Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII.30.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi rendszeréről

Hatályos: 2021. 10. 01- 2022. 10. 15

Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi rendszeréről

Megyaszó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §.-ában, 32.§ (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48.§ (4) bekezdésében, 58/B.§ (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1), (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés d), g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 13. alcím, valamint a 19.§ (1) bekezdés e)-f) pontjai tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1) bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Megyaszó község közigazgatási területén életvitelszerűen élő és bejelentett lakó-vagy tartózkodási hellyel rendelkező:

 • a) magyar állampolgárokra,
 • b) bevándoroltakra és letelepedettekre,
 • c) hontalanokra,
 • d) a magyar hatóságok által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre,
 • e) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (továbbiakbban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyekre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában a Szmtv-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolják,

2. § E rendeletben a Szt. 4. §-ában foglalt fogalom-meghatározásokat kell értelemszerűen alkalmazni.

2. Az eljáró hatóságok és az e rendeletben szabályozott ellátási formák

3. § Megyaszó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen rendelet

 • a) 4.§ (2) bekezdésében c)-h) pontjaiban meghatározott települési támogatás elbírálásával kapcsolatos hatáskört a polgármesterre,
 • b) 4.§ (2) bekezdés a)-b) pontjaiban meghatározott települési támogatás elbírálásával kapcsolatos hatáskört a jegyzőre ruházza át.

4. § (1) Az önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek, családok részére települési támogatást biztosít, az e rendeletben meghatározottak szerint.

(2) Települési támogatás keretében igényelhető támogatások:

 • a) települési lakhatási támogatás
 • b) települési ápolási támogatás
 • c) települési temetési támogatás
 • d) települési gyógyszertámogatás
 • e) települési időskorúak támogatás
 • f) települési rendkívüli támogatás
 • g) települési háztartási támogatás
 • h) települési tanévkezdési támogatás

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti ellátás kizárólag pénzben, míg a többi ellátás természetbeni és pénzbeli formában is nyújtható, az eljáró polgármester és jegyző (továbbiakban: szociális hatóság) döntése alapján.

(4) A (2) bekezdés a) b) pontjai szerint nyújtott ellátások havi rendszerességgel nyújtott ellátások (továbbiakban: rendszeres ellátások), míg a (2) bekezdés c) d) e) f) g) h) pontjai szerinti ellátások eseti ellátások.

II. FEJEZET Eljárási szabályok

3. Kérelem benyújtása

5. § (1) Az e rendeletben szabályozott ellátások megállapítása - a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel - kérelemre történik, melyet az e célra rendszeresített formanyomtatványon kell előterjeszteni.

(2) A kérelemhez mellékelni kell a jogosultság megállapításához szükséges e rendeletben (a formanyomtatványon megjelölt) meghatározott igazolásokat és nyilatkozatokat.

(3) A kérelmet a Megyaszói Közös Önkormányzati Hivatal postacímére vagy személyesen a Megyaszói Közös Önkormányzati Hivatalban lehet benyújtani.

(4) A kérelem benyújtására a támogatás igénylője, annak törvényes képviselője vagy meghatalmazottja jogosult.

(5) A rendszeres ellátás iránti kérelmet legkorábban az adott ellátásra való jogosultság időtartamának lejárta előtt egy hónappal lehet benyújtani, mely esetben az új jogosultság kezdő időpontja a korábbi jogosultság lejáratát követő nap.

(6) Települési időskorúak támogatása és a települési háztartási támogatás, valamint a települési rendkívüli támogatás hivatalból is megállapítható, különösen a nevelési-oktatási intézmény, családsegítő, gyámhatóság, védőnő, háziorvos továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény és természetes személy kezdeményezésére.

(7) A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát az alábbiak szerint jogosult ellenőrizni a döntést előkészítő:

 • a) jogosult az adóhatóságot megkeresni,
 • b) jogosult a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet megkeresni,
 • c) jogosult a közlekedés igazgatási hatóságot megkeresni,
 • d) jogosult környezettanulmány, helyszíni szemle készítését elrendelni,
 • e) jogosult az igazolást kiállító szervet, munkáltatót megkeresni.

(8) Az eseti ellátásokat a megállapítást követő 15 napon belül kell folyósítani.

(9)[1] A pénzbeli ellátások folyósítása az ügyfél kérése alapján lakossági folyószámlára utalással, vagy postai úton történik a jogosult vagy törvényes képviselője részére. A polgármester létfenntartást veszélyeztető helyzetben, valamint halaszthatatlan ügyek intézéshez, így különösen temetéshez, kórházi kezelés igénybevételéhez, házipénztárban történő kifizetést engedélyez.

(10) A természetbeni támogatások folyósítása Megyaszó Község Önkormányzat családsegítőjének segítségével történik.

6. § (1) A jogosultság megállapításakor a jövedelemszámításra vonatkozó szabályokat a Szt. 10. §-ában foglaltak szerint kell alkalmazni.

(2) A jövedelem igazolás módja:

 • a) munkabér esetén – munkáltatói igazolás
 • b) munkanélküli járadékban, álláskeresési támogatásban, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülőknél az ezt megállapító határozat másolata és a kifizetés bizonylata vagy lakossági folyószámla másolata,
 • c) nyugdíjak és egyéb járadékok esetében a tárgyhavi vagy az előző havi szelvény, illetve lakossági folyószámlára utalás esetén a pénzintézeti számlakivonat másolata,
 • d) egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesülőknél az ezt megállapító határozat másolata és a kifizetés bizonylata vagy a lakossági folyószámla másolata,
 • e) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén az adóhivatalhoz benyújtott adóbevallás az előző évi személyi jövedelemadóról és személyes nyilatkozat a kérelem benyújtását megelőző 12 havi nettó jövedelem 1 havi átlagáról,
 • f) egyéb jövedelmek esetében személyes nyilatkozat az éves nettó jövedelemről,
 • g) önálló keresettel nem rendelkező, nappali tagozaton egyetemi, főiskolai tanulmányokat folytató gyermek ösztöndíjának fél éves összegéről az oktatási intézmény által kiállított igazolás, vagy személyes nyilatkozat.

(3) A kérelmező és családja vagyoni viszonyainak igazolásához csatolni kell a 63/2006. (III.27.) Korm. Rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) 4. § (6) bekezdése szerinti vagyonnyilatkozatot.

(4) A kérelmezőnek csatolni kell továbbá:

 • a) a)Települési rendkívüli támogatás igénylése esetén:
  • aa) elemi kárról a helyreállítás költségeiről szóló számlát vagy szakember által készített kimutatást,
  • ab) betegségről házi orvosi igazolást, vagy a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmény igazolását,
  • ac) halálesetről az eredeti halotti anyakönyvi kivonatról készült hiteles másolatot,
  • ad) várandós anya esetén a terhesgondozásról szóló igazolást,
  • ae) a közmű kiadások igazolására szolgáló számla másolatát,
  • af) egyéb dokumentumokat, igazolásokat, amelyek a kérelem elbírálásához szükségesek.
 • b) ápolási támogatás esetén, házi orvosi igazolást és szakvéleményt a tartós betegség és az álladó ápolás, gondozás szükségességéről.
 • c) étkeztetés esetén a Rendelet 20.§ (2) bekezdésében meghatározott szociális rászorultságot betegség esetén háziorvosi, pszichiátriai betegség, fogyatékosság, szenvedélybetegség esetén szakorvos által kiadott szakvéleménnyel kell igazolni.

(5) A szociális ellátásban részesülő a jogosultsága feltételeit érintő lényeges tények (lakcím, jövedelem, vagyoni viszony, egészségi állapot) megváltozását 15 napon belül köteles az Önkormányzati Hivatalhoz bejelenteni.

4. A rendszeres ellátás megszüntetése

7. § (1) A rendszeres ellátásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha:

 • a) a jogosultság feltételei már nem állnak fenn vagy jogosultságot kizáró körülmény következett be,
 • b) a jogosult azt kéri,
 • c) a jogosult meghalt,
 • d) az e rendeletben meghatározott egyéb okból.

(2) Az (1) bekezdés szerinti megszüntetés időpontja a megszüntetésre okot adó körülmény bekövetkezése hónapjának utolsó napja.

(3) A jogosult által lakott lakáshoz kapcsolódó rendszeres ellátásra való jogosultságot az (1) bekezdés szerinti eseteken kívül - meg kell szüntetni abban az esetben is, ha a jogosult a támogatással érintett lakásból elköltözött.

5. Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése

8. § (1) A jelen rendeletben meghatározott feltételek hiányában, vagy azok megsértésével nyújtott szociális ellátás megtérítése érdekében a Szt. 17. §-ában foglaltak szerint kell eljárni.

(2) A jogosulatlanul igénybe vett ellátást méltányosságból el lehet engedni, illetve csökkenteni lehet, ha a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztető helyzetbe kerül.

(3) A kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztető helyzet különösen, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét és

 • a) a gyermekét egyedül nevelő szülő 3 vagy ennél több kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik,
 • b) a családban mindkét szülő tartósan munkanélküli,
 • c) a családban rendkívüli élethelyzet következik be ( tartós betegség, elemi kár).

III. FEJEZET Települési támogatások formái

6. Települési lakhatási támogatás

9. § (1) A jegyző települési lakhatási támogatást (továbbiakban: lakhatási támogatás) állapít meg a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez.

(2) A lakhatási támogatás az alábbi célokra nyújtható: a villanyáram-, a víz- és csatornahasználat, a gázfogyasztás, a szemétszállítás díjához, lakbérhez vagy albérleti díjhoz, a tüzelőanyag költségeihez.

(3) A lakhatási támogatást elsősorban pénzbeli szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

(4) Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek

 • a) a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át
 • b) a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona és
 • c) az érintett ingatlanban – mint tulajdonos, haszonélvező, vagy bérlőként életvitelszerűen lakik és a rendezett lakókörnyezet biztosítása folyamatos.

(5) Rendezett a lakókörnyezet akkor, ha

 • a) a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakáshoz tartozó udvar, kert, előkert
  • aa) tiszta, rendezett,
  • ab) rendeltetésszerű használhatósága biztosított,
  • ac) folyamatos tisztítása, hó- és síkosság-mentesítése, pormentesítése, valamint szükség szerinti gyakoriságú fűnyírással, kaszálással történő gyommentesítése biztosított,
  • ad) higiénés állapota alapján fertőzésveszély nem áll fenn.
 • b) a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakáshoz tartozó udvaron a szemét gyűjtésére és tárolására rendelkezésre áll rendeltetésszerűen használt, a hulladékszállítást végző szolgáltató által elfogadott hulladéktároló edény,
 • c) a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott ingatlan előtti járda – járda hiányában egy méter széles területsáv -, a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területe, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területe tiszta és rendezett.

(6) A lakhatási támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell

 • a) a közös háztartásban élő személyek jövedelemigazolását és vagyonnyilatkozatát,
 • b) a lakásban a lakás jogcímét igazoló adásvételi vagy bérleti, vagy használati szerződést, valamint haszonélvező igénylése esetén a haszonélvezeti jog igazolására szolgáló egyéb dokumentumot.

(7)[2] A lakhatási támogatás mértéke havi 10.000.-Ft.

(8) A lakhatási támogatás ugyanazon lakás esetén csak egy jogosult részére állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekintetni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

(9) A lakhatási támogatásra való jogosultság a kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy év időtartamra kerül megállapításra.

7. Települési ápolási támogatás

10. § (1) A jegyző települési ápolási támogatást (a továbbiakban: ápolási támogatás) állapít meg, annak a Megyaszó településen bejelentett lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen is Megyaszó településen élő szociálisan rászorult hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg Megyaszó településen élő személy ápolását, gondozását végzi.

(2) Hozzátartozó a Ptk. szerinti hozzátartozó, a jegyes kivételével.

(3) Tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel.

(4) A (3) bekezdés szerinti tényt az ápolt személy háziorvosa igazolja.

(5) Nem jogosult ápolási támogatásra a hozzátartozó, ha:

 • a) ápolási díjban részesül,
 • b) a családjában az egy főre eső jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj legkisebb összegét, egyedülálló kérelmező esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át.
 • c) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül,
 • d) rendszeres pénzellátásban részesül vagy az arra való jogosultság megállapításához szükséges feltételekkel rendelkezik,
 • e) nappali képzés keretében folytat tanulmányokat,
 • f) keresőtevékenységet folytat.

(6) Az ápolási támogatás havi összege az ápolási díj központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszegének 100 %-a.

(7) Az ápolási támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni az Szt. 42. § (2) bekezdésében foglalt esetekben.

(8) Az ápolási támogatásra való jogosultság feltételeit két évente felül kell vizsgálni.

(9) Az ápolási kötelezettség teljesítését az ápolási támogatás felülvizsgálatakor a házi segítségnyújtást végző szolgáltatók ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjed az ápolt ellátására, étkeztetésére, tisztálkodására, öltözködésére, környezetének tisztántartására, egészségügyi ellátáshoz való hozzájutásának biztosítására.

(10) Az ápolást végző személy akkor nem teljesíti kötelezettségét, ha nem gondoskodik az ápolt (9) bekezdés szerinti ellátásáról.

8. Települési temetési támogatás

11. § (1) A polgármester támogatást nyújt az elhunyt hozzátartozójának, illetve annak a kérelmezőnek aki

 • a) a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy
 • b) tartásra kötelezett hozzátartozó, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti és
 • c) akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 750 %-át, egyedül élő kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 800 %-át.

(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított temetési támogatás összege 50.000 Ft.

(3) A temetési támogatás iránti kérelmet az e célra rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani a temetést követő 30 napon belül. A határidő jogvesztő.

(4) A kérelemhez csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonat másolati példányát, valamint a temetés költségeiről szóló a támogatást igénybe vevő nevére kiállított temetési számla másolati példányát.

(5) A települési temetési támogatás a köztemetés igénybevétele esetén nem illeti meg a jogosultat.

9. Települési gyógyszertámogatás

12. § (1) A Polgármester települési gyógyszertámogatást (a továbbiakban: gyógyszertámogatás) állapít meg a szociálisan rászorult személyeknek, akik az Szt. 50. § (1) és (2) bekezdés szerinti közgyógyellátásra nem jogosultak, de egészségi állapotuk, diagnosztizált krónikus betegségük miatt rendszeres gyógyszerszedésre szorulnak.

(2)[3] Gyógyszertámogatásra az a Megyaszó településen lakcímmel rendelkező személy jogosult, akinek családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át, egyedül élő esetében annak 400 %-át, 90. életévét betöltött személyek esetében 450 %-át, 95. életévüket betöltött személyek esetében 500 %-át nem haladja meg.

(3) A gyógyszertámogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell

 • a) a családban élő személyek jövedelemigazolását,
 • b) betegséghez közvetlenül kapcsolódó gyógyszertár által beárazott gyógyszerköltség igazolását.

(4)[4] A gyógyszertámogatás mértéke a gyógyszertár által beárazott gyógyszerköltség, de legfeljebb 10.000.-Ft.

(5) A gyógyszertámogatás egy naptári éven belül 6 alkalommal igényelhető.

10. Települési időskorúak támogatása

13. § (1) A Polgármester az időskorú polgárok életkörülményeinek javításához települési időskorúak támogatását (továbbiakban: időskorúak támogatása) állapít meg azon időskorú polgárok részére, akiknek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 800 %-át.

(2) Települési időskorúak támogatására azok jogosultak, akik Megyaszó községben bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, életvitelszerűen Megyaszón laknak és a tárgyév december 31. napjáig betöltötték vagy betöltik a 65. életévüket.

(3) Az időskorúak támogatásának mértéke 15.000.- Ft.

(4) Az időskorúak támogatása egy naptári éven belül egy alkalommal - kérelemre vagy hivatalból – állapítható meg.

11. Települési rendkívüli támogatás

14. § (1) A polgármester rendkívüli települési támogatást állapít meg a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére.

(2) Kérelemre vagy hivatalból induló eljárásra a polgármester rendkívüli települési támogatásban részesíti azokat a személyeket, akik

 • a) önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem, vagy csak jelentős nehézségekkel tudnak gondoskodni, vagy
 • b) alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak.

(3) A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege alkalmanként nem lehet kevesebb 3000 Ft-nál és nem haladhatja meg a 50.000 Ft-ot, különös méltánylást érdemlő esetben a 150.000 Ft-ot.

(4) Különös méltánylást érdemlő eset: fogyatékosság, betegség, baleset, haláleset, munkanélküliség, tartós jövedelemromlás, elemi kár, egyéb rendkívüli élethelyzet vagy létfenntartást veszélyeztető körülmény megléte, bekövetkezése, valamint válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó többletkiadások. A kérelemhez csatolni kell a különös méltánylást érdemlő eset alátámasztását igazoló okiratokat, dokumentumokat,

(5) A rendkívüli települési támogatásra való jogosultság megállapításának feltétele, hogy az egy főre jutó nettó jövedelem összege nem haladja meg

 • a) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %-át,
 • b) nem egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 750 %-át.

12. Települési háztartási támogatás

15. § (1) Az önkormányzat a szociális ellátásra biztosított költségvetési keretösszeg év végi maradványa terhére települési háztartási támogatást nyújt a téli lakhatási kiadások enyhítése céljából a településen lévő lakott ingatlanok esetében az ingatlanban megyaszói lakóhellyel rendelkező személy részére azoknak, akiknek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg:

 • a) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %-át,
 • b) nem egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 750 %-át.

(2) A települési háztartási támogatás megállapítása évente egy alkalommal történik.

(3) A települési háztartási támogatás lakott ingatlanonként egy fő részére legfeljebb 10 000 Ft pénzbeli és maximum 3000 Ft természetbeni ellátásként kerül megállapításra függetlenül az ingatlanban lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezők számától.

(4) A települési háztartási támogatás megállapítása iránt kérelmet kell benyújtani, illetve a támogatás hivatalból is megállapítható.

13. Települési tanévkezdési támogatás

16. § (1) Az iskolakezdési költségek enyhítéséhez nyújtott települési támogatás a tanévkezdési célú települési támogatás.

(2) Kérelemre induló eljárásra a polgármester tanévkezdési célú települési támogatást állapít meg

 • a) a középfokú oktatási intézményben 9. évfolyamtól, nappali tagozaton tanulmányokat folytató tanuló után a szülőnek, vagy
 • b) a középfokú oktatási intézményben 9. évfolyamtól nappali tagozaton tanulmányokat folytató nagykorú tanulónak, vagy
 • c) felsőoktatási intézményben, nappali tagozaton tanulmányokat folytató hallgatónak.

(3) A kérelmeket szeptember 1. és október 15. között kell benyújtani.

(4) A (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti tanévkezdési célú települési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a tanulói vagy hallgatói jogviszonynak a támogatás iránti kérelem évének szeptember 1. és október 15. napja között kiállított igazolását.

(5)[5] A tanévkezdési célú települési támogatás pénzbeli támogatás, mértéke tanulónként, hallgatónként 30.000 Ft.

(6) A tanévkezdési célú települési támogatásra való jogosultság megállapításának feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 750 %-át, amennyiben a gyermeket egyedülálló szülő vagy törvényes képviselő neveli, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %-át.

IV. FEJEZET A természetben nyújtott ellátások formái

17. § (1) A jogosult részére természetben is nyújtható ellátás a települési gyógyszertámogatás, települési időskorúak támogatása, a települési rendkívüli támogatás, a települési háztartási támogatás.

(2) A természetbeni juttatás formái: Erzsébet utalvány, élelmiszer, gyógyszer, tüzelő.

(3) A megállapított természetbeni juttatást Megyaszó Község Önkormányzat családsegítőjének segítségével a megállapító határozatban foglaltak szerint kell a jogosult részére eljuttatni.

14. Köztemetés

18. § (1) Az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről a Szt 48. §-ában foglaltak szerint a polgármester gondoskodik.

(2) A köztemetés összege nem haladhatja meg a helyben szokásos legkisebb temetési költség összegét, maximum a 100.000 Ft-ot (azaz százezer forintot).

(3) Az eljárás mind hivatalból mind kérelemre indulhat.

V. FEJEZET Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

19. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások körében az önkormányzat biztosítja az

 • a) étkeztetést
 • b) házi segítségnyújtást
 • c) idősek nappali ellátását
 • d) családsegítést
 • e) a gyermekek napközbeni ellátását
 • f) gyermekjóléti szolgáltatást
 • g) jelzőrendszeres házi segítségnyújtást
 • h) támogató szolgálatot.

(2) Az alapszolgáltatások közül az (1) bekezdés a)–f) pontjaiban foglalt ellátásokat az Önkormányzat saját szolgáltatás útján biztosítja. Az (1) bekezdés g)–h) pontjában foglalt ellátást a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás útján biztosítja.

(3) A személyes gondoskodás formáiról és az azokért fizetendő térítés díjakról külön rendelet rendelkezik.

15. Étkeztetés

20. § (1) A Polgármester szociális étkeztetésre való jogosultságot állapít meg Szt 62. §-ában foglaltak alapján a (2) bekezdésben meghatározott szociálisan rászorult személyeknek.

(2) Szociálisan rászorultnak tekinthető az a személy aki:

 • a) idős, 70 életévét betöltötte,
 • b) betegsége, pszichiátriai betegsége, fogyatékossága, szenvedélybetegsége, vagy hajléktalansága miatt önmaga ellátására képtelen, és nincs ellátásra köteles és képes hozzátartozója,

(3) Az étkeztetés igénybevétele történhet:

 • a) az étel házhoz szállításával,
 • b) az étel elvitelével váltott ételhordó edényben.

21. § (1) Az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni.

(2) A térítési díj mértékét az önkormányzat külön önkormányzati rendeletben állapítja meg.

16. Szociálpolitikai kerekasztal

22. § (1) Megyaszó Község Önkormányzata helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának végrehajtása, folyamatos figyelemmel kísérése érdekében.

(2) A szociálpolitikai kerekasztal vezetője az önkormányzat polgármestere. Tagjai az önkormányzat illetékességi területén működő szociális és gyermekvédelmi ellátást végző intézmények vezetői, nemzetiségi önkormányzat elnöke, védőnő, oktatási-nevelési intézmények gyermekvédelmi felelősei.

(3) A helyi szociálpolitikai kerekasztal szükség szerint, de évente legalább 1 alkalommal ülésezik, ügyrendjét maga alakítja ki.

VI. FEJEZET[6] Záró rendelkezések

23. § Ez a rendelet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

24. § [7]


[1] Az 5. § (9) bekezdése a Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 5. §-a szerint módosított szöveg.
[2] A 9. § (7) bekezdése a Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[3] A 12. § (2) bekezdése a Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[4] A 12. § (4) bekezdése a Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[5] A 16. § (5) bekezdése a Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
[6] A VI. Fejezet címét a Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 4. §-a iktatta be.
[7] A 24. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.