Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (III.9.) önkormányzati rendelete

Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 09. 17

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (III.9.) önkormányzati rendelete

Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben foglaltakra Szentgyörgyvár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya Szentgyörgyvár Község Önkormányzatára, annak intézményeire és a Képviselő-testületre és terjed ki.

2. § [1] Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bevételi és kiadási főösszegét 2021. évben 140.397.560, - Ft-ban határozza meg.

3. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi bevételeit kiemelt előirányzatonként az 2. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatokat az Önkormányzat és költségvetési szervei szerinti bontásban az 2. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2021. évben hitel felvételét, adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

4. § (1)[2] Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait 2021. évben az alábbiak szerint állapítja meg:

a.) Működési kiadások főösszege: 67.296.543 ,- Ft

ebből: személyi juttatás 14.072.695,- Ft

munkaadókat terhelő jár. 2.286.108,- Ft

dologi kiadás 38.352.951,- Ft

pénzeszköz átadás 3.630.053,- Ft

önkormányzat által folyósított ellátás 4.940.000 Ft

kötött tartalék 0,- Ft

általános és céltartalék 2.753.355,- Ft

államháztartáson belüli megelőlegezés 1.261.381.- Ft

visszafizetése

b.) felhalmozási kiadások főösszege 73.101.017,- Ft

ebből: beruházási kiadás 4.283.228,- Ft

felújítási kiadás 68.771.789,- Ft

(2) A 2021. évi felhalmozási kiadásokat az Önkormányzat 4. sz. melléklete tartalmazza.

(3) Az EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait az 7. sz. melléklet tartalmazza.

5. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a második és a 13. a. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen az 3. melléklet mutatja be.

(2) A 2021. évi költségvetési bevételeket és kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A tárgyév tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését a 11. melléklet szerinti előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza.

7. § (1) Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásainak előirányzatait éves bontásban a 9. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 8. sz. melléklet tartalmazza.

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat közalkalmazotti létszámát 1,5 főben (közösségi színtér miatt), köztisztviselői létszámát 1 főben, egyéb munkavállalói létszámát 2,5 főben, összesen 5 főben állapítja meg.

9. § (1) A Képviselő-testület a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 46.380, - Ft.-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a polgármester részére cafeteria juttatásának éves keretét 2021. évre nettó 231.900,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a közalkalmazottak részére havi 8.000,- Ft béren kívüli juttatást, és a bér 5%-a önkéntes biztosító pénztári befizetést biztosít.

(4) A Képviselő-testület 2021. évben a polgármester részére 300.000,- Ft, a falugondnok részére 100.000,- Ft jutalmat állapít meg.

10. § Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatóak.

11. § (1) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselőtestületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselőtestület legalább félévenként – adott év június 30-ig illetve december 31-ig – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselőtestülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

12. § Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve szabadon módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

13. § (1) A költségvetés gazdálkodás biztonságáért a képviselőtestület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(2) Az önállóan és részben önálló költségvetési szervek /intézmények/ költségvetésének végrehajtásáért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény vezetője a felelős.

Az intézmények többletbevételeiket csak a képviselőtestület döntése alapján használhatják fel.

(3) A gazdálkodási intézmények költségvetési támogatását az önkormányzat 1/13 részben finanszírozza az önkormányzatok mindenkori likviditási helyzetének megfelelően a központi finanszírozással azonos ütemben a tárgyhó 1-jén.

14. § Az önkormányzat képviselőtestülete a polgármester kezdeményezésére az önkormányzati rendeletben meghatározott módon önkormányzati biztost rendel ki, amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió forintot és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

15. § Az önkormányzat bevételét és kiadását az OTP Bank Nyrt. Keszthelyi Fiókjánál vezetett költségvetési számláján tartja nyilván.

16. § Jelen rendelet 2021. március 10. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január l-i hatállyal kell alkalmazni.

1. melléklet

kép: /download/2963/resources/EJR_7819888-1.pngüres cím

2. melléklet

kép: /download/2963/resources/EJR_7861669-2.pngüres cím (footnote nincs, id=263)

3. melléklet

kép: /download/2963/resources/EJR_7861672-3.pngüres cím (footnote nincs, id=265)

4. melléklet

kép: /download/2963/resources/EJR_7861676-4.pngüres cím (footnote nincs, id=267)

5. melléklet

üres címkép: /download/2963/resources/EJR_7819906-5.png

6. melléklet

kép: /download/2963/resources/EJR_7861679-6.pngüres cím (footnote nincs, id=270)

7. melléklet

kép: /download/2963/resources/EJR_7819915-7.pngüres cím

8. melléklet

kép: /download/2963/resources/EJR_7819920-8.pngüres cím

9. melléklet

kép: /download/2963/resources/EJR_7822138-9.pngüres cím

10. melléklet

üres ckép: /download/2963/resources/EJR_7822010-10.pngím

11. melléklet

kép: /download/2963/resources/EJR_7861685-11.pngüres cím (footnote nincs, id=276)

12. melléklet

kép: /download/2963/resources/EJR_7861689-12.pngüres cím (footnote nincs, id=278)

13. melléklet

kép: /download/2963/resources/EJR_7861696-13.pngüres cím (footnote nincs, id=280)

14. melléklet

kép: /download/2963/resources/EJR_7861704-14.pngüres cím (footnote nincs, id=282)

15. melléklet

kép: /download/2963/resources/EJR_7861708-15.pngüres cím (footnote nincs, id=284)

16. melléklet

kép: /download/2963/resources/EJR_7861712-16.pngüres cím (footnote nincs, id=286)


[1] A 2. § a Szentgyörgyvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] A 4. § (1) bekezdése a Szentgyörgyvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
[3] A 2. melléklet címe a Szentgyörgyvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[4] A 3. melléklet címe a Szentgyörgyvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[5] A 4. melléklet címe a Szentgyörgyvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
[6] A 6. melléklet címe a Szentgyörgyvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
[7] A 11. melléklet címe a Szentgyörgyvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
[8] A 12. melléklet címe a Szentgyörgyvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
[9] A 13. melléklet címe a Szentgyörgyvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
[10] A 14. melléklet címe a Szentgyörgyvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
[11] A 15. melléklet címe a Szentgyörgyvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
[12] A 16. melléklet címe a Szentgyörgyvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.