Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 5/2016.(VI.24.) önkormányzati rendelete

5/2016.(VI.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hatályos: 2021. 09. 14

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 5/2016.(VI.24.) önkormányzati rendelete

5/2016.(VI.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Alsózsolca Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörében, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdésében, és 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alsózsolca Város Önkormányzata képviselő-testületének a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Alsózsolca Város Önkormányzata képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Alsózsolca Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) e rendeletben foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást biztosít a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék rendszeres gyűjtése, elszállítása, ártalmatlanítása és kezelése érdekében, és ezen tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

(2) A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége.

(3) A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Alsózsolca város (a továbbiakban: település) mindenkori közigazgatási területére terjed ki.

(4)[1] A település közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására a BMH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: közszolgáltató) jogosult.

(5) A (4) bekezdés szerinti kötelező helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás - jelen rendelet előírásainak megfelelően - magába foglalja a vonatkozó jogszabályi előírásokban és az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben (a továbbiakban: OHKT) foglalt valamennyi feladat ellátását, így különösen:

 • a) a hulladék gyűjtésével, szállításával, előkezelésével, tárolásával, hasznosításával kapcsolatos tevékenységeket,
 • b) a település közigazgatási területén gyűjtött települési hulladék ártalmatlanítását,
 • c) az elkülönítetten gyűjtött hulladék előkezelését.

(6) A település közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan - természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező - birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, aki (amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást - a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.), valamint Alsózsolca Város Önkormányzata és a Közszolgáltató között létrejött közszolgáltatási szerződéses jogviszony alapján - kötelező jelleggel igénybe veszi (a továbbiakban: ingatlanhasználó) az ingatlanán keletkező települési hulladék gyűjtéséről és annak a gyűjtésre feljogosított gazdálkodó szervezetnek történő átadásáról jelen rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni.

(7) Tilos a hulladékot elhagyni, - a gyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon - felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.

(8) A települési hulladék gyűjtésére, elszállítására, illetve ártalmatlanítására vonatkozóan az ingatlanhasználók és - e rendeletben foglaltaknak megfelelően - a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett gazdálkodó szervezetek kötelesek igénybe venni az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást, melynek keretében kizárólag a rendelet 1. § (4) bekezdésében megjelölt Közszolgáltatóval köthetnek szerződést.

2. § (1) Az Önkormányzat a települési hulladékkal kapcsolatos feladatainak megvalósítása során a Ht.-ben megfogalmazott céljainak elérése érdekében együttműködik más települési és térségi önkormányzatokkal.

(2) Az ártalmatlanítással kapcsolatos együttműködés tartalmát és feltételeit a Miskolci Térségi Konzorciumot létrehozó konzorciumi szerződés rögzíti.

3. § E rendelet alkalmazásában:

 • 1. háztartás: a lakás, pihenés, üdülés céljait szolgáló ingatlan, függetlenül attól, hogy az adott ingatlan magán (külön) tulajdonban vagy közös tulajdonban van-e;
 • 2. lomtalanítás alá tartozó települési hulladék: az ingatlanhasználótól a Közszolgáltató által a lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja;
 • 3. ártalmatlanítóhely: a települési hulladék ártalmatlanítását szolgáló, kizárólag erre a célra létesített és az Önkormányzat által kijelölt lerakóhely, létesítmény;
 • 4. hasznosítóhely: a települési hulladéknak vagy valamely összetevőjének a termelésben vagy a szolgáltatásban történő felhasználására szolgáló, kizárólag erre a célra létesített és az Önkormányzat által erre kijelölt létesítmény;
 • 5. hulladékkezelő: aki a települési hulladékot gazdasági tevékenysége körében az ingatlanhasználótól átveszi, begyűjti, elszállítja, tárolja, hasznosítja, illetve ártalmatlanítja;
 • 6. hulladékkezelési tevékenység: hasznosítási vagy ártalmatlanítási műveletek, ideértve a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítést is;
 • 7. közszolgáltatási díj: az ingatlanhasználó által a közszolgáltatás igénybevételéért a Koordináló Szervnek fizetendő, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletében meghatározott egy éves díjfizetési időszakra általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtétel szerint megállapított, ennek hiányában a Ht. -ben szabályozott díj;
 • 8. kijelölt ártalmatlanítóhely: a település közigazgatási területén keletkező települési hulladék kizárólag a Miskolc Térségi Konzorcium létesítményeiben, különösen a Hejőpapi 073/6. helyrajzi szám alatt működő Hejőpapi Hulladékkezelő Központban ártalmatlanítható, melynek üzemeltetését a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint a MiReHuKöz Nonprofit Kft. látja el;
 • 9. papír hulladék: újságpapír és csomagolási papír;
 • 10. műanyag hulladék: csomagolási műanyag hulladék;
 • 11. fém hulladék: csomagolási fém hulladék;
 • 12. társított hulladék: italos karton.
 • 13.[2] gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti szervezet.
 • 14.[3] székhely: a gazdálkodó szervezet bejegyzett irodája, levelezési címe.
 • 15.[4] család: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti közösség.
 • 16.[5] közeli hozzátartozó: az Szt. 4. § (1) bekezdés d) pontja szerinti személy.

2. Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai

4. § (1) Az Önkormányzat az ingatlanhasználóknál keletkező települési hulladék kezelésére hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez és tart fenn. Feladata e tekintetben különösen:

 • a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó települési hulladék rendszeres gyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése;
 • b) a közszolgáltatás ellátására a Közszolgáltató kiválasztása, illetőleg kijelölése, a közszolgáltatóval történő szerződéskötés;
 • c) a települési hulladékkal kapcsolatos egyes - jogszabályban meghatározott - hatósági jogkörök gyakorlása;
 • d) a közszolgáltatással összefüggő - egyéb jogszabályban nem rendezett - önkormányzati feladat- és hatáskör megállapítása;
 • e) a Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítása;
 • f) a tulajdonában álló közterületen elhagyott vagy azon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékok elszállításáról és kezeléséről a közszolgáltatási szerződés útján történő gondoskodás.

(2) A közszolgáltatás a közszolgáltatás ellátására feljogosított Közszolgáltató, vagy alvállalkozója szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött, és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék jelen rendeletben foglaltak szerinti

 • a) átvételére,
 • b) gyűjtésére,
 • c) elszállítására,
 • d) kezelésére, valamint
 • e) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási, és a hulladék kezelésére szolgáló létesítmény fenntartására, üzemeltetésére,
 • f) házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtésre, továbbá
 • g) jelen rendeletben foglaltak szerint a településhez tartozó üdülőingatlanokhoz tartozó edényzet ürítésére,
 • h) a lomhulladék begyűjtésére és elszállítására, valamint
 • i) a díszüket vesztett, kidobott karácsonyfák összegyűjtésére és elszállítására terjed ki.

3. Az ingatlanhasználó kötelezettségei

5. § (1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező települési hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy:

 • a) a települési hulladékot - különös tekintettel a hulladék további kezelésére - az elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja;
 • b) az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást vegye igénybe, illetve a hulladékot a gyűjtésre e rendeletben feljogosított hulladékkezelőnek adja át, illetve a közszolgáltatási díjat kiegyenlítse;
 • c) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja;
 • d) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa;
 • e) ha az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról saját maga nem gondoskodik, a zöldhulladékot elkülönítetten gyűjti, és a Közszolgáltatónak úgy adja át, hogy a zöldhulladék komposztálhatósága, illetve lebontása biztosítható legyen;
 • f) a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására a közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát, a természetes személy ingatlanhasználó a személyes adatai közül a családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét és adóazonosító jelét a 2. melléklet szerinti adatlap kitöltésével megadja, figyelemmel a 2. melléklet 2. pontjában szereplő adatkezelési tájékoztatóra;
 • g) az ingatlanhasználó a veszélyes hulladékokat az egyéb települési hulladékoktól elkülönítve gyűjti.

(2) A természetes személy ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékot - e rendeletben meghatározott feltételek szerint - hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre vagy a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kezelő hulladékkezelő létesítménybe szállíthatja, és ott a jogosultnak átadhatja vagy gyűjtőedényben elhelyezheti. E jogot a természetes személy ingatlanhasználó csak úgy gyakorolhatja, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megfizette.

(3) Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltatónak 8 napon belül a 2. melléklet szerinti adatlap kitöltésével bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, továbbá köteles a közszolgáltatással érintett ingatlanban bejelentett lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek számának módosulását bejelenteni.

(4) Az ingatlanhasználót nem terhelik az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségek az olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik.

(5) Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni.

(5a)[6] Az (5) bekezdéstől eltérően nem kötelező a hulladékot elkülönítetten gyűjteni, a közszolgáltatást külön igénybe venni és azért díjat fizetni azon gazdálkodó szervezet ingatlanhasználónak, melynek székhelye abba a lakóingatlanba került bejegyzésre, ahol a gazdálkodó szervezet tulajdonosa, vezető tisztségviselője, illetve annak közeli hozzátartozója természetes személyként a közszolgáltatást igénybe veszi. Egy lakóingatlan vonatkozásában legfeljebb három gazdálkodó szervezet mentesülhet így a díjfizetési kötelezettség alól, amennyiben a gazdálkodó szervezet(ek)nek a székhelyen folytatott tevékenysége során nem termelődik hulladéka vagy a termelődő hulladék a természetes személy ingatlanhasználó által termelt hulladék mennyiségével együtt sem haladja meg a természetes személy által igénybe vett közszolgáltatás keretében használt edényzetben gyűjtött hulladék mennyiségét.

(5b)[7] Az (5a) bekezdés szerinti esetben a díjfizetés alóli mentességhez a gazdálkodó szervezet nevében eljárni jogosult kérelmére és a hulladéktermelésre vonatkozó nyilatkozata alapján a jegyző állít ki igazolást, mely igazolás birtokában a közszolgáltatási díj megállapítására és beszedésére jogosult szervezetnél a gazdálkodó szervezetnek kell kérelmezni a díjfizetés alóli mentesítést.

(6) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele, ha az önállóként nyilvántartott gyűjtőedénnyel rendelkező ingatlanhasználó az ingatlant 30 napnál hosszabb ideig nem használja. Az ingatlanhasználó a szünetelés tényét a szüneteltetés kezdő időpontja előtt legalább 30 nappal a Közszolgáltatónak írásbeli nyilatkozattal bejelenti és a gyűjtőedényt az Alsózsolcai Városüzemeltetés telephelyén leadni.

(7) A (6) bekezdés szerinti bejelentés megtételére csak a Közszolgáltatóval jogviszonyban álló, vagy meghatalmazottja jogosult. A kérelmet évente kell benyújtani. A szüneteltetésre vonatkozó igénybejelentés megismételhető.

(8) Ha az ingatlanon a szüneteltetési időtartam lejárta előtt újból hulladék keletkezik, annak tényét a Közszolgáltatóval szerződött fél, vagy meghatalmazottja köteles haladéktalanul a Közszolgáltatónak bejelenteni, és a leadott gyűjtőedényt az Alsózsolcai Városüzemeltetés telephelyén felvenni.

(9) A szüneteltetési kérelemben foglaltak valóságtartalmát a Közszolgáltató jogosult ellenőrizni. A szüneteltetés jogszerűtlen igénybevétele esetén a Közszolgáltató a szüneteltetés kezdő időpontjára visszamenőleg a szüneteltetést visszavonja.

(10) Az ingatlan használaton kívüliségét alátámasztó bizonyíték lehet különösen:

 • a) önkormányzat által kiadott igazolás,
 • b) bentlakásos intézmény által kiadott igazolás,
 • c) egyéb nullás közüzemi számla,
 • d) egyéb hitelt érdemlő bizonyíték.

(11) Gazdálkodó szervezet akkor szüneteltetheti a közszolgáltatást, ha a tevékenysége igazolhatóan szünetel, vagy valamely székhely, telephely (fióktelep) vonatkozásában a tevékenység szüneteltetve van, illetőleg az időszakos tevékenység vagy működés egyéb módon igazolható (pl. kereskedelmi tevékenység végzésére vonatkozó engedély).

(12) Amennyiben a szüneteltetés feltételei fennállnak, de a szüneteltetést az ingatlanhasználó tartós akadályoztatása, vagy érvényes jogcíme hiányában csak későbbi időpontban jeleni be, az akadályoztatás okának megjelölésével és a (10) bekezdés szerinti igazolások benyújtásával kérheti a közszolgáltatás szünetelésének utólagos megállapítását.

(13) A gazdálkodó szervezetek vonatkozásában a közszolgáltató jogosult vélelmezni, hogy a gazdálkodó szervezet minden, a nyilvántartásba bejegyzett használatban lévő ingatlan vonatkozásában - székhelyén, illetve telephelyein (fióktelepen) - folytat gazdasági tevékenységet.

4. A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele

6. § (1) Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni.

(2) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a települési hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a Közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

(3) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Közszolgáltató az ingatlanhasználót írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. A hulladék gyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) - a keletkező hulladékmennyiségek figyelembevételével - a Közszolgáltató köteles elkészíteni és arról az ingatlanhasználókat - változás esetén is - értesíteni.

(4) A települési hulladéknak nem minősülő hulladék keletkezésének tényét az ingatlanhasználó köteles Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalánál írásban haladéktalanul bejelenteni. A bejelentésben az ingatlanhasználó köteles megjelölni azokat a körülményeket, amelyek miatt az adott hulladék nem minősül települési hulladéknak, továbbá azokat az intézkedéséket, amelyek útján a hulladék kezeléséről gondoskodik.

(5) A Közszolgáltató és az ingatlanhasználó jogaira és kötelezettségeire, valamint a Ht. alapján Alsózsolca Város Önkormányzata és a Közszolgáltató között létrejött közszolgáltatási szerződéses jogviszony teljesítésére vonatkozó szerződés tartalmi elemeire jelen rendelet 7. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

(6) Ha az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a Közszolgáltató - az ingatlanhasználó megkeresésével egyidejűleg - jogosult a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cserélni az eredeti gyűjtőedényt, illetve jogosult megemelni az ürítési gyakoriságot, vagy a gyűjtésre átadott gyűjtőedények számát.

(7) A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Közszolgáltató az ingatlanhasználót - a változás bekövetkezte előtt - írásban értesíteni köteles.

5. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei

7. § (1) A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződésben meg kell határozni a szerződést kötő feleket: a Közszolgáltatót és az Önkormányzatot.

(2) A közszolgáltatási szerződésnek legalább a Ht.-ben és kötelezően előírt tartalmi elemekkel kell rendelkeznie, továbbá tartalmaznia kell:

 • a) az információ és adatszolgáltatási kötelezettség részletes szabályait,
 • b) a Közszolgáltató által ellátható egyéb bevétel megszerzésére irányuló tevékenységeket és azok elszámolási szabályait,
 • c) alvállalkozók és egyéb közreműködők igénybevételével kapcsolatos szabályokat,
 • d) a szerződés megszűnésének részletes feltételeit, és
 • e) a nyilatkozattételre és kapcsolattartásra kijelölt személyek körét mind az önkormányzat mind a Közszolgáltató tekintetében.

6. A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek

8. § (1) A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos gyűjtőedények típusát, minimális térfogatát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét a Közszolgáltató az Önkormányzat egyetértésével állapítja meg a keletkezett hulladékmennyiség és a gyűjtési/ürítési gyakoriság figyelembevételével.

(2) A hulladék ürítésének minimális gyakorisága heti egy alkalom.

(3) A gyűjtőedényzet űrtartalmának ingatlan típusonként az alábbi minimális mértéket kell elérnie:

 • a)[8] családi ház, sorház, társasház: 120 liter/lakás/hét azzal, hogy a több család által lakott családi ház, sorház, társasház esetén valamennyi családnak külön-külön igénybe kell vennie a közszolgáltatást.
 • b) egy fő által lakott családi ház, sorház, társasházi ingatlan esetén a közszolgáltató által jogszabályi feltételek fennállása esetén biztosított mérték: 60 liter/lakás/hét. Ezen edényzet használatára jogosító feltétel teljesülését az azt igénybe vevő ingatlanhasználónak kell a Közszolgáltató felé igazolnia.

(4) Ha az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felé a valóságnak nem megfelelő mennyiséget vagy adatot közöl - ide értve az ingatlanon rendszeresen tartózkodó személyek számára vonatkozó adatot is - és ennek folytán az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a Közszolgáltató - az ingatlanhasználó megkeresésével egyidejűleg - jogosult a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cserélni az eredeti gyűjtőedényt, illetve jogosult megemelni az ürítési gyakoriságot vagy a gyűjtésre átadott gyűjtőedények számát.

(5) A Közszolgáltató jogosult a gyűjtőedényzet mellé kirakott hulladék elszállítására, amennyiben az adott területen alkalmazott technológia erre lehetőséget nyújt.

(6) A Közszolgáltató által a szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényeket az ingatlanhasználó erre irányuló írásbeli szerződés alapján jogosult megvásárolni vagy külön díj ellenében - bérbe venni a Közszolgáltatótól, vagy egyéb más szolgáltatótól.

(7) A közszolgáltatótól megvásárolt vagy az önkormányzat tulajdonát képező gyűjtőedények elhelyezéséről, pótlásáról, kicseréléséről, javításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni saját költségén, kivéve a Közszolgáltató általi, bizonyított károkozás esetét.

(8) A Közszolgáltató a karácsonyi ünnepeket követően a lakossági gyűjtőedényzet mellé kihelyezett karácsonyfákat külön díj felszámolása nélkül szállítja el a Hejőpapi Hulladékkezelő Központba komposztálás céljából minden év január 31-ig.

(9) A Közszolgáltató a település közigazgatási területén a vonatkozó jogszabályi előírások szerint elkülönített gyűjtést köteles megszervezni, - figyelemmel a közszolgáltatási szerződésben foglalt előírásokra is - az ingatlanhasználó köteles azt igénybe venni.

(10) Az elkülönített hulladék gyűjtését a Közszolgáltató:

 • a) házhoz menő gyűjtőjáratokkal,
 • b) gyűjtőszigetek működtetésével,
 • c) vagy ezek kombinációjával biztosítja.

(11) Az elkülönített gyűjtés és szállítás feltételeit a közszolgáltató állapítja meg, és hirdetmény vagy egyéb értesítés útján tájékoztatja az ingatlanhasználókat.

(12) A Közszolgáltató a település közigazgatási területén a Ht. 39. § (5) bekezdés szerinti (kötelező) elkülönített gyűjtést köteles megszervezni, - figyelemmel a közszolgáltatási szerződésben foglalt előírásokra is - az ingatlanhasználó köteles azt igénybe venni.

(13) A Közszolgáltató által létesített és üzemeltetett hulladékgyűjtő szigetekre történő hulladék szállításáról az ingatlanhasználó gondoskodik.

(14) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a hulladékgyűjtő szigeten - a Közszolgáltató előírásaira is tekintettel - úgy kell elhelyezni, hogy azok ne keveredjenek egymással, és a környezetet ne szennyezzék.

7. A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek

9. § (1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles elhelyezni. Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag közterület-használati engedély alapján lehet.

(2) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. Az edények ürítése a megjelölt szállítási napon 6.00 és 22.00 óra között történik. A gyűjtőedényt a szállítási napon 06 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.

(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének - a közterület szennyezésének elkerülése érdekében - lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.

(4) A kihelyezett gyűjtőedényből guberálni tilos. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

10. § (1) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett szennyeződés takarításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.

(2) A Közszolgáltató tulajdonát képező, az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott vagy általa bérbe vett és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről az ingatlanhasználó bejelentése alapján a Közszolgáltató köteles gondoskodni.

(3) A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltűnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárt az az ingatlanhasználó köteles megtéríteni, aki a gyűjtőedény használati jogát (bérleti vagy tulajdonjogát) megszerezte.

(4) A Közszolgáltató kárát az ingatlanhasználó a kár bekövetkeztétől számított harminc napon belül köteles megtéríteni.

11. § (1) A gyűjtőedényben elhelyezhető települési hulladék súlya:

 • a) 60 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 13 kg,
 • b) 80 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 17 kg,
 • c) 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 27 kg,
 • d) 240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 50 kg,
 • e) 770 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 175 kg,
 • f) 1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg lehet.

(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Köteles továbbá az így okozott esetleges kárt megtéríteni.

(3) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.

(4) A (2) bekezdésben foglalt esetben és a (3) bekezdésben foglaltak megszegése esetén a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítését megtagadhatja. Ezen túlmenően a Közszolgáltató jogosult megtagadni a közszolgáltatás teljesítését az alábbi esetekben:

 • a) a hulladék nem jelen rendeletben meghatározott edényzetben vagy zsákban került elhelyezésre;
 • b) a gyűjtőedényben települési hulladéknak nem minősülő hulladékot helyeztek el, különösen építési és bontási hulladékot, állati tetemet, valamint elektromos, elektronikai és veszélyes hulladékot;
 • c) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, illetve ártalommentesen nem helyezhető el, illetve nem minősül települési hulladéknak;
 • d) a gyűjtőedény oly mértékben sérült, hogy a gépi ürítés során balesetveszélyt okozhat.

8. A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával, illetve hasznosításával kapcsolatos rendelkezések

12. § (1)[9] A település közigazgatási területén keletkező települési hulladék kizárólag az Önkormányzat, a feladat ellátására létrejött Miskolc Térségi Konzorcium tulajdonában és közszolgáltatási szerződés alapján 2028. január 2-ig a közszolgáltató kizárólagos üzemeltetésében lévő ártalmatlanító helyen ártalmatlanítható. Az ártalmatlanító helyen lerakással ártalmatlanított hulladék a Miskolc Térségi Konzorcium tulajdonát képezi.

(2) Lakossági hulladékgyűjtő udvarokban is elhelyezhetőek a háztartásokból származó elkülönítetten gyűjtött hulladékok (pl. színes, vegyes és kartonpapír, fehér és színes üveg, italos fémdoboz, szárazelem) és a Közszolgáltató, mint hulladékgyűjtő udvar kizárólagos üzemeltetője által meghatározott egyéb hulladékalkotók (pl. textil, műanyag, akkumulátor, zöldhulladék), a hulladékgyűjtő udvar üzemeltetője által közzé tett nyitvatartási időben és feltételekkel.

(3) A hulladék ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról a Közszolgáltató külön szerződésben rögzítetteknek megfelelően köteles gondoskodni.

(4) Az ingatlanhasználó

 • a) negyedévente maximum 250 kg települési hulladékot a Hejőpapi Regionális Hulladéklerakón és a Miskolc, József Attila utca 65. szám alatti úti átrakó állomáson
 • b) a hulladékudvarokban ingyenesen

a 246/2014. (IX. 29.) Kormányrendelet előírásai szerint helyezhet el, az adott telephelyre vonatkozó szabályok betartásával.

(5) Valamennyi hulladékkezelő létesítményben, ártalmatlanító helyen, illetőleg hulladékudvarokban guberálni tilos.

12/A. § [10] (1) Az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) és Alsózsolca Város Önkormányzata Városüzemeltetési Csoportja rendszeresen bejárja a települést, ellenőrzi annak területeit az elhagyott hulladék felderítése érdekében.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti bejáráson hulladékelhagyás ténye kerül megállapításra, erről írásbeli jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza a jegyzőkönyv készítésének helyét, időpontját, az elhagyott hulladék településen belüli helyét és összetételét, becsült mennyiségét. A jegyzőkönyvet továbbítani kell a polgármesteri hivatal részére.

(3) A (2) bekezdés szerinti jegyzőkönyv alapján a jegyző intézkedik az elhagyott hulladékot elhelyező személy azonosítása és felelősségre vonása érdekében.

(4) A bejáráskor személyesen tapasztalt hulladék elhagyás esetében a hulladék elhelyezőjét a helyszínen, szóban fel kell szólítani az elhagyott hulladék azonnali összegyűjtésére, megfelelő kezelésére, közszolgáltató részére történő átadására és tájékoztatni kell a jogellenes hulladékelhelyezés lehetséges jogkövetkezményeiről.

9. A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladékra vonatkozó külön rendelkezések

13. § (1) Ezen rendelet 3. § 2. pontjában meghatározott hulladékra nézve a lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a Közszolgáltató gondoskodik évi két alkalommal.

(2) A hulladék elszállítását, ártalmatlanítását, illetve hasznosítását a Közszolgáltató végzi.

(3) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(4) A Közszolgáltató az előírásoktól eltérő módon, szabálytalanul elhelyezett hulladékot köteles - külön díjfizetés ellenében - elszállítani.

10. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal kapcsolatos rendelkezések

14. § (1) Ha a gyűjtőedényt külön bérlettel a Közszolgáltató vagy harmadik személy, szervezet biztosítja, annak költsége a közszolgáltatási díjon felül értendő és azt a bérbeadó részére köteles az ingatlanhasználó megfizetni.

(2) A rendszeres települési hulladék gyűjtéséhez rendelkezésre álló tartálytérfogaton túl alkalmanként keletkező többlethulladék tárolására a kifejezetten erre a célra rendszeresített gyűjtőzsák vásárolható, melyet a gyűjtőtartály mellé kihelyezve a gyűjtési napon a Közszolgáltató elszállít.

(3) A zsák csak alkalmi kiegészítésként használható, önmagában gyűjtőedényként nem. A Közszolgáltató nem köteles elszállítani a nem rendszeresített zsákban kihelyezett hulladékot.

(4) Ha az ingatlan tulajdonosa a gyűjtőtartály tárolási helyéről a tartály ürítésére való átadásának helyére történő mozgatás és visszaállítás céljából a Közszolgáltatót kívánja igénybe venni, a Közszolgáltató a tulajdonossal kötött külön megállapodás alapján határozza meg a többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékét.

(5) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a Közszolgáltatót a helyi közszolgáltatással kapcsolatos kötelességének teljesítésében az időjárás vagy más elháríthatatlan ok akadályozta és a Közszolgáltató az akadály elhárulását követően a legközelebbi gyűjtési napon pótolta mulasztását.

(6) A Közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállítását megelőzően ellenőrizheti az előkészített elkülönítetten gyűjtött hulladékokat tartalmazó gyűjtőedény, vagy gyűjtőzsák tartalmát, mennyiségét.

(7) Amennyiben az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben nem csak az elkülönítetten gyűjtött hulladék kerül elhelyezésre, vagy az elkülönítetten gyűjtött hulladék űrmértéke havi átlagban nem éri el a cserével érintett gyűjtőedény űrmértékének különbözetét, akkor a Közszolgáltató az elkülönített gyűjtés szabályainak megsértését bizonyítható módon dokumentálja, és az ingatlanhasználót igazolható módon felszólítja az elkülönített hulladékgyűjtés szabályainak jövőbeni betartására. Amennyiben gyűjtőzsákban nem csak az elkülönítetten gyűjtött hulladékok kerültek elhelyezésre az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállítását a Közszolgáltató megtagadhatja.

(8) Ha a (7) bekezdésben foglaltaknak megfelelő felszólítást követően az ingatlanhasználó egy éven belül újabb alkalommal az elkülönített gyűjtés szabályait sérti oly módon, hogy az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben, gyűjtőzsákban nem a megfelelő hulladékot helyezi el, vagy az elkülönítetten gyűjtött hulladék űrmértéke havi átlagban nem éri el a cserével érintett gyűjtőedények űrmértékének különbözetét, és ezt a Közszolgáltató észleli, akkor a Közszolgáltató az elkülönített hulladékgyűjtés szabályainak megsértését bizonyítható módon dokumentálja, valamint a kicserélt gyűjtőedényt az ingatlanhasználó egyidejű felszólítása mellett az eredetileg használt űrmértékű gyűjtőedényre visszacseréli. Az edénycserével kapcsolatos költségeket az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltató részére 30 napon belül megfizetni.

(9) Az ingatlanhasználónak nem kell közszolgáltatási díjat fizetnie arra az időszakra, amelyben a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége ezen rendeletben foglaltak alapján szünetelt.

15. § Ha a Közszolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenység mellett más gazdasági tevékenységet is folytat, a költségtervében a költségek szigorú elkülönítésének módszerét is alkalmaznia kell.

11. A települési hulladékot érintő közszolgáltatásra vonatkozó külön szabályok

16. § (1) Gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a Ht. szerint gondoskodik a hulladék kezeléséről. A gazdálkodó szervezetnek a hulladék kezelésére kötött polgári jogi szerződés érvényességét jelen rendelkezés nem érinti.

(2) A gazdálkodó szervezetek a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladékuk mennyiségéről, összetételéről, keletkezésének forrásáról és kezelésének módjáról kötelesek Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalát a hulladékszállítás megkezdését megelőzően, valamint évente a tárgyévet követő január 31. napjáig tájékoztatni.

(3) Üdülőingatlanok, illetőleg időlegesen használt ingatlanok (a továbbiakban együtt: időlegesen használt ingatlan) esetében a közszolgáltatás igénybevétele május 1. napjától szeptember 30. napjáig tartó használati szezonban kötelező.

12. A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás alá nem tartozó települési hulladékkal kapcsolatos tevékenység ellátásának rendjére vonatkozó előírások

17. § (1) A hulladék termelője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkező, illetőleg más módon a birtokába kerülő hulladékot köteles gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni.

(2) A hasznosításra vagy ártalmatlanításra vonatkozó kötelezettségét a kötelezett:

 • a) jogszabályokban meghatározott feltételekkel, megfelelő hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy
 • b) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti.

(3) A háztartásban keletkező települési hulladékot a hulladék termelője (birtokosa) külön engedély nélkül a (7) bekezdésben meghatározott feltételekkel jelen rendelet 1. mellékletében megjelölt hulladékkezelő létesítménybe maga is elszállíthatja, és ott a jogosultnak átadhatja vagy gyűjtőedényben elhelyezheti. E jogot a természetes személy ingatlanhasználó csak úgy gyakorolhatja, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Koordináló Szerv részére megfizette, és azt a Közszolgáltatónak igazolta.

(4) Gazdálkodó szervezet üzletszerűen, rendszeresen hulladékszállítási tevékenységet csak a külön jogszabályokban meghatározott feltételekkel, a környezetvédelmi hatóság engedélyével folytathat.

(5) A települési hulladék szállítását zárt konténerben, vagy a kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító célgéppel, szállítójárművel, környezetszennyezést kizáró módon kell végezni.

(6) A hulladékot úgy kell szállítani, hogy annak során a környezet ne szennyeződjön. Szállításból eredő szennyeződés esetén a szállító a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződésmentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról a szállítást követően haladéktalanul köteles gondoskodni.

(7) Gazdálkodó szervezet igénybevétele mellett történő szállítás esetén a gazdálkodó szervezet, saját szállítás esetén pedig a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az ingatlanhasználó az átvett, illetve átadott hulladék mennyiségét és összetételét - a külön jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal - köteles fajtánként nyilvántartani és erről a hatóságoknak bejelentést tenni.

(8) A (7) bekezdésben előírt kötelezettség - a külön jogszabályokban meghatározottak szerint - mind a kijelölt ártalmatlanítóhely üzemeltetőjét, mind pedig az egyéb ártalmatlanítóhely tulajdonosát (üzemeltetőjét, használóját) is terheli.

(9) Ha a hulladék termelője, birtokosa a hulladékot saját maga jelen rendeletben megjelölt ártalmatlanító-helyre szállítja, a hulladék átadásával egyidejűleg, számla ellenében díjat köteles fizetni a Közszolgáltató részére.

18. § (1) A közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék szállítása esetében a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az általa szállításra igénybe vett gazdálkodó szervezet köteles a közterület tisztán tartására vonatkozó jogszabályok szerint eljárni.

(2) A hulladék termelője, birtokosa köteles gondoskodni a közterület-használati engedély megszerzéséről, ha a hulladék összegyűjtésére szolgáló konténer a közterületen 24 órát meghaladó időtartamra kerül kihelyezésre. Köteles gondoskodni továbbá a konténer környezetének folyamatos tisztán tartásáról, a konténer telítődése esetén annak haladéktalan elszállíttatásáról.

(3) A szállítást végző gazdálkodó szervezet konténert közterületen a közúti és a gyalogos forgalom biztonságát nem veszélyeztető módon, az alábbi előírások megtartásával helyezhet ki:

 • a) főútvonalon konténer kizárólag folyamatos rakodás idejére helyezhető ki, a szállító jármű helyszínen tartásával annak érdekében, hogy az elszállítás a telítődéskor haladéktalanul megtörténhessen;
 • b) tömegközlekedési útvonalon, amennyiben a konténer kihelyezése csak a közúti forgalom zavarásával oldható meg, az a) pontban foglaltak szerint kell eljárni;
 • c) egyéb útvonalakon a konténert, a telítődést követő 8 órán belül el kell szállítani.

(4) Közterületre kihelyezett konténeren el nem távolítható módon, jól láthatóan fel kell tüntetni a hulladék termelőjének, birtokosának, illetőleg a szállításra igénybe vett gazdálkodó szervezetnek nevét, cégnevét, címét, telefonszámát és a konténer azonosító számát.

13. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése

19. § (1) Jelen rendelet alapján a közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználókról a Közszolgáltató és a közszolgáltatással összefüggésben adatkezelésre feljogosított szervezet nyilvántartást vezet az azonosításához szükséges adatok feltüntetésével. Az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően kell eljárni. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve adóazonosító jel) a Közszolgáltató köteles zártan kezelni, és az adatbázist kizárólag Közszolgáltatói tevékenységéhez kapcsolódóan használhatja fel.

(2) Az adatvédelmi és az egyéb adatszolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok rendelkezései által meghatározott keretek között Alsózsolca Város Önkormányzata köteles átadni a Közszolgáltatónak a Közszolgáltatói kötelezettsége hatékony és folyamatos ellátásához szükséges, kezelésében lévő közérdekű adatokat és információkat.

(3) A Közszolgáltató kizárólag a közszolgáltatás kialakítása és fenntartása céljából, a kötelező közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony időtartama alatt, valamint e jogviszony megszűnését követően a jogszabályokban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt kezelheti a közszolgáltatással érintett ingatlanhasználónak a közszolgáltatás ellátásához szükséges személyes adatait. A Közszolgáltató jogosult egyes, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó részfeladatai tekintetében adatkezelőt, adatfeldolgozót megbízni, és a jogos igényeinek érvényesítése érdekében az e bekezdésben meghatározott személyes adatokat hatósági, bírósági eljárások lefolytatása céljából harmadik személynek átadni.

14. Záró rendelkezések

20. § (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Alsózsolca Város Önkormányzata képviselő-testületének a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 16/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelete.


[1] Az 1. § (4) bekezdése az Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] A 3. § 13. pontját az Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.
[3] A 3. § 14. pontját az Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.
[4] A 3. § 15. pontját az Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.
[5] A 3. § 16. pontját az Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.
[6] Az 5. § (5a) bekezdését az Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.
[7] Az 5. § (5b) bekezdését az Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.
[8] A 8. § (3) bekezdés a) pontja az Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
[9] A 12. § (1) bekezdése az Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
[10] A 12/A. §-t az Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 6. §-a iktatta be.