Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014.(VII.18.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások formáiról, igénybevételéről és térítési díjáról

Hatályos: 2021. 09. 15

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014.(VII.18.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások formáiról, igénybevételéről és térítési díjáról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Ózd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018. (III. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1.2.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Rendészeti Bizottság, az 5. melléklet 4.2.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével, az Ózd Kistérség Többcélú Társulása tagönkormányzatai, Arló Nagyközség Önkormányzata, Borsodbóta Község Önkormányzata, Borsodnádasd Város Önkormányzata, Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata, Bükkmogyorósd Község Önkormányzata, Csernely Község Önkormányzata, Csokvaomány Község Önkormányzata, Domaháza Község Önkormányzata, Farkaslyuk Község Önkormányzata, Hangony Község Önkormányzata, Járdánháza Község Önkormányzata, Kissikátor Község Önkormányzata, Lénárddaróc Község Önkormányzata, Nekézseny Község Önkormányzata, Sáta Község Önkormányzata, Uppony Község Önkormányzata képviselő-testületeinek hozzájárulásával a következőket rendeli el:[1]

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény (a továbbiakban: ÓTSZEGYII) által nyújtott

 • a) étkeztetés vonatkozásában Ózd, Domaháza és Kissikátor település
 • b) házi segítségnyújtás vonatkozásában Borsodbóta, Borsodszentgyörgy, Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Kissikátor, Lénárddaróc, Ózd, Uppony település
 • c) családsegítés vonatkozásában Borsodbóta, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony település
 • d) szenvedélybetegek közösségi ellátása vonatkozásában Arló, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Ózdtelepülés
 • e) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában Ózd település
 • f) támogató szolgáltatás vonatkozásában Arló, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Csernely, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Kissikátor, Ózd település
 • g) szenvedélybetegek nappali ellátása vonatkozásában Arló, Borsodbóta, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony település
 • h) idősek nappali ellátása vonatkozásában Borsodbóta, Borsodnádasd, Bükkmogyorósd, Csernely, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony település
 • i) idősek otthona vonatkozásában Arló, Borsodbóta, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza, Hangony, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony település
 • j) nappali melegedő vonatkozásában Arló, Borsodbóta, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony település
 • k) éjjeli menedékhely vonatkozásában Arló, Borsodbóta, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony település
 • l) átmeneti szállás vonatkozásában Arló, Borsodbóta, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony település,
 • m) Gyermekjóléti Központ vonatkozásában Borsodbóta, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony település,
 • n) gyermekek napközbeni ellátása vonatkozásában Arló, Borsodbóta, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony település

közigazgatási területén élőkre.

2. A szociális és gyermekjóléti ellátások formái

3. § Az ÓTSZEGYII által nyújtott szociális alapszolgáltatások:

 • a) étkeztetés,
 • b) házi segítségnyújtás,
 • c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
 • d)[2] családsegítés – Család- és Gyermekjóléti Központ,
 • e) szenvedélybetegek közösségi ellátása,
 • f) támogató szolgáltatás, amit a Támogató szolgálat biztosít,
 • g) nappali ellátás, amit
  • ga) a Bolyky Tamás úti Idősek Klubja,
  • gb) a Szenvedélybetegek Nappali Intézménye,
  • gc) a Nappali Melegedő nyújt.

4. § Az ÓTSZEGYII által biztosított szociális szakosított ellátási formák:

 • a) átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi egységek
  • aa) Éjjeli Menedékhely,
  • ab) Átmeneti Szállás;
 • b) tartós elhelyezés keretében ápolást, gondozást nyújtó intézményi egységek
  • ba) a Szent István úti,
  • bb) a Szabolcs közi,
  • bc) a Bulcsú úti

  intézményi egység.

5. § Az ÓTSZEGYII által biztosított gyermekjóléti alapellátások

 • a)[3] Család- és Gyermekjóléti Központ tevékenységi körében
  • aa) gyermekjóléti szolgáltatás,
  • ab) utcai, lakótelepi szociális munka,
  • ac) kórházi szociális munka,
  • ad) kapcsolattartási ügyelet,
  • ae) készenléti szolgálat;
 • b) gyermekek napközbeni ellátása, amit
  • ba) a Katona József úti Bölcsőde, és
  • bb) az Újváros téri Bölcsőde

  biztosít.

3. A szociális szolgáltatások, szakosított ellátási formák igénybevételének módja

6. § (1)[4] A szolgáltatások, ellátások iránti kérelmet formanyomtatványon, egyéb írásos formában és szóban is elő lehet terjeszteni az igényelt szolgáltatást nyújtó intézményi egység szakmai munkatársánál.

(2) Étkeztetés igénybe vételére jogosult az a személy, aki tekintetében az Szt. 62. § (1) bekezdés b) - e) pontjaiban foglalt feltételek valamelyike teljesül, vagy betöltötte a 70. életévét.

7. § A kérelem előterjesztésekor mellékelni kell

 • a) étkeztetés igénybevétele esetén: a jogosultsági feltételt igazoló iratot, illetve annak másolatát, vagy nyilatkozatot, lakásra szállítás igénylése esetén a háziorvos igazolását a lakásra szállítás indokoltságáról, jövedelemnyilatkozatot, a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmek tartalma szerinti igazolást,
 • b) házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, idősek nappali ellátása, idősek tartós bentlakásos intézménye, a hajléktalanok átmeneti szállása szolgáltatásainak 30 napot meghaladó igénybevétele esetén a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendeletben (a továbbiakban: Ig. rendelet) az ellátások tekintetében meghatározott orvosi igazolást, jövedelemnyilatkozatot, a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmek tartalma szerinti igazolást,
 • c) tartós bentlakást nyújtó ellátás igénylése esetén a b) pontban meghatározottakon túl vagyonnyilatkozatot,
 • d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a támogató szolgáltatás igénylése esetén a b) pontban meghatározottakon túl a szociális rászorultság igazolására az Ig. rendelet 22. § (1) – (3) bekezdéseiben meghatározott iratot, illetve annak másolatát.

8. § A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és támogató szolgáltatás igénylése esetében vizsgálni kell az igénylő vonatkozásában a szociális rászorultságot.

9. § A szociális rászorultság feltételei

 • a) Támogató Szolgálat igénylése esetében szociális rászorultnak minősüla szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 65/C. § (5) bekezdése alapján súlyosan fogyatékosnak minősülő személy.
 • b) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében szociálisan rászorultnak minősül az egyedül élő 65 év feletti személy, az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

10. § Az ellátás iránt benyújtott kérelemről az intézményvezető dönt.

11. § Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt – kivéve családsegítés, hajléktalanok nappali melegedője, hajléktalanok éjjeli menedékhelye, valamint a hajléktalanok átmeneti szállása szolgáltatásainak 30 napot meg nem haladó igénybevétele esetén – az intézményvezető az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt, amellyel intézményi jogviszony létesül.

12. § Az intézményvezető az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik az igénylők ellátásáról. Ha az ellátást igénylő soron kívüli elhelyezését kezdeményezték, az intézményvezető dönt a soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igény indokoltságáról, továbbá az igények teljesítésének sorrendjéről.

13. § A jogosultat és hozzátartozóját az intézményvezető az ellátás igénybevételének kezdetekor tájékoztatja az Szt. 96. §-ában foglaltakról.

14. § A kérelem elutasítása esetén a kérelmezőt, illetve törvényes képviselőjét az intézményvezető írásban értesíti.

15. § Abban az esetben, ha az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője az intézményvezető intézkedését vitatja, a döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a az Ózdi Polgármesteri hivatal Hatósági és Szociális Osztályához (a továbbiakban: Hatósági és Szociális Osztály) benyújtott, de Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsához (a továbbiakban: Társulási Tanács) címzett fellebbezéssel élhet.

4. A gyermekjóléti alapellátás igénybevételének módja

16. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások igénybevétele önkéntes, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 31. §-ában meghatározott személyek (a továbbiakban: kérelmező) által előterjesztett kérelemre történik.

17. § [5] A Család- és Gyermekjóléti Központ által nyújtott szolgáltatások intézményi jogviszony létesítése nélkül vehetők igénybe.

18. § A bölcsődei ellátás igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető a kérelmezővel, illetve törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt, amellyel intézményi jogviszony létesül.

19. § Az ellátás igénybevételére irányuló kérelem elutasítása esetén a kérelmezőt, illetve a törvényes képviselőt az intézményvezető írásban értesíti.

20. § Abban az esetben, ha az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője az intézményvezető intézkedését vitatja, a döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a Hatósági és Szociális Osztályhoz benyújtott, de a Társulási Tanácshoz címzett fellebbezéssel élhet.

21. § A jogosultat, vagy a gyermek szülőjét, vagy más törvényes képviselőjét az intézményvezető az ellátás igénybevételének kezdetekor tájékoztatja az Gyvt. 33. §-ában foglaltakról.

5. A szociális szolgáltatás, szakosított ellátás és gyermekjóléti alapellátás megszűnésének, megszüntetésének módja

22. § Az igénybe vevő intézményi jogviszonya megszűnik:

 • a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
 • b) a jogosult halálával,
 • c) a megállapodásban meghatározott időtartam lejártával.

23. § Az intézményi jogviszonyt meg kell szüntetni, ha az igénybe vevő

 • a) az ellátás megszüntetését kéri,
 • b) más intézménybe kerül áthelyezésre,
 • c) a házirendet súlyosan megsérti,
 • d) intézményi elhelyezése már nem indokolt.
 • e)[6]

24. § (1) Az intézményi jogviszonyt az intézményvezető intézkedése szünteti meg.

(2) Az ellátás megszűnéséről, vagy megszüntetéséről az intézményvezető írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét.

(3) Ha az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője az intézményvezető döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a Hatósági és Szociális Osztályhoz benyújtott, de a Társulási Tanácshoz címzett fellebbezéssel élhet.

II. FEJEZET Térítési díjak

6. A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások térítési díja

25. § [7] Az étkeztetés igénybe vétele esetén

 • 1. számított intézményi térítési díj:

1.1. az ebéd elvitelével 614,- Ft/nap

1.2. az ebéd lakásra szállításával 1.002,- Ft/nap

2. megállapított intézményi térítési díj:

2.1. az ebéd elvitelével 400,- Ft/ebéd

2.2. az ebéd lakásra szállításával 600,- Ft/ebéd

26. § [8] A házi segítségnyújtás igénybevételének térítési díja:

 • 1. Számított intézményi térítési díj: 1.781,- Ft/óra
 • 2. Megállapított intézményi térítési díj: 120,- Ft/óra
 • 3. Gondozási szükséglettel nem rendelkezők esetében: 1.781,- Ft/óra

27. § [9] A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

 • 1. szociálisan rászorult személy esetén

1.1. számított intézményi térítési díj: 110,- Ft/nap

1.2. megállapított intézményi térítési díj: 110,- Ft/nap

2. szociálisan nem rászorult személy esetén 300,- Ft/nap

28. § [10] A Támogató szolgálat igénybevételének térítési díja:

 • 1. személyi segítő szolgálat térítési díja

1.1. szociálisan rászorult személy esetében

1.1.1. számított intézményi térítési díj: 4.225,- Ft/óra

1.1.2. megállapított intézményi térítési díj: 180,- Ft/óra

1.2.szociálisan nem rászorult személy esetében 1.000,- Ft/óra

2. Szállító szolgálat térítési díja

2.1. szociálisan rászorult személy esetében

2.1.1. Számított intézményi térítési díj: 845,- Ft/km

2.1.2. megállapított intézményi térítési díj: 80,- Ft/km

2.2.szociálisan nem rászorult személy esetében 400,- Ft/km

29. § [11] A Szenvedélybetegek Nappali Intézménye ellátásának igénybe vétele esetén:

 • 1. számított intézményi térítési díj: 997,- Ft/nap
 • 2. Megállapított intézményi térítési díj: térítésmentes

30. § [12] A Bolyky Tamás úti Idősek Klubja ellátásnak igénybe vétele esetén:

 • 1. számított intézményi térítési díj: 1.483,- Ft/nap
 • 2. megállapított intézményi térítési díj: térítésmentes

7. A személyes gondoskodást nyújtó szociális szakosított ellátások térítési díja

31. § [13] Idősek otthona szolgáltatásainak térítési díja:

 • 1. Szent István úti egység esetében

1.1. számított napi intézményi térítési díj: 5.718,- Ft/nap,

1.2. megállapított napi intézményi térítési díj: 2.860,- Ft/nap

1.3. megállapított intézményi térítési díj étkeztetés nélkül: 2.360,- Ft/nap

2. Szabolcs közi egység esetében

2.1. számított napi intézményi térítési díj: 5.827,- Ft/nap,

2.2. megállapított napi intézményi térítési díj: 2.860,- Ft/nap

2.3. megállapított intézményi térítési díj étkeztetés nélkül: 2.360,- Ft/nap

3. Bulcsú úti egység esetében

3.1. számított napi intézményi térítési díj: 5.195,- Ft/nap,

3.2. megállapított napi intézményi térítési díj: 2.860,- Ft/nap

3.3. megállapított intézményi térítési díj étkeztetés nélkül: 2.360,- Ft/nap

32. § [14] Átmeneti Szállás szolgáltatásainak térítési díja 30 napot meghaladó igénybe vétel esetén

 • 1. számított napi intézményi térítési díj: 2.709,- Ft/nap
 • 2. megállapított napi intézményi térítési díj: 350,- Ft/nap

33. § [15] Katona József úti Bölcsőde szolgáltatásainak térítési díja:

 • 1. számított gondozási intézményi térítési díj: 1.256,- Ft
 • 2. megállapított gondozási intézményi térítési díj: 0,- Ft
 • 3.[16] megállapított intézményi étkeztetési térítési díj: nettó 350 Ft/nap/fő

34. § [17] Újváros téri Bölcsőde szolgáltatásainak térítési díja:

 • 1. számított gondozási intézményi térítési díj: 585,- Ft
 • 2. megállapított gondozási intézményi térítési díj: 0,- Ft
 • 3.[18] megállapított intézményi étkeztetési térítési díja: nettó 350 Ft/nap/fő

35. § Az alapfeladatokon túl nyújtott szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokért, szervezett programokért, továbbá az intézményi jogviszonyban nem álló személyek – hozzátartozók –által igénybe vett szolgáltatásokért önköltséget meghaladó mértékű térítési díjat kell megfizetni, amelynek eseteit, mértékét és megfizetésének módját az intézményi egységek Házirendje tartalmazza.

8. A szociális szolgáltatások és ellátások igénybe vételéért fizetendő személyi térítési díj mértékének megállapítására és megfizetésére vonatkozó szabályok

36. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért a személyi térítési díjat az Szt. 114. § (2) bekezdésében meghatározott tartásra köteles és képes személy köteles megfizetni.

37. § Amennyiben a térítési díj fizetésére kötelezett jövedelemmel nem rendelkezik, a szolgáltatásokat térítésmentesen kell biztosítani.

38. § [19]

39. § A személyi térítési díj megfizetésének szabályait az intézményi jogviszonyt létesítő megállapodás tartalmazza.

40. § A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg.

41. § Amennyiben az intézményvezető által megállapított személyi térítési díj összegével a jogosult, illetve a fizetésre kötelezett személy nem ért egyet, az intézményvezető intézkedése ellen az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a Hatósági és Szociális Osztályhoz benyújtott, de a Társulási Tanácshoz címzett fellebbezéssel lehet élni.

9. A szociális szolgáltatások és ellátások esetében igénybe vehetőtérítési díjkedvezményre, mentességre vonatkozó szabályok

42. § Térítési díjkedvezményt, mentességet az intézményvezető adhat a személyi térítési díj 50 %-áig terjedő mértékig abban az esetben, ha az igénybe vevő életkörülményeiben kedvezőtlen változás következett be, különösen ha

 • a) elemi kárt szenvedett,
 • b) bűncselekménnyel - lopással vagy rablással - megkárosították,
 • c) lakásában rendkívüli esemény miatt súlyos kár keletkezett,
 • d) egészségében állapotrosszabbodás következett be,
 • e) családi körülményeiben olyan változás állt be,

amely miatt a személyi térítési díjat átmenetileg nem tudja megfizetni.

43. § Térítési díjkedvezmény vagy díjmentesség legfeljebb hat hónap időtartamra adható.

10. A bölcsődei ellátás igénybe vételéért fizetendő személyi térítési díj mértékének megállapítására és megfizetésére vonatkozó szabályok

44. § A személyi térítési díjat a szülői felügyeletet gyakorló szülő, vagy más törvényes képviselő (a továbbiakban együtt: térítési díj fizetésére kötelezett) köteles megfizetni.

45. § A személyi térítési díj mértékét az intézményvezető állapítja meg.

46. § A személyi térítési díj megfizetésének szabályait az intézményi jogviszonyt létesítő megállapodás tartalmazza.

47. § Amennyiben az intézményvezető által megállapított személyi térítési díjat a térítési díj fizetésére kötelezett vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételtől számított nyolc napon belül a Hatósági és Szociális Osztályához benyújtott, de a Társulási Tanácshoz címzett fellebbezéssel lehet élni.

11. A bölcsődei ellátás esetében igénybe vehetőtérítési díjkedvezményre, mentességre vonatkozó szabályok

48. § A személyi térítési díj összegét az intézményvezető a díjfizetésre kötelezett személy kérelmére csökkentheti, elengedheti - a szakmai egységvezető írásos javaslatának figyelembe vételével -, különösen, ha a térítési díj fizetésére kötelezett személy

 • a) jövedelme 40%-ot meghaladó mértékben csökken,
 • b) vagy a háztartásában élő családtagja esetében súlyos, három hónapot meghaladó betegség alakul ki,
 • c) családjában haláleset következik be.

49. § Az intézményi térítési díj csökkentésének, elengedésének időtartama legfeljebb hat hónap lehet, az ellátás igénybe vételének teljes időtartama alatt.

III. FEJEZET Záró rendelkezések

50. § (1) Ez a rendelet 2014. augusztus 1. napján lép hatályba.

51. § Hatályát veszti

 • 1. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáiról, igénybevételéről és térítési díjáról szóló 9/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelete,
 • 2. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások formáiról, igénybevételéről és térítési díjáról szóló 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete.

[1] A bevezető az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] Megállapította: 10/2016. (V.23.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2016. VI. 1-től.
[3] Módosította: 10/2016. (V.23.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2016. VI. 1-től.
[4] Megállapította: 10/2016. (V.23.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. VI. 1-től.
[5] Módosította: 10/2016. (V.23.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2016. VI. 1-től.
[6] Hatályon kívül helyzete: 6/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2015. V. 1-től.
[7] Módosította: 7/2020. (VI.9.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2020. VII.1-től.
[8] Módosította: 7/2020. (VI.9.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2020. VII.1-től.
[9] Módosította: 7/2020. (VI.9.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2020. VII.1-től.
[10] Módosította: 7/2020. (VI.9.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2020. VII.1-től.
[11] Módosította: 7/2020. (VI.9.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2020. VII.1-től.
[12] Módosította: 7/2020. (VI.9.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2020. VII.1-től.
[13] Módosította: 7/2020. (VI.9.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2020. VII.1-től.
[14] Módosította: 7/2020. (VI.9.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2020. VII.1-től.
[15] Módosította: 7/2020. (VI.9.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2020. VII.1-től.
[16] A 33. § 3. pontja az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[17] Módosította: 7/2020. (VI.9.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2020. VII.1-től.
[18] A 34. § 3. pontja az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 10.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
[19] Hatályon kívül helyezte: 7/2020. (VI.9.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatálytalan: 2020. VII.1-től.