Felsővadász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX.15.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 7/2020.(XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 01 - 2021. 10. 02

Felsővadász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 7/2020.(XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.10.01.

Felsővadász Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésben, 10. § (1) bekezdésben, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésben, 45. § (1) bekezdésben, 48. § (4) bekezdésben, 50. § (3) bekezdésben, 62. § (2) bekezdésben, 92. § (1) bekezdésben és a 132. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet bevezető része helyébe az alábbi rendelkezés lép: Felsővadász Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésben, 10. § (1) bekezdésben, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésben, 45. § (1) bekezdésben, 48. § (4) bekezdésben, 50. § (3) bekezdésben, 62. § (2) bekezdésben, 92. § (1) bekezdésben és a 132. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

2. § A rendelet 3. §. (3) bekezdése hatályát veszti.

3. § A rendelet 4. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került személyek részére települési támogatást biztosít annak a személynek, aki

a) tartós betegség vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem-kiesése következett be vagy

b) elemi kár vagy sérelmére elkövetett bűncselekményből anyagi kára keletkezett,

c) nagyobb összegű, váratlan vagy előre nem látott kiadásai vannak, amelyeket önerőből nem tud kiegyenlíteni temetés, gyógyszerköltség, egészségügyi beavatkozás

d) gyermek neveléséről, gondozásával kapcsolódó kiadásai keletkeztek.

4. § A rendelet 4. §. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:(3) A rendkívüli települési támogatás maximum összege: 20.000.-Ft/alkalom.

5. § A rendelet 4. §. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) Az Önkormányzat a rendkívüli települési támogatást pénzbeli formában nyújtja.

6. § A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. §. A rendelet alkalmazásában a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. §-ában megfogalmazott értelmező rendelkezéseket kell alkalmazni.

7. § A rendelet 4. §. (7) bekezdése hatályát veszti.

8. § A rendelet 5. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési lakhatási támogatást nyújt, a háztartás tagjai által lakott ingatlan fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásokra a településen állandó lakcímmel rendelkező, életvitelszerűen ott élő kérelmezők részére.

9. § A rendelet 5. §. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) Az Önkormányzat a támogatást pénzbeli formában nyújtja.

10. § Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.