30 napnál nem régebbi igazolását.

(4) Az oktatási-nevelési év kezdési célú települési támogatás készpénzben nyújtható, mértéke 10.000.- Ft gyermekenként, tanulónként, hallgatónként.”

9/A. [5] Egyéb települési támogatás

12/A. § (1) A Képviselő-testület az olyan létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe került személynek, akinek az ilyen élethelyzetével összefüggésben váratlan és halaszthatatlan kiadása merült fel és annak önerejéből történő viselésére nem képes, kérelem alapján kamatmentes szociális kölcsön formájában egyéb települési támogatást állapít meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésszerinti, kamatmentes szociális kölcsön formájában nyújtandó egyéb települési támogatást akkor állapít meg, ha a kölcsön nyújtása előreláthatólag biztosítja annak a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek, létfenntartási gondnak a megoldását, amelybe a kérelmező, illetve családja került, valamint, ha a kölcsön visszafizetése a kérelmező, illetve családja jövedelmi, vagyoni viszonyai alapján alappal várható.

(3) Az egyéb települési támogatást az egy lakcímen élők közül egy évben egy személy jogosult igényelni. Egy lakcímen élőknek kell tekinteni azokat, akik a naptári év első napján azonos bejelentett lakóhellyel rendelkeznek.

(4) Kamatmentes szociális kölcsön formájában megállapítható egyéb települési támogatás legmagasabb összege 100.000.- Ft. A kölcsön visszafizetésére a futamidőt úgy kell megállapítani, hogy függetlenül a folyósítás dátumától annak lejárata legkésőbb a naptári év december hónapjára essen. A kölcsön visszafizetését a folyósítást követő második hónapban kell megkezdeni és azt havonta egyenlő részletekben – ide nem értve a kölcsönösszeg részleteinek meghatározása során keletkező osztási maradék miatti eltérést – kell teljesíteni.

(5) A kamatmentes szociális kölcsön formájában nyújtott egyéb települési támogatást visszafizetni elmulasztó személy ilyen támogatásban ismételten nem részesíthető.

(6) A kamatmentes szociális kölcsönt kérelmező a kérelméhez köteles mellékelni a rendkívüli élethelyzet igazolását.

(7) A kamatmentes szociális kölcsön átvételét követő 15 napon belül a kérelmező köteles benyújtani a kamatmentes szociális kölcsön felhasználását igazoló bizonylatokat.

(8) A kamatmentes szociális kölcsön formájában nyújtott egyéb települési támogatás fedezete az önkormányzat mindenkori költségvetésében biztosított.”

III. FEJEZET Rendkívüli települési támogatás

13. § (1) A Képviselő-testület - kérelmére - rendkívüli települési támogatást állapít meg annak a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, illetve időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személynek, akinek a háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hétszeresét.

(2) Különös méltánylást érdemlő körülmény - így különösen elemi kár, baleset, kórházi kezelés, gyermek születése - esetén az (1) bekezdésben foglalt jövedelemhatár alkalmazásától az eljáró hatóság eltekinthet. A különös méltánylást érdemlő körülmény fennállását a kérelemben fel kell tüntetni.

14. § (1) A polgármester – a Képviselő-testület által rá átruházott hatáskörben - az elhunyt személy eltemettetőjének – kérelemre - a temetési költségek viseléséhez rendkívüli települési támogatást nyújt. Az eltemettetés költségeire hozzájárulásként igényelt rendkívüli települési támogatás iránti kérelem ügyében a 13. § (1) bekezdése szerinti jövedelemhatárt nem kell figyelembe venni.

(2) Az eltemettetés kiadásaihoz nyújtott rendkívüli települési támogatás összege 30.000.- Ft.

15. § [6]

16. § (1) A polgármester rendkívüli települési támogatást állapít meg a gyermek születését követő 120 napon belül benyújtott kérelem esetén, a gyermek azon szülőjének, vagy gyámjának, aki a gyermek születésekor Kondó településen bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

(2) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonatát, a szülő, vagy gyám és a gyermek lakcímkártyáját, továbbá ha a kérelmező a gyermeknek nem vér szerinti szülője, a szülői felügyeleti jog vagy a gyámság gyakorlását igazoló eredeti okiratot.

(3) A támogatás összege 30.000.- Ft gyermekeként.

(4) A gyermek születése miatt igényelt rendkívüli települési támogatás gyermekenként egy alkalommal és kizárólag az egyik szülő, vagy gyám számára állapítható meg.

17. § [7] A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eljárás lefolytatására - a döntés meghozatalát is ideértve – a rendkívüli és halaszthatatlan okból, egyszeri alkalomra kért rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek ügyében.

IV. FEJEZET Természetbeni ellátások, szociális szolgáltatások

10. Köztemetés

18. § A Szoctv. 48. § (3) bekezdés b) pontja alapján eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére vonatkozó kötelezettség alól különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén részben vagy egészben mentesíteni a Képviselő-testület jogosult.

19. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a köztemetés költségeinek megtérítésére köteles hozzátartozóval szemben a köztemetés költségének megtérítése iránti a szociális igazgatási eljárást lefolytassa.

11. Szociális étkeztetés

20. § (1) A Képviselő-testület kérelmére annak a szociálisan rászorult személynek biztosítja a legalább napi egyszeri meleg étkezést, aki azt önmaga, illetve eltartottai részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képes biztosítani és akinek esetében az alábbi feltételek valamelyike fennáll:

 • a) egyedül élő és betöltötte 80. életévét, vagy nem egyedül élő esetén, ha a háztartás tagjainak átlagéletkora eléri a 78 évet;
 • b) egészségi állapotára tekintettel a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkeztetést;
 • c) fogyatékossága és pszichiátriai betegségére tekintettel a vonatkozó orvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkeztetést;
 • d) szenvedélybetegségére tekintettel a vonatkozó szakorvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkeztetést;
 • e) hajléktalanságára tekintettel nyilatkozatában tartózkodási helyeként az önkormányzat illetékességi területét jelölte meg, és a szociális étkeztetés hiánya az életét, testi épségét veszélyezteti.

(2) Szociálisan rászorult személynek az étkeztetés szempontjából az minősül, akinek háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, egyedül élő személy esetén háromszorosát és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

12. Élelmiszercsomag formájában nyújtott települési támogatás

21. § (1) A polgármester élelmiszercsomag formájában nyújtott települési támogatást állapít meg évente és háztartásonként egy alkalommal a háztartásban élő azon nagykorú személy részére – kérelmére -, akinek a háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.

(2) Háztartásonként kizárólag egy kérelmező részére állapítható meg az élelmiszercsomag formájában nyújtott települési támogatás.

(3) Az élelmiszercsomag formájában nyújtott települési támogatás mennyisége és mértéke a kérelmező háztartásában élő személyek száma alapján kerül meghatározásra az alábbiak szerint:

 • a) egyfős háztartás esetén 1 darab kis élelmiszercsomag
 • b) kétfős háztartás esetén 1 darab nagy élelmiszercsomag
 • c) 3-4 fős háztartás esetén 2 darab nagy élelmiszercsomag
 • d) 5 fős, vagy annál nagyobb háztartás esetén 3 darab nagy élelmiszercsomag

nyújtható.

(4) A kis élelmiszercsomag értéke legfeljebb 3.000 – Ft, a nagy élelmiszercsomag értéke legfeljebb 5.000 – Ft.

(5) A támogatásra való jogosultság fennállása a kérelmező nyilatkozata, a támogatás mértékének és mennyiségének megállapítása a Varbói Közös Önkormányzati Hivatal nyilvántartásának adatai alapján kerül megállapításra.

(6) A támogatás jogosult részére történő átadásról tárgyév december 1. és december 22. napja közötti időszakban kell gondoskodni.

21/A. § [8] Az önkormányzat falugondnoki szolgálatot tart fenn. A falugondnoki szolgáltatásra való jogosultság, és a szolgáltatás igénybevételének feltételeit az önkormányzat rendeletben szabályozza.

VI. FEJEZET Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy a rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének a helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete.

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2019. február 28. napján hirdettem ki.


[1] A 3. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontját a Kondó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.
[2] A 8. § (3) bekezdése a Kondó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
[3] A 9. alcím címe a Kondó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
[4] A 12. § a Kondó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
[5] A 9/A. alcímet (12/A. §) a Kondó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 5. §-a iktatta be.
[6] A 15. §-t a Kondó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 8. §-a hatályon kívül helyezte.
[7] A 17. § a Kondó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
[8] A 21/A. §-t a Kondó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 7. §-a iktatta be.