Sóstófalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX.14.) önkormányzati rendelete

Sóstófalva község Önkormányzata Képviselő- testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3 /2020. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 15 - 2021. 09. 15

Sóstófalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete

Sóstófalva község Önkormányzata Képviselő- testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3 /2020. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sóstófalva község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el.

1. § A Sóstófalva község Önkormányzata Képviselő- testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Sóstófalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020(II.29..)önkormányzati rendelete 6. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A meghívottak közül tanácskozási jog illeti meg az ülés valamennyi napirendi pontjához kapcsolódóan:)

  • „d) településen működő valamennyi bíróság általbejegyzett szervezetet vagy önszerveződő közösséget.”

2. § A Sóstófalva község Önkormányzata Képviselő- testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Sóstófalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020(II.29..)önkormányzati rendelete 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„23. § A polgármester megbízatását főállásban látja el. A polgármesterre átruházott feladatkörök:

  • a) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 4/2013. (II.18) rendelet 6.§ (3) bekezdése szerint,
  • b) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 4/2013. (II.18) rendelet 10.§ (2) bekezdése szerint,
  • c) A szociális ellátásról szóló 8/2021. (IX.10.) rendelet 5. §-a szerint,
  • d) A közterület használatáról szóló 15/2015. (IX.09.) rendelet 7. § (1) bekezdése szerint.”

3. § Ez a rendelet 2021. szeptember 15-én lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.