Felsővadász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX.15.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást biztosító szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételének módjáról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2021. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 01 - 2021. 10. 02

Felsővadász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást biztosító szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételének módjáról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2021. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.10.01.

Felsővadász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások tekintetében szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) és (2) bekezdés 132. § (4) bekezdése d) pontjában, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások tekintetében a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI tv 29. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 13. § (1) bekezdés 8. és 8a pontjában kapott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet 2. §. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:(1) Az étkeztetés keretében az önkormányzat a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 62. § (1) bekezdésében meghatározott szociálisan rászorultaknak.

2. § A rendelet 2. §-a a következő bekezdéssel egészül ki:(5) A szociális étkeztetés intézményi térítési díjának mértéke 700.-Ft + ÁFA, a nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII.18.) Korm. rendeletrendelkezéseinek figyelembevételével.

3. § A rendelet 6. §. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:(1) Az intézményi jogviszony megszűnik

a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
b) a jogosult halálával,
c) a határozott idejű intézeti elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve, ha e törvény rendelkezései alapján az elhelyezés időtartamát meghosszabbítják,
d) az Szt. 94/C. § szerinti megállapodás felmondásával.
(2)Az ellátott illetve törvényes képviselője indokolás nélkül bármikor írásban felmondhatja az ellátást.

4. § A rendelet 6. §. (3) bekezdés b.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: b) az az ellátott vagy a törvényes képviselője térítési díj fizetési kötelezettségének – Szt. 102. §. (1) bekezdés a és b. pontja szerint – nem tesz eleget.

5. § A rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:(1) A térítési díj fizetésére kötelezettek az Szt. 114. § (2) bekezdésében meghatározott személyek.(2) A szociális alapszolgáltatások esetében az ingyenes ellátásban részesülők körét az Szt. 114. § (3) bekezdése határozza meg.(3) A személyi térítési díjat az intézményvezető a szolgáltatást igénybevevő jövedelme figyelembevételével az Szt. 116. § (3) bekezdés a) pontja alapján állapítja meg.(4) A házi segítségnyújtás és a családsegítés igénybevételének feltételeiről a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás dönt.

6. § A rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:(1)A gyermekjóléti szolgáltatást az Önkormányzat a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás keretében a Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ biztosítja. (2)A gyermekjóléti szolgáltatás iránti kérelmeket a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás keretében a Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központnál (Szikszó, Rákóczi u. 60. sz.) lehet benyújtani.

7. § A rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:(1) A gyermekétkeztetésért a Gyvt 21/B. § (1) bekezdése figyelembevételével térítési díjat kell fizetni.(2) A gyermekétkeztetési szolgáltatásról az Önkormányzat vásárolt szolgáltatás útján gondoskodik. (3) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díj napi összegét a 1. melléklet tartalmazza.(4) A gyermekétkeztetés esetén járó normatív kedvezmény biztosítására a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. §. szabályai alapján kerül sor.(5) Az (4) bekezdésben szabályozott normatív kedvezményen túl Felsővadász községi Önkormányzat a gyermekétkeztetés során 100 %-os helyi kedvezményt (térítésmentes étkeztetést) biztosít saját bevétele terhére a Felsővadászi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolába és a Felsővadászi Óvodába járó azon gyermekek után, akik Felsővadász községben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkeznek.

8. § A rendelet 11. §-a elhagyásra kerül.

9. § Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.