Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX.9.) önkormányzati rendelete

a Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról

Hatályos: 2021. 09. 10

Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 9.) önkormányzati rendelete

a Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról

Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/B. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy helyileg szabályozza a Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal (a továbbiakban Kerekasztal) feladatait, a résztvevők körét és a működés rendjét.

A Kerekasztal feladata

2. § (1) A Képviselő-testület Kerekasztalt hoz létre a helyi szociálpolitikai feladatok ellátásának elősegítésére és a szociális szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának folyamatos figyelemmel kísérésére.

(2) A Kerekasztal a szociális szakma képviselői közötti párbeszéd fóruma, véleményező, javaslattevő testület.

(3) A Kerekasztal feladatinak végrehajtása során véleményt, állásfoglalást, javaslatot fogad el, döntéseit határozati formában hozza.

3. § (1) A Kerekasztal tagjai:

  • a) Arnót Község Önkormányzata alpolgármestere
  • b) Arnót Község Önkormányzata jegyzője
  • c) Arnóti Konyha élelmezésvezetője
  • d) Az Arnóti Család- és Gyermekjóléti Szolgálata családsegítője,
  • e) Arnóti Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője,
  • f) Arnóti Védőnői Szolgálat 1. és 2. számú körzet védőnője
  • g) A helyi általános iskola gyermekvédelmi felelőse
  • h) az Ezüst Szál Nyugdíjas Egyesület elnökei
  • i) Az Abaffy Gyula Evangélikus Szeretetszolgálat vezetője

(2) A Kerekasztal tagjait tevékenységükért díjazás nem illeti meg.

A Kerekasztal működése

4. § (1) A Kerekasztal elnöke Arnót Község Önkormányzata alpolgármestere.

(2) A Kerekasztal alakuló ülését jelen rendelet hatályba lépését követő 60 napon belül össze kell hívni.

(3) A Kerekasztal szüksége szerint, de évente legalább egyszer ülésezik. Az ülés nyilvános.

(4) A Kerekasztal üléseit az elnök (távollétében az általa megbízott helyettes tag) hívja össze és vezeti. Az elnök gondoskodik a jelen rendeletben foglaltak betartásáról, valamint a Kerekasztal működésével kapcsolatos szervezési és ügyviteli feladatok ellátásáról.

(5) A Kerekasztal ülésére szóló meghívókat, az ülés napirendi javaslataival az ülést megelőző 8 nappal korábban kell a tagok részére eljuttatni e-mailben, ha ez nem lehetséges, személyes átadással vagy postai úton.

(6) Napirend felvételére vonatkozó javaslatot bármely tag kezdeményezhet, melyet az elnöknek e-mailben, ha ez nem lehetséges, személyes átadással vagy postai úton kell eljuttatni.

5. § (1) A Kerekasztal akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. A Kerekasztal ülésén a tagok egyszerű szótöbbséggel, határozati formában döntenek. A Kerekasztal döntései elfogadásához a tagok több mint felének igen szavazata szükséges.

(2) A tanácskozásról jelenléti ív és jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét, idejét, napirendjét, a felszólalások lényegét, valamint a hozott döntéseket. A jegyzőkönyvet az elnök írja alá.

6. § A Kerekasztal ügyviteli feladatainak ellátásában az Arnóti Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézője nyújt adminisztratív segítséget. Ennek keretében az elnök irányítása mellett gondoskodik a meghívók kiküldéséről, a beérkező iratok kezeléséről, a jelenléti ívek, jegyzőkönyvek elkészítéséről, nyilvántartásáról.

7. § Ez a rendelet 2021. szeptember 10-én lép hatályba.