Csajág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat közművelődési feladatairól

Hatályos: 2021. 09. 22- 2021. 09. 22

Csajág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat közművelődési feladatairól

Csajág Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörben valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

A rendelet célja

1. § (1) A rendelet célja, hogy a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, a helyi lehetőségek, sajátosságok és hagyományok alapján meghatározza az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának formáját, módját és mértékét. További célja, hogy meghatározza a közművelődés szakmai és finanszírozási alapelveit.

(2) Csajág Község Önkormányzata e rendeletével is kiemelt feladatának tekinti a település közművelődési tevékenységének támogatását, a helyi közművelődési tevékenységének támogatását, a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását, egyetemes kultúra értékeinek megismertetését, az ünnepek kultúrájának gondozását, ismeretszerző, amatőr, alkotó, művelődő közösségek körében, kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését.

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed Csajág község közigazgatási területén a közösségi színtérre, a közművelődési tevékenységet végző szervezetekre és a közművelődésben résztvevő valamennyi természetes és jogi személyre.

A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei és formái

3. § (1) A kultúrához való jog alapvető emberi joga minden állampolgárnak. E rendeletben rögzített jogok megilletnek minden személyt nem, kor, vallás, politikai, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési különbségtétel nélkül.

(2) Csajág Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adottságok és szükségletek figyelembevételével az alábbi helyi közművelődési alapszolgáltatásokat látja el:

 • a) Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és művelődő közösségek számára helyszín biztosítása.
 • b) biztosítja a rendszeres és alkalomszerű tevékenység végzésének helyszínét a 4. §-ban meghatározott közösségi színtérben,
 • c) a művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőségeket teremt a községi rendezvényeken,
 • d) fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol sor kerül az éves munkájuk kiértékelésére, feladatellátással kapcsolatos észrevételeik, javaslataik megbeszélésére.

Az önkormányzat közművelődési feladatellátásának szervezeti keretei

4. § Csajág Község Önkormányzata közművelődési feladatait a 8163 Csajág, Kossuth Lajos utca 72. szám alatti Csajág Művelődési ház, mint Közösségi Színtér működtetésével látja el.

5. § A Képviselő-testület a helyi közművelődési feladatok végrehajtásának anyagi fedezetét az alábbi forrásokból biztosítja:

 • a) állami hozzájárulás
 • b) pályázati úton elnyerhető támogatás,
 • c) helyi költségvetési forrás,
 • d) saját bevétel
 • e) a költségvetésen kívüli egyéb forrás.

6. § A közösségi színtér használatának szabályait, működésének módját a közösségi színtér házirendje tartalmazza, amely e rendelet 1. mellékletét képezi.

7. § (1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében együttműködik elsősorban:

 • a) a községben közművelődési célú tevékenységet folytató társadalmi és civil szervezetekkel,
 • b) a közművelődési feladatokat ellátó országos, megyei és községi szervekkel, szervezetekkel, intézményekkel,
 • c) a községben kulturális tevékenységet végző, illetve községi székhelyű gazdasági társaságokkal, magánszemélyekkel.
 • d) egyházakkal

(2) Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására közművelődési szakembert alkalmaz.

(3) Az önkormányzat minden év március 1. napjáig adott évre szóló szolgáltatási tervet készít, melyet a Képviselő-testület fogad el.

Záró rendelkezések

8. § Hatályát veszti a helyi közművelődésről szóló Csajág Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012 (V.24..) önkormányzati rendelete.

9. § Ez a rendelet 2021. szeptember 22-én lép hatályba.

1. melléklet

Csajág Művelődési ház, Csajág Község Közösségi Színtér Házirend és használati szabályzat

Közösségi színtér megnevezése:

Csajág Művelődési ház

Közösségi színtér címe:

8163 Csajág, Kossuth Lajos utca 72.

Felügyeleti szerve:

Csajág Község Önkormányzata

Nyitva tartás:

Faluház nyitva tartása:

Hétfő:

08.00-16.00

Kedd:

08.00-17.00

Szerda:

08.00-16.00

Csütörtök:

08.00-16.00

Péntek:

08.00-19.00

Szombat:

09.00-13.00

Vasárnap:

-

A Közösségi Színtér nyitva tartástól eltérő használata is lehetséges.

A Közösségi Színtér Házirendje:

1. A Közösségi Színteret, helyiségeit nyitvatartási időben minden érdeklődő látogathatja, igénybe veheti kulturális szolgáltatásait, berendezéseit, felszereléseit és más eszközeit.

2. A Közösségi Színteret, annak rendeltetése szerint, minden érdeklődő igénybevételi szándék bejelentése nélkül a szervezett közösségi programokon szabadon használhatja.

3. Az előzetes bejelentéssel történő igénybevételt a közösségi színtér munkatársánál lehet bejelenteni, az igénybevétel teljeskörű felelősség vállalásával történhet.

4. A Közösségi Színtér helyiségeiben minden látogató köteles a közösségi és társas élet szabályait betartani, kulturált magatartást tanúsítani, saját és mások testi épségére vigyázni.

5. A Közösségi Színtérként működő helyiségek közösségi célokat szolgálnak, ezért védelmük, berendezésük és felszerelésük anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és a rend megóvása minden látogató kötelessége.

6. A Közösségi Színtér helyiségeiben 14 éven aluliak 20.00 óra után csak szülői vagy nagykorú személy felügyelete mellett tartózkodhatnak.

7. Járműveket és állatokat az intézménybe bevinni tilos.

8. A Közösségi Színtérben tilos a dohányzás. Dohányozni, csak az arra kijelölt helyen lehet.

9. A nyilvános rendezvényeken a Közösségi Színtér fotódokumentációt készíthet. A programokon résztvevők jelenlétükkel hozzájárulnak a fotózáshoz.

10. A rendezvények, összejövetelek végén mindenki köteles elhagyni a helyiségeket.

11. A nagyterem díszítése a falon elhelyezett lécsorhoz rögzítve valamint a galériasín segítségével lehetséges. Függönyökre, falra díszítést rögzíteni nem megengedett.

12. Az épület és a helyiségek állagának védelme mindannyiunk érdeke. Az okozott kárt minden esetben meg kell téríteni.

A Közösségi Színtér igénybevétele:

A Közösségi Színteret minden érdeklődő látogathatja, igénybe veheti szolgáltatásait, berendezéseit és más eszközeit. Az igénybevétel előzetes egyeztetés alapján, teljeskörű felelősség vállalásával történhet az alábbiak szerint.

13. A Közösségi Színtér helyiségeinek igénybevételi szándékát legalább 5 nappal a tervezett igénybevétel előtt kell kezdeményezni. Több kérelmező esetében a helyiséghasználatot a közösségi színtér munkatársa koordinálja.

14. Az önkormányzat természetbeni juttatásként a községben működő önszerveződő közösségek részére díjmentesen biztosítja a Közösségi Színtér helyiségeinek igénybevételét. Más szervezetek vonatkozásában az önkormányzat dönt a helyiségek díjmentes igénybevételének lehetőségéről.

15. Díjköteles tevékenységek, szolgáltatások:

- gazdasági tevékenység, minden egyéb üzleti célú vállalkozás,

- magánszemélyek részére az általuk szervezett magáncélú rendezvények megtartása,

- a nem önkormányzat által valamint a nem a községben működő civil szervezetek által szervezett zenés, táncos rendezvények,