Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (V. 15.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátásokról

Hatályos: 2021. 05. 16

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (V. 15.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátásokról

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Sopronnémeti Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.(1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) hatálya alá tartozó, Sopronnémeti község közigazgatási területén lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyekre.

2. § Sopronnémeti Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a Gyvt-ben meghatározott ellátások közül a) gyermekjóléti szolgáltatást b) bölcsődei ellátást c) gyermekétkeztetési szolgáltatást biztosít.

3. § Az Önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást Farád Község Önkormányzata Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatása (9321 Farád, Fő u. 21.) útján látja el.

4. § Az Önkormányzat a bölcsődei ellátást a Farádi Óvodai Társulás keretén belül biztosítja. Az igénybevételéért fizetendő térítési díjakat külön rendelet– Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi intézményi térítési díjakról szóló 13/2020. (X. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R)– szabályozza.

5. § Az Önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetés helyi formái: a) szünidei gyermekétkeztetés

6. § (1) Az óvodai és iskolai intézményi gyermekétkeztetést a sopronnémeti gyermekek az óvodai nevelést, iskolai nevelés-oktatást biztosító intézményben veszik igénybe.

7. § (1) Az Önkormányzat a szünidei étkezést a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározotta) őszi, téli és tavaszi tanítási szünet időtartama alattb) nyári tanítási szünet időtartama alatt, a tanév végét követő hét első munkanapja és augusztus 20. napja közötti időszakban, legalább 43 munkanap, valamintc) az a) és b) pontok időtartamára eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon biztosítja.(2) Az Önkormányzat az (1) b) pontja szerinti szünidei gyermekétkeztetést a tanév végét követő hét első napjától augusztus 31. napjáig terjedő időszak munkanapjaira szervezi meg.(3) A szünidei gyermekétkeztetés iránti igényeket a szülő vagy törvényes képviselő az erre a célra rendszeresített nyomtatványon nyújthatja be a FarádiKözös Önkormányzati Hivatal Sopronnémeti Kirendeltségén (9325 Sopronnémeti, Petőfi u. 22.) írásban, vagy elektronikusan az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott módon.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.