Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX.2.) önkormányzati rendelete

a Helyi Építési Szabályzatról szóló 10/2009. (IX.23.) rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 03

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 2.) önkormányzati rendelete

a Helyi Építési Szabályzatról szóló 10/2009. (IX.23.) rendeletének módosításáról

Mány Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda Állami Főépítész, Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya, Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály, Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály, Országos Atomenergia Hivatal, Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Népegészségügyi Főosztály, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály, Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízvédelmi Hatóság, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály, Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály, Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály, Innovációs és Technológiai Minisztérium Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági Főosztály, Innovációs és Technológiai Minisztérium Vasúti Hatósági Főosztály, Innovációs és Technológiai Minisztérium Hajózási Hatósági Főosztály, Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály, Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 1., Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdészeti Főosztály, Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság, Fejér Megyei Önkormányzat, és a partnerségi egyeztetésben érintettek véleményeinek kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 10/2009. (IX.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) „T4” jelű mellékletének a jelen szabályozási terv módosítással érintett területeire vonatkozóan a jelen rendelet 1. melléklete lép hatályba.

2. § E rendelet melléklete: 1.melléklet: „T4 mód1-2021” jelű tervlap

3. § Az 1. mellékletben szereplő területeken a „T4” jelű tervlap szabályozási terv módosítással érintett területekre vonatkozó előírásai hatályukat vesztik, azok helyébe a „T4 mód1-2021” jelű tervlap előírásai kerülnek.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

Mány hatályos településszerkezeti tervének módosítása

(A melléklet szövegét a(z) HÉSZ_mód mell_2.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Mány hatályos külterületszabályozási tervének módosítása

(A melléklet szövegét a(z) HÉSZ_mód_mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)