CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2021. (VIII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSRÓL ÉS AZ EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

Hatályos: 2021. 09. 01 - 2021. 11. 30

CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2021. (VIII. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSRÓL ÉS AZ EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

Cakóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, a 92. § (1) bekezdésében, valamint a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A RENDELET CÉLJA ÉS HATÁLYA

1. § A rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő, a szociális rászorultságtól függő, pénzben, valamint természetben biztosított települési támogatások és szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit.

2. § A rendelet hatálya Cakóháza község közigazgatási területére, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott, valamint a 6. §-ában meghatározott hajléktalan személyekre terjed ki.

3. § (1) Cakóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési támogatás alábbi formáit biztosítja:

 • a) rendkívüli (alkalmankénti) települési támogatás,
 • b) temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított települési támogatás,
 • c) születési támogatás,
 • d) tanév és nevelési év kezdési támogatás,
 • e) szociális kamatmentes kölcsön.

(2) Cakóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő települési támogatások esetében az eljárási és döntési jogosultságot a polgármesterre ruházza:

 • a) rendkívüli (alkalmankénti) települési támogatás,
 • b) szociális kamatmentes kölcsön,
 • c) temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított települési támogatás,
 • d) születési támogatás.

Rendkívüli települési támogatás

4. § (1) Rendkívüli települési támogatásra jogosultak azon személyek, illetve családok, akik létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe kerültek, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdenek, vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak és

 • a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 130 %-át, továbbá
 • b) az egyedülálló vagy gyermekét egyedül nevelő személy esetében az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 150 %-át.

(2) Az egy alkalomra szóló rendkívüli települési támogatás összege legalább az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10 %-a, de legfeljebb 150 %-a lehet.

(3) Az ellátást természetben akkor lehet megállapítani, ha a kérelem erre irányul.

(4) A rendkívüli települési támogatás formája élelmiszercsomag, tüzelő vagy a települési támogatás meghatározott célra történő átutalása lehet.

(5) Különös méltánylást érdemlő esetben (különösen: elemi kár, baleset, haláleset, hosszantartó súlyos betegség miatti kereset kiesés, magas gyógyszerköltség stb.) –hivatalból vagy kérelemre – méltányossági települési támogatásban részesíthető az, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 450 %-át. A különös méltányosságból adott települési támogatás az 50.000 Ft-ot nem haladhatja meg.

Temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított települési támogatás

5. § (1) Települési támogatás címén temetési költségekhez való hozzájárulás nyújtható annak a hozzátartozónak, aki az elhunyt eltemettetéséről gondoskodott, amennyiben

 • a) a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,
 • b) egyedül álló vagy gyermekét egyedül nevelő személy esetén az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át.

(2) A temetési segély összege:

 • a) hagyományos (testes) temetés esetén 25.000 Ft
 • b) hamvasztásos temetés esetén 20.000 Ft.

Születési támogatás

6. § (1) Születési támogatás állapítható meg 2. §-ban meghatározott személynek gyermeke születésekor, amennyiben családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 400 %-át.

(2) A születési támogatás összege gyermekenként 20.000,- Ft.

(3) A kérelmet a gyermek születésének napjától számított 60 napon belül kell benyújtani az önkormányzat hivatalához. A kérelemhez be kell mutatni a gyermek születési anyakönyvi kivonatát.

Tanév és nevelési év kezdési támogatás

7. § (1) Iskolakezdési támogatás illeti meg a szülőt, nagyszülőt vagy gondviselőt az általa eltartott és az óvoda, általános iskola, a középiskola, a szakmunkásképző vagy a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanévkezdő gyermeke után amennyiben családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 400 %-át.

(2) A tanév és nevelési év kezdési támogatás összegét a képviselő-testület minden év október 30-ig állapítja meg.

Kamatmentes kölcsön

8. § (1) Pénzintézeti kölcsönnek nem minősülő kamatmentes kölcsönben részesíthető az a személy, akinek családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 450 %-át és

 • a) aki munkába állásához szükséges autóbusz bérletet nem tudja önerőből megvásárolni, vagy
 • b) aki valamely természeti erő hatására vagyoni kárt szenvedett.

(2) A kamatmentes kölcsön összege maximum 30.000 Ft lehet.

(3) Az igénylőnek az (1) bekezdés a) pontjában foglalt esetben be kell mutatnia a munkáltatójának igazolását a munkaviszony létesítéséről, vagy a munkaszerződését, vagy a kinevezési okiratát.

(4) A kamatmentes kölcsön maximum 6 hónapra adható.

(5) A kölcsön futamideje, a törlesztő részlet nagysága, valamint a kölcsön vissza nem fizetésének szankciója az igénylő és az önkormányzat között létrejövő kölcsönszerződésben kerül rögzítésre.

Köztemetés

9. § (1) A polgármester a Sztv. 48. §-ában meghatározottak szerint biztosítja a szolgáltatást.

(2) Az Sztv. 48. §. (3) bekezdés b) pontjában meghatározott térítési kötelezettség alól méltányosságból mentesíthető az eltemettetésre köteles személy, akinek:

 • a) családban élők esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át,
 • b) egyedül élő, illetve egyedül álló esetében a havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg és
 • c) vagyona sem neki, sem családjának nincs.

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

10. § (1) Cakóháza Község Önkormányzata az Sztv. 56. - 65/F §-ai szerint a szociális alapellátás keretében a következő ellátásokat biztosítja:

 • a) falugondnoki szolgáltatás,
 • b) étkeztetés,
 • c) házi segítségnyújtás,
 • d) családsegítés,
 • e) nappali ellátás.

(2) Cakóháza Község Önkormányzata a falugondnoki szolgáltatásról az általa fenntartott Falugondnoki Szolgálat útján gondoskodik. A Falugondnoki Szolgálatról külön rendelet rendelkezik.

(3) A képviselő-testület az étkeztetésről, házi segítségnyújtásról, családsegítésről, idősek nappali ellátásáról társulás keretében a Kóny Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ és „CSIRIBIRI” Családi Bölcsőde Hálózat útján gondoskodik.

(4) A szociális alapszolgáltatások igénybevétele önkéntes, az ellátás az igénylő kérelmére történik. Az ellátás iránti kérelmet az (1) bekezdés b)–e) pontja szerinti ellátásokra vonatkozóan a Kóny Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ és „CSIRIBIRI” Családi Bölcsőde Hálózathoz kell benyújtani.

(5) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni, kivéve a falugondnoki szolgáltatást és családsegítést.

(6) A fizetendő térítési díjak mértékét a társulás székhely önkormányzata rendeletben állapítja meg.

Eljárási szabályok

11. § (1) Az ellátásra való jogosultság megállapítására irányuló eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. Az ellátásra való jogosultság megállapításáról egyszerűsített határozat hozható, ha a hatóság a kérelemnek helyt ad, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél.

(2) A szociális ellátás iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon az önkormányzati hivatalban lehet benyújtani. Valamennyi ellátás iránti kérelemhez csatolni kell a jövedelemnyilatkozatot és jövedelemigazolást, valamint az e rendeletben, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott egyéb igazolásokat.

(3) A szociális ellátás iránti kérelemben és jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok valódisága környezettanulmány készítésével vizsgálható. Vitatott esetben az Sztv. 10. § (6) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni. A környezettanulmány elvégzéséről a szociális ügyintéző a Családsegítő bevonásával gondoskodik.

(4) E rendeletet az Sztv.-vel és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelettel együtt kell alkalmazni.

(5) Eltérő szabály hiányában a rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére az Sztv. 4. §‑ában foglaltakat kell alkalmazni.

(6) A pénzbeli települési támogatás folyósítása házipénztárból, külön kérelem esetén átutalással történik.

Hatályba léptető rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) Rendelkezéseit a hatályba lépése napján benyújtott, de még el nem bírált kérelmek elbírálása során is alkalmazni kell.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Cakóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.