Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX.20.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék égetéséről

Hatályos: 2021. 10. 01- 2021. 10. 30

Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék égetéséről

2021.10.01.

Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testülete a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet célja az avar és kerti hulladék (a továbbiakban: kerti hulladék) égetésével, valamint a szabadtéri tűzgyújtással kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi szabályok megalkotása.

(2) A rendelet területi hatálya Zalacsány község belterületére terjed ki.

2. § (1) A kerti hulladékot elsősorban helyszíni komposztálással kell hasznosítani. Amennyiben a kerti hulladékot komposztálással a helyszínen nem lehet, vagy nem kívánják hasznosítani, a kerti hulladék égetése megengedett a (2)-(8) bekezdésben foglaltak és a tűzrendészeti és a levegő védelmével kapcsolatos jogszabályok betartásával. E rendelet alkalmazásában kerti hulladék a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem kerülő növényi maradvány (avar, falomb, nyesedék, egyéb növényi részek).

(2) Kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakóhelyen és telken szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon. A kerti hulladékok égetése 2021. évben október 7., október 14., október 21. és október 28. napokon 8 és 20 óra közötti időszakban engedélyezett megfelelő légköri viszonyok mellett jelen rendeletben szabályozott módon. Más időpontban az égetés szigorúan tilos.

(3) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat egyéb hulladékot (műanyag, ipari eredetű hulladék, gumi,veszélyes hulladék, festék, vegyszer, kommunális hulladék).

(4) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen, a tűzrakó hely épülettől és egyéb éghető anyagoktól legalább 6 méter távolságra legyen. A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad és veszély esetén vagy ha arra már szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.

(5) Amennyiben az égetéssel járó hatásokat (füst, bűz, pernye) felerősítő időjárási körülmény alakul ki, párás, ködös, esős idő, erős szél, az égetést be kell fejezni. Nedves kerti hulladék égetése tilos.

(6) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, és gondoskodni kell annak belocsolásáról, vagy vékony földréteggel (homokréteggel) történő lefedéséről.

(7) Kerti hulladék égetése nem végezhető közterületen.

(8) Tilos a nyílttéri égetés a hatóság által elrendelt általános tűzgyújtási tilalom idején, illetve annak időtartama alatt.

3. § Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba, és 2021. október 31-én hatályát veszti.