Tarcal község képviselő testületének 10/2018 (V.30.) önkormányzati rendelete

a közterületi szeszes ital árusítás- és fogyasztás tilalmáról

Hatályos: 2018. 05. 31

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§. (4) bekezdés d.) pontjában biztosított felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 17. pontja szerinti feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1.§


(1) Tarcal Község közigazgatási területén, közterületen – különösen a szeszes ital árusítására engedéllyel rendelkező üzletek, kimérések környékén, a beépítetlen, valamint a bárki által megközelíthető közforgalom számára nyitva álló területeken – szeszes italt árusítani, szeszes italt elfogyasztani – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – tilos.


(2) Az (1) bekezdés szerinti tilalom nem vonatkozik a közterület használati engedéllyel rendelkező vendéglátó üzlet fogyasztóterére /terasz/ nyitvatartási időben, valamint a közterületen engedélyezett ünnepi és alkalmi rendezvényekre a rendezvény helyszínén, a rendezvény ideje alatt, továbbá az év utolsó és első napjára.


(3) Aki az (1) bekezdés szerinti tilalmat megszegi szabálysértést követ el.


2.§


A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                           Butta László sk.                                             Dr. Kovács Zoltán sk.

                            polgármester                                                           jegyző