Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 18.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról

Hatályos: 2021. 08. 02- 2022. 01. 30

Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 18.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról

Kiskorpád Község Önkormányzatának Polgármestere Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8) és 8a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) Ezen rendelet hatálya Kiskorpád Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén legalább 6 hónapja bejelentett lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen lakó, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 3. § (1)–(3) bekezdésében és a 7. § (1) bekezdésében megjelölt személyekre, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. § szerinti jogosultakra terjed ki.

(2) E rendelet szerint kell eljárni az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül az Önkormányzat területén bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező és a bejelentett tartózkodási helyén életvitelszerűen lakó gyermek védelmében is.

(3) A lakóhely megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai az irányadóak.

2. Eljárási rendelkezések

2. § (1) E rendeletet az Sztv.-vel, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Vhr.), a Gyvt.-vel, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvénnyel együtt kell alkalmazni.

(2) A szociális támogatások megállapítása iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani írásban vagy személyesen, a Kiskorpád Község Önkormányzati Hivatalában. A kérelem elbírálásához az ügyfélnek csatolnia kell a Sztv.-ben, a Vhr.-ben, valamint a jelen rendeletben meghatározott iratokat.

(3) A támogatás iránti eljárást bárki kezdeményezheti, aki tudomást szerez a rászorultságról, illetve a támogatási eljárás hivatalból is kezdeményezhető.

(4) Szociális ellátásban akkor részesülhet az ügyfél, ha a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 7-szeresét, egyedülálló személy esetében a 9 szeresét nem haladja meg.

3. § (1) Az ügyfél köteles a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, továbbá a kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles a jövedelemről tett nyilatkozathoz másolatban mellékelni a jövedelem típusának megfelelő igazolást.

(2) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása iránti kérelem tartalmazza:

 • a) az ellátást igénylő ügyfélnek az Sztv. 18. §-ban meghatározott adatait,
 • b) az igényelt szociális ellátás jogosultsági feltételeire vonatkozó adatokat, nyilatkozatokat.

(3) A jogosultság megállapításakor figyelembe vehető jövedelemre vonatkozóan az Sztv. 10. § (2) - (3) bekezdése az irányadó.

(4) A jövedelem számításakor figyelmen kívül hagyandó jövedelemre vonatkozóan az Sztv. 10. § (4)-(5) bekezdése az irányadó.

4. § Nincs szükség, igazolásra azon adatok tekintetében, amelyek a Hivatal nyilvántartásában fellelhetők, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 36. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az adat, illetve igazolás beszerezhető.

5. § (1) Amennyiben a pénzbeli és természetbeni települési támogatás megállapítása iránti kérelemben előadott életkörülmények vizsgálata kapcsán a kérelem megalapozott elbírálása szükségessé teszi, az ügyfélnél környezettanulmányt kell készíteni.

(2) Nem kell környezettanulmányt készíteni az ügyfélről, ha életkörülményeit az önkormányzati hivatal már bármely ügyben – a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül – vizsgálta, és azokban lényeges változás nem feltételezhető.

6. § A Képviselőtestület a döntését a benyújtott kérelem és annak mellékletei alapján hozza meg. Amennyiben az ügyfél a döntéshez szükséges igazolásokat, dokumentumokat felszólítás ellenére - a felszólításban meghatározott határidőig – nem bocsátja a Képviselőtestület rendelkezésére, vagy a környezettanulmány elkészítését nem teszi lehetővé, az eljárást a Képviselőtestület megszünteti, vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.

7. § (1) A jelen rendeletben megállapított pénzbeli ellátások kifizetésére a Sztv. rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a rendszeres támogatás folyósítása havonta utólag, minden hónap 5. napjáig történik a házipénztárból, vagy az ügyfél lakossági folyószámlájára történő átutalás útján vagy intézményhez történő átutalással.

(2) A havi rendszerességgel folyósított pénzbeli ellátások az ügyfelet a kérelem benyújtását követő hónap első napjától illetik meg. A jogosultság megszüntetése esetében a megszüntetés dátuma az okot adó körülmény bekövetkezte hónapjának utolsó napja.

8. § (1) E rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e rendelet megsértésével nyújtott rendszeres települési támogatást meg kell szüntetni, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt pedig kötelezni kell

 • a) a pénzbeli támogatás visszafizetésére;
 • b) a természetben nyújtott támogatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére.

(2) A Képviselőtestület a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatás megtérítését az arról való tudomásszerzést követő három hónapon belül rendelheti el. Nem lehet a megtérítést elrendelni, ha az igénybevételtől, illetőleg folyamatos támogatás esetén a támogatás megszűnésétől egy év már eltelt.

(3) Ha a Képviselőtestület a rendszeres települési támogatás megtérítését rendeli el, a kötelezett kérelmére engedélyezheti a megtérítés összegének részletekben történő megfizetését. A részletfizetés időtartama nem haladhatja meg a 12 hónapot.

(4) A Képviselőtestület a kötelezett kérelmére a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét legfeljebb 50 %-os mértékben csökkentheti, vagy elengedheti, amennyiben a kötelezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2 szeresét, egyedülálló személy esetében 2,5 szeresét nem haladja meg.

(5) A rendszeres települési támogatásban részesülő ügyfél a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények (jövedelmi, vagyoni viszonyok, családi állapot, lakcím stb.) megváltozását 15 napon belül köteles bejelenteni a Képviselőtestületnek. E kötelezettségről a támogatást megállapító határozatban tájékoztatni kell az ügyfelet. A bejelentés elmulasztása esetén vizsgálni kell a támogatás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevételét.

9. § (1) Nem állapítható meg települési támogatás olyan személy részére, akinek, vagy vele közös háztartásban élő személynek a kérelem benyújtásakor az önkormányzat felé bármely jogcímből adódóan tartozása áll fenn. Jelen rendelkezés alkalmazáskor rendezettnek minősül az adótartozás, ha annak megfizetésére a kötelezett fizetési könnyítést kapott.

(2) Nem állapítható meg települési támogatás, ha az ingatlanban vízöblítéses WC hiányában az ott lakók, tartózkodók számára legalább az udvaron, kertben kiépített, emberi használatra műszakilag alkalmas állapotú, s a közegészségügyi követelményeknek megfelelő tisztaságú WC nincs megépítve, vagy telepítve, s azt az érintettek valóban használják is.

(3) Nem állapítható meg települési támogatás olyan személy részére, aki a lakókörnyezetét nem tartja rendben az alábbiak szerint:

 • a) a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekintettel az esetlegesen ott található szemét és lom eltávolítására,
 • b) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, gyom és parlagfű mentesítése,
 • c) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területének a gondozása, tisztán tartása, hó- és síkosság-mentesítése, szemét- és gyommentesítése,
 • d) rendezett lakókörnyezet biztosítása,
 • e) az ingatlan, valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése.

10. § (1) E rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekben, az ellátásra való jogosultság, a jogosultat érintő jogok és kötelezettségek megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre az Sztv., illetve az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) E rendeletben foglalt fogalmak értelmezésére a Sztv. 4. §-ában és a Gyvt. 5. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

3. A támogatások rendszere

11. § (1) Az ügyfél részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli és természetbeni szociális támogatás nyújtható.

(2) Szociális rászorultság esetén az ügyfél számára - külön jogszabályban, valamint az e rendeletben meghatározott feltételek szerint - a Képviselő-testület szociális ellátásként az alábbi ellátásokat nyújtja:

 • a) rendkívüli települési támogatásként
  • aa) eseti támogatás,
  • ab) rendkívüli gyógyszertámogatás és gyógyászati segédeszköz vásárlásának támogatása
  • ac) kamatmentes szociális kölcsön
  • ad) tűzifatámogatás
 • b) rendszeres települési támogatásként lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható támogatás,
 • c) egyéb települési támogatásként
  • ca) temetési támogatás
  • cb) tanévkezdési támogatás
  • cc) felsőoktatásban tanulók települési támogatása
  • cd) Arany János Tehetséggondozási Programban részt vevők települési támogatása
  • ce) háztartások támogatása
  • cf) idősek támogatása
 • d) személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások, ezen belül:
  • da) szociális étkeztetés
  • db) házi segítségnyújtás
  • dc) családsegítés
  • dd) nappali ellátás

(3) A Képviselő-testület az (2) bekezdés a.)-c.) pontjaiban foglalt támogatásokat pénzben és/vagy természetben biztosítja.

(4) A Képviselő-testület az (2) bekezdés d.) pontjában biztosított alapszolgáltatásokat - az Sztv. 86. § és a Gyvt. 94. § alapján - a Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központon keresztül biztosítja.

II. FEJEZET Rendkívüli települési támogatások

12. § (1) A Képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő ügyfelek részére rendkívüli települési támogatást állapíthat meg, ha az ügyfél családjában az 1 főre számított havi jövedelem a 2. § (4) bekezdésében meghatározott jövedelmi viszonyokat nem haladja meg.

(2) Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat az ügyfeleket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások – így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.

(3) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek minősül elsősorban, ha az ügyfél családjában igazoltan:

 • a) tartós betegség, baleset, tartós táppénz vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem-kiesés következett be,
 • b) elemi kár vagy baleset miatt jelentős anyagi kár keletkezett,
 • c) gyógyászati segédeszközt kell beszerezni és a segédeszközre szoruló személy közgyógyellátásra nem jogosult,
 • d) legfeljebb háromhavi közüzemi díjtartozás halmozódott fel, melyet önerőből nem tudnak kiegyenlíteni,
 • e) a nyugdíj vagy egyéb rendszeres pénzellátás folyósítása a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt késik,
 • f) haláleset következik be.

(4) A rendkívüli települési támogatás kérelemre és hivatalból – különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság vagy más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére – is megállapítható.

(5) Rendkívüli települési támogatás egyszeri támogatásként, vagy kamatmentes kölcsön formájában, valamint természetbeni juttatásként is nyújtható.

(6) A rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátásként is biztosítható:

 • a) erre irányuló kérelem esetén
 • b) az ellátásban részesülő ügyfél életvitele alapján feltételezhető, hogy a támogatás felhasználása nem a rendeltetésének megfelelően történik.

(7)[1] A kiskorpádi START munkaprogram keretében előállított azon termények, amelyek nem kerülnek értékesítésre, térítésmentesen juttathatók a kiskorpádi szociálisan rászoruló személyek részére.

(8)[2] Amennyiben nincs lehetőség a rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátásként történő biztosítására, az ügyfél részére elszámolási kötelezettség írható elő. Az elszámolás elmulasztása esetén az ügyfél következő segélykérelme elutasításra kerül.

(9)[3] Közüzemi díjhátralék megfizetéséhez biztosított rendkívüli települési támogatást közvetlenül a szolgáltatónak kell utalni.

(10)[4] A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemet a jelen rendelet 1. sz. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani az önkormányzati hivatalhoz, amelyhez mellékelni kell az ügyfél, valamint családtagjainak jövedelemigazolását, valamint a létfenntartást veszélyeztető élethelyzetet igazolni kell.

1. Eseti támogatás

13. § (1) E rendeletben meghatározottak szerint eseti települési támogatás nyújtható – a 12. § (3) bekezdésében foglaltakon túl – azon ügyfél részére, aki a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő ügyfél részére és akinek a családjában az 1 főre számított havi jövedelem a 2. § (4) bekezdésében meghatározott jövedelmi viszonyokat nem haladja meg.

(2) A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege személyenként és alkalmanként nem lehet kevesebb 5.000.- Ft-nál és nem haladhatja meg az 25.000.- Ft-ot, ide nem értve az elemi csapás miatt bekövetkezett rendkívüli élethelyzetet.

(3) A rendkívüli települési támogatás összege elemi csapás esetén 100.000.- Ft., amely kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható.

(4) Az adott naptári évben egy ügyfél, illetve család részére nyújtott rendkívüli települési támogatás éves összege - a (3) bekezdésben foglalt kivételtől eltekintve - nem haladhatja meg az 25.000.- Ft-ot.

(5) Az alkalmanként nyújtott rendkívüli települési támogatás ugyanazon ügyfél, vagy ugyanazon családban élők részére évente összesen legfeljebb négy alkalommal állapítható meg.

(6) A támogatás iránt benyújtott kérelmekkel kapcsolatos hatáskör gyakorlását a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

2. Rendkívüli gyógyszertámogatás, gyógyászati segédeszköz vásárlásának támogatása

14. § (1) A rendkívüli gyógyszertámogatás az ügyfél eseti gyógyszerkiadásainak mérséklésére szolgál, így különösen:

 • a) azon ügyfelek kiadásainak csökkentésére, akik nem rendszeres jelleggel, de esetenként egy-egy betegség miatt jelentkező magas gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiadást jövedelmi helyzetük miatt nem képesek megfizetni,
 • b) azon családok támogatására, amelyekben az egyes családtagok eseti gyógyszer, gyógyászati segédeszköz költsége együttesen olyan nagymértékű, hogy azt nem képesek viselni.
 • c) akinek a családjában az 1 főre számított havi jövedelem a 2. § (4) bekezdésében meghatározott jövedelmi viszonyokat nem haladja meg.

(2) Az eseti gyógyszertámogatás vagy gyógyászati segédeszköz vásárlásának támogatása iránti kérelmet a rendelet 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani az önkormányzati hivatalhoz, a kérelem kötelező melléklete a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök eseti költségéről szóló igazolás.

(3) A rendkívüli gyógyszersegély összege az igazolt gyógyszerköltség, de legfeljebb 25.000.- Ft, gyógyászati segédeszköz esetén az igazolt költség 50 %-a, de legfeljebb 25.000,- Ft.

(4) A támogatás iránt benyújtott kérelmekkel kapcsolatos hatáskör gyakorlását a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

3. Kamatmentes szociális kölcsön

15. § (1) A Képviselő-testület kamatmentes szociális kölcsönben részesítheti évente egy alkalommal a rászorult ügyfelet, ha:

 • a) családjában váratlan esemény, vagy egyéb rendkívüli ok miatt előre nem látható jelentős többletkiadás keletkezett, különösen: elemi kár, közeli hozzátartozó elhalálozásából eredő temetési költség, közüzemi szolgáltatási költségek, melyek a díjhátralék felhalmozódása folytán a szolgáltatás szüneteltetését eredményezik, és
 • b) rendelkezik olyan jövedelemforrással, amely garanciát jelent a kölcsön visszafizetésére, feltéve, hogy az Sztv. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott értékű vagyonnal az ügyfél, valamint a vele közös háztartásban élő személyek nem rendelkeznek.
 • c) akinek a családjában az 1 főre számított havi jövedelem a 2. § (4) bekezdésében meghatározott jövedelmi viszonyokat nem haladja meg.

(2) Közüzemi díjtartozás felhalmozása esetén az Önkormányzat kötelezheti az ügyfelet a háztartásban az előre fizetős fogyasztásmérő felszerelésére.

(3) A szociális kölcsön iránti kérelmet a rendelet 1. számú mellékelt szerinti formanyomtatványon kell benyújtani az önkormányzati hjivatalhoz, amelyhez mellékelni kell:

 • a) e rendelet szerinti jövedelemnyilatkozatot, illetve a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről – a jövedelem típusának megfelelő – igazolást, vagy azok fénymásolatát, továbbá
 • b) a jelentős többletkiadásokat hitelt érdemlően bizonyító dokumentumokat, vagy azok másolatát.

(4) Ha a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott dokumentumok nem, vagy csak részben állnak az ügyfél rendelkezésére, hivatalból kell megkeresni a szolgáltatót az új igazolás kiállítására.

(5) A szociális kölcsön legmagasabb összege 100.000,- Ft, mely az ügyfélnek egyösszegben, közüzemi díjtartozás esetén a szolgáltató részére történő átutalással kerül kifizetésre.

(6) A szociális kölcsön legfeljebb 12 hónapra nyújtható. A törlesztést a folyósítást követő hónapban meg kell kezdeni, és minden hónap 20. napjáig egyenlő részletekben kell visszafizetni. A visszafizetés időtartama a 12 hónapot nem haladhatja meg. Ha az ügyfél a kölcsön összegét a számára előírt visszafizetési határidőn belül nem teljesíti, a kölcsön behajtásáról kell gondoskodni.

16. § (1) Nem részesíthető szociális kölcsönben a 15. § (1) bekezdésében foglaltaknak egyébként megfelelő ügyfél, ha korábban igénybe vett kölcsönét nem fizette vissza, vagy végrehajtás útján került visszafizetésre.

(2) A támogatás iránt benyújtott kérelmekkel kapcsolatos hatáskör gyakorlását a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

4. Tűzifatámogatás

17. § (1) Rendkívüli települési támogatásként tűzifatámogatás támogatás nyújtható annak az ügyfélnek, aki

 • a) a.) az Sztv. szerinti
  • aa) aktív korúak ellátására, vagy
  • ab) időskorúak járadékára, vagy
  • ac) akinek a családjában az 1 főre számított havi jövedelem a 2. § (4) bekezdésében meghatározott jövedelmi viszonyokat nem haladja meg.
  • ad) a Gyvt.-ben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban él.
 • b) Fentieken túl téli tüzelőanyag biztosítható annak az ügyfélnek, aki
  • ba) 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy
  • bb) egyedül élő nyugdíjas, vagy egyedül élő nyugdíjszerű ellátásban részesülő.

(2) Tűzifatámogatásra nem jogosult, az az erdőtulajdonos aki az előző 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett.

(3) Tűzifatámogatás iránti kérelem abban az évben, amikor külön meghirdetésre kerül, október 1. és következő év február 15. napja között nyújtható be. E határidő jogvesztő.

(4) Tűzifatámogatás iránti kérelmet e rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani az önkormányzati hivatalhoz. A kérelemhez igazolni és mellékelni kell a 17. § (1) bekezdés szerinti jogosultság fennállását.

(5) A tűzifatámogatás iránt benyújtott kérelmekkel kapcsolatos hatáskör gyakorlását a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

III. FEJEZET Rendszeres települési támogatások

1. Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás

18. § (1) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás, mely a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a tüzelőanyag költségeihez nyújtható.

(2) A lakásfenntartási támogatást pénzbeli és természetbeni ellátás formájában lehet megállapítani. Azon kiadások viseléséhez lehet nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása az ügyfél lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

(3) A kérelem elbírálásához az ügyfélnek be kell nyújtania háztartása tagjainak a kérelem benyújtását megelőző egy hónap jövedelmének igazolását, a háztartás tagjainak a jelen rendelet 2. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozatát, valamint a támogatott szolgáltatás szerződésének, vagy számlájának másolatát.

(4) Lakásfenntartási támogatásra jogosult az az ügyfél, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem a 2. § (4) bekezdésében meghatározott jövedelmi viszonyokat nem haladja meg.

(5) A települési támogatás egy hónapra jutó összege:

 • a) 0 Ft-tól 10 000 Ft-ig terjedő, egy főre jutó havi jövedelem esetén a támogatás összege 6000 Ft
 • b) 10 001 Ft-tól 20 000 Ft-ig terjedő, egy főre jutóhavi jövedelem esetén a támogatás összege 5000Ft
 • c) 20 001 Ft-tól 30 000 Ft-ig terjedő, egy főre jutóhavi jövedelem esetén a támogatás összege 4000 Ft
 • d) 30 001 Ft-tól 42 750 Ft-ig terjedő, egy főre jutóhavi jövedelem esetén a támogatás összege 3000 Ft

(6) Az ügyfelet a havi rendszerességgel járó települési támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg, a támogatás időtartama 12 hónapnál hosszabb nem lehet.

(7) A települési támogatás iránti kérelmekkel kapcsolatos hatáskör gyakorlását a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

IV. FEJEZET Egyéb pénzbeli és természetbeni települési támogatások

1. Temetési támogatás

19. § (1) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként 25.000.- Ft összegű temetési támogatás állapítható meg annak az ügyfélnek, (aki a néhai kiskorpádi állandó lakos eltemettetéséről gondoskodott és maga is Kiskorpád Községben állandó lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik) akinek családjában az 1 főre számított havi jövedelem a 2. § (4) bekezdésében meghatározott jövedelmi viszonyokat nem haladja meg.

(2) A temetési támogatás iránti kérelmet a rendelet 3. számú melléklete szerinti formanyomtatványon, a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet benyújtani az önkormányzati hivatalhoz. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(3) A kérelemhez csatolni kell az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatát és a temetés költségeiről – a támogatást kérő, vagy a vele egy háztartásban élő családtagja nevére - kiállított temetési számla eredeti példányát.

(4) A temetési támogatás megállapítása iránti kérelmekkel kapcsolatos hatáskör gyakorlását a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

2. Tanévkezdési támogatás

20. § (1) Tanévkezdési támogatásként 20.000.-Ft/óvodás összegű támogatást biztosít az Önkormányzat annak a szülőnek, akinek kiskorú gyermeke a Kiskorpádi Szivárványpalota Óvodába jár és akinek a családjában az 1 főre számított havi jövedelem a 2. § (4) bekezdésében meghatározott jövedelmi viszonyokat nem haladja meg.

(2) Tanévkezdési támogatásként 5.000.-Ft/tanuló összegű támogatást biztosít az Önkormányzat annak a szülőnek, akinek általános iskolás gyermeke(i) van(nak), és akinek a családjában az 1 főre számított havi jövedelem a 2. § (4) bekezdésében meghatározott jövedelmi viszonyokat nem haladja meg.

(3) Tanévkezdési támogatásként 11.000-Ft/tanuló összegű támogatást biztosít az Önkormányzat annak a szülőnek, akinek középiskolába – gimnázium, szakközépiskola, szakiskola - járó, gyermeke(i) van(nak), és akinek a családjában az 1 főre számított havi jövedelem a 2. § (4) bekezdésében meghatározott jövedelmi viszonyokat nem haladja meg.

(4) Tanévkezdési támogatásként 16.000-Ft/tanuló összegű támogatást biztosít az Önkormányzat annak a szülőnek, akinek egyetem nappali tagozatára, első diploma megszerzésére járó, gyermeke(i) van(nak), és akinek a családjában az 1 főre számított havi jövedelem a 2. § (4) bekezdésében meghatározott jövedelmi viszonyokat nem haladja meg.

(5) A tanévkezdési támogatás iránti kérelem benyújtásának határideje

 • a) általános iskolába járó gyermek esetén július 31.;
 • b) középiskolába járó gyermek esetén szeptember 10.;
 • c) egyetem nappali tagozatán tanuló gyermek esetén szeptember 30.

E határidő elmulasztása jogvesztő. A tanévkezdési támogatásokra az ügyfelek tárgyév október 15. napjáig jogosultak.

(6) A tanévkezdési támogatás iránti kérelmet jelen rendelet 3. számú melléklete szerinti formanyomtatványán lehet benyújtani az önkormányzati hivatalhoz.

(7) A tanévkezdési támogatás megállapítása iránti kérelmekkel kapcsolatos hatáskör gyakorlását a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

3. Felsőoktatásban tanulók települési támogatása

21. § (1) A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat keretében támogatást igénylő részére a Képviselő-testület mérlegelése szerinti havi összegben a tanulmányi (szorgalmi időszak) évre települési támogatás állapítható meg. Az önkormányzati hivatal köteles meggyőződni arról, hogy az igénylő a Bursa Hungarica pályázati kiírásban előírt feltételeket teljesíti-e, és a családban az 1 főre számított havi jövedelem a 2. § (4) bekezdésében meghatározott jövedelmi viszonyokat nem haladja meg. A kérelmet a jelen rendelet 3. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani az önkormányzati hivatalhoz.

(2) A támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskör gyakorlását a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

4. Arany János Tehetséggondozási Programban részt vevők települési támogatása

22. § (1) Az Arany János Tehetséggondozási Programban részt vevő tanuló részére a Képviselő-testület 2.000.- Ft havi összegben a tanulmányi év tárgyévet érintő részére települési támogatás állapíthat meg, amennyiben az igénylő a tehetséggondozási programban részt vesz, és a családban az 1 főre számított havi jövedelem a 2. § (4) bekezdésében meghatározott jövedelmi viszonyokat nem haladja meg. A kérelmet a jelen rendelet 3. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani az önkormányzati hivatalhoz.

(2) A támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskör gyakorlását a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

5. Háztartások támogatása

23. § (1) A háztartások fenntartási költségeihez való hozzájárulásra évente egy alkalommal maximum 20.000.- Ft összegű támogatás megállapításáról dönthet a Képviselő-testület, ahol a családban az 1 főre számított havi jövedelem a 2. § (4) bekezdésében meghatározott jövedelmi viszonyokat nem haladja meg.

(2) Lakóházanként egy igénylés adható be. A kérelmet a jelen rendelet 3. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani az önkormányzati hivatalhoz.

(3) A támogatás a tárgyév november 30. napjáig vehető igénybe. A határidő elmulasztása jogvesztő. A támogatás készpénzben történő felvételének a lakcím igazolása (pl: lakcímkártyával) a feltétele.

(4) A háztartások támogatásának megállapításával kapcsolatos hatáskör gyakorlását a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

6. Idősek támogatása

24. § (1) Évente egy alkalommal maximum 5.000.- Ft összegű települési támogatást állapíthat meg a Képviselő-testület azon ügyfél részére, - akinél a családban az 1 főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj a 2. § (4) bekezdésében meghatározott jövedelmi viszonyokat nem haladja meg, és

 • a) nők esetében a tárgyévben az 55. életévét betöltötte / betölti,
 • b) férfiak tekintetében a tárgyévben a 60. életévét betöltötte / betölti.

A kérelmet a jelen rendelet 3. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani az önkormányzati hivatalhoz.

(2) A támogatás a tárgyév november 30. napjáig vehető igénybe. A határidő elmulasztása jogvesztő. A támogatás készpénzben történő felvételének a lakcím igazolása (pl. lakcímkártyával) a feltétele.

(3) Az idősek támogatásának megállapításával kapcsolatos hatáskör gyakorlását a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

V. FEJEZET Szociális szolgáltatások

1. Az egyes szociális szolgáltatások szabályai

25. § (1) Az önkormányzat az arra rászorultak részére a (2) bekezdésben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátási formákat biztosítja.

(2) A személyes gondoskodás formái:

 • a) étkeztetés,
 • b) házi segítségnyújtás,
 • c) családsegítés,
 • d) nappali ellátás.

(3) Az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a családsegítést és az idősek nappali ellátását az önkormányzat a Kaposmérő székhellyel működő intézményi társulás keretében létrehozott és fenntartott a Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központtal együttműködve biztosítja.

26. § (1) Kiskorpád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

foglaltak szerint biztosítja.

(2) Az alapszolgáltatások tekintetében az Szt. 59/A. § alapján a szociális rászorultságot jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében vizsgálni kell. A szociális rászorultságot, annak fennállását, az intézményvezető vizsgálja a szolgáltatás igénybevételét megelőzően, valamint az igénybevétel során legalább kétévente.

(3) Térítésmentesen kell biztosítani: családsegítési ellátást.

2. Az ellátások igénybevétele

27. § (1) E rendeletben felsorolt személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében az ellátást biztosító intézménybe történő felvétel, valamint az ellátások igénybevétele iránti kérelmet a Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ Intézményvezetőjéhez kell benyújtani, a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon.

(2) A jogviszony keletkezéséről és az ellátás iránti kérelemről Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ Intézményvezetőjéhez dönt.

(3) Külön eljárás nélkül akkor biztosítható ellátás, ha indokolt az igénylő azonnali ellátása. Az írásos kérelmet és a jövedelemigazolást ebben az esetben is mellékelni kell.

(4) Az intézményvezető külön eljárás nélkül ellátásban részesíti azt, aki a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 15. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel.

3. Étkeztetés

28. § (1) Az étkeztetés jogosultsági feltételeire vonatkozóan az Szt. 62. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadók.

(2) Étkeztetésben részesíti az önkormányzat azt az igénylőt, illetve az általa eltartottat is, aki jövedelmétől függetlenül kora vagy egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége, vagy hajléktalansága miatt nem képes az étkezéséről más módon gondoskodni.

(3) Az ellátás iránti kérelmet a Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ Intézményvezetőjéhez lehet benyújtani.

(4) Az ellátás iránti kérelemről a Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ Intézményvezetőjéhez dönt.

4. Házi segítségnyújtás

29. § (1) A házi segítségnyújtásra vonatkozóan az Szt. 63. §-ban foglaltak az irányadók.

(2) Az ellátás iránti kérelmet a Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ Intézményvezetőjéhez lehet benyújtani.

(3) Az ellátás iránti kérelemről a Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ Intézményvezetőjéhez dönt.

(4) A gondozásra fordított időt a gondozás napló alapján kell megállapítani.

(5) Az ellátás igénybevétele, valamint annak megszüntetése a Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ Intézményvezetőjéhez intézkedése alapján az Szt. 93-94/A. § rendelkezéseinek megfelelően történik.

5. Családsegítés

30. § (1) A családsegítésre vonatkozóan az Szt. 64. §-ban foglaltak az irányadók.

(2) A családsegítés keretében a képviselő-testület az Szt-ben meghatározott ellátásokat biztosítja.

(3) A családsegítést a képviselő-testület a Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ útján biztosítja.

(4) Térítésmentesen kell biztosítani: családsegítési ellátást.

6. Nappali ellátás

31. § (1) Az ellátás szabályozására az Szt. 65/F. § rendelkezései az irányadók.

(2) A nappali ellátás térítési díjára vonatkozóan a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet. 15. §-ban foglaltak az irányadók.

(3) Az ellátás iránti kérelmet a Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ Intézményvezetőjéhez lehet benyújtani.

(4) Az ellátás iránti kérelemről a Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ Intézményvezetőjéhez dönt.

7. Térítési díj

32. § (1) Az intézményi térítési díjak megállapítására vonatkozóan a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. r. 2-7. §-ban foglaltak az irányadóak.

(2) A térítési díj megállapítására, beszedésére vonatkozóan e rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében az Szt. 114-119/B. §-ában foglaltak az irányadók.

(3) Az intézményi térítési díjat a képviselő-testület állapítja meg.

(4) Az intézményi térítési díjakat a Szociális Társulás Társulási Megállapodása tartalmazza.

8. A fizetendő személyi térítési díj és csökkentésének, elengedésének esetei, módjai

33. § (1) A fizetendő személyi térítési díj és csökkentésének, elengedésének az Sztv. 114-119/B. § az irányadók.

(2) A személyes gondoskodást nyújtó alapellátások igénybevétele esetén a személyi térítési díj amennyiben a kötelezett jövedelmi, vagyoni viszonya, egészségi állapota indokolttá teszi a házi segítségnyújtás

 • a) legfeljebb 30 %-kal csökkenthető
 • b) rendkívüli indokolt helyzetben méltányosságból elengedhető

a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy esetében, ha az egészségi állapota indokoltja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

(3) A személyi térítési díj csökkentésére és elengedésére az (1) bekezdés szerinti kérelmekben a Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ Intézményvezetőjének előkészítését követően Kaposfő Község Önkormányzat dönt.

9. A személyi térítési díjak megfizetése

34. § A személyi térítési díj megfizetésére vonatkozóan az Szt. 114-119/B. §-ában, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

10. Az intézményvezető és az ellátást igénybevevő között kötendő megállapodás

35. § Az intézményi jogviszony keletkezésére vonatkozóan az Szt. 94.-94/D. §-ában foglaltak az irányadók.

11. Az intézményi jogviszony megszűnése

36. § Az intézményi ellátás megszűnésére az Szt. 100. § és 101. §-ában foglaltak az irányadók.

VI. FEJEZET Záró és hatályba léptető rendelkezések

37. § Ez a rendelet 2021. május 20-án lép hatályba.

38. § A jelen rendelet rendelkezésit a hatályba lépését követően benyújtott kérelmek esetén kell alkalmazni.

39. § A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló valamennyi korábbi rendelete.

1. melléklet

1. melléklet az 5/2021. (V.18.) önkormányzati rendelethez

.

2. melléklet

2. melléklet az 5/2021. (V.18.) önkormányzati rendelethez

.

3. melléklet

3. melléklet az 5/2021. (V.18.) önkormányzati rendelethez

.


[1] A 12. § (7) bekezdése a Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] A 12. § (8) bekezdése a Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[3] A 12. § (9) bekezdése a Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[4] A 12. § (10) bekezdését a Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 2.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.