Tarcal Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX.8.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Hatályos: 2021. 09. 10

Tarcal Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 8.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1.§ (2) bekezdésében, 10.§ (1) bekezdésében, 26.§-ában, 32.§ (3) bekezdésében, 45.§ (1) bekezdésében, 92.§ (1) és (2) bekezdésében, 132.§ (4) bekezdés d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3.§ (1) és (2) bekezdése, valamint (3) bekezdés a) pontja, továbbá a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4.§ (1) bekezdése szerinti jogosultakra terjed ki, feltéve, hogy a kérelmező életvitel-szerűen Tarcal településen tartózkodik.

2. § (1) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a Képviselőtestület települési támogatásként

 • a) pénzbeli ellátást,
  • aa) lakásfenntartási támogatást,
  • ab) ápolási díjat,
  • ac) rendkívüli települési támogatást,
  • ad) időskorúak részére karácsonyi támogatást,
  • ae) beiskolázási támogatást,
  • af) gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatást,
  • ag) elhunyt személy temetési költségeihez való hozzájárulást,
 • b) természetbeni ellátást
  • ba) hulladékszállítási díjhoz való hozzájárulást,
  • bb) rendkívüli települési támogatást,
  • bc) köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítést,
  • bd) személyes gondoskodás körében igénybe vett ellátás térítési díjához hozzájárulást, (együtt: szociális ellátások) állapíthat meg az e rendeletben meghatározott feltételek szerint.

(2) A Képviselőtestület hatáskörét

 • a) ápolási díj
 • b) rendkívüli települési támogatás, (pénzbeli és természetbeni)
 • c) gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás ellátások esetében a Szociális, Oktatási, Kulturális és Sportbizottságra,
 • d) elhunyt személy temetési költségeihez való hozzájárulás,
 • e) köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítés ellátások esetében a polgármesterre,
 • f) lakásfenntartási támogatás,
 • g) időskorúak karácsonyi támogatása,
 • h) beiskolázási támogatás,
 • i) hulladékszállítási díjhoz való hozzájárulás,
 • j) személyes gondoskodás körében igénybe vett ellátás térítési díjához hozzájárulás ellátások esetében a jegyzőre átruházza.

3. § (1) E rendeletet az Szt.-vel, a pénzbeli és természetbeni ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Kormányrendelettel (továbbiakban: Vhr.), a Gyvt.-vel, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvénnyel együtt kell alkalmazni.

(2) A szociális ellátások, megállapítása iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelem – ha e rendelet eltérő szabályt nem állapít meg – egész évben folyamatosan benyújtható írásban, vagy személyesen a Tarcali Közös Önkormányzati Hivatalban (3915 Tarcal, Fő u. 61.)

(3) Az e rendelet szerinti ellátások, a (4) bekezdés kivételével – ha azt a hatáskört gyakorló jogszerűen megállapítja – a kérelem benyújtásától esedékesek.

(4) A rendszeres ellátások (lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás) a kérelem benyújtásának hónapja első napjától esedékesek.

4. § (1) A kérelem elbírálásához az eljáró hatóság köteles bekérni a Szt.-ben, a Vhr.-ben, valamint a jelen rendeletben meghatározott iratokat.

(2) A szociális ellátások megállapítására a jövedelem számításáról irányadó időszakra a Szt. 10.§ (2)-(5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(3) A kérelmező által benyújtott jövedelemnyilatkozathoz minden esetben csatolni kell a jövedelem valódiságát igazoló iratokat.

(4) A jövedelmet

 • a) a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás vagy munkabér jegyzék,
 • b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolása és a tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozat,
 • c) álláskeresési támogatás esetén a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Tokaji Járási Hivatalának Foglalkoztatási Osztálya megállapító határozatát és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás összegét igazoló szelvény, vagy bankszámlakivonat,
 • d) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvény (nyugdíjösszesítő) bankszámlakivonat
 • e) a gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi összegről szóló szelvény vagy bankszámlakivonat,
 • f) a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevény, vagy bankszámlakivonat, vagy az összeg átadásáról szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat,
 • g) a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot igazoló szakorvosi igazolás,
 • h) a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzés, vagy a gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló szülői egyezségről kiállított irat,
 • i) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás,
 • j) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozat,
 • k) amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója vagy a háztartásban életvitel-szerűen vele együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozat,
 • l) egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat

(a továbbiakban együtt: jövedelemigazolás) igazolja.

5. § (1) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, amelyek az eljáró hatóság nyilvántartásában fellelhetők.

(2) Az eljáró hatóság a döntését a benyújtott kérelem és annak mellékletei alapján hozza meg. Szükség esetén környezettanulmányt kell készíteni.

6. § (1) Az e rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére a Szt. 4. §-ában, valamint a Gyvt. 5.§-ában foglaltakat kell alkalmazni.

(2) A jogosulatlanul, vagy rosszhiszeműen igénybe vett ellátás esetén az Szt. 17. §-ában foglaltak szerint kell eljárni.

(3) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemről, a kérelem beérkezését, vagy a hivatalbóli eljárás megindítását követő 15 napon belül kell dönteni.

(4) Az e rendelet szerinti rendkívüli települési támogatás kifizetéséről a megállapítást követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül a Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi csoportja gondoskodik.

7. § (1) A lakásfenntartási támogatást kérelmező személy, a jogosultság egyéb feltételeként köteles lakókörnyezetének rendben tartására az alábbiak szerint:

 • a) az általa lakott ingatlan udvarán szeméttároló edényt elhelyezni és rendeltetésszerűen használni,
 • b) a lakóházhoz tartozó udvarban, kertben ott található szemetet, lomot eltávolítani, a gaz, gyom irtását folyamatosan elvégezni, az ingatlant rágcsálóktól, kártevőktől mentesíteni,
 • c) az ingatlan előtti járdát (járda hiányában egy méter széles területsávot), vízelvezető árkot, a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területét gondozni, tisztán tartani, szemét és gyom mentesíteni.

(2) A kérelmező köteles a (1) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását követően is fenntartani, illetve felhívásra a lakókörnyezet rendben tartását teljesíteni.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti kötelezettségek teljesítését a Képviselőtestület Család– és Gyermekjóléti Szolgálatának családsegítője bevonásával ellenőrzi.

II. FEJEZET Pénzbeli ellátások

1. Lakásfenntartási támogatás

8. § (1) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.

(2) A lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

 • a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
 • b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
 • c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
 • d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
 • e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.

(3) A lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata.

(4) A lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság

 • a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,
 • b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,
 • c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,
 • d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,
 • e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.

(5) A lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege

 • a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át,
 • b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a.) pont szerinti mértéket meghaladja, de nem lehet kevesebb, mint 3.000,-Ft, azzal, hogy a támogatás összegét 100,- Ft-ra kerekítve kell meghatározni.

(6) Az (5) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik:kép: /download/1206/resources/EJR_7644012-doc01967620210908110502_001.jpgahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni.

(7) A lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani.

(8) A lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek, háztartások számától. Az 1. melléklet szerinti kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és a háztartás többi tagjának a lakáshasználat jogcímére, valamint a lakáshasználat tényére vonatkozó igazolást. (pl. tulajdoni lap, bérleti szerződés, stb.)

(9) A lakásfenntartás 1 m2-re jutó elismert havi költség 450,- Ft.

(10) Meg kell szüntetni a lakásfenntartási támogatásra való jogosultságát annak, aki a 7.§ (1) bekezdése szerinti kötelezettségének felszólítás ellenére – az 5 napos határidőben – nem tett eleget.

(11) Lakásfenntartási támogatás a 8.§ (10) bekezdés szerinti megszüntetés esetén, a megszüntető határozat közlésétől számított 6 hónapon belül ugyanazon háztartás részére ismételten nem állapítható meg.

2. Ápolási díj

9. § (1) A Szociális, Kulturális, Oktatási és Sportbizottság ápolási díjat állapít meg – az önkormányzat tárgyévi költségvetésében jóváhagyott ápolási díj előirányzat összegéig - annak a keresettel, jövedelemmel nem rendelkező hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg:

 • a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,
 • b) egyedülálló kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át.

(2) Tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban ápolást, gondozás igényel.

(3) Az ápolási díj megállapítása iránti 2. melléklet szerinti kérelemhez mellékelni kell a háziorvos 3. melléklet szerinti igazolását a (2) bekezdésben foglaltak fennállásának igazolására.

(4) Az ápolási díj összege 25.000,- Ft/fő/hó.

10. § (1) Az ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha:

 • a) az ápolt személy 30 napon túli intézményi ellátásban részesül,
 • b) az ápolást végző hozzátartozó keresőtevékenységet folytat, vagy rendszeres pénzellátásban részesül,
 • c) az ápolást végző személy ápolási kötelezettségét nem teljesíti, valamint
 • d) az ápolt személy halála esetén, a halál bekövetkeztének hónapja utolsó napjával.

(2) Akkor nem teljesíti az ápolást végző személy ápolási kötelezettségét, ha több egymást követő napon nem gondoskodik:

 • a) az ápolt személy megfelelő – legalább napi egyszeri meleg étel – étkezéséről,
 • b) az ápolt személy és lakókörnyezete megfelelő higiénés körülményének biztosításáról (pl. fürdetésről, mosdatásról, lakás takarításáról).

(3) Az ápolást végző személy ápolási kötelezettségének teljesítését a házi segítségnyújtást végző gondozónők, rendszeresen, havonta két alkalommal ellenőrzik.

(4) A megállapított ápolási díjat 2 évente felül kell vizsgálni.

3. Rendkívüli települési támogatás

11. § (1) A Képviselőtestület az e rendeletben meghatározottak szerint nyújt rendkívüli települési támogatást eseti jelleggel, elsősorban a Szt. 45.§ (3) és (4) bekezdésében meghatározott feltételek fennállásakor.

(2) Rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni a Szt. 45.§ (4) bekezdésében foglaltakon túl, ha a kérelmező

 • a) bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul,
 • b) nyugdíjának kifizetése valamely ok miatt késik (pl. nyugdíjazás elhúzódása).

(3) Létfenntartási gondnak kell tekinteni, ha a kérelmező, vagy családja megélhetése valamilyen előre nem látható esemény bekövetkezése okán igazolt módon veszélyeztetve van.

12. § (1) Rendkívüli települési támogatást kell megállapítani - az önkormányzat tárgyévi költségvetésében jóváhagyott rendkívüli települési támogatás előirányzat összegéig - annak a személynek, aki a 11.§ szerinti létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd és családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, egyedül élő esetében 400%-át nem haladja meg.

(2) A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege nem lehet kevesebb, mint 3.000,- Ft.

(3) A 4. melléklet szerinti igénylő és a vele közös háztartásban élő családtagja számára megállapított rendkívüli települési támogatás összege egy naptári évben nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át.

(4) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az ugyanazon rendkívüli élethelyzetre vagy létfenntartási gondra való hivatkozással 30 napon belül ismételten benyújtott kérelemre vagy hivatalból indult eljárásra rendkívüli települési támogatás nem állapítható meg.

(5) A rendkívüli települési támogatásban részesült személy a támogatás felhasználásának ellenőrzése keretében a felhasználást alátámasztó dokumentumok (számla, nyugta, stb.) becsatolására hívható fel.

(6) A rendkívüli települési támogatás

 • a) pénzbeli ellátásként,
  • aa) egyszeri támogatásként,
  • ab) legfeljebb 6 hónap alatt visszatérítendő támogatásként,
 • b) természetbeni ellátásként (pl. élelmiszercsomag, tűzifa)

állapítható meg.

(7) A pénzbeli ellátásként megállapított rendkívüli települési támogatás kifizetéséről a Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi csoportja gondoskodik.

(8) A természetbeni ellátásként megállapított rendkívüli települési támogatást a Képviselőtestület Család- és Gyermekjóléti Szolgálata családsegítőjének közreműködésével kell biztosítani.

4. Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás

13. § (1) Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatást kell megállapítani – az önkormányzat tárgyévi költségvetésében jóváhagyott gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás előirányzat összegéig - annak a szociálisan rászoruló személynek, akinek havi rendszeres gyógyszerköltsége olyan magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes elviselni.

(2) Az 5. melléklet szerinti kérelmező havi rendszeres gyógyszerköltségének összegét 15 napnál nem régebben kiállított 6. melléklet szerinti háziorvosi igazolással kell bizonyítani.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szociális rászorultságon azt a havi rendszeres gyógyszerköltséget és jövedelemhatárt kell érteni, amely eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át, feltéve, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedül élő esetében 350 %-át.

(4) Nem állapítható meg gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás azon kérelmező részére, aki közgyógyellátásban részesül.

(5) Az (1) bekezdés szerinti támogatást egy évre kell megállapítani, s a támogatás mértéke 3.000,- Ft/hó.

5. Elhunyt személy temetési költségeihez hozzájárulás

14. § (1) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulást kell megállapítani – az önkormányzat tárgyévi költségvetésében jóváhagyott temetési támogatás előirányzat összegéig - annak az eltemettetőnek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.

(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt támogatás összege a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség mértékének

 • a) 10%-a, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át meghaladja,
 • b) 15%-a, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át nem haladja meg.

(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 300.000.-Ft.

(4) Az eltemettető az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás iránti 7. melléklet szerinti kérelmét, az elhalálozás napjától számított 60 napon belül nyújthatja be.

6. Időskorúak karácsonyi támogatása

15. § (1) Időskorúak karácsonyi támogatását kell megállapítani – az önkormányzat tárgyévi költségvetésében jóváhagyott időskorúak karácsonyi támogatása előirányzat összegéig - annak a személynek, aki 65. életévét a tárgyév december 31-ig betölti, s családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át.

(2) A karácsonyi támogatás hivatalból is megállapítható.

7. Beiskolázási támogatás

16. § (1) Beiskolázási támogatásban részesül

 • a) az a nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató kiskorú, vagy
 • b) az a nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató nagykorú, 23. életévének betöltéséig,
 • c) az a nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató nagykorú, legfeljebb 25. életévének betöltéséig, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át, s hitelt érdemlően igazolja a tanulmányok folytatását. (iskolalátogatási igazolás stb.)

(2) A beiskolázási támogatás mértéke:

 • a) középfokú tanulmányokat folytató esetében: 8.000,-Ft,
 • b) felsőfokú tanulmányokat folytató esetében: 10.000,- Ft.

(3) A támogatás iránti 8. melléklet szerinti kérelem benyújtási határideje évente szeptember 01-től-október 31-ig.

III. FEJEZET Természetbeni ellátások

8. Hulladékszállítási díjhoz való hozzájárulás

17. § (1) Hulladékszállítási díjhoz való hozzájárulásban részesülnek azon személyek, akik 80. életévüket betöltötték vagy a hozzájárulás megállapításának évében 80. életévüket betöltik és egy- vagy kétszemélyes háztartásban élnek, s a háztartás egy főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át nem haladja meg

(2) A hulladékszállítási díjhoz való hozzájárulás mértéke az éves hulladékszállítási díj 50%-a azaz két negyedévi szemétszállítási díj összege.

(3) A hulladékszállítási díjhoz való hozzájárulás a 9. melléklet szerinti kérelem alapján, vagy hivatalból is megállapítható.

9. Köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítés

18. § (1) Köztemetés elrendelése esetén a Szt. 48.§-ában foglaltak szerint kell eljárni.

(2) Az eltemetésre köteles személyt, kérelmére részben vagy egészben mentesíteni kell a köztemetés költségeinek megtérítése alól, ha

 • a) annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyezteti,
 • b) a közös tulajdon örökösei közül valamelyik életvitel-szerűen az ingatlanban él, s háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át.

10. Személyes gondoskodás körében igénybe vett ellátás térítési díjához (személyi térítési díjhoz) hozzájárulás

19. § (1) A kérelmező 10. melléklet szerinti kérelmére a személyes gondoskodás körében igénybe vett ellátás térítési díjához (személyi térítési díjhoz) a (2) bekezdésben meghatározott mértékű hozzájárulást kell megállapítani azon ellátott részére, akinek havi jövedelme nem éri el a mindenkori legkisebb összegű öregségi nyugdíj 600 %-át.

(2) A támogatás mértéke:

 • a) étkeztetés (ebéd) 165.- Ft/ellátási nap
 • b) Idősek Klubja napközbeni tartózkodás 1.015.- Ft/ellátási nap
 • c) házi segítségnyújtás (szociális segítés, vagy személyi gondozás) 975.- Ft/gondozási óra.

(3) A hozzájárulást egy évre kell megállapítani. Az intézményi térítési díjak változása esetén a személyi térítési díjhoz megállapított hozzájárulást felül kell vizsgálni.

IV. FEJEZET Záró rendelkezések

20. § (1) A Képviselőtestület a szolgáltatástervezési koncepció előkészítésére, a koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre.

(2) A kerekasztal tagjainak nevét, az általuk képviselt szervezetek, intézmények megnevezését az 1.függelék tartalmazza.

21. § [1]

22. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 21. § 2021. szeptember 9-én lép hatályba.

1. melléklet

K É R E L E M lakásfenntartási támogatás megállapítására

1. Személyi adatok

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1.1. Neve: ...........................................................................................................................................

1.1.2. Születési neve: ............................................................................................................................

1.1.3. Anyja neve: .................................................................................................................................

1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap): .............................................................................................

1.1.5. Lakóhelye: 3915 Tarcal...................................................................utca/út/tér..............házszám ............épület/lépcsőház...............emelet, ajtó

1.1.6. Tartózkodási helye: ………… irányítószám.................................................. .......... település
..............................................................utca/út/tér..............házszám............épület/lépcsőház...............emelet,ajtó

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ………………………………………………………....

1.1.8. Állampolgársága:.......................................................................................................................

1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): ......................................................................................

1.1.10. E-mail cím (nem kötelező megadni): ......................................................................................

1.1.11. Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen / tartózkodási helyemen élek. (a megfelelő részt aláhúzandó)

1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

1.2.1. [] szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

1.2.2. [] EU kék kártyával rendelkező, vagy

1.2.3. [] bevándorolt/letelepedett, vagy

1.2.4. menekült/oltalmazott/hontalan.

1.2.5. Családi állapota: (a megfelelő rész aláhúzandó)
egyedülálló (hajadon, nőtlen)
házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt
házastársától külön élő
elvált
özvegy

1.3. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ............ fő.

1.4. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:

Név
(születési név)

Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

Anyja neve

Társadalombiztosítási Azonosító Jele

1


2


3


4


5


6


7


2. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:

a jövedelem típusa

kérelmező

háztartásban élő személyek

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem
ebből: közfoglalkoztatásból származó jövedelem

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások (GYED, GYES, GYET) családi pótlék, árvaellátás, tartásdíj

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6. Egyéb jövedelem (pl. ösztöndíj, alkalmi munkából, egyszerűsített foglalkoztatásból származó, családi támogatás, összegszerűen: átlagosan havonta)

7. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, föld bérbeadásából származó jövedelem

8. Összes jövedelem

(* A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-9 pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.)

3. Lakásviszonyok

3.1. A támogatással érintett lakás nagysága: .............. m2.

3.2. A lakásban tartózkodás jogcíme: .................................................................

4. A kérelemhez csatolandó iratok:
Mellékelni kell a kérelmező és a háztartás többi tagjának a lakáshasználat jogcímére, valamint a lakáshasználat tényére vonatkozó igazolást. (pl. tulajdoni lap, bérleti szerződés, lakcímkártya, stb.)

5. Nyilatkozatok

5.1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

5.2. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti.

5.3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

5.4. Tudomásul veszem, hogy a tényállás tisztázása érdekében, a hivatal egyéb iratokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat is bekérhet, továbbá azt, hogy az adatok valódiságát környezettanulmány elvégzésével ellenőrizheti.

5.5. Tudomásul veszem, hogy az eljárás során bármely határidő elmulasztása esetén mulasztásomat csak igazolási kérelem benyújtásával igazolhatom, mellyel egyidejűleg pótolnom kell az elmulasztott cselekményt. Az igazolási kérelmet az elmulasztott határnaptól, akadályoztatásom esetén az akadály megszűnésétől számított 8 napon belül kell benyújtanom, melynek elfogadásáról az első fokú hatóság dönt. Kérelmemhez mellékelnem kell a mulasztást igazoló iratot, dokumentumot.

5.6. Tudomásul veszem továbbá, hogy az eljárás során a saját és családtagjaim tekintetében a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról – pl. bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hely, családi állapot megváltozása; jövedelmi, vagyoni helyzet megváltozása; és minden egyéb, a jogosultság feltételeit érintő tények, körülmények megváltozása – a változást követően haladéktalanul köteles vagyok az ellátást folyósító szervet értesíteni.

5.7. Kijelentem, hogy bejelentési kötelezettségem elmulasztása, a hatóság megtévesztése, a döntéshozatal indokolatlan késleltetése esetén eljárási bírság kiszabásának van helye. Tudomásul veszem, hogy nem valós nyilatkozat esetén az abból adódóan jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátást jogszabályban meghatározott kamattal megemelt összegben vissza kell térítenem.
Tarcal, ................................................
...............................................
kérelmező aláírása

2. melléklet

K É R E L E M ápolási díj megállapításához

1. Személyi adatok

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1.1. Neve: ...........................................................................................................................................

1.1.2. Születési neve: ............................................................................................................................

1.1.3. Anyja neve: .................................................................................................................................

1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap): .............................................................................................

1.1.5. Lakóhelye: 3915 Tarcal...................................................................utca/út/tér..............házszám ............épület/lépcsőház...............emelet, ajtó

1.1.6. Tartózkodási helye: ………… irányítószám.................................................. .......... település
..............................................................utca/út/tér..............házszám............épület/lépcsőház...............emelet,ajtó

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ………………………………………………………....

1.1.8. Adóazonosító jele: ……………………………………………………………………………..

1.1.9. Állampolgársága:.........................................................................................................................

1.1.10. Telefonszám (nem kötelező megadni): .....................................................................................

1.1.11. E-mail cím (nem kötelező megadni): .......................................................................................

1.1.12. Számlaszám: ………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………

1.1.13. Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen / tartózkodási helyemen élek. (a megfelelő részt aláhúzandó)

1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

1.2.1. [] szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

1.2.2. [] EU kék kártyával rendelkező, vagy

1.2.3. [] bevándorolt/letelepedett, vagy

1.2.4. [] menekült/oltalmazott/hontalan.

1.2.5. Családi állapota: (a megfelelő rész aláhúzandó)
egyedülálló (hajadon, nőtlen)
házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt
házastársától külön élő
elvált
özvegy

1.3. A jogosultság feltételeire vonatkozó adatok, nyilatkozatok:

1.3.1. Az ápolási díj megállapítását arra való tekintettel kérem, hogy az ápolt személy 18. életévét betöltött tartósan beteg.

1.3.2. Kijelentem, hogy keresőtevékenységet nem folytatok.

1.3.3. Kijelentem, hogy rendszeres pénzellátásban:
- részesülök, melynek havi összege: ………………………………………………………….
- nem részesülök.

1.3.4. Az ápolási tevékenységet:
- lakóhelyemen / tartózkodási helyemen,
- az ápolt személy lakóhelyén / tartózkodási helyén
végzem (megfelelő részt aláhúzandó)

1.3.5. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ............ fő.

1.3.6. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:

Név
(születési név)

Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

Anyja neve

Társadalombiztosítási Azonosító Jele

1


2


3


4


5


67


2. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:

a jövedelem típusa

kérelmező

háztartásban élő személyek

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem
ebből: közfoglalkoztatásból származó jövedelem

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások (GYED, GYES, GYET) családi pótlék, árvaellátás, tartásdíj

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6. Egyéb jövedelem (pl. ösztöndíj, alkalmi munkából, egyszerűsített foglalkoztatásból származó, családi támogatás, összegszerűen: átlagosan havonta)

7. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, föld bérbeadásából származó jövedelem

8. Összes jövedelem

(* A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-9 pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.)

3. Az ápolt személyre vonatkozó adatok:

3.1. Személyes adatok:

3.1.1. Neve: ...........................................................................................................................................

3.1.2. Születési neve: ............................................................................................................................

3.1.3. Anyja neve: .................................................................................................................................

3.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap): .............................................................................................

3.1.5. Lakóhelye: 3915 Tarcal...................................................................utca/út/tér..............házszám ............épület/lépcsőház...............emelet, ajtó

3.1.6. Tartózkodási helye: ………… irányítószám.................................................. .......... település
..............................................................utca/út/tér..............házszám............épület/lépcsőház...............emelet,ajtó

3.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ………………………………………………………....

3.1.8. Ha az ápolt személy nem cselekvőképes, a törvényes képviselő
neve: …………………………………………………………………………………………
lakcíme: ………………………………………………………………………………………

3.2. A jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozatok:
Egyetértek azzal, hogy az otthoni ápolásomat, gondozásomat az ápolási díjat kérelmező hozzátartozóm végezze.

4. Nyilatkozatok

4.1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

4.2. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti.

4.3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

4.4. Tudomásul veszem, hogy a tényállás tisztázása érdekében, a hivatal egyéb iratokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat is bekérhet, továbbá azt, hogy az adatok valódiságát környezettanulmány elvégzésével ellenőrizheti.

4.5. Tudomásul veszem, hogy az eljárás során bármely határidő elmulasztása esetén mulasztásomat csak igazolási kérelem benyújtásával igazolhatom, mellyel egyidejűleg pótolnom kell az elmulasztott cselekményt. Az igazolási kérelmet az elmulasztott határnaptól, akadályoztatásom esetén az akadály megszűnésétől számított 8 napon belül kell benyújtanom, melynek elfogadásáról az első fokú hatóság dönt. Kérelmemhez mellékelnem kell a mulasztást igazoló iratot, dokumentumot.

4.6. Tudomásul veszem továbbá, hogy az eljárás során a saját és családtagjaim tekintetében a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról – pl. bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hely, családi állapot megváltozása; jövedelmi, vagyoni helyzet megváltozása; és minden egyéb, a jogosultság feltételeit érintő tények, körülmények megváltozása – a változást követően haladéktalanul köteles vagyok az ellátást folyósító szervet értesíteni.

4.7. Kijelentem, hogy bejelentési kötelezettségem elmulasztása, a hatóság megtévesztése, a döntéshozatal indokolatlan késleltetése esetén eljárási bírság kiszabásának van helye. Tudomásul veszem, hogy nem valós nyilatkozat esetén az abból adódóan jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátást jogszabályban meghatározott kamattal megemelt összegben vissza kell térítenem.
Tarcal, ................................................
...............................................
kérelmező aláírása
.........................................................................
az ápolt személy (vagy törvényes képviselője) aláírása

3. melléklet

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához (Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)

1. Igazolom, hogy
neve: ……………………………………………………………………………………………………
születési neve: ………………………………………………………………………………………….
anyja neve: ………………………………………………………………………………………………
születési helye, ideje: ……………………………………………………………………………………
lakóhelye: ……………………………………………………………………………………………….
tartózkodási helye: ……………………………………………………………………………………..
TAJ száma……………………………………………………………………………………………….
tartósan beteg.

2. Szakvéleményem szerint a fent nevezett személy betegsége miatt állandó és tartós gondozásra szorul.
A gondozás várható időtartama: 3 hónapnál hosszabb / 3 hónapnál rövidebb.
Kelt: ……………………………………………..
p.h.
……………………………………………
háziorvos aláírása

4. melléklet

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapításához

1. Személyi adatok

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1.1. Neve: ...........................................................................................................................................

1.1.2. Születési neve: ............................................................................................................................

1.1.3. Anyja neve: .................................................................................................................................

1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap): .............................................................................................

1.1.5. Lakóhelye: 3915 Tarcal...................................................................utca/út/tér..............házszám ............épület/lépcsőház...............emelet, ajtó

1.1.6. Tartózkodási helye: ………… irányítószám.................................................. .......... település
..............................................................utca/út/tér..............házszám............épület/lépcsőház...............emelet,ajtó

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ………………………………………………………....

1.1.8. Állampolgársága:.......................................................................................................................

1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): ......................................................................................

1.1.10. E-mail cím (nem kötelező megadni): ......................................................................................

1.1.11. Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek ( a megfelelő rész aláhúzandó)

1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

1.2.1. [] szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

1.2.2. [] EU kék kártyával rendelkező, vagy

1.2.3. [] bevándorolt/letelepedett, vagy

1.2.4. [] menekült/oltalmazott/hontalan.

1.2.5. Családi állapota: (a megfelelő rész aláhúzandó)
egyedülálló (hajadon, nőtlen)
házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt
házastársától külön élő
elvált
özvegy

1.2.6. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ............ fő.

1.3. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:

Név
(születési név)

Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

Anyja neve

Társadalombiztosítási Azonosító Jele

1


2


3


4


5


6

7


1.3.1. család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

1.3.2. közeli hozzátartozó:

 • a) a házastárs, az élettárs,
 • b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,
 • c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),
 • d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa; valamint a b./ vagy c./ alpontokban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér

1.3.3. háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.)

1.3.4. egyedül élő: az a személy aki egyszemélyes háztartásban lakik.

2. A támogatás igénylésének indoka:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….

3. A támogatás megállapítását (megfelelő betűjel bekarikázandó. Egyidejűleg csak egy forma jelölhető meg.)
kérem.
Jövedelmi adatok*

A jövedelmek típusai

Kérelmező jövedelme

A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs) jövedelme

A kérelmező családjában élő egyéb rokon jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz

2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem

3. Rendszeres pénzbeli ellátás (FHT, RSZS, ápolási díj, stb.)

3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem

4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások

5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYES, GYED, GYET, családi pótlék, gyermektartás díj, stb.)

6. Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás

7. Föld és bérbeadásából származó jövedelem

8. Egyéb (pl.: ösztöndíj)

9. Összes jövedelem

3.1. Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki). ................................................Ft/hó.

3.1a. * A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-9 pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.

3.1b. átmenetileg nehéz anyagi helyzetre tekintettel a család kiadásainak mérséklésére

3.1c. eseti gyógyszerkiadás mérséklésére

3.1d. a családban nevelkedő gyermekre tekintettel a család létfenntartási vagy rendkívüli élethelyzetbe kerülése okán

4. Nyilatkozatok:

4.1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

4.2. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti.

4.3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

4.4. Tudomásul veszem, hogy a tényállás tisztázása érdekében, a hivatal egyéb iratokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat is bekérhet, továbbá azt, hogy az adatok valódiságát környezettanulmány elvégzésével ellenőrizheti.

4.5. Tudomásul veszem, hogy az eljárás során bármely határidő elmulasztása esetén mulasztásomat csak igazolási kérelem benyújtásával igazolhatom, mellyel egyidejűleg pótolnom kell az elmulasztott cselekményt. Az igazolási kérelmet az elmulasztott határnaptól, akadályoztatásom esetén az akadály megszűnésétől számított 8 napon belül kell benyújtanom, melynek elfogadásáról az első fokú hatóság dönt. Kérelmemhez mellékelnem kell a mulasztást igazoló iratot, dokumentumot.

4.6. Tudomásul veszem továbbá, hogy az eljárás során a saját és családtagjaim tekintetében a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról – pl. bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hely, családi állapot megváltozása; jövedelmi, vagyoni helyzet megváltozása; és minden egyéb, a jogosultság feltételeit érintő tények, körülmények megváltozása – a változást követően haladéktalanul köteles vagyok az ellátást folyósító szervet értesíteni.

4.7. Kijelentem, hogy bejelentési kötelezettségem elmulasztása, a hatóság megtévesztése, a döntéshozatal indokolatlan késleltetése esetén eljárási bírság kiszabásának van helye. Tudomásul veszem, hogy nem valós nyilatkozat esetén az abból adódóan jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátást jogszabályban meghatározott kamattal megemelt összegben vissza kell térítenem.
Tarcal, 20___ év_________________hó _____nap
______________________________
kérelmező aláírása
Kijelentem, hogy a támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)
Tarcal, 20___ év_________________hó _____nap
______________________________
kérelmező aláírása

5. melléklet

K É R E L E M gyógyszerkiadáshoz nyújtott támogatáshoz

1. Személyi adatok

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1.1. Neve: ...........................................................................................................................................

1.1.2. Születési neve: ............................................................................................................................

1.1.3. Anyja neve: .................................................................................................................................

1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap): .............................................................................................

1.1.5. Lakóhelye: 3915 Tarcal...................................................................utca/út/tér..............házszám ............épület/lépcsőház...............emelet, ajtó

1.1.6. Tartózkodási helye: ………… irányítószám.................................................. .......... település
..............................................................utca/út/tér..............házszám............épület/lépcsőház...............emelet,ajtó

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ………………………………………………………....

1.1.8. Állampolgársága:.......................................................................................................................

1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): ......................................................................................

1.1.10. E-mail cím (nem kötelező megadni): ......................................................................................

1.1.11. Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek ( a megfelelő rész aláhúzandó)

1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

1.2.1. [] szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

1.2.2. [] EU kék kártyával rendelkező, vagy

1.2.3. [] bevándorolt/letelepedett, vagy

1.2.4. [] menekült/oltalmazott/hontalan.

1.2.5. Családi állapota: (a megfelelő rész aláhúzandó)
egyedülálló (hajadon, nőtlen)
házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt
házastársától külön élő
elvált
özvegy

2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok, nyilatkozatok:

2.1. A gyógyszerkiadásokhoz nyújtott támogatást jövedelmi helyzetemre és magas gyógyszerköltségemre tekintettel kérem.

2.2. Kijelentem, hogy közgyógyellátásban nem részesülök.

2.3. A kérelemhez csatolom a gyógyszerköltségeimről szóló háziorvosi igazolást.

2.4. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ............ fő.

2.5. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:

Név
(születési név)

Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

Anyja neve

Társadalombiztosítási Azonosító Jele

1


2


3


4


5


6


7


3. Jövedelmi adatok

a jövedelem típusa

kérelmező

háztartásban élő személyek

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem
ebből: közfoglalkoztatásból származó jövedelem

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások (GYED, GYES, GYET) családi pótlék, árvaellátás, tartásdíj

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6. Egyéb jövedelem (pl. ösztöndíj, alkalmi munkából, egyszerűsített foglalkoztatásból származó, családi támogatás, összegszerűen: átlagosan havonta)

7. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, föld bérbeadásából származó jövedelem

8. Összes jövedelem

(* A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-9 pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.)

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki). Ft/hó.

4. Nyilatkozatok:

4.1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

4.2. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti.

4.3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

4.4. Tudomásul veszem, hogy a tényállás tisztázása érdekében, a hivatal egyéb iratokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat is bekérhet, továbbá azt, hogy az adatok valódiságát környezettanulmány elvégzésével ellenőrizheti.

4.5. Tudomásul veszem, hogy az eljárás során bármely határidő elmulasztása esetén mulasztásomat csak igazolási kérelem benyújtásával igazolhatom, mellyel egyidejűleg pótolnom kell az elmulasztott cselekményt. Az igazolási kérelmet az elmulasztott határnaptól, akadályoztatásom esetén az akadály megszűnésétől számított 8 napon belül kell benyújtanom, melynek elfogadásáról az első fokú hatóság dönt. Kérelmemhez mellékelnem kell a mulasztást igazoló iratot, dokumentumot.

4.6. Tudomásul veszem továbbá, hogy az eljárás során a saját és családtagjaim tekintetében a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról – pl. bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hely, családi állapot megváltozása; jövedelmi, vagyoni helyzet megváltozása; és minden egyéb, a jogosultság feltételeit érintő tények, körülmények megváltozása – a változást követően haladéktalanul köteles vagyok az ellátást folyósító szervet értesíteni.

4.7. Kijelentem, hogy bejelentési kötelezettségem elmulasztása, a hatóság megtévesztése, a döntéshozatal indokolatlan késleltetése esetén eljárási bírság kiszabásának van helye. Tudomásul veszem, hogy nem valós nyilatkozat esetén az abból adódóan jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátást jogszabályban meghatározott kamattal megemelt összegben vissza kell térítenem.
Tarcal, 20___ év_________________hó _____nap
______________________________
kérelmező aláírása

6. melléklet

Háziorvosi igazolás Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatáshoz

1. A kérelmező személyes adatai:
Neve: ......................................................................................................................................
Születési neve: .........................................................................................................................
Anyja neve: ..............................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ........................................................................................................
Lakóhely: .................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ....................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .........................................................................................

2. Havi rendszerességgel rendelt gyógyszerek költsége: ………………………………………Ft/hó
Kelt…………………………………………………..
p.h.
…………………………………………………
háziorvos aláírása

7. melléklet

KÉRELEM Temetési költségek hozzájárulásához

1. Személyi adatok

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1.1. Neve: ...........................................................................................................................................

1.1.2. Születési neve: ............................................................................................................................

1.1.3. Anyja neve: .................................................................................................................................

1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap): .............................................................................................

1.1.5. Lakóhelye: 3915 Tarcal...................................................................utca/út/tér..............házszám ............épület/lépcsőház...............emelet, ajtó

1.1.6. Tartózkodási helye: ………… irányítószám.................................................. .......... település
..............................................................utca/út/tér..............házszám............épület/lépcsőház...............emelet,ajtó

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ………………………………………………………....

1.1.8. Adóazonosító jele: ……………………………………………………………………………..

1.1.9. Állampolgársága:.........................................................................................................................

1.1.10. Telefonszám (nem kötelező megadni): .....................................................................................

1.1.11. E-mail cím (nem kötelező megadni): .......................................................................................

1.1.12. Számlaszám: ………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………

1.1.13. Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen / tartózkodási helyemen élek. (a megfelelő részt aláhúzandó)

1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

1.2.1. [] szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

1.2.2. [] EU kék kártyával rendelkező, vagy

1.2.3. [] bevándorolt/letelepedett, vagy

1.2.4. [] menekült/oltalmazott/hontalan.

1.2.5. Családi állapota: (a megfelelő rész aláhúzandó)
egyedülálló (hajadon, nőtlen)
házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt
házastársától külön élő
elvált
özvegy

2. Az elhunyt személy adatai:

2.1. Neve: ...........................................................................................................................................

2.2. Születési neve: ............................................................................................................................

2.3. Anyja neve: .................................................................................................................................

2.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap): .............................................................................................

2.5. Lakóhelye: 3915 Tarcal...................................................................utca/út/tér..............házszám ............épület/lépcsőház...............emelet, ajtó

2.6. Halálesetének helye, ideje: …………………………………………………………………..

3. A jogosultság feltételeire vonatkozó adatok, nyilatkozatok:
Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:

Név
(születési név)

Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

Anyja neve

Társadalombiztosítási Azonosító Jele

123456


74. Jövedelmi adatok

a jövedelem típusa

kérelmező

háztartásban élő személyek

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem
ebből: közfoglalkoztatásból származó jövedelem

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások (GYED, GYES, GYET) családi pótlék, árvaellátás, tartásdíj

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6. Egyéb jövedelem (pl. ösztöndíj, alkalmi munkából, egyszerűsített foglalkoztatásból származó, családi támogatás, összegszerűen: átlagosan havonta)

7. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, föld bérbeadásából származó jövedelem

8. Összes jövedelem

(* A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-9 pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.)

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki). Ft/hó.

Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt támogatás iránti kérelmet, az elhalálozás napjától számított 60 napon belül lehet benyújtani.

5. A kérelemhez csatolandó iratok:
- Az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonat másolata
- Eredeti temetési számla

6. Nyilatkozatok:

6.1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

6.2. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti.

6.3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

6.4. Tudomásul veszem, hogy a tényállás tisztázása érdekében, a hivatal egyéb iratokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat is bekérhet, továbbá azt, hogy az adatok valódiságát környezettanulmány elvégzésével ellenőrizheti.

6.5. Tudomásul veszem, hogy az eljárás során bármely határidő elmulasztása esetén mulasztásomat csak igazolási kérelem benyújtásával igazolhatom, mellyel egyidejűleg pótolnom kell az elmulasztott cselekményt. Az igazolási kérelmet az elmulasztott határnaptól, akadályoztatásom esetén az akadály megszűnésétől számított 8 napon belül kell benyújtanom, melynek elfogadásáról az első fokú hatóság dönt. Kérelmemhez mellékelnem kell a mulasztást igazoló iratot, dokumentumot.

6.6. Tudomásul veszem továbbá, hogy az eljárás során a saját és családtagjaim tekintetében a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról – pl. bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hely, családi állapot megváltozása; jövedelmi, vagyoni helyzet megváltozása; és minden egyéb, a jogosultság feltételeit érintő tények, körülmények megváltozása – a változást követően haladéktalanul köteles vagyok az ellátást folyósító szervet értesíteni.

6.7. Kijelentem, hogy bejelentési kötelezettségem elmulasztása, a hatóság megtévesztése, a döntéshozatal indokolatlan késleltetése esetén eljárási bírság kiszabásának van helye. Tudomásul veszem, hogy nem valós nyilatkozat esetén az abból adódóan jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátást jogszabályban meghatározott kamattal megemelt összegben vissza kell térítenem.
Tarcal, 20___ év_________________hó _____nap
______________________________
kérelmező aláírása

8. melléklet

KÉRELEM Beiskolázási támogatás igényléséhez

1. Személyi adatok

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1.1. Neve: ...........................................................................................................................................

1.1.2. Születési neve: ............................................................................................................................

1.1.3. Anyja neve: .................................................................................................................................

1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap): .............................................................................................

1.1.5. Lakóhelye: 3915 Tarcal...................................................................utca/út/tér..............házszám ............épület/lépcsőház...............emelet, ajtó

1.1.6. Tartózkodási helye: ………… irányítószám.................................................. .......... település
..............................................................utca/út/tér..............házszám............épület/lépcsőház...............emelet,ajtó

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ………………………………………………………....

1.1.8. Adóazonosító jele: ……………………………………………………………………………..

1.1.9. Állampolgársága:.........................................................................................................................

1.1.10. Telefonszám (nem kötelező megadni): .....................................................................................

1.1.11. E-mail cím (nem kötelező megadni): .......................................................................................

1.1.12. Számlaszám: ………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………

1.1.13. Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen / tartózkodási helyemen élek. (a megfelelő részt aláhúzandó)

1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

1.2.1. [] szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

1.2.2. [] EU kék kártyával rendelkező, vagy

1.2.3. [] bevándorolt/letelepedett, vagy

1.2.4. [] menekült/oltalmazott/hontalan.

1.2.5. Családi állapota: (a megfelelő rész aláhúzandó)
egyedülálló (hajadon, nőtlen)
házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt
házastársától külön élő
elvált
özvegy

1.3. A jogosultság feltételeire vonatkozó adatok, nyilatkozatok:

1.4. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:

Név
(születési név)

Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

Anyja neve

Társadalombiztosítási Azonosító Jele

1


2


3


4


5


6

7


2. Jövedelmi adatok

a jövedelem típusa

kérelmező

háztartásban élő személyek

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem
ebből: közfoglalkoztatásból származó jövedelem

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások (GYED, GYES, GYET) családi pótlék, árvaellátás, tartásdíj

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6. Egyéb jövedelem (pl. ösztöndíj, alkalmi munkából, egyszerűsített foglalkoztatásból származó, családi támogatás, összegszerűen: átlagosan havonta)

7. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, föld bérbeadásából származó jövedelem

8. Összes jövedelem

(* A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-9 pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.)

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki). Ft/hó.

3. A beiskolázási támogatás megállapítását az alábbi – velem közös háztartásban élő, közép, vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali tagozaton tanulmányokat folytató – gyermek(ek) részére kérem:

születési helye, ideje

anyja neve

1

2

3

4

4. A kérelemhez csatolandó iratok:
- A …………………../………………….tanévre vonatkozó hallgatói, vagy tanulói jogviszony fennállására vonatkozó oktatási intézmény által kiállított igazolást (iskolalátogatási igazolás, hallgatói jogviszony igazolása)

5. Nyilatkozatok:

5.1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

5.2. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti.

5.3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

5.4. Tudomásul veszem, hogy a tényállás tisztázása érdekében, a hivatal egyéb iratokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat is bekérhet, továbbá azt, hogy az adatok valódiságát környezettanulmány elvégzésével ellenőrizheti.

5.5. Tudomásul veszem, hogy az eljárás során bármely határidő elmulasztása esetén mulasztásomat csak igazolási kérelem benyújtásával igazolhatom, mellyel egyidejűleg pótolnom kell az elmulasztott cselekményt. Az igazolási kérelmet az elmulasztott határnaptól, akadályoztatásom esetén az akadály megszűnésétől számított 8 napon belül kell benyújtanom, melynek elfogadásáról az első fokú hatóság dönt. Kérelmemhez mellékelnem kell a mulasztást igazoló iratot, dokumentumot.

5.6. Tudomásul veszem továbbá, hogy az eljárás során a saját és családtagjaim tekintetében a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról – pl. bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hely, családi állapot megváltozása; jövedelmi, vagyoni helyzet megváltozása; és minden egyéb, a jogosultság feltételeit érintő tények, körülmények megváltozása – a változást követően haladéktalanul köteles vagyok az ellátást folyósító szervet értesíteni.

5.7. Kijelentem, hogy bejelentési kötelezettségem elmulasztása, a hatóság megtévesztése, a döntéshozatal indokolatlan késleltetése esetén eljárási bírság kiszabásának van helye. Tudomásul veszem, hogy nem valós nyilatkozat esetén az abból adódóan jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátást jogszabályban meghatározott kamattal megemelt összegben vissza kell térítenem.
Tarcal, 20___ év_________________hó _____nap
______________________________
kérelmező aláírása

9. melléklet

KÉRELEM Hulladékszállítási díjhoz való hozzájáruláshoz

1. Személyi adatok

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1.1. Neve: ...........................................................................................................................................

1.1.2. Születési neve: ............................................................................................................................

1.1.3. Anyja neve: .................................................................................................................................

1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap): .............................................................................................

1.1.5. Lakóhelye: 3915 Tarcal...................................................................utca/út/tér..............házszám ............épület/lépcsőház...............emelet, ajtó

1.1.6. Tartózkodási helye: ………… irányítószám.................................................. .......... település
..............................................................utca/út/tér..............házszám............épület/lépcsőház...............emelet,ajtó

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ………………………………………………………....

1.1.8. Adóazonosító jele: ……………………………………………………………………………..

1.1.9. Állampolgársága:.........................................................................................................................

1.1.10. Telefonszám (nem kötelező megadni): .....................................................................................

1.1.11. E-mail cím (nem kötelező megadni): .......................................................................................

1.1.12. Számlaszám: ………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………

1.1.13. Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen / tartózkodási helyemen élek. (a megfelelő részt aláhúzandó)

1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

1.2.1. [] szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

1.2.2. [] EU kék kártyával rendelkező, vagy

1.2.3. [] bevándorolt/letelepedett, vagy

1.2.4. [] menekült/oltalmazott/hontalan.

1.2.5. Családi állapota: (a megfelelő rész aláhúzandó)
egyedülálló (hajadon, nőtlen)
házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt
házastársától külön élő
elvált
özvegy

2. A jogosultság feltételeire vonatkozó adatok, nyilatkozatok:
Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:

Név
(születési név)

Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

Anyja neve

Társadalombiztosítási Azonosító Jele

1.2.3. Jövedelmi adatok

a jövedelem típusa

kérelmező

háztartásban élő személyek

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem
ebből: közfoglalkoztatásból származó jövedelem

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások (GYED, GYES, GYET) családi pótlék, árvaellátás, tartásdíj

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6. Egyéb jövedelem (pl. ösztöndíj, alkalmi munkából, egyszerűsített foglalkoztatásból származó, családi támogatás, összegszerűen: átlagosan havonta)

7. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, föld bérbeadásából származó jövedelem

8. Összes jövedelem

(* A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-9 pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.)

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki). Ft/hó.

4. Nyilatkozatok:

4.1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

4.2. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti.

4.3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

4.4. Tudomásul veszem, hogy a tényállás tisztázása érdekében, a hivatal egyéb iratokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat is bekérhet, továbbá azt, hogy az adatok valódiságát környezettanulmány elvégzésével ellenőrizheti.

4.5. Tudomásul veszem, hogy az eljárás során bármely határidő elmulasztása esetén mulasztásomat csak igazolási kérelem benyújtásával igazolhatom, mellyel egyidejűleg pótolnom kell az elmulasztott cselekményt. Az igazolási kérelmet az elmulasztott határnaptól, akadályoztatásom esetén az akadály megszűnésétől számított 8 napon belül kell benyújtanom, melynek elfogadásáról az első fokú hatóság dönt. Kérelmemhez mellékelnem kell a mulasztást igazoló iratot, dokumentumot.

4.6. Tudomásul veszem továbbá, hogy az eljárás során a saját és családtagjaim tekintetében a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról – pl. bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hely, családi állapot megváltozása; jövedelmi, vagyoni helyzet megváltozása; és minden egyéb, a jogosultság feltételeit érintő tények, körülmények megváltozása – a változást követően haladéktalanul köteles vagyok az ellátást folyósító szervet értesíteni.

4.7. Kijelentem, hogy bejelentési kötelezettségem elmulasztása, a hatóság megtévesztése, a döntéshozatal indokolatlan késleltetése esetén eljárási bírság kiszabásának van helye. Tudomásul veszem, hogy nem valós nyilatkozat esetén az abból adódóan jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátást jogszabályban meghatározott kamattal megemelt összegben vissza kell térítenem.
Tarcal, 20___ év_________________hó _____nap
______________________________
kérelmező aláírása

10. melléklet

KÉRELEM személyes gondoskodás körében igénybe vett ellátás térítési díj hozzájárulás megállapításához

1. Személyi adatok

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1.1. Neve: ...........................................................................................................................................

1.1.2. Születési neve: ............................................................................................................................

1.1.3. Anyja neve: .................................................................................................................................

1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap): .............................................................................................

1.1.5. Lakóhelye: 3915 Tarcal...................................................................utca/út/tér..............házszám ............épület/lépcsőház...............emelet, ajtó

1.1.6. Tartózkodási helye: ………… irányítószám.................................................. .......... település

..............................................................utca/út/tér..............házszám............épület/lépcsőház...............emelet,ajtó

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ………………………………………………………....

1.1.8. Állampolgársága:.......................................................................................................................

1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): ......................................................................................

1.1.10. E-mail cím (nem kötelező megadni): ......................................................................................

1.1.11. Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek ( a megfelelő rész aláhúzandó)

1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

1.2.1. [] szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

1.2.2. [] EU kék kártyával rendelkező, vagy

1.2.3. [] bevándorolt/letelepedett, vagy

1.2.4. [] menekült/oltalmazott/hontalan.

1.2.5. Családi állapota: (a megfelelő rész aláhúzandó)

egyedülálló (hajadon, nőtlen)

házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt

házastársától külön élő

elvált

özvegy

2. A támogatás igénylésének indoka:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Jövedelmi adatok*

A jövedelmek típusai

Kérelmező jövedelme

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem3. Rendszeres pénzbeli ellátás (FHT, RSZS, ápolási díj, stb.)3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYES, GYED, GYET, családi pótlék, gyermektartás díj, stb.)6. Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás7. Föld és bérbeadásából származó jövedelem8. Egyéb (pl.: ösztöndíj)9. Összes jövedelem(* A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-9 pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.)

4. Nyilatkozatok:

4.1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

4.2. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti.

4.3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

4.4. Tudomásul veszem, hogy a tényállás tisztázása érdekében, a hivatal egyéb iratokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat is bekérhet, továbbá azt, hogy az adatok valódiságát környezettanulmány elvégzésével ellenőrizheti.

4.5. Tudomásul veszem, hogy az eljárás során bármely határidő elmulasztása esetén mulasztásomat csak igazolási kérelem benyújtásával igazolhatom, mellyel egyidejűleg pótolnom kell az elmulasztott cselekményt. Az igazolási kérelmet az elmulasztott határnaptól, akadályoztatásom esetén az akadály megszűnésétől számított 8 napon belül kell benyújtanom, melynek elfogadásáról az első fokú hatóság dönt. Kérelmemhez mellékelnem kell a mulasztást igazoló iratot, dokumentumot.

4.6. Tudomásul veszem továbbá, hogy az eljárás során a saját és családtagjaim tekintetében a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról – pl. bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hely, családi állapot megváltozása; jövedelmi, vagyoni helyzet megváltozása; és minden egyéb, a jogosultság feltételeit érintő tények, körülmények megváltozása – a változást követően haladéktalanul köteles vagyok az ellátást folyósító szervet értesíteni.

4.7. Kijelentem, hogy bejelentési kötelezettségem elmulasztása, a hatóság megtévesztése, a döntéshozatal indokolatlan késleltetése esetén eljárási bírság kiszabásának van helye. Tudomásul veszem, hogy nem valós nyilatkozat esetén az abból adódóan jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátást jogszabályban meghatározott kamattal megemelt összegben vissza kell térítenem.

Tarcal, 20___ év_________________hó _____nap

______________________________

kérelmező aláírása

Kijelentem, hogy a támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)

Tarcal, 20___ év_________________hó _____nap

______________________________

kérelmező aláírása


[1] A 21. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.