Kondó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX.8.) önkormányzati rendelete

Kondó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi szociális ellátásokról szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 10 - 2021. 09. 10

Kondó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 8.) önkormányzati rendelete

Kondó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi szociális ellátásokról szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kondó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról, és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében; 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §.-ában, 32. § (3) bekezdésben, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés8. és 8a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi szociális ellátásokról szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja a következő cb) alponttal egészül ki:

(Az Önkormányzata az e rendeletben foglalt feltételek szerint az alábbi szociális ellátásokat nyújtja, valamint szociális szolgáltatásokat biztosítja:
szociális szolgáltatás:)

  • „cb) falugondnoki szolgáltatás.

2. § A helyi szociális ellátásokról szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az egyszeri települési támogatás formája:

  • a) lakáshoz jutási támogatás
  • b) oktatási-nevelési év kezdési támogatás
  • c) egyéb települési támogatás

3. § A helyi szociális ellátásokról szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet 9. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. Oktatási-nevelési év kezdési támogatás

4. § A helyi szociális ellátásokról szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § (1) A polgármester évente egy alkalommal oktatási-nevelési évkezdési célú települési támogatást állapíthat meg

  • a) a Kondói Harica-völgyi Óvoda nyilvántartásában szereplő gyermek után, vagy óvodalátogatási igazolással és kondói lakóhellyel rendelkező gyermek után a szülőnek, vagy
  • b) az általános iskolai tanuló után a szülőnek, vagy
  • c) a középfokú oktatási intézményben, nappali tagozaton tanulmányokat folytató tanuló után a szülőnek, vagy
  • d) a középfokú oktatási intézményben, nappali tagozaton tanulmányokat folytató nagykorú tanulónak, vagy
  • e) a felsőoktatási intézményben, nappali tagozaton, felsőoktatási szakképzés keretében, vagy alapképzésben tanulmányokat folytató hallgatónak,

akinek háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét.

(2) Az oktatási-nevelési év kezdési célú települési támogatás iránti kérelmet a tárgyév szeptember 30. napjáig lehet benyújtani.

(3) A kérelemhez csatolni kell az óvodai, tanulói vagy hallgatói jogviszonynak 30 napnál nem régebbi igazolását.

(4) Az oktatási-nevelési év kezdési célú települési támogatás készpénzben nyújtható, mértéke 10.000.- Ft gyermekenként, tanulónként, hallgatónként.”

5. § A helyi szociális ellátásokról szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet II. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

„9/A. Egyéb települési támogatás

12/A. § (1) A Képviselő-testület az olyan létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe került személynek, akinek az ilyen élethelyzetével összefüggésben váratlan és halaszthatatlan kiadása merült fel és annak önerejéből történő viselésére nem képes, kérelem alapján kamatmentes szociális kölcsön formájában egyéb települési támogatást állapít meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésszerinti, kamatmentes szociális kölcsön formájában nyújtandó egyéb települési támogatást akkor állapít meg, ha a kölcsön nyújtása előreláthatólag biztosítja annak a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek, létfenntartási gondnak a megoldását, amelybe a kérelmező, illetve családja került, valamint, ha a kölcsön visszafizetése a kérelmező, illetve családja jövedelmi, vagyoni viszonyai alapján alappal várható.

(3) Az egyéb települési támogatást az egy lakcímen élők közül egy évben egy személy jogosult igényelni. Egy lakcímen élőknek kell tekinteni azokat, akik a naptári év első napján azonos bejelentett lakóhellyel rendelkeznek.

(4) Kamatmentes szociális kölcsön formájában megállapítható egyéb települési támogatás legmagasabb összege 100.000.- Ft. A kölcsön visszafizetésére a futamidőt úgy kell megállapítani, hogy függetlenül a folyósítás dátumától annak lejárata legkésőbb a naptári év december hónapjára essen. A kölcsön visszafizetését a folyósítást követő második hónapban kell megkezdeni és azt havonta egyenlő részletekben – ide nem értve a kölcsönösszeg részleteinek meghatározása során keletkező osztási maradék miatti eltérést – kell teljesíteni.

(5) A kamatmentes szociális kölcsön formájában nyújtott egyéb települési támogatást visszafizetni elmulasztó személy ilyen támogatásban ismételten nem részesíthető.

(6) A kamatmentes szociális kölcsönt kérelmező a kérelméhez köteles mellékelni a rendkívüli élethelyzet igazolását.

(7) A kamatmentes szociális kölcsön átvételét követő 15 napon belül a kérelmező köteles benyújtani a kamatmentes szociális kölcsön felhasználását igazoló bizonylatokat.

(8) A kamatmentes szociális kölcsön formájában nyújtott egyéb települési támogatás fedezete az önkormányzat mindenkori költségvetésében biztosított.”

6. § A helyi szociális ellátásokról szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eljárás lefolytatására - a döntés meghozatalát is ideértve – a rendkívüli és halaszthatatlan okból, egyszeri alkalomra kért rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek ügyében.

7. § A helyi szociális ellátásokról szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet 12. alcíme a következő 21/A. §-sal egészül ki:

„21/A. § Az önkormányzat falugondnoki szolgálatot tart fenn. A falugondnoki szolgáltatásra való jogosultság, és a szolgáltatás igénybevételének feltételeit az önkormányzat rendeletben szabályozza.

8. § Hatályát veszti a helyi szociális ellátásokról szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet 15. §-a.

9. § Ez a rendelet 2021. szeptember 10-én lép hatályba.