Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 17

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 1.094.799 Ft-tal csökkenti, a rendelet 1. sz. melléklete szerint, kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok szerinti bontásban.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt módosítással Dunabogdány Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1.089.067.569 Ft.

2. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi önkormányzati költségvetés Dunabogdány Község Önkormányzata fejezetének bevételi oldalát 1.094.799 Ft-tal csökkenti a jelen rendelet 2. sz. melléklete szerint.

(2) A Képviselő-testület a 2021. évi önkormányzati költségvetés Dunabogdány Község Önkormányzata fejezetének kiadási oldalát 1.094.799 Ft-tal csökkenti a jelen rendelet 3. sz. melléklete szerint.

(3) A Képviselő-testület a 2021. évi önkormányzati költségvetés Dunabogdány Község Önkormányzata fejezetének kiadási előirányzatai között a következő átcsoportosításokat hagyja jóvá:

 • a) normatív jutalom (K1102) 214.000
 • b) szociális hozzájárulási adó (K2) - 214.000
 • c) egyéb dologi kiadások (K355) 3.500.000
 • d) családi támogatások (K42) -3.500.000
 • e) műk. előzetes áfa (K351) -295.877
 • f) előző évi elszámolásból visszafizetés (K5021) 395.877
 • g) ber. előzetes áfa (K67) 259.256
 • h) műk. előzetes áfa (K351) -259.256
 • i) informatikai eszköz besz. (K63) 25.984
 • j) besz. előzetes áfa (K67) 7.016
 • k) műk. előzetes áfa (K351) -33.000
 • l) egyéb szolgáltatások (K337) -911.134
 • m) egyéb tárgyi eszk. besz. (videkonf.) (K64) 723.400
 • n) egyéb tárgyi eszk. besz. (K64) 187.734
 • o) fordított áfa fiz. (K352) 72.306.000
 • p) felújítási célú előzetes áfa (K74) -72.306.000
 • q) műk. előzetes áfa (K351) -189.000
 • r) tárgyi eszköz besz. előzetes áfa (K67) 189.000
 • s) egyéb tárgyi eszk. besz. (K63) -250.500
 • t) informatikai eszköz besz. (K64) 250.500
 • u) egyéb dologi kiadások (K355) -700.000
 • v) egyéb tárgyi eszk. besz. (K64) 700.000

(4) Az 1/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet mellékletei az (1)-(3) bekezdés szerint módosulnak. Ezekkel a módosításokkal az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 886.430.569 Ft.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi önkormányzati költségvetés Polgármesteri Hivatal költségvetése kiadási előirányzatai között a következő átcsoportosításokat hagyja jóvá:

 • a) informatikai szolg. (K321) 600.000
 • b) karbantartási szolg. (K334) -600.000
 • c) közüzemi díjak (gáz) (K331) 850.000
 • d) szakmai tev. segítő szolg. (K336) -400.000
 • e) egyéb szolg. (K337) -450.000

(2) Az 1/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet mellékletei az (1) bekezdés szerint módosulnak.

(3) Az (1) bekezdésben felsorolt módosításokkal a Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege változatlanul 58.510.000 Ft.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

a 2021. évi költségvetés 1. módosítása kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok szerinti bontásban

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi
jogcímek

eFt

Eredeti ei.
2021.01.01.

Módosítás

Módosított ei.
2021.06.30.

K1. Személyi juttatások

168405,000

214,000

168619,00

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

27974,000

- 214,000

27760,00

K3. Dologi kiadások

182731,000

74499,144

257230,144

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4955,000

285,000

5240,00

K5. Egyéb működési célú kiadások

151445,118

-47346,733

104098,385

ebből Tartalék

82391,994

-47642,61

34 749,384

K6. Beruházási kiadások

68932,500

43773,79

112706,29

K7. Felújítások

474939,400

-72306

402633,4

K1-8. Költségvetési kiadások

1079382,018

-1094,799

1078287,219

K9. Finanszírozási kiadások

10780,350

-

10780,35

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

1090162,368

-1094,799

1089067,569

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

269976,748

- 2 891,199

267085,549

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

145350,000

-

145350

B3. Közhatalmi bevételek

100205,000

-

100205

B4. Működési bevételek

53915,000

-

53915

B5. Felhalmozási bevételek

0,000

-

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

1000,000

285,000

1285

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0,000

41681,4

41681,4

B1-7. Költségvetési bevételek

570446,748

39075,201

609521,949

B8. Finanszírozási bevételek

519715,620

-40170

479545,62

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

1090162,368

-1094,799

1089067,569

2. melléklet

a 2021. évi önkormányzati költségvetés Dunabogdány Község Önkormányzata fejezete bevételi oldalának módosítása

ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami(államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Módosított előirányzat 06.30.

változás 06.30

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

81 367,355

81 367,355

81890,875

523,52

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

91 557,150

91 557,150

96592,95

5035,8

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

11 975,000

11 975,000

12614,787

639,787

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

B1132

24 745,893

24 745,893

26410,246

1664,353

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

7 063,350

7 063,350

7180,53

117,18

Működési célú központosított előirányzatok (IPA kieg.tám.)

B115

-

-

29128,161

29128,161

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

-

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

216 708,748

216 708,748

253 817,549

37108,801

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

53 268,000

53 268,000

13 268,000

-40000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

269 976,748

269 976,748

267 085,549

-2891,199

Vagyoni típusú adók

B34

29 000,000

29 000,000

29000

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

70 000,000

70 000,000

70000

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

500,000

500,000

500

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

70 500,000

70 500,000

70 500,000

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

705,000

705,000

705

0

Közhatalmi bevételek

B3

100 205,000

100 205,000

100 205,000

0

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

3 795,000

400

4 195,000

4195

0

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

10 530,000

10 530,000

10530

0

Tulajdonosi bevételek

B404

10 500,000

10 500,000

10500

0

Ellátási díjak

B405

13 000,000

13 000,000

13000

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

10 112,000

108

10 220,000

10220

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

0

Kamatbevételek

B408

-

-

0

Egyéb működési bevételek

B410

-

-

0

Működési bevételek

B4

48 445,000

48 445,000

48 445,000

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

1 000,000

1 000,000

1285

285

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

1 000,000

1 000,000

1 285,000

285

Működési költségvetés előirányzat csoport

419 626,748

419 626,748

417 020,549

-2606,199

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B25

145 350,000

145 350,000

145350

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

145 350,000

145 350,000

145 350,000

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

-

-

41681,4

41681,4

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

41 681,400

41681,4

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

145 350,000

145 350,000

187 031,400

41681,4

Költségvetési bevételek

B1-B7

564 976,748

564 976,748

604 051,949

39075,201

költségvetési egyenleg
MŰKÖDÉSI

-

költségvetési egyenleg
FELHALMOZÁSI

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

182 696,778

182 696,778

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

335 677,100

335 677,100

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

518 373,878

518 373,878

478203,878

-40170

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

518 373,878

518 373,878

478 203,878

-40170

Finanszírozási bevételek

B8

518 373,878

518 373,878

478 203,878

-40170

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

1083350,626

1 083 350,626

1 082 255,827

-1094,799

3. melléklet

a 2021. évi önkormányzati költségvetés Dunabogdány Község Önkormányzata fejezete kiadási oldalának módosítása

ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami(államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Módosított előirányzat 06.30.

változás 06.30

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

25593

25593

25593

0

Normatív jutalmak

K1102

488

488

702

214

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

2750

2750

2750

0

Végkielégítés

K1105

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

707

707

707

0

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

0

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

29538

29538

29752

214

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

10733

10733

10733

0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

4100

4100

4100

0

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

0

0

Külső személyi juttatások

K12

14833

14833

14833

0

Személyi juttatások

K1

44371

44371

44585

214

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

7371

7371

7157

-214

Szakmai anyagok beszerzése

K311

150

150

150

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1645

1645

1645

0

Árubeszerzés

K313

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

1795

1795

1795

0

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

0

0

0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

1345

1345

1345

0

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1345

1345

1345

0

Közüzemi díjak

K331

13900

13900

13800

-100

Vásárolt élelmezés

K332

27000

27000

27000

0

Bérleti és lízing díjak

K333

2200

1000

3200

3300

100

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

2270

2270

3729

1459

Közvetített szolgáltatások

K335

10180

10180

10180

0

Szakmai tevékenységet segítő
szolgáltatások

K336

7770

1787

9557

9557

0

Egyéb szolgáltatások

K337

29927

29927

29396,166

-530,834

Szolgáltatási kiadások

K33

96034

96034

96962,166

928,166

Kiküldetések kiadásai

K341

130

130

130

0

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és
propagandakiadások

K34

130

130

130

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

23507

270

23777

23498,978

-278,022

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

74549

74549

Kamatkiadások

K353

300

300

300

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

3500

3500

2800

-700

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

27577

27577

101147,978

73570,98

Dologi kiadások

K3

126881

126881

201380,144

74499,14

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

275

4680

4955

5240

285

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4955

4955

5240

285

Elvonások és befizetések

K502

10834,1

10834,124

11130,001

295,877

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

400

200

600

600

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

47000

10619

57619

57619

0

Tartalékok-általános

K513

0

0

82391,994

34749,384

-47642,61

Tartalékok-cél

K513

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

151445

151445,118

104098,385

-47346,73

Működési költségvetés előirányzat csoport

335023

335023,118

362460,529

27437,41

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

6300

6300

6300

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

36000

36000

68820

32820

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

276,484

276,484

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

17900,1

17900,069

19260,703

1360,634

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

6582,43

6582,431

15899,103

9316,672

Beruházások

K6

66782,5

66782,5

110556,29

43773,79

Ingatlanok felújítása

K71

374671

374671,417

374671,417

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

100268

100267,983

27961,983

-72306

Felújítások

K7

474939

474939,4

402633,4

-72306

Felhalmozási költségvetés
előirányzat csoport

541722

541721,9

513189,69

-28532,21

Költségvetési kiadások

K1-K8

876745

876745,018

875650,219

-1094,799

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

2112

2112

2112

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

2112

2112

2112

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

8668,35

8668,35

8668,35

0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

195825

195825,258

0

-195825,3

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

10780

10780,35

10780,35

0

Finanszírozási kiadások

K9

10780,4

10780,35

10780,35

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

887525

887525,368

886430,569

-1094,799