Tiszatardos község képviselő testületének 2/2018 (III.6.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hatályos: 2021. 09. 08 - 2021. 10. 28

Tiszatardos község képviselő testületének 2/2018 (III.6.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Tiszatardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. Az Önkormányzat elnevezése

1. § (1) Az önkormányzat elnevezése: Tiszatardos Község Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat)

Székhelye: 3928 Tiszatardos, Kossuth út 34.

Levelezési címe: 3928 Tiszatardos, Kossuth út 34.

Internetes honlapja: www.tiszatardos.hu

e-mail címe: tiszatardos@freemail.hu

(2) Az önkormányzat Képviselőtestületének elnevezése: Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselőtestület) Székhelye: 3928 Tiszatardos, Kossuth út 34.

2. A képviselő-testület

2. § (1) A képviselő-testület tagjainak száma: 4+1(polgármester) fő (A képviselő-testület névjegyzékét az 1. függelék tartalmazza)

(2) A képviselő-testület bizottságára átruházott hatásköröket jelen rendelet 33. §-a tartalmazza.

3. § (1) A polgármester az önkormányzati képviselővel szemben indított összeférhetetlenség, méltatatlanság megállapítására irányuló kezdeményezést kivizsgálásra, az Ügyrendi Bizottságnak adja át.

(2) A képviselő vagyonnyilatkozatot köteles tenni, melyet az Ügyrendi Bizottság tart nyilván és ellenőriz.

3. A képviselő-testület ülései

4. § (1) A képviselő-testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést tart.

(2) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatásuk esetén a Képviselő-testület ülését a korelnök hívja össze és vezeti.

(3) Az ülés helye: 3928 Tiszatardos, Kossuth út 45. (Művelődési Otthon)

(4) Abban az esetben, ha valamely fontos ok (helyszín megtekintése, stb.) ezt szükségessé teszi, az elnök saját, vagy bármely képviselő, vagy bizottság javaslatára a (3) bekezdéstől eltérő, de Tiszatardos településen található, más helyszínre is összehívhatja az ülést. A jegyzőkönyvvezetésre vonatkozó szabályokat ebben az esetben is maradéktalanul be kell tartani.

(5) A (2) bekezdés szerinti tartós akadályoztatásnak minősül – a szabadság igénybevétele kivételével – a 30 napot meghaladó távollét.

5. § (1) A képviselő-testület tagjait az ülés helyének, napjának és kezdési időpontjának, a napirend tárgyának és előadójának megjelölését tartalmazó meghívóval kell összehívni. A meghívóhoz mellékelni kell a tárgyalandó napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos előterjesztéseket, és határozati javaslatokat.

(2) A rendes ülésre szóló meghívót a képviselő-testület ülésének napját megelőzően legalább 5 nappal, a rendkívüli ülésre szóló meghívót pedig legalább 24 órával előbb kell megküldeni.

(3) A képviselő-testület ülésének időpontjáról a nyilvánosságot (a település lakosságát) a meghívónak – a képviselő-testületi tagok részére történő megküldésével egyidejűleg – a Közös Önkormányzati Hivatal Tiszatardosi Ügyfélszolgálata hirdetőtáblájára kifüggesztésével kell értesíteni.

(4) A képviselő-testület üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni:

 • a) a jegyzőt
 • b) a napirendi pontok előadóit
 • c) az Összefogással Tiszatardosért Egyesületet, a tevékenységi területét érintő napirend tárgyalására
 • d) akit a polgármester és a képviselő-testület indokoltnak tart.

(5) A határozatképtelen ülést 8 napon belül ugyanazon napirendi pontok megtárgyalására újra össze kell hívni.

4. Az alakuló ülés

6. § (1) Az alakuló ülés napirendi pontjai:

 • a) önkormányzati képviselők eskütétele
 • b) polgármester eskütétele
 • c) polgármesteri program ismertetése
 • d) polgármester illetményének megállapítása
 • e) alpolgármester megválasztása
 • f) alpolgármester eskütétele
 • g) alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
 • h) bizottság tagjainak megválasztása

(2) Az alpolgármester választását lebonyolító Ideiglenes Bizottság tagjaira a polgármester tesz javaslatot.

5. Rendes ülés

7. § (1) A képviselő-testület az évente elfogadott munkaterve szerint – augusztus hónap kivételével – havonta rendes (összesen 11) ülést tart.

(2) A rendes ülést munkanapokon, lehetőleg hivatali időben kell megtartani.

6. Rendkívüli ülés

8. § (1) A polgármester a képviselő-testület ülését a munkatervtől eltérő időpontban is összehívhatja, amennyiben arra a döntés meghozatalára vonatkozó idő rövidsége miatt szükség van.

(2) Amennyiben az ülés összehívására a települési képviselők ¼-ének, vagy a képviselő-testület bizottságának, vagy a Kormányhivatal vezetőjének indítványára kerül sor, úgy az indítványnak tartalmaznia kell az ülés összehívásának indokára vonatkozó valamennyi információt.

(3) A polgármester a (2) bekezdés szerinti indítvány beérkezésétől számított 3 napon belül, 8 napon belüli időpontra köteles az ülést összehívni, az 5. § (1) és (3) bekezdésben foglalt szabályok szerint.

(4) A rendkívüli ülésen csak az a napirend tárgyalható, amire az indítvány vonatkozik, vagy, amely az ülés meghívóján szerepel. A Képviselők részére a napirendek tárgyalásához – legkésőbb az ülés kezdetéig – biztosítani kell az írásos előterjesztéseket, határozati javaslatokat.

7. A képviselő-testületi ülés elnöke és jogköre

9. § (1) Az elnök a képviselő-testület ülését;

 • a) összehívja, megnyitja, berekeszti, szünetet rendel el,
 • b) megállapítja a határozatképességet, számba veszi az igazoltan, illetve az igazolatlanul távollévőket.

(2) Az elnök ülésvezetési feladatai, jogköre:

 • a) az ülés vezetése
 • b) a szó megadása, megtagadása,
 • c) szó megvonása, tárgyra térésre, felszólítás,
 • d) napirend előtti és ügyrendi kérdésben történő szó megadása és megtagadása,
 • e) az ülés félbeszakítása
 • f) javaslattétel a napirendi pont tárgyalásának elnapolására,
 • g) javaslattétel napirendek összevont, vagy elkülönített tárgyalására,
 • h) a levezető elnök a vitára bocsátott kérdés tárgyalásakor csak a vita
 • i) berekesztése, az ülés félbeszakítása esetén a határozathozatalt követően szünet elrendelése, az ülés berekesztése után hagyhatja el az üléstermet. Rendkívüli esemény esetén (vendég érkezése, egészségügyi ok) félbeszakításának, szünet elrendelésnek van helye.

(3) Az elnök vitavezetési feladatai:

 • a) napirendi pontonként megnyitja és berekeszti a vitát,
 • b) szavazást rendel el,
 • c) megállapítja a szavazás eredményét,
 • d) kimondja a határozatot.

(4) Az elnök egyéb feladatai, jogköre:

 • a) megilleti a felszólítási jog a képviselő-testület ülésén bármikor,
 • b) az ülés rendjének biztosítása,
 • c) tájékoztatást ad – amennyiben nem a polgármester vezeti az ülést, akkor nevében- az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről.

8. Tárgyra térés, a szó megvonása

10. § (1) Azt a felszólalót, aki eltér a tárgytól, az elnök felszólíthatja, hogy térjen a tárgyra. A felszólításnak tartalmaznia kell, hogy annak eredménytelensége esetén az elnök a felszólalótól megvonja a szót.

(2) Az elnök a felszólítás eredménytelensége után megvonja a szót.

9. Az ülés félbeszakítása

11. § (1) Ha a képviselő-testület ülésén olyan rendzavarás történik, amely a tanácskozás folytatását lehetetlenné teszi, az elnök az ülést határozott időre félbeszakítja.

(2) A félbeszakítás időtartama nem haladhatja meg a 30 percet, kivéve, ha a rend helyreállításához indokoltan hosszabb idő szükséges.

10. Napirendi pontok tárgyalásának elnapolása

12. § (1) Az elnök, vagy bármely képviselő javasolhatja a napirendi pont tárgyalásának elnapolását.

(2) Ha az elnapolással az előterjesztő egyetért, erről a képviselő-testület vita nélkül határoz és határozatában meghatározza a napirend tárgyalásának határidejét.

(3) Amennyiben az előterjesztő az elnapolással nem ért egyet, az elnapolás kérdését az elnök vitára bocsátja. A testület ezt követően hozza meg határozatát, melyben a napirend tárgyalásának határidejét megjelöli.

11. Vita bezárása

13. § (1) Ha a napirendi ponthoz több felszólaló nincs, az elnök a vitát bezárja. Nem zárható be a vita, ha olyan képviselő kíván hozzászólni, aki az adott napirendi pont vitájában még nem kapott szót, vagy az előterjesztő szóbeli kiegészítés előtt kapott csak szót.

(2) Az előterjesztő, vagy bármelyik képviselő javasolhatja a vita bezárását. A képviselő-testület e kérdésben vita nélkül határoz.

12. Rendfenntartás

14. § (1) Ha valamely jelenlévő felszólalása során a képviselő-testület tekintélyét vagy valamely jelenlévőt sértő kifejezést használ, illetőleg ha egyébként a szabályzatnak a tanácskozás rendjére a szavazásra vonatkozó szabályait megszegi, az elnök rendreutasíthatja.

(2) Ha az elnök felszólalása során a testület tekintélyét, vagy bármely képviselőt sértő kifejezést használ, abban az esetben a sértett, a képviselő-testület tekintélyének sérelme esetén bármely képviselő a képviselő-testülethez fordulhat. A képviselő-testület az elnököt határozatban figyelmezteti, hogy a jövőben tartózkodjon az ilyen magatartástól. A továbbiakban az elnökre a rendfenntartás szabályai ugyan úgy vonatkoznak, mint bármely képviselőre.

(3) Az elnök a rendfenntartás érdekében tett – a szabályzatban meghatározott - intézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani, vagy azokkal vitába szállni nem szabad.

(4) Ha az (1) bekezdés szerinti rendre utasítás eredménytelen, az elnök javaslatot tesz a képviselő-testületnek, hogy az érintettet határozatban rója meg.

(5) A javaslatról a képviselő-testület felszólalás és vita nélkül határoz.

(6) Ha valamely jelenlévő – kivéve képviselőt - ismételten zavarja meg a tárgyalás rendjét, az elnök – szükség szerint az ülés félbeszakításával – a rendzavaró tárgyalóteremből való eltávolításáról gondoskodik. A rendreutasításnak tartalmaznia kell a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetést.

13. Távollét

15. § (1) A képviselő köteles részt venni a képviselő-testület ülésén, valamint annak a bizottságnak az ülésén, amelynek tagja.

(2) Igazoltnak kell tekinteni annak a képviselőnek a távollétét, aki:

 • a) engedéllyel, (maximálisan évi 3 rendes ülés)
 • b) betegség miatt volt távol.

(3) A képviselő-testületi, bizottsági ülésről két egymást követő alkalommal igazolatlanul távol maradó képviselő, bizottsági tag tiszteletdíját három hónap időtartamra 25%-kal csökkenteni kell.

(4) Az igazoltan és igazolatlanul távollévők nyilvántartásáról a Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal Tiszatardosi Ügyfélszolgálata gondoskodik, melyről évente egy alkalommal, - a tárgyév utolsó ülésén – adatot szolgáltat a képviselő-testületnek.

14. Munkaterv

16. § (1) A képviselő-testület rendes üléseit a tárgyévet megelőző év december 31. napjáig határozattal elfogadott munkatervben foglaltak szerint tartja.

(2) A munkaterv tartalmazza:

 • a) Az ülések tervezett, előre ismert napirendi pontjait, előterjesztőjét (hónap szerint)
 • b) A testületi ülések hét napjai szerinti meghatározását,
 • c) A testületi ülések általános kezdési időpontját.

15. Napirendre vétel

17. § A képviselő-testület ülése napirendjének tárgyalási sorrendje:

 • a) rendeleti javaslatok,
 • b) határozati javaslatok,
 • c) beszámolók,
 • d) tájékoztatók,
 • e) felvilágosítások,
 • f) indítványok, javaslatok,
 • g) polgármesteri tájékoztató a két ülés közötti eseményekről.

18. § (1) A képviselő-testület üléseinek napirendjére fel kell venni:

 • a) a rendeleti javaslatot,
 • b) határozati javaslatot,
 • c) a beszámolót,
 • d) és tájékoztatót.

(2) A rendeleti javaslat csak írásbeli lehet, s lehetőség szerint a határozati javaslatok is írásban készüljenek.

(3) Az írásbeli előterjesztésnek tartalmaznia kell:

 • a) a tárgyat és a tényállást,
 • b) a lehetséges döntési alternatívákat és ezek jogszabályi alapját,
 • c) az alternatívák indokait,
 • d) a határozati javaslatot,
 • e) és szükség szerint a felelős és határidő megjelölését.

16. Beszámolók

19. § (1) A munkatervben szereplő időben vagy a testület határozata alapján a határozatban megjelölt időpontban az alábbi szervezetek írásban beszámolni kötelesek:

 • a) az Ügyrendi Bizottság
 • b) Közös Önkormányzati Hivatal
 • c) a költségvetési rendeletben támogatást kapott nem önkormányzati fenntartású (civil) szervezetek képviselői, mely beszámoló része a támogatás felhasználását tartalmazó, iratokkal (pénzügyi dokumentummal) alátámasztott pénzügyi beszámoló,
 • d) jogszabályban beszámolásra kötelezett szervezetek.

(2) A beszámoló elfogadásáról a testület határozatot hoz. Amennyiben a beszámolót a testület nem fogadta el, határozatot hoz a beszámoló újbóli előterjesztésének időpontjára. Ezzel egyidőben – pénzügyi támogatást kapott szervezet esetében – határoz a pénzügyi támogatás folyósításának felfüggesztéséről.

17. Felszólalás a képviselő-testület ülésén

20. § A felszólalások típusa:

 • a) napirend előtti felszólalás,
 • b) felszólalás ügyrendi kérdésben,
 • c) napirendhez kapcsolódó felszólalás.

18. Felszólalás az ügyrendhez

21. § A tárgyalt napirendet érintő kérdésben bármelyik képviselő, bármikor szót kérhet és javaslatot tehet, a képviselő-testület javaslat felett vita nélkül határoz.

19. Napirendhez kapcsolódó felszólalás

22. § (1) A napirendi ponthoz való hozzászólásra az ülés elnökénél kell kézfelemeléssel jelentkezni.

(2) Az ülés során egy felszólaló egy napirendi ponthoz legfeljebb két esetben szólhat hozzá.

(3) Az előterjesztő, a Közös Önkormányzati Hivatal napirendjében érintett dolgozója, a polgármester, az alpolgármester és a jegyző több alkalommal is hozzászólhatnak.

23. § (1) A hozzászólók sorrendjét – figyelembe véve a jelentkezés sorrendjét – az elnök határozza meg.

(2) Ha a képviselő a személyét érintő korábbi felszólalásra kíván észrevételt tenni 2 perces hozzászólásra kérhet szót. A felszólalást az elnök engedélyezi. Ez esetben viszontválasznak és vitának helye nincs.

(3) A felszólalások során korábban tett módosító javaslatot annak előterjesztője visszavonhatja.

(4) Az előterjesztőt megilleti a zárszó joga, melyben összefoglalja az elhangzottakat. Amennyiben módosító javaslat hangzott el, azok támogatásáról ill. elutasításáról indokoltan nyilatkozik. Nem kell arra a módosító javaslatra reagálni, melyet annak előterjesztője a zárszót megelőzően visszavont.

20. Rendeletalkotás, határozathozatal

24. § Rendelet alkotását, határozat meghozatalát kezdeményezheti:

 • a) bármely képviselő,
 • b) Ügyrendi Bizottság,
 • c) polgármester,
 • d) alpolgármester,
 • e) jegyző.

25. § (1) Az önkormányzat rendeletét a Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal Tiszatardosi Ügyfélszolgálata hirdetőtábláján ki kell hirdetni.

(2) A kihirdetett önkormányzati rendeletet közzé kell tenni az önkormányzat honlapján (www.tiszatardos.hu)

21. A szavazás rendje

26. § (1) A képviselő-testület a napirendi pont vitájának lezárása és a zárszó után rendeletet alkot, vagy határozatot hoz.

(2) A szavazás előtt a jegyző jelzi, ha véleménye szerint az elfogadni tervezett rendelettervezet, vagy határozati javaslat jogszabályt sért.

(3) A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit, vagy akinek a közeli hozzátartozóját az ügy személyesen érinti.

(4) Közeli hozzátartozónak minősül a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.

(5) A képviselő személyes érintettségét köteles bejelenteni.

(6) A kizárásról a képviselő kezdeményezésére, vagy bármely képviselő javaslatára a képviselő-testület minősített szótöbbséggel dönt. A kizárt képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni.

(7) A személyes érintettség bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a polgármester – polgármester személyes érintettsége esetén az Ügyrendi Bizottság – javaslatára a képviselő-testület a mulasztó képviselő-testületi tagot, vagy a polgármestert figyelmeztetésben részesíti.

(8) Az ülés elnöke a napirendi pont során előterjesztett és a vitában elhangzott konkrét határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra. Előbb a módosító indítványokat, majd az előterjesztésben szereplő határozat, rendelet egészéről dönt a testület.

27. § Szavazni „igen”-nel, vagy „nem”- mel lehet.

22. Név szerinti szavazás

28. § (1) Név szerinti szavazást kell tartani:

 • a) bármely képviselő indítványára
 • b) az Ügyrendi Bizottság indítványára

(2) Név szerinti szavazás estén a jegyző egyenként felolvassa a jelenlévő képviselők nevét (ABC sorrendben). Az a képviselő, akinek a nevét felolvassák, érthetően „igen” vagy „nem” kifejezéssel nyilvánítja ki véleményét.

23. Titkos szavazás

29. § (1) A szavazás borítékba helyezett az önkormányzat bélyegzőjével ellátott szavazólapon, szavazófülke (ill. külön helyiség) és urna igénybevételével történik. A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül, mely a testületi ülés jegyzőkönyvének része.

(2) Titkos szavazásnál az Ügyrendi Bizottság, mint szavazatszámláló bizottság jár el.

(3) Szavazni akként lehet, hogy a szóban feltett kérdésre a képviselő olvashatóan „igen” vagy „nem” kifejezést ír. Amennyiben más alternatívák közül kell választani, akkor az alternatíva – Ügyrendi Bizottság által meghozott – számát ill. jelét kell a szavazólapon feltüntetni.

24. A jegyzőkönyv

30. § (1) A képviselő-testület üléséről egy példányban papír alapú jegyzőkönyv készül.

(2) A jegyzőkönyv minden oldalát folyamatos sorszámozással kell ellátni, majd a bal felső sarkán tűzőgéppel össze kell tűzni. Ugyanitt a jegyzőkönyv valamennyi lapját zárócimkével kell átragasztani oly módon, hogy az okirat sérelem nélkül ne legyen megbontható. A zárócimkét a jegyzőkönyv első és utolsó oldalán úgy kell bélyegzőlenyomattal ellátni, hogy a lenyomat részben a zárócimkére, részben az okiratra kerüljön.

25. Határozatok nyilvántartása

31. § (1) A képviselő-testület által hozott határozatok nyilvántartásának vezetéséről a jegyző gondoskodik.

(2) A határozatokat évente, az év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal kell ellátni.

(3) A határozat megjelölésére a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III.13.) IM. rendelet 15. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(4) A képviselő-testület jegyzőkönyvben rögzített, de számozatlan határozattal dönt,

 • a) ügyrendi kérdésekben
 • b) képviselői kérdésekre, interpellációkra adott válaszok elfogadásáról,
 • c) név szerinti szavazás elrendeléséről.

26. Nyilvánosság

32. § (1) A képviselő-testület évente egy alkalommal előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek.

(2) A közmeghallgatás időpontjáról és helyéről a nyilvánosságot (a település lakosságát) a meghívóban megjelölt dátum függvényében, attól legalább 8 nappal korábban a Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal Tiszatardosi Ügyfélszolgálatának hirdetőtáblájára történő kihelyezésével kell értesíteni.

33. § (1) A képviselő-testület 3 tagú Ügyrendi Bizottságot hoz létre.

(2) Az Ügyrendi Bizottság tagjainak összetételét a 2. függelék tartalmazza.

(3) A képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága feladatait az alábbiakban állapítja meg:

 • a) javaslatot tesz a képviselői tiszteletdíj csökkentésére,
 • b) végzi a vagyonnyilatkozatok nyilvántartását, ellenőrzését,
 • c) kivizsgálja az önkormányzati képviselők összeférhetetlenségének, méltatlanságának megállapítására irányuló kezdeményezést,
 • d) titkos szavazás esetén a szavazás lebonyolítása és eredményének ismertetése.

34. § (1) A képviselő-testület esetenkénti feladatokra ideiglenes bizottságot hoz létre.

(2) Az eseti bizottság megszűnik:

 • a) a feladatát elvégezte és jelentését a testület jóváhagyta,
 • b) a testület a bizottságot határozatával felosztatta,
 • c) a bizottság megalakítását kimondó határozatban megjelölt feltétel bekövetkezett, határidő eltelt.

27. A polgármester

35. § A polgármester megbízatását főállásban látja el.

28. Az alpolgármester

36. § A képviselő-testület saját tagjai közül egy alpolgármestert választ, aki társadalmi megbízatásban látja el tisztségét.

29. A jegyző

37. § (1) A közös önkormányzati hivatalt létrehozó önkormányzatok polgármesterei által kinevezett jegyző a Közös Önkormányzati Hivatallal azonos ügyfélfogadási időben ügyfélfogadást tart.

(2) A jegyző köteles a képviselő-testületnek jelezni, ha annak működése során jogsértést észlel.

38. § A jegyzői tisztség betöltetlensége, vagy a jegyző akadályoztatása esetén a Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó önkormányzatok polgármesterei- legfeljebb 6 hónap időtartamra- a képesítési és alkalmazási feltételeknek megfelelő közös önkormányzati hivatali köztisztviselőt nevezik ki, bízzák meg a jegyzői feladatok ellátásával.

30. TÁRSULÁS

39. § (1) Az önkormányzat az alábbi jogi személyiséggel rendelkező társulásoknak a tagja:

 • a) Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás
 • b) Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás
 • c) Borsod Abaúj Zemplén Térségi Ivóvíz - kezelési Önkormányzati Társulás

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott társulásra átruházott feladat- és hatáskör:

 • a) házi segítségnyújtás,
 • b) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
 • c) központi orvosi ügyelet

szervezése, ellátása.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott társulásra átruházott feladat- és hatáskör:

 • a) a térség környezeti állapotának megőrzése,
 • b) a korszerű hulladékgazdálkodás bevezetése és szervezése.

(4) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott társulásra átruházott feladat- és hatáskör: a térség, s benne Tiszatardos ivóvíz minőségének javítása, ivóvízellátásának biztosítása.

31. Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálata

40. § (1) Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testülete, valamint Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete külön megállapodásával létrehozott Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal, valamint annak belső szervezeti egységeként a Tiszatardosi Ügyfélszolgálat látja el az önkormányzat működésével, a polgármester, a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

(2) A Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal Tiszatardosi Ügyfélszolgálata ügyfélfogadási rendje:

Hétfő délelőtt: 8.00-12.00, délután: az ügyfélfogadás szünetel

Kedd délelőtt: az ügyfélfogadás szünetel, Délután: 13.00-16.00

Szerda: 8.00-17.00

Csütörtök délelőtt: 8.00-12.00, Délután: az ügyfélfogadás szünetel

Péntek 8.00-12.00

41. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (VII.23) önkormányzati rendelet.

1. melléklet [1]

A polgármesterre átruházott hatáskörök

a.) rendkívüli települési támogatás megállapítása

b.) elhunyt személy temetési költségeihez való hozzájárulás megállapítása,

c.) köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítés,

d.) karácsonyi támogatás megállapítása.

2. melléklet [2]

A jegyzőre átruházott hatáskörök

1. lakásfenntartási támogatás megállapítása,

2. beiskolázási támogatás megállapítása,

3. a közösségi együttélés szabályainak megsértése esetén közigazgatási bírság megállapítása,

4. helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díj megállapítása.


[1] Az 1. mellékletet a Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdése iktatta be.
[2] A 2. mellékletet a Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.