Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (IX.15.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól

Hatályos: 2021. 10. 02- 2022. 07. 14 14:00

Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól

Radostyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26.§-ban, 32.§ (1) bekezdés b) pontjában, (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, 62.§ (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 115.§ (3) bekezdésében, 132.§ (4) bekezdés d) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/A.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre.

Általános eljárási szabályok

2. § (1) Az eljárás megindítása történhet kérelemre vagy hivatalból. Az ellátások megállapítására irányuló kérelmet a Parasznyai Közös Önkormányzati Hivatal Radostyáni Kirendeltségén lehet előterjeszteni, erre a célra rendszeresített formanyomtatványon.

(2) A Képviselő-testület az általános eljárási szabályokat az a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 5-16. § -a, valamint az e rendeletben foglaltak szerint határozza meg.

(3) Kérelmező köteles a kérelméhez mellékelni:

 • a) minden ellátási formához jövedelemnyilatkozatot, az abban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást, vagy annak fénymásolatát,
 • b) az egyes ellátási formákhoz – amelyet az 1993. évi III. törvény és e rendelet vagyonhoz köt – vagyonnyilatkozatot,
 • c) a települési létfenntartási támogatás esetében a rendelet 5. § (3) bekezdésében meghatározott egyes okok alátámasztását szolgáló dokumentumokat: keresőképtelenséget alátámasztó orvosi vagy kórházi igazolást, elemi kár esetén a helyreállítás költségeiről készített kimutatást, egyéb, az okot alátámasztó igazolást, nyilatkozatot,
 • d) a települési temetési támogatás esetében a temetés költségéről –a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére- kiállított számla eredeti példányát, halotti anyakönyvi kivonat másolatát,
 • e) étkeztetésre való jogosultság megállapításához a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (1) b)–d) pontja esetében orvosi igazolást.

(4) Amennyiben a kérelem hiányos, az előírt mellékleteket a kérelmező a hivatal felszólítására nyolc napon belül pótolhatja.

(5) A pénzbeli támogatások kifizetése házipénztár útján történik.

(6) A rendkívüli pénzbeli települési támogatásokat a döntést követő 8 napon belül kell folyósítani.

(7) E rendeletben szabályozott ellátások esetében a jövedelem számításának és igazolásának módjára a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény. 10. § (2)-(5) bekezdésében foglaltak az irányadók. Ha a hatáskör gyakorlója a kérelemhez mellékelt jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, akkor az 1993. évi III. törvény 10. § (6) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

(8) Az eseti támogatásként nyújtott települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a többletkiadásokat hitelt érdemlően bizonyító dokumentumokat. Amennyiben azok a kérelem benyújtásakor nem állnak rendelkezésre, az 1993. évi III. törvény 17. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel utólagos elszámolási kötelezettséget kell előírni.

(9) A benyújtott igazolások, dokumentumok, nyilatkozatok tartalmát a képviselő-testület az alábbiak szerint ellenőrizheti:

 • a) megkeresheti az illetékességgel rendelkező adóhatóságot,
 • b) megkeresheti a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet,
 • c) megkeresheti a közlekedési hatóságot,
 • d) elrendelheti környezettanulmány készítését,
 • e) megkeresheti az igazolást kiállító szervet, munkáltatót.

II. FEJEZET Települési támogatás és köztemetés szabályai

3. § (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete e rendelet alapján a jogosult részére települési támogatást nyújt.

(2) A települési támogatás formái:

 • a) rendkívüli települési támogatás
 • b) iskolakezdési támogatás
 • c) jó tanulmányi eredménnyel rendelkező tanulók támogatása
 • d) települési temetési segély
 • e) települési nyugdíjas támogatás
 • f) települési karácsonyi támogatás
 • g) születési támogatás
 • h) Bursa Hungarica Ösztöndíj.

Rendkívüli települési támogatás

4. § (1) A Képviselő-testület a létfenntartás veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást nyújt.

(2) Rendkívüli települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-t, egyedül élő esetében a 350%-ot nem haladja meg.

(3) Rendkívüli települési létfenntartási támogatás különösen az alábbiakra való tekintettel állapítható meg:

 • a) 15 napot meghaladó tartós betegség, baleset, rokkantság vagy más körülmény miatt jelentős jövedelem kiesés bekövetkezése,
 • b) elemi kár vagy sérelemre elkövetett bűncselekményből eredő anyagi kár bekövetkezése,
 • c) egyéb, rendkívüli ok bekövetkezése esetén.

(4) A rendkívüli települési támogatás családonként, alkalmanként legalább 5.000,- Ft, de nem haladhatja meg az 50.000,-Ft-ot.

(5) A képviselő-testület rendkívüli különös méltánylást érdemlő körülmények – hirtelen fellépő külső körülmények hatására kialakult kirívóan nehéz állapot-esetén a (4) bekezdésben meghatározott magasabb összeghatártól eltérő összegben megállapíthat rendkívüli települési támogatást.

(6) A rendkívüli települési támogatás a kérelmező életkörülményeihez igazodóan pénzbeli vagy természetbeni támogatás formájában kerül megállapításra.

Iskolakezdési támogatás

5. § (1) A képviselő-testület pénzbeli óvoda/iskolakezdési támogatást nyújt a törvényes képviselő részére, amennyiben a (2) bekezdésben meghatározott gyermeket nevel és családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át, egyedül élő esetén 550 %-át nem haladja meg.

(2) A támogatás mértéke gyermekenként:

 • a) az általános iskola első alkalommal 1. osztályba történő beiratkozás esetén: 10.000 Ft,
 • b) az az általános iskola első alkalommal 5. osztályba törtnő beiratozás esetén. 15.000 Ft
 • c) a középiskolai tanulmányok első alkalommal 9. osztályának megkezdése esetén: 20.000 Ft.

A támogatás benyújtásának határideje a tanév kezdést követő 30. nap. A határidő jogvesztő.

(3) A támogatás nyújtásának feltétele, hogy a gyermekkel közös háztartásban élő törvényes képviselő és a gyermek radostyáni lakóhellyel rendelkezzen, és életvitelszerűen Radostyánban tartózkodjon.

(4) A támogatás megállapításához csatolni szükséges a köznevelési intézmény –beiratkozást tanúsító- iskolalátogatási bizonyítványt.

(5) Nem jár a támogatás a (2) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott támogatás osztály ismétlés esetén.

(6) A tárgyévre vonatkozó támogatás megállapítása a Polgármester hatáskörébe tartozik.

Jó tanulmányi eredménnyel rendelkező tanulók támogatása

6. § (1) Azon szülő gyermeke jó tanulmányi eredménnyel rendelkező tanulók támogatásra jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át, gyermekét egyedül nevelő szülő esetén 550 %-át nem haladja meg és a tanulmányi átlaguk

 • a) Általános iskola tanulók esetében a 2. osztály elvégzésétől kezdődően a tanulmányi eredményük 4,5 átlagot eléri vagy meghaladja,
 • b) Középfokú nevelés- oktatás első évfolyamától kezdődően az utolsó évfolyamig vagy szakképesítés megszerzésére irányuló szakképzés utolsó évfolyamáig bezárólag a tanulmányi átlaguk a 4, 0. átlagot eléri vagy meghaladja.

(2) A támogatás összege: 15.000 Ft.

(3) A kérelem benyújtásával egyidejűleg a törvényes képviselő köteles igazolni az (1) bekezdés a) vagy b) pont esetében a támogatásra való jogosultság megállapítására vonatkozó tanulmányi eredményt igazoló bizonyítvány másolatát.

(4) A támogatás megállapítása a polgármester hatáskörébe tartozik.

(5) A támogatási kérelmet tanulmányi időszak lezárást követő 30 napon belül kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Települési temetési támogatás

7. § (1) Az elhunyt személy eltemettetésének költségéhez való hozzájárulásként megállapított települési temetési jogosultja az a kérelmező, aki a temetés költségeit viselte. A temetési támogatás megállapításának feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelme összege a 300. 000,-Ft-ot, egyedül élő esetében a 350. 000,-Ft nem haladja meg.

(2) A települési temetési támogatás összege: 30. 000,-Ft. A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége: 300.000.-Ft.

(3) Nem állapítható meg támogatás, az első halotti anyakönyvi kivonat kiállítását követően 60. nap eltelt.

Települési időskorúak támogatás

8. § (1) A Képviselő-testület– a megélhetéssel kapcsolatos költségek csökkentéséhez – „Idősek Napja” alkalmából a Radostyán közégben életvitelszerűen élő és lakóhellyel rendelkező- 62. életévét betöltő lakosok részére települési időskorúak támogatást nyújt.

(2) Települési időskorúak támogatásra az a személy jogosult, aki tárgyév december 31. napjáig a 62. életévét betölti és a havi jövedelme nem haladja meg 400. 000,-Ft-ot

(3) Jogosultság szempontjából radostyáni lakosként kell figyelembe venni azokat a (2) bekezdés szerinti személyeket, akik a tárgyév szeptember 30. napjáig Radostyánban lakóhelyet létesítenek

(4) A támogatás összege személyenként 5. 000,-Ft, melynek kifizetéséről a képviselő-testület határozattal dönt

(5) A támogatás megállapításához szükséges kérelmet a tárgyév október 1. napjáig írásban kell benyújtani.

Települési karácsonyi támogatás

9. § (1) A Képviselő-testület -a lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő személyekre figyelemmel -azon háztartások részére, amelyekben

 • a) munkanélküli személy vagy
 • b) legalább 60. életévét betöltött időskorú személy vagy
 • c) fogyatékos, legalább három hónapot elérő tartós beteg személy, vagy
 • d) 2 vagy több gyermeket nevelő család vagy
 • e) gyermekét egyedül nevelő szülő vagy
 • f) az egy főre jutó jövedelem összege a 400. 000-ot nem haladja meg, minden naptári évben egy alkalommal a karácsonyi ünnepek alkalmából, a háztartásonként települési karácsonyi támogatást biztosít.

(2) A támogatás pénzbeli vagy természetbeni támogatás formájában nyújtható.

(3) A Képviselő- testület a támogatás összegéről és formájáról határozattal dönt.

Születési támogatás

10. § (1) A polgármester születési támogatást állapít meg a gyermek születését követő 1 éven belül benyújtott szülő részére, amennyiben

 • a) a terhesség megállapításának napjától számítva az anya Radostyán településen bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Radostyán településen tartózkodik,
 • b) a Védőnői szolgálat a terhes anyát, valamint a szülést követően az újszülöttet nyilvántartásba vette és gondozza és
 • c) a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 500 %-át, egyedül élő esetén a 550 %-át.

(2) A nyilvántartásba vételt és a gondozás tényét a kérelmező a kérelem benyújtásakor igazolja.

(3) A születési támogatás összege gyermekekként 20. 000,-Ft.

(4) A (3) bekezdés szerinti támogatásra egy gyermekre tekintettel csak egy személy jogosult.

Bursa Hungarica Ösztöndíj

11. § (1) A Képviselő-testület évente csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszerhez. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a csatlakozásról szóló nyilatkozatot évente aláírja.

(2) A Képviselő-testület Bursa Hungarica ösztöndíjban (továbbiakban: ösztöndíj) részesíti azt a Radostyán településen lakóhellyel rendelkező, szociálisan rászoruló, magyar állampolgárt, aki megfelel az ösztöndíjrendszer adott évre meghirdetett Általános Szerződési Feltételeiben foglaltaknak.

(3) Szociálisan rászorult az a pályázó, akinek családjában az 1 főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 600 %-át nem haladja meg.

(4) Az ösztöndíj elnyerése érdekében az igénylő a pályázati kiírásban meghatározott formanyomtatványon és határidőig köteles pályázatát benyújtani, amelyhez csatolni kell a formanyomtatvány tájékoztató részében meghatározott igazolásokat, nyilatkozatokat, valamint e rendeletben foglaltak fennállásának igazolását.

(5) Ha a pályázat hiányos, annak öt napon belüli kiegészítésére kell felhívni a pályázót.

(6) Képviselő-testület dönt az ösztöndíjra való jogosultság megállapításáról vagy elutasításáról.

(7) Az ösztöndíj mértékéről a Képviselő-testület minden évben külön határozatban dönt.

(8) Az önkormányzat a megállapított ösztöndíjak összegét félévente előre, egy összegben átutalja a Támogatáskezelő Bursa Hungarica bankszámlájára.

(9) Az ösztöndíj-támogatás folyósításáról – az ösztöndíjas számlára történő havi utalásáról – a Támogatáskezelő gondoskodik.

(10) Megszűnik az ösztöndíjra való jogosultság, ha

 • a) az ösztöndíjas elköltözik az önkormányzat illetékességi területéről,
 • b) az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt a folyósítás feltételeinek nem felel meg,

(11) Az ösztöndíjra való jogosultságot az önkormányzat évente egyszer felülvizsgálja. Amennyiben a felülvizsgálat során az ösztöndíjas a kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az együttműködést megtagadja, a szociális rászorultság megszűnését vélelmezni kell.

(12) Az (10) bekezdés szerinti megszüntetésre a döntés meghozatalát követő tanulmányi félévtől kerül sor.

(13) Szünetel az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás határidejének módosulása nélkül – azokra a tanulmányi hónapokra, amikor az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya szünetel.

(14) Az ösztöndíjas 15 napon belül köteles bejelenteni felsőfokú tanulmányainak szüneteltetését/befejezését, továbbá, ha tanulmányait más felsőoktatási intézményben folytatja, valamint elköltözését. Amennyiben ez utóbbi kötelezettségének nem tesz eleget, a jogosulatlanul felvett ösztöndíj visszafizetésére kötelezhető.

(15) Az ösztöndíjas az ösztöndíj folyamatos továbbfolyósítása érdekében a tanulmányi félév lezárását és a következő félévre történő beiratkozást legkésőbb minden év szeptember 30., illetve február 28. napjáig köteles igazolni a hivatalnál.

Köztemetés

12. § (1) Közköltségen történő eltemetés során a helyben szokásos legolcsóbb szertartás szerint kell eljárni.

(2) A köztemetés költségeinek megtérítése érdekében az 1993. évi III. törvényben biztosított lehetőségek szerinti intézkedéseket meg kell tenni.

(3) A polgármester az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesítheti.

(4) Különös méltánylást érdemlő körülménynek kell tekinteni, ha az eltemettetésre köteles személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege az 50.000 Ft-ot, egyedül élő esetén a 60. 000 Ft-ot nem haladja meg.

III. FEJEZET Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Az Önkormányzat által biztosított alapszolgáltatások

13. § Az Önkormányzat által személyes gondoskodás keretében biztosított alapszolgáltatások:

 • a) étkeztetés
 • b) házi segítségnyújtás
 • c) családsegítés

Étkeztetés

14. § (1) Az önkormányzat az étkeztetést igény esetén a Pitypalatty Területfejlesztési és egyéb Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által biztosítja.

(2) A kérelmeket a Szolgáltató élelmezésvezetője bírálja el.

(3) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapszolgáltatás ellátásért a Pitypalatty Területfejlesztési és egyéb Szolgáltató Kft. által megállapított intézményi térítési díjat kell fizetni, mely összegről a kérelmezőket évente tájékoztatja.

Házi segítségnyújtás

15. § Az Szt. 63. §- ában meghatározott házi segítségnyújtást az Önkormányzat a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás útján biztosítja, melynek székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. A közösen fenntartott intézmény megnevezése Területi Szociális Központ és Bölcsőde, melynek székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kossuth L. út 40.

Családsegítés

16. § Az Szt. 64. §-ában meghatározott családsegítést az Önkormányzat a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás útján biztosítja, melynek székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. A közösen fenntartott intézmény megnevezése Területi Szociális Központ és Bölcsőde, melynek székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kossuth L. út 40.

IV. FEJEZET Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.

18. § [1]


[1] A 18. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.