Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX.9.) önkormányzati rendelete

a Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata által nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól, valamint az egyéb települési támogatásokról

Hatályos: 2021. 09. 15

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 9.) önkormányzati rendelete

a Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata által nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól, valamint az egyéb települési támogatásokról

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdése, 18. § a) pontjában, 25. § (3) bekezdés b) pontja, a 32. § (1) bekezdés b) pontja és (3) bekezdése, a 48. § (4) bekezdése, valamint a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy meghatározza az önkormányzat által a szociálisan rászorulók részére nyújtható pénzben, valamint természetben biztosított szociális ellátások formáit, szervezeti keretei, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének feltételeit és garanciáit, figyelembe véve a helyi sajátosságokat, és az önkormányzat anyagi teljesítő képességét.

1. Eljárási rendelkezések

2. § (1) A képviselő-testület a települési támogatással, valamint a rendkívüli települési támogatással kapcsolatos hatáskörét, a támogatásra való jogosultság megállapítását, kérelem elutasítását, a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítását, az eljárás megindítását, az eljárás visszavonását, a hiánypótlásra felszólítást, belföldi jogsegély iránti megkeresést, az eljárás felfüggesztését, a döntés módosítását, a döntés visszavonását, a döntés kiegészítését vagy kijavítását - a Bursa Hungarica ösztöndíj kivételével - a polgármesterre ruházza.

(2) E rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítására irányuló kérelmeket a Kállósemjéni Polgármesteri Hivatalnál lehet előterjeszteni személyesen vagy postai úton vagy az ügyfélkapuval rendelkezők az úgynevezett e-papír szolgáltatás igénybevételével, Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata címzettet kiválasztva.

(3) A kérelmet az ellátást igénybe vevő vagy meghatalmazottja, továbbá törvényes képviselője nyújthatja be. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirattal, a törvényes képviseletet jellegének megfelelő okirattal kell igazolni. A jogosultsági feltételek fennállását, a rokkantságot, a fogyatékosságot, munkanélküliséget, az önkormányzattól vagy szociális intézményektől igénybe vett ellátást, közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal, illetve a Polgármesteri Hivatalnál, az önkormányzat intézményeinél vezetett nyilvántartások adatainak felhasználásával kell igazolni.

(4) A lakcím megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak.

(5) A házastársak akkor tekinthetők külön élőknek, ha lakcímük különböző továbbá, ha azonos lakcímen élnek, de jogerős bírósági határozattal rendelkeznek a válásról.

(6) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles arra, hogy a saját és a családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzon, illetve azokat igazolja. A jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell:

 • a) • a havonta mérhető rendszeres jövedelemre vonatkozóan a rendeletben meghatározott ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző 1 hónap jövedelméről szóló, a jövedelem típusának megfelelő igazolás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 10. §-ában foglaltak – ide nem értve a 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)10. § (4) bekezdés c) pontját – figyelembe vételével,
 • b) • a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a rendeletben meghatározott ellátások esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap egy havi átlagáról szóló igazolás vagy jövedelemnyilatkozat az Szt. 10. §-ában foglaltak – ide nem értve a Szt. 10. § (4) bekezdés c) pontjának – figyelembe vételével.
 • c) • a b) pont szerinti jövedelemnyilatkozat vitatása esetén az Szt. 10. § (6) bekezdésében foglaltak – a fenntartási költségeket igazoló, három hónapnál nem régebbi dokumentumok (PB-gázpalack-, vezetékes gáz-, villanyáram-, víz- és csatornahasználati díj, szemétszállítási díj, lakbér, közös költség, lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztés, albérleti díj, tv-internet előfizetés díja, telefon-mobil előfizetés díja) – figyelembevételével.

(7) A tényállás tisztázása érdekében háziorvosi, szakorvosi, védőnői, pedagógiai vélemény, javaslat kérhető. A vagyoni körülmények további tisztázása érdekében a kérelmezőre és vele azonos lakcímen együtt lakó közeli hozzátartozókra vonatkozóan – hozzájáruló nyilatkozatuk alapján – további információk beszerezhetőek. Az adatok beszerzéséhez szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat – a rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon – a kérelmező köteles beszerezni és az eljáró hatóságnak átadni.

(8) A tényállás tisztázása érdekében a hatáskör gyakorlója környezettanulmányt készíthet, illetve készíttethet. Amennyiben az ügyfél a környezettanulmány elkészítését nem teszi lehetővé, és emiatt a tényállás nem kellően tisztázott, úgy a hatáskör gyakorlója a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, vagy az eljárást megszünteti. Erről az ügyfelet tájékoztatni kell.

(9) A kérelem benyújtója, ill. az ellátásra jogosult köteles gondoskodni:

 • a) az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában 1 méter széles területsáv, illetve ha a járda mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület, nyílt árok tisztán tartásáról, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosításáról,
 • b) az ingatlanokról, az ingatlan előtti járdaszakasz fölé (járda hiányában 1 méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület fölé) kinyúló ágak, bokrok nyeséséről, gallyazásáról, a fűfélék (különös tekintettel az allergén gyomnövényekre) rendszeres kaszálásáról, valamint ezen a területen lévő növények lehullott lombjának, és egyéb növényi részeinek (pl.: gally, virág, termés) takarításáról, összegyűjtéséről, elszállításáról/elszállíttatásáról, oly módon, hogy az érintett járdaszakasz, területsáv, illetőleg terület biztonságos közlekedésre alkalmas legyen,
 • c) az általa életvitelszerűen lakott lakásnak, lakás céljára használt más helyiségnek, a nem lakás céljára szolgáló helyiségnek és az ezekhez tartozó területeknek a tisztaságáról, rendszeres takarításáról,
 • d) az általa életvitelszerűen lakott lakás, egyéb lakás céljára használt más helyiség általa használt műveletlen udvarának és kertjének gaz – és gyommentesítéséről, rendszeres kaszálásáról, fűnyírásáról, valamint ezen a területen lévő növények lehullott lombjának, és egyéb növényi részeinek (pl.: gally, virág, termés) takarításáról, összegyűjtéséről, elszállításáról/elszállíttatásáról,
 • e) az általa életvitelszerűen lakott lakás, egyéb lakás céljára használt más helyiség állagának és rendeltetésszerű használhatóságának biztosításáról a tőle elvárható mértékben,
 • f) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy egyéb lakás céljára szolgáló helyiség higiénikus állapotának biztosításáról,
 • g) a helyi állattartási rendelet betartásáról,
 • h) az általa lakott ingatlan és kert rágcsálómentesítéséről,
 • i) az ingatlanon legalább egy szeméttároló edény elhelyezéséről és rendeltetésszerű használatáról, valamint az ingatlanon keletkezett kommunális hulladék heti rendszerességgel történő elszállíttatásáról.

(10) Amennyiben a kérelmező vagy a jogosult a (9) bekezdésben meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, a jegyző ötnapos határidő kitűzésével – az elvégzendő tevékenységek konkrét megnevezésével - felszólítja a hiányosságok megszüntetésére. Amennyiben a kérelmező vagy a jogosult a meghatározott kötelezettségnek a felszólítás ellenére sem tesz eleget, a kérelmet el kell utasítani, vagy a megállapított települési támogatást meg kell szüntetni.

(11) Amennyiben a települési támogatás iránti kérelem a (9) bekezdés szerinti okból elutasításra kerül, vagy a megállapított lakásfenntartási támogatás megszüntetésre kerül, ugyanazon lakásra vonatkozóan a döntés jogerőre emelkedésétől számított három hónapon belül a háztartás egy tagja sem nyújthat be lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet.

(12) A környezettanulmány az elkészítésétől számított három hónapig érvényes.

II. FEJEZET Ellátások formái

3. § A jogosult részére az e rendeletben meghatározott feltételek szerint a következő települési támogatás nyújtható:

 • 1. Lakásfenntartási támogatás
 • 2. Születési támogatás;
 • 3. Gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye;
 • 4. Temetési támogatás
 • 5. Köztemetés
 • 6. Rendkívüli települési támogatás
 • 7. Gyógyszertámogatás
 • 8. Tanévkezdési támogatás
 • 9. Bursa Hungarica ösztöndíjprogram
 • 10. Családok rendkívüli támogatása
 • 11. Étkeztetés

III. FEJEZET Települési támogatások

2. Lakásfenntartási támogatás

4. § (1) Az önkormányzat települési támogatást nyújt a rendeletben meghatározott feltételek szerinti szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás vagy lakás céljára szolgáló helyiség lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásai viseléséhez (továbbiakban: lakhatási támogatás ) feltéve, hogy a kérelmező személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, és a családban élő személyeknek nincs vagyona.

(2) Közös háztartásban élőnek kell tekinteni a kérelmezővel azonos lakcímen lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyeket.

(3) A támogatás havi összege 5.000 Ft.

(4) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(5) Amennyiben a kérelmet a hónap 15. napjáig benyújtják egész havi támogatás, 15. után félhavi támogatás illeti meg a kérelem benyújtásának hónapjában az igénylőt.

(6) A lakásfenntartási támogatást tárgyév december 31. napjáig kell megállapítani.

(7) A lakásfenntartási támogatást az 1.sz. mellékletben szereplő nyomtatványon lehet megigényelni.

3. Születési támogatás

5. § (1) Születési támogatás illeti meg a Kállósemjénben állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező, életvitelszerűen a községben élő szülőket gyermekük születése esetén, amennyiben családjukban az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 500 %-át, ha a gyermeket egyedülálló szülő neveli az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 700 %-át nem haladja meg.

(2) A jogosultság megállapításához a kérelmezőnek a gyermek születési anyakönyvi kivonatát kell bemutatnia.

(3) A kérelmet a gyermek születésétől számított 3 hónapon belül lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(4) A születési támogatás összege: 20.000 Ft.

(5) A születési támogatást a 2.sz. mellékletben szereplő nyomtatványon lehet megigényelni.

4. Gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye

6. § (1) Az önkormányzat gyermekétkeztetés térítési díjkedvezményt nyújt annak a Kállósemjén közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező gyermeknek, aki a Gyvt. 21/B § (1) bekezdésében meghatározott ingyenes intézményi gyermekétkeztetésre nem jogosult és családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 500 %-át, ha a gyermeket egyedülálló szülő neveli az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 700 %-át nem haladja meg.

(2) A gyermekétkeztetés térítési díjkedvezmény mértéke: a térítési díj 50%-a.

(3) A gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye egy tanévre állapítható meg.

(4) A gyermekétkeztetés térítési díj kedvezményre való jogosultságot a 3. sz. mellékletben szereplő nyomtatványon lehet megigényelni.

5. Temetési támogatás

7. § (1) Temetési célra annak a személynek állapítható meg temetési támogatás, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott és családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 700 %-át nem haladja meg.

(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapítandó temetési segély iránti kérelmet a temetési számla keltétől számított 3 hónapon belül lehet benyújtani, mely határidő jogvesztő.

(3) A kérelemmel egyidejűleg be kell mutatni az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát is.

(4) A temetési támogatás összege: 20.000 Ft

(5) A temetési támogatást a 4.sz. mellékletben szereplő nyomtatványon lehet megigényelni.

6. Köztemetés

8. § (1) A köztemetés költségének megtérítésére részletfizetés engedélyezhető, különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén, az eltemettetésre köteles személy részére, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét.

(2) A polgármester a köztemetés költségeinek megtérítése alól – részben vagy egészben – mentesítheti azt az eltemettetésre köteles személyt, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét, és a temetésről való gondoskodás esetén a létfenntartása veszélyeztetetté válna.

7. Rendkívüli települési támogatás

9. § (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek, aki a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd, így különösen:

 • a) nyugdíjazás esetén az ellátatlanság idejére,
 • b) gyógyászati segédeszköz beszerzéséhez, gyógykezelés költségeinek fedezéséhez, ha az igénylő nem rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal,
 • c) elemi kár esetén,
 • d) egyedülálló, ellátatlan személy esetén
 • e) szabadságvetésből való szabadulás esetére, ha a szabadulásakor az igénylő rendelkezésére álló összeg a foglalkoztatást helyettesítő támogatás aktuális havi összegét nem haladja meg
 • f) a kiskorú gyermekkel való kapcsolattartás elősegítése
 • g) egy év alatti gyermekek egészséges fejlődésének biztosításához – vitaminok, tápszer pótlásához – a családgondozó ajánlása alapján

(2) A települési támogatás (rendkívüli és rendszeres) éves keretösszegét az önkormányzat költségvetési rendelete határozza meg.

(3) A rendkívüli települési támogatás legkisebb összege alkalmanként:

 • a) 10.000,- forint, ha a család egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át, egyedül élő esetén 120 %-át;
 • b) 7.000,- forint, ha a család egy főre számított havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-tól magasabb, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén 170 %-át;
 • c) 5.000,- forint, ha a család egy főre számított havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-tól magasabb, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén 300 %-át.

(4) A rendkívüli települési támogatást a 5. sz. mellékletben szereplő nyomtatványon lehet megigényelni.

(5) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemről a kérelem beérkezését vagy a hivatalból történő eljárás megindítását követő 8 napon belül kell dönteni. A rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátásként is megállapítható.

8. Gyógyszertámogatás

10. § (1) Gyógyszertámogatásra jogosult az,

 • a) aki a kérelem benyújtásának időpontjában a háziorvos igazolásának alapján nem részesül alanyi, vagy normatív jogcímen a járási hivatal által megállapítható közgyógyellátásban,
 • b) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150% -át, egyedül élő esetében annak 200%-át,
 • c) akinek a háziorvos által igazolt havi gyógyszerkeret összege meghaladja a 7.000.- Ft-ot, és
 • d) akinek családja nem rendelkezik az Szt. -ben meghatározott mértékű vagyonnal.

(2) A gyógyszerkeret számításánál nem lehet altatót, vitaminkészítményeket, nem vényköteles gyógyszert (egyéb készítményeket), gyógyászati segédeszközöket, és étrend kiegészítőket számításba, és figyelembe venni.

(3) A gyógyszertámogatás összege alkalmanként 5.000.- Ft.

(4) Gyógyszertámogatás évente legfeljebb három alkalommal állapítható meg.

(5) A rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza a kötelezően használandó kérelem nyomtatványt. A rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza a kötelezően használandó háziorvosi igazolás nyomtatványt.

9. Tanévkezdési támogatás

11. § (1) Az Önkormányzat a gyermek családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulásként azoknak az életvitelszerűen Kállósemjénben élő, kállósemjéni lakcímmel rendelkező, szociálisan rászorult lakosoknak, akik bölcsődében, óvodában, általános iskolában, középfokú oktatási intézményben, felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulnak tanévkezdési támogatást állapít meg.

(2) A tanévkezdési támogatás szempontjából szociálisan rászorult, akinek az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 700 %-át nem haladja meg.

(3) A támogatás mértéke:

 • a) • bölcsődések, óvodások részére egyszeri 5.000.- Ft,
 • b) • általános iskolások részére egyszeri 10.000.- Ft,
 • c) • középiskolai tanulók és felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulók részére egyszeri 15.000.- Ft.

(4) A helyi köznevelési intézmények óvodásai, általános iskolás tanulói részére a támogatás megállapítására az intézmények által közölt - a beiratkozott gyerekek névsorát, lakcímét és törvényes képviselőjét tartalmazó - lista alapján kérelemre kerül sor.

(5) A középfokú – és felsőfokú intézményben tanulók részére a támogatás oktatási típusonként és évfolyamonként csak egyszer állapítható meg.

(6) A (1) bekezdés szerinti támogatás a 8. sz. mellékletben szereplő formanyomtatványon, a nem helyi köznevelési intézmények vonatkozásában iskolalátogatási igazolás benyújtásával kérhető szeptember 30-ig. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(7) A benyújtott igazolások alapján a támogatás egy összegben történő kifizetéséről a Polgármesteri Hivatal október 31. napjáig gondoskodik.

10. Bursa Hungarica ösztöndíj program

12. § (1) A Képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer keretében ösztöndíjat nyújt azoknak a szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatóknak, akik nappali tagozaton folytatják tanulmányaikat.

(2) Az ösztöndíj megállapítása során szociálisan hátrányos helyzetűnek tekinthető különösen az a hallgató, aki

 • a) árva vagy félárva,
 • b) valamilyen krónikus betegségben szenved, vagy családban folyamatos ellátást igénylő beteg van,
 • c) szülője/gondviselője munkanélküli vagy nyugdíjas,
 • d) családjában lévő eltartottak száma három vagy annál több,
 • e) kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt abban nem részesült.

(3) Az ösztöndíj kizárólag a pályázó szociális helyzete alapján ítélhető meg, az ösztöndíj megítélésekor a pályázó tanulmányi eredménye nem vehető figyelembe.

(4) Nem részesülhetnek ösztöndíjban a katonai és a rendvédelmi felsőoktatási intézmények hallgatói.

(5) A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg a Képviselő-testület. Az ösztöndíj összege 5.000,- Ft.

11. Családok rendkívüli támogatása

13. § (1) Az önkormányzat a szociális ellátásra biztosított költségvetési keretösszeg terhére rendkívüli települési támogatásban részesítheti azon családokat, akik az alábbi együttes feltételnek megfelelnek:

 • a) Kállósemjén közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkeznek,
 • b) életvitelszerűen Kállósemjén településen tartózkodnak és
 • c) nyilatkoznak arról, hogy jövedelmi viszonyuk alapján szociálisan rászorultak.

(2) Az (1) bekezdésben szabályozott rendkívüli települési támogatás évente egy alkalommal, természetbeni ellátásként nyújtható. A támogatás összege 5.000,-Ft /család.

(3) Az (1) bekezdésben szabályozott jogosultságról nem kell külön határozatot hozni.

12. Étkeztetés

14. § (1) Az önkormányzat közigazgatási területén külön társulási megállapodásban foglaltak alapján – a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás keretében – a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Kállósemjéni Intézményegységen keresztül biztosítja az étkeztetést.

(2) Az étkeztetés igénybevétele esetén szociálisan rászorultnak minősül:

 • a) az, aki a 65. életévét betöltötte,
 • b) az, akinek a háziorvos által igazolt egészségi állapota olyan, hogy a betegsége jellege következtében nem képes biztosítani önmaga ellátását,
 • c) az, akinek a háziorvos által – a vonatkozó orvosi szakvélemények alapján – igazolt fogyatékossága, pszichiátriai betegsége olyan, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani önmaga ellátását,
 • d) az, aki rokkantsági ellátásban, vagy rehabilitációs ellátásban részesül,
 • e) az, akinek a háziorvos által – a vonatkozó orvosi szakvélemények alapján – igazolt szenvedélybetegsége olyan, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani önmaga ellátását,
 • f) az a hajléktalan, aki nyilatkozatában tartózkodási helyeként a rendelet területi hatálya alá tartozó területet jelöli meg.

(3) Az étkeztetésre vonatkozó jogosultsági feltételek meghatározására a Szt. 62. §-ában, valamint az 1993. évi III. törvény 94/C. §-ában és a 29/1993.(II.17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

IV. FEJEZET Helyi szociálpolitikai kerekasztal

15. § (1) A képviselő-testület a helyi szociálpolitikai kerekasztalt létrehozza.

(2) A szociálpolitikai kerekasztal tagjainak az intézmények képviselőit, egyházak képviselőit, civil szervezetek képviselőit, háziorvosokat, védőnőket kéri fel.

(3) A szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy ülést tart.

V. FEJEZET Záró rendelkezések

16. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelete – Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata által nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól, valamint az egyéb települési támogatásokról.

Ez a rendelet 2021. szeptember 15-én lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM

- lakásfenntartási támogatás -

1./ Kérelmező neve /születési név is /____________________________________________

/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/:

Születési helye: _________________________Anyja neve:___________________

Születési idő: 19_____év ________________hónap _______ nap

Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma:

2./ * Állampolgársága : magyar

bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező

hontalan, menekültként elismert

Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20_______

3./ * Családi állapota:

egyedülálló

házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt

4./ Lakóhely: __________________________________helység

_________________________________utca________sz..________em.______ajtó

Tartózkodási hely: ___________________________________helység

_________________________________utca________sz.________em. ______ ajtó

Telefonszám: ____________________

Bankszámlaszám: ______________________________________________________________

5./ * A lakásban tartózkodás jogcíme: (megfelelő rész aláhúzandó)

tulajdonos – haszonélvező - főbérlő – albérlő -

családtag - szívességi lakáshasználó - jogcím nélküli lakáshasználó

KÉRELMEZŐ CSALÁDJÁBAN LAKÓK ADATAI

Név, születési név is

Családi állapota
Rokoni kapcsolat

Születési hely, idő
TAJ szám

Anyja nevea.

…..........................................

………....év..............hó.....napb.

…...........................................

………....év..............hó.....napc.

…...........................................

………....év..............hó.....napd.

…............................................

………...év..............hó.....nape.

…...........................................

……….....év..............hó.....napf.

…............................................

……….....év..............hó.....napg.

…............................................

……….....év..............hó.....nap

Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége

A TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉNEK INDOKA

A megélhetést, a lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás:

Szöveges indokolás:

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

A kérelmező és családja jövedelmi helyzete:

A jövedelem típusai

Kérelmező jövedelme

A családban lakó hozzátartozók jövedelme

1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből:közfoglalkoztatás-ból származó

2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5.

Önkormányzat, munkaügyi szervek, járási hivatal által folyósított ellátások

6.

Egyéb jövedelmek

7.

Összes jövedelem

Egy főre számított havi családi jövedelem: …………………………..Ft/hó.

Lakásfenntartási támogatásra jogosult a Kállósemjénben állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező, életvitelszerűen a községben élőket, amennyiben családjukban az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 250 %-át (71.250 Ft), egyedül élő esetén az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 300 %-át (85.500 Ft) nem haladja meg.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti. Tudomásul veszem, hogy a szociális hatáskört gyakorló szerv a jogosultság ellenőrzése céljából nyilvántartást vezet.

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.

KÁLLÓSEMJÉN, 20___ év_________________hó _____nap

_____________________________ ______________________________

kérelmező aláírása házastársa/élettársa/ bejegyzett élettársa aláírása

Vagyonnyilatkozat

A kérelmező és a vele egy háztartásban élők vagyona

I. RÉSZ Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: …………………….................. város/község ......................................... út/utca.................... házszám. Alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év.
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen / nem (a megfelelő aláhúzandó)

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: …………………….................. város/község ......................................... út/utca.................... házszám. Alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év.
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ........................................................... címe: …………………….................. város/község ......................................... út/utca.................... házszám. Alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év.
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: ............................................................. címe: …………………….................. város/község ......................................... út/utca.................... házszám. Alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év.
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

II. RÉSZ Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű:

a)személygépkocsi: ................................................. típus, ……….................. rendszám, a szerzés ideje: ................ év, kora: ................ év. Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

b)tehergépjármű, autóbusz: ........................................... típus, ………............ rendszám, a szerzés ideje: ................ év. (Rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot kell feltüntetni.) Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Kállósemjén ….......... év .............................. hó ............ nap

....................................................

kérelmező aláírása

2. melléklet

2. melléklet TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM

-születési támogatás -

1./ Kérelmező neve /születési név is /____________________________________________

/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/:

Születési helye: _________________________Anyja neve:___________________

Születési idő: 19_____év ________________hónap _______ nap

Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma:

2./ * Állampolgársága : magyar

bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező

hontalan, menekültként elismert

Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20_______

3./ * Családi állapota:

egyedülálló

házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt

4./ Lakóhely: __________________________________helység

_________________________________utca________sz..________em.______ajtó

Tartózkodási hely: ___________________________________helység

_________________________________utca________sz.________em. ______ ajtó

Telefonszám: ____________________

5./ * A lakásban tartózkodás jogcíme: (megfelelő rész aláhúzandó)

tulajdonos – haszonélvező - főbérlő – albérlő -

családtag - szívességi lakáshasználó - jogcím nélküli lakáshasználó

KÉRELMEZŐ CSALÁDJÁBAN LAKÓK ADATAI

Név, születési név is

Családi állapota
Rokoni kapcsolat

Születési idő
TAJ szám

Anyja nevea.


………....év..............hó.....napb.


………....év..............hó.....napc.


………....év..............hó.....napd.


………...év..............hó.....nape.


……….....év..............hó.....napf.


……….....év..............hó.....nap

Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

Nyilatkozom, hogy a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 500 %-át (142.500 Ft.), ha a gyermeket egyedülálló szülő neveli az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 700 %-át (199.500 Ft.)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.

Kállósemjén, 20___ év_________________hó _____nap

_____________________________ ______________________________

kérelmező aláírása házastársa/élettársa/ bejegyzett élettársa aláírása

Kérelemhez csatolandó kötelező mellékletek:

1. Születési támogatás igénylésekor a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolati példánya.

3. melléklet

3. melléklet Gyermekétkeztetés térítési díj kedvezmény IRÁNTI KÉRELEM

1./ Kérelmező neve /születési név is /____________________________________________

/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/:

Születési helye: _________________________Anyja neve:___________________

Születési idő: 19_____év ________________hónap _______ nap

Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma:

2./ * Állampolgársága : magyar

bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező

hontalan, menekültként elismert

Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20_______

3./ * Családi állapota:

egyedülálló

házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt

4./ Lakóhely: __________________________________helység

_________________________________utca________sz..________em.______ajtó

Tartózkodási hely: ___________________________________helység

_________________________________utca________sz.________em. ______ ajtó

Telefonszám: ____________________

KÉRELMEZŐ CSALÁDJÁBAN LAKÓK ADATAI

Név, születési név is

Családi állapota
Rokoni kapcsolat

Születési hely, idő
TAJ szám

Anyja nevea.

…..........................................

………....év..............hó.....napb.

…...........................................

………....év..............hó.....napc.

…...........................................

………....év..............hó.....napd.

…............................................

………...év..............hó.....nape.

…...........................................

……….....év..............hó.....napf.

…............................................

……….....év..............hó.....napg.

…............................................

……….....év..............hó.....nap

Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége

NYILATKOZAT AZ EGY FŐRE ESŐ JÖVEDELEMRŐL

A család létszáma: ……………….

Eltartott gyermekek száma: …………………….

Nyilatkozom, hogy a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 500 %-át (142.500 Ft.), ha a gyermeket egyedülálló szülő neveli az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 700 %-át (199.500 Ft.)

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti. Tudomásul veszem, hogy a szociális hatáskört gyakorló szerv a jogosultság ellenőrzése céljából nyilvántartást vezet.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.

Dátum: …………………………….

………………………………

az ellátást igénybe vevő

(szülő, más törvényes képviselő, nevelésbe

vett gyermek estén az ellátást nyújtó

nevelőszülő, intézményvezető) aláírása

4. melléklet

4. melléklet TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM

- temetési támogatás -

1./ Kérelmező neve /születési név is /____________________________________________

/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/:

Születési helye: _________________________Anyja neve:___________________

Születési idő: 19_____év ________________hónap _______ nap

Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma:

2./ * Állampolgársága : magyar

bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező

hontalan, menekültként elismert

Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20_______

3./ * Családi állapota:

egyedülálló

házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt

4./ Lakóhely: __________________________________helység

_________________________________utca________sz..________em.______ajtó

Tartózkodási hely: ___________________________________helység

_________________________________utca________sz.________em. ______ ajtó

Telefonszám: ____________________

5./ * A lakásban tartózkodás jogcíme: (megfelelő rész aláhúzandó)

tulajdonos – haszonélvező - főbérlő – albérlő -

családtag - szívességi lakáshasználó - jogcím nélküli lakáshasználó

KÉRELMEZŐ CSALÁDJÁBAN LAKÓK ADATAI

Név, születési név is

Családi állapota
Rokoni kapcsolat

Születési idő
TAJ szám

Anyja nevea.


………....év..............hó.....napb.


………....év..............hó.....napc.


………....év..............hó.....napd.


………...év..............hó.....nape.


……….....év..............hó.....napf.


……….....év..............hó.....nap

Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

Nyilatkozom, hogy Kállósemjénben állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkezem, életvitelszerűen a községben élek, a családban az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 700 %-át (199.500 Ft) nem haladja meg.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti. Tudomásul veszem, hogy a szociális hatáskört gyakorló szerv a jogosultság ellenőrzése céljából nyilvántartást vezet.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.

Kállósemjén, 20___ év_________________hó _____nap

_____________________________ ______________________________

kérelmező aláírása házastársa/élettársa/ bejegyzett élettársa aláírása

Kérelemhez csatolandó kötelező mellékletek:

1. Temetési segély igénylésekor az eltemettetésről készített számla másolati példánya

5. melléklet

5. melléklet RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM

1./ Kérelmező neve /születési név is /____________________________________________

/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/:

Születési helye: _________________________Anyja neve:___________________

Születési idő: 19_____év ________________hónap _______ nap

Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma:

2./ * Állampolgársága : magyar

bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező

hontalan, menekültként elismert

Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20_______

3./ * Családi állapota:

egyedülálló

házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt

4./ Lakóhely: __________________________________helység

_________________________________utca________sz..________em.______ajtó

Tartózkodási hely: ___________________________________helység

_________________________________utca________sz.________em. ______ ajtó

Telefonszám: ____________________

5./ * A lakásban tartózkodás jogcíme: (megfelelő rész aláhúzandó)

tulajdonos – haszonélvező - főbérlő – albérlő -

családtag - szívességi lakáshasználó - jogcím nélküli lakáshasználó

KÉRELMEZŐ CSALÁDJÁBAN LAKÓK ADATAI

Név, születési név is

Családi állapota
Rokoni kapcsolat

Születési idő
TAJ szám

Anyja nevea.


………....év..............hó.....napb.


………....év..............hó.....napc.


………....év..............hó.....napd.


………...év..............hó.....nape.


……….....év..............hó.....napf.


……….....év..............hó.....napg.


……….....év..............hó.....nap

Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége

A TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉNEK INDOKA (Kérjük a megfelelőt X-el jelölni szíveskedjen)

1. Nyugdíjazás esetén az ellátatlanság ideje

2. Gyógyászati segédeszköz beszerzése, gyógykezelés

3. Tartós (egy hónapot meghaladó) táppénzes állomány

4. Elemi kár

5. Egyedülálló, ellátatlan személy kéri

6. Szabadságvesztésből való szabadulás

7. Kiskorú gyermekkel való kapcsolattartás elősegítése

8. Egy év alatti gyermekek egészséges fejlődésének biztosítására ( családgondozó ajánlása szükséges)
Egyéb ok miatt:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
A kérelmező és családja jövedelmi helyzete:

A jövedelem típusai

Kérelmező jövedelme

A családban lakó hozzátartozók jövedelme

1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből:közfoglalkoztatás-ból származó

2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5.

Önkormányzat, munkaügyi szervek, járási hivatal által folyósított ellátások

6.

Egyéb jövedelmek

7.

Összes jövedelem

Egy főre számított havi családi jövedelem: …………………………..Ft/hó.

Az eseti szociális segély összege:

a)10.000,- forint, ha a család egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át (28.500 Ft), egyedül élő esetén 120 %-át 34.200 Ft);

b)7.000,- forint, ha a család egy főre számított havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-tól (28.500 Ft) magasabb, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (42.750 Ft), egyedül élő esetén 170 %-át (48.450 Ft);

c)5.000,- forint, ha a család egy főre számított havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-tól (42.750 Ft) magasabb, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (57.000 Ft), egyedül élő esetén 300 %-át (85.500 Ft).

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti. Tudomásul veszem, hogy a szociális hatáskört gyakorló szerv a jogosultság ellenőrzése céljából nyilvántartást vezet.

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.

Kállósemjén, 20___ év_________________hó _____nap

_____________________________ ______________________________

kérelmező aláírása házastársa/élettársa/ bejegyzett élettársa aláírása

6. melléklet

6. melléklet KÉRELEM

települési gyógyszertámogatás megállapítására

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Neve: ............................................................................................................................
Születési neve: .............................................................................................................
Anyja neve: ..................................................................................................................
Születési helye, ideje (év, hó, nap): .............................................................................
Lakóhelye: ...................................................................................................................
Tartózkodási helye: .....................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ........................................................................
Állampolgársága: ……………………………………………………………………
Telefonszám (nem kötelező megadni): ........................................................................
A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
□ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
□ EU kék kártyával rendelkező, vagy
□ bevándorolt/letelepedett, vagy menekült/oltalmazott/hontalan.
A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok
A kérelmező családi körülménye:
□ egyedül élő,
□ nem egyedül élő.

1.1. A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók száma:.........fő.

A

B

C

D

E

F

1

Közeli hozzátartozó neve
(születési neve)

Anyja neve

Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

Családi kapcsolat megnevezése

Megjegyzés*

2

3

4

5

6

7

* Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha

a)a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik,

b)életkortól függetlenül a gyermek tartós betegségének vagy fogyatékosságának fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.

1.2. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban:

A.

B.

C.

1.

A jövedelem típusa

Kérelmező

A családban élő közeli hozzátartozók

2.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

ebből: közfoglalkoztatásból származó

3.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó


4.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

5.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

6.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított
ellátások


7.

Egyéb jövedelem

8.

Összes jövedelem

Egy főre jutó, havi nettó jövedelem: ……………………………………..Ft/fő

Gyógyszertámogatásra jogosult a Kállósemjénben állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező, életvitelszerűen a községben élők, amennyiben családjukban az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 150 %-át (42.750 Ft), egyedülálló esetén az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 200 %-át (57.000 Ft) nem haladja meg.

Nyilatkozatok

1.3. Kijelentem, hogy

1.3.1. életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),

1.3.2. b)a családomban élő közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek életvitelszerűen az enyémmel megegyező lakcímen élnek,

1.3.3. a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló
szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága
útján - ellenőrizheti.
Kijelentem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül értesítem az ellátást megállapító szervet.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Kelt ........................................................................................
................................................................. ..........................................................................
kérelmező aláírása kérelmező házastársának/élettársának aláírása

7. melléklet

7. melléklet IGAZOLÁS A BIZTOSÍTOTT HAVI RECEPTKÖTELES GYÓGYSZERKÖLTSÉGÉRŐL
(A háziorvos aláírása és bélyegzőlenyomata, valamint a gyógyszertár bélyegzőlenyomata nélkül nem fogadható el.)Kérelmező neve: .................................................................................................................................
Születési neve:.....................................................................................................................................
Születési helye:........................................Születési idő:...............év....................hónap................nap
Anyja neve:..........................................................................................................................................
Lakcíme: .............................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:................................................................................................

Közgyógyellátásra jogosító igazolvánnyal rendelkezik-e: □ igen □ nem
Közgyógyellátásra jogosító igazolvány száma: .............................................
Ha igen érvényességi ideje:............................................................................
Kérelmező rendszeresen szedett havi receptköteles gyógyszerei:


A gyógyszer neve A biztosított által fizetendő térítési díj:
(gyógyszertár által igazolt hatóanyag szerint legolcsóbb
készítmény ára)
.................................................................... .....................................
.................................................................... .....................................
.................................................................... .....................................
.................................................................... .....................................
.................................................................... .....................................
.................................................................... .....................................
.................................................................... .....................................
.................................................................... .....................................
.................................................................... .....................................
.................................................................... .....................................
.................................................................... .....................................

Összesen:.....................................................Ft

Kelt:........................................., ............év, .................hónap .........nap


.......................................................
kiállító aláírása,
gyógyszertár bélyegzője

Kelt:........................................., ............év, .................hónap .........nap

….................................................
Háziorvos aláírása, bélyegzőszáma

8. melléklet

8. melléklet KÉRELEM

Tanévkezdési támogatás megállapítására

(Nagykorú személy saját jogán, kiskorú személy esetében törvényes képviselő kérelmezheti a támogatást.)

1./ Kérelmező neve /születési név is /____________________________________________

/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/:

Születési helye: _________________________Anyja neve:___________________

Születési idő: 19_____év ________________hónap _______ nap

Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma:

2./ * Állampolgársága : magyar

bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező

hontalan, menekültként elismert

Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20_______

3./ * Családi állapota:

egyedülálló

házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt

4./ Lakóhely: __________________________________helység

_________________________________utca________sz..________em.______ajtó

Tartózkodási hely: ___________________________________helység

_________________________________utca________sz.________em. ______ ajtó

Telefonszám: ______________________________

Bankszámlaszám: _____________________________________

A kérelmezővel közös háztartásban élők felsorolása

1. A kérelem benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók, a kérelmező családjában lakók adatai:

Név
(születési név is)

anyja neve

rokonsági fok

születési hely, idő

TAJ szám

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy gyermeke(i)met egyedülállóként nevelem:

(jelölje X-szel)

Az iskolakezdési támogatást az alábbi személyekre kérem megállapítani:

Név

Oktatási intézmény neve

Oktatási intézmény címe

Az iskolakezdési támogatást 18. évet betöltött tanuló saját jogon kérelmezem (jelölje X-szel):

Oktatási intézmény neve

Oktatási intézmény címe

A kérelmező és családja jövedelmi helyzete:

A jövedelem típusai

Kérelmező jövedelme

A családban lakó hozzátartozók jövedelme

1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből:közfoglalkoztatás-ból származó

2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5.

Önkormányzat, munkaügyi szervek, járási hivatal által folyósított ellátások

6.

Egyéb jövedelmek

7.

Összes jövedelem

Egy főre számított havi családi jövedelem: …………………………..Ft/hó.

Nyilatkozom, hogy gyermekem Kállósemjénben állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkezik, életvitelszerűen a községben él, a családban az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 700 %-át (199.500 Ft) nem haladja meg.

Egyéb nyilatkozatok:

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján - ellenőrizheti. Tudomásul veszem továbbá, hogy a Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a benyújtott igazolások, nyilatkoztatok tartalmát az alábbiak szerint ellenőrizheti:

a)megkeresheti az illetékes Nemzeti Adó és Vámhivatalt,

b)megkeresheti a személyi adat és lakcímnyilvántartó szervet,

c)elrendelheti környezettanulmány készítését,

d)lekérdezheti és adatot egyeztethet a Magyar Államkincstár Szociális Ellátások nyilvántartási rendszerén keresztül,

e)megkeresheti az igazolást kiállító szervet, munkáltatót

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kijelentem, hogy a kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)

Alulírott kérelmező kijelentem, hogy életvitelszerűen Kállósemjén településen élek.

Kállósemjén, ____év_______________ hó_____ nap

……………………………………..

kérelmező (szülő) aláírása

A kérelméhez csatolni kell az alábbi iratokat:

- a tanuló, illetve hallgató lakcímkártyájának másolatát,

- nem helyi közoktatási intézménnyel jogviszonyban álló személyre vonatkozóan iskolalátogatási igazolást, illetve hallgatói jogviszony-igazolást.

Az iskolakezdési támogatás iránti kérelem tárgyév szeptember 30-ig terjeszthető elő.

A határidő elmulasztása jogvesztő.

Kérjük, hogy az ügyintézés meggyorsítása érdekében a támogatás bankszámlára történő utalását részesítsék előnyben!