Tarcal község képviselő testületének 6/2017 (IV.18.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetési szabályairól

Hatályos: 2017. 04. 19

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § /3/ bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § /1/ bekezdés 1. pontja és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.18.) Korm. rendelet 29.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§


Tarcal Község településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának, településrendezési eszközeinek, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményeinek (településképi rendelet, települési arculat kézikönyv) a készítése vagy azok módosítása széles körű egyeztetés keretén belül, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.18.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm.rend.) foglalt, valamint az e rendelet szerinti partnerségi egyeztetés szabályai szerint történik.


2.§


A polgármester a Korm. rendelet 29/A §. /1/ és /2/ bekezdése szerinti tájékoztatási helyeken túl a partnerségi egyeztetésre további tájékoztatási helyként az önkormányzati fényújságot jelöli meg, a lakossági fórum tartását pedig a következőképpen szabályozza:


a./ lakossági fórumot az 1.§ szerinti valamennyi dokumentum készítése, módosítása alkalmával tartani kell, melynek tárgyáról, helyéről és időpontjáról a lakossági fórum időpontja előtt legalább 8 nappal korábban a közterületen elhelyezett hirdetőtáblákon, az önkormányzati fényújságon, valamint az önkormányzat honlapján elhelyezett hirdetmény útján kell értesíteni az érdekelteket.

         

          b./ a lakossági fórumról jelenléti ív és jegyzőkönyv készül, amely írásban rögzíti az elhangozott javaslatokat,                     észrevételeket.         

         

3.§


(1) Az önkormányzat a partnerek tájékoztatásának elősegítésére a település honlapjára a véleményezésre elkészült dokumentációt, az észrevételezéshez szükséges részletességű és szükség esetén alátámasztó munkarészeket tartalmazó ismertetést tölt fel.


(2) A polgármester az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás megjelenéséről felhívást tesz közzé a közterületen elhelyezett hirdetőtáblákon, az önkormányzati fényújságon, valamint az önkormányzat honlapján, továbbá  a Tarcali Hírekben.


(3)  A partnerek észrevételeiket, javaslataikat a lakossági fórumon szóban vagy a lakossági fórumtól számított 8 napon belül írásban, papír alapon, továbbá elektronikusan tehetik meg.


4.§


(1) A partnerségi egyeztetés során beérkezett vélemények dokumentálása, nyilvántartása az alábbiak szerint történik:


a.) a név és cím nélkül beérkezett véleményeket figyelmen kívül kell hagyni,


b.) a névvel és címmel ellátott véleményeket az iratkezelési szabályok szerint iktatni kell, s az ügy előadói ívében kell elhelyezni,


c.) valamennyi beérkező véleményt tartalmazó nyilvántartásról táblázatot kell készíteni, majd a településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek kell átadni, aki a véleményeket értékeli, s szakmai javaslatot, valamint választ készít.


(2) Az elfogadott javaslatokról, véleményekről készített összefoglalót az ügy előadói ívében kell megőrizni.


(3) Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indoklásának módja, dokumentálásának, nyilvántartásának rendje:


a.) az el nem fogadott javaslatra a tervező részletes indoklással ellátott választ készít,


b.) az el nem fogadott javaslatokról készített összegzést az ügy előadói ívében kell elhelyezni.


(4) A véleményezési eljárást lezáró Képviselőtestületi döntést, valamint a beérkezett véleményekről, javaslatokról készült összefoglalót a település honlapján közzé kell tenni.


5.§


A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények elfogadásáról – túl azon hogy az elfogadott településfejlesztési koncepciót, integrált településfejlesztési stratégiát, településrendezési eszközöket továbbá a településképi rendeletet, arculati kézikönyvet a település honlapján közzé kell tenni – a döntés nyilvánosságának biztosítása érdekében a közterületi hirdetőtáblákon, az önkormányzati fényújságon, a Tarcali Hírek lapjain, a kábel tévén tájékoztatást kell közzé tenni

6.§


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


Dr. Kovács Zoltán sk.                                                                            Butta László sk. 

                    jegyző                                                                                        polgármester