Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 09. 23 - 2021. 11. 22

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete


az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Szentendre Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) és Szentendre Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott egyéb költségvetési szervekre (intézményekre), valamint az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságokra terjed ki, valamint a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik támogatásban részesülnek.

2. A rendelet mellékletei

2. § (1) Szentendre Város 2021. évi költségvetésében az Önkormányzat, a Hivatal és az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények címeket alkotnak.

(2) Az Önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évre vonatkozó költségvetés részletes előirányzatait a rendelet 2-11. mellékleteiben meghatározottak szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és kiadásait, mérlegszerűen, a működési és felhalmozási egyenleg meghatározásával, a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve együttesen, egyensúlyban, kötelező, nem kötelező feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési bevételi és kiadási előirányzatokat címenként, mérlegszerűen, kötelező és nem kötelező feladatok szerinti bontásban a 2/a, 2/b, 2/c, 2/d, 2/e, 2/f, 2/g, 2/h, 2/i. mellékletek tartalmazzák az 1. mellékletben meghatározott címrend szerint.

(4) A beruházási kiadási előirányzatokat feladatonként a 3/a melléklet, a felújítási kiadási előirányzatokat célonként összesítve a 3/b melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a gazdálkodás biztonsága érdekében a 4. melléklet szerinti általános tartalékot és céltartalékokat képezi.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásainak előirányzatait az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Az Ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait a 6. számú melléklet tartalmazza.

(8) A közvetett támogatások kimutatását a 7. számú (7/a, 7/b, 7/c) mellékletek tartalmazzák. (7/a melléklet: Ingyenes és kedvezményes bérleti díjon használatba adott ingatlanok, 7/b melléklet: Ellátottak térítési díjának törvényi és méltányossági alapon történő elengedése, 7/c melléklet: Helyi adónál, gépjárműadónál, egyéb adójellegű bevételnél biztosított kedvezmény, mentesség).

(9) Az Önkormányzat pénzeszköz átadási, támogatási kiadási előirányzatait a 8. számú melléklet tartalmazza

(10) Az Adósságot keletkeztető ügyleteket a 9. számú melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 10. számú melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat fenntartásában álló intézmények engedélyezett létszámait a 11. számú melléklet tartalmazza.

3. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A Képviselő-testület Szentendre Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

 • a)[1] működési bevételeit 7.003.742 eFt-ban
 • b)[2] működési kiadásait 7.237.664 eFt-ban
 • c)[3] működési egyenlegét -233.922 eFt-ban
 • d)[4] felhalmozási bevételeit 1.232.718 eFt-ban
 • e)[5] felhalmozási kiadásait 1.773.038 eFt-ban
 • f)[6] felhalmozási egyenlegét -514.320 eFt-ban
 • g) [7] finanszírozási bevételeit 862.377 eFt-ban
 • h)[8] finanszírozási kiadásait 88.135 eFt-ban
 • i)[9] finanszírozási egyenlegét 774.242 eFt-ban
 • j)[10] összes bevételét 9.098.837 eFt-ban
 • k)[11] összes kiadását 9.098.837 eFt-ban

(2)[12] A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi működési egyenlegét -233.922 eFt-ban, a felhalmozási egyenlegét -514.320 eFt-ban állapítja meg, melyek fedezetét a finanszírozási egyenleg 774.242 eFt-os egyenlege biztosítja.

4. A Környezetvédelmi Alap felhasználása

5. § (1) A Környezetvédelmi Alap (a továbbiakban: Alap) felhasználásáról a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság dönt.

(2) Az Alapból csak azon szerveknek lehet pénzügyi támogatást nyújtani, amelyek az Önkormányzattal kötött támogatási szerződésben vállalják, hogy az Önkormányzattól kapott támogatás szerződés szerinti felhasználásáról pénzügyi beszámolót készítenek, továbbá nyilatkozatot tesznek, hogy köztartozásuk nincs. A beszámolási kötelezettség elmulasztása a támogatási összeg kiutalásának visszatartását eredményezi.

(3) Az Alap bevételeit és kiadásait elkülönített bankszámlán kell kezelni.

5. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

6. § A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős.

7. § A Polgármester az év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzatról tájékoztatja a Képviselő-testületet. A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

8. § Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét.

9. § (1) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők. A költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az évközben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(2) Az Önkormányzat nevében pénzügyi fedezet hiányában kötelezettség nem vállalható, feladat végrehajtása nem kezdhető meg.

(3) Pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában a költségvetési szerv, gazdasági társaság vezetője az Önkormányzatot pénzügyileg érintő kötelezettséget nem vállalhat.

(4) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell a soron következő Képviselő-testületi ülésen.

(5) Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezőtlen változások következnek be, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a Polgármester a Város költségvetési gazdálkodásának stabilizálása, a likviditás megőrzése érdekében – a Képviselő-testület utólagos jóváhagyása mellett – valamennyi előirányzat tekintetében a kötelezettségvállalási, pénzgazdálkodási jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja, az elfogadott költségvetés keretein belül a szükséges átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedéseket megteheti.

10. § (1) Az Önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat, vagy ha a többletbevétel felhasználásáról a Képviselő-testület másképpen rendelkezik.

(2) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor kizárólag a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.

11. § (1) A Képviselő-testület által elfogadott államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök kizárólag szerződések, megállapodások alapján folyósíthatók, melyekben beszámolási és elszámolási kötelezettséget kell előírni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződéseknek tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett a támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön kell rendelkezni az egyes feladatokra vonatkozó támogatás összegéről. A szerződéseknek továbbá tartalmazniuk kell a finanszírozás ütemezését és az elszámolási határidőket. Amennyiben a támogatott előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, az elszámolási kötelezettség teljesítéséig támogatásban nem részesülhet.

12. § (1) A 2021. évi költségvetési gazdálkodás során az e rendeletben foglaltakon túlmenően további előzetes kötelezettséget vállalni csak a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményezését követően lehet.

(2) Pénzügyi tartalmú, a költségvetés évében, illetve az azt követő években pénzügyi kiadással, elkötelezettséggel járó, valamint a bevételi oldalt csökkentő javaslatot tartalmazó előterjesztések csak a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményezésével terjeszthetők a Képviselő-testület elé.

(3) Az előterjesztésekhez kapcsolódó határozati javaslatoknak tartalmazniuk kell, hogy az előirányzat-módosítás egyszeri vagy folyamatos elkötelezettséget jelent-e, valamint meg kell jelölni a többletkiadást ellentételező bevételi forrást is.

(4) Minden új feladat, beruházás végrehajtására vonatkozó előterjesztést csak finanszírozási tervvel és részletes költségvetéssel lehet elindítani, határidő és felelős megjelölésével, a hosszú távú fenntartás költségeit is figyelembe véve.

6. A költségvetésben tervezett tartalék előirányzatok igénybevétele, átruházott hatáskörök

13. § Az Általános tartalék és céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

14. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy két Képviselő-testületi ülés között 50 000 eFt egyedi értékhatárig kötelezettséget vállaljon. A polgármester a kötelezettségvállalásról és a kapcsolódó saját hatáskörű előirányzat módosításról a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.

7. A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó részletes szabályok

15. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit az Önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, a kiadások teljesítéséhez szükséges kötelezettség-vállalásra.

(2) A költségvetési szerv vezetője felelős

 • a) az alapító okiratában előírt tevékenységeinek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak, és az irányító szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért,
 • b) a költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért,
 • c) a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások összhangjáért,
 • d) a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott, és a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért,
 • e) a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének működtetéséért, és az annak részét képező belső ellenőrzésben való hatékony együttműködésért, és
 • f) a szakmai és pénzügyi monitoring rendszer folyamatos működtetéséért, a tervezési, beszámolási, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, továbbá a számviteli rendért.

(3) A költségvetési szerv vezetője a feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az ebből eredő megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.

(4) Az intézményi költségvetés végrehajtása során az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv vezetője fizetési kötelezettséget a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalhat és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el. A saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére bevételi elmaradás esetén, annak mértékében nem vállalható kötelezettség. Az előirányzatok túllépése esetén a Képviselő-testület az intézményvezető beszámoltatását és felelősségre vonását kezdeményezi.

16. § Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény a hozzá tartozó önállóan működő intézmények költségvetését, időszaki- és éves beszámolóját az önálló intézménnyel azonos szerkezetben, azzal egy időben köteles a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodájának megküldeni.

17. § (1) A költségvetési szerv a Képviselő-testület által jóváhagyott előző évi pénzmaradványát a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodájának egyidejű tájékoztatásával, a bevételi- és kiadási oldal azonos összegű saját hatáskörű előirányzat-módosítása után használhatja fel.

(2) A személyi juttatás előirányzat tervezése során az intézmény köteles a rendszeres személyi juttatásokat a szükséges mértékben megtervezni. A rendszeres személyi juttatásokból átcsoportosítani csak abban az esetben lehet, ha a megmaradó előirányzat elegendő a rendszeres juttatások kifizetésének fedezetére.

(3) A költségvetési szervek költségvetésében 2021. évben jutalom, céljuttatás címén megtervezett előirányzat nem haladhatja meg az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12 %-át, melynek kifizetése a Polgármester jóváhagyásával történhet.

18. § (1) Pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában a költségvetési szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el.

(2) Több év kiadási előirányzatait terhelő kötelezettséget vállalni - kivéve a költségvetési szerv alapvető közszolgáltatásokkal történő ellátásához kapcsolódó szerződések megkötését - csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével lehet. A kötelezettségvállalás fedezetét a várható teljesítési időpontokhoz igazodóan kell a költségvetési szerv költségvetésében előirányozni.

(3) Utófinanszírozással megvalósuló pályázatok kizárólag a Polgármester előzetes írásbeli hozzájárulásával nyújthatók be, amennyiben számításokkal alátámasztható adatok alapján nem okoznak likviditási problémát sem az Önkormányzatnak, sem a költségvetési szervnek. A pályázati forrásból finanszírozott kiadásokat a költségvetési szerv köteles elkülöníteni a könyvelésében, a bizonylatokon egyértelműen megjelölni a pályázathoz kapcsolódó azonosítót.

(4) Pályázati önrész csak a költségvetési szerv tárgyévi költségvetésében rendelkezésre álló szabad előirányzat mértékéig vállalható. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a pályázat benyújtásához a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges, amennyiben tartós, éven túli pénzügyi kihatása van. Az elkülönített pályázati támogatások kizárólag az adott cél szerint használhatók fel, a pályázathoz kapcsolódó valamennyi kiadást a támogatásból kell finanszírozni.

(5) Elszámolási kötelezettség terheli az intézményeket a részben már az eredeti költségvetésben szereplő, részben a később leosztásra kerülő központi támogatások esetében.

(6) A központi támogatások előző évek elszámolásához kapcsolódó visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében az érintett intézmények részére befizetési kötelezettség írható elő.

19. § (1) A költségvetési szerv vezetője köteles a jogszabály által előírt, saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodája részére eljuttatni legalább negyedévente, a hónap 20. napjáig.

(2) A Képviselő-testület az intézményi saját hatáskörű előirányzat-módosítások figyelembevételével dönt a költségvetési rendelet szükséges módosításáról.

(3) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások többlet-támogatási igényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.

(4) Az Áht. által meghatározott előirányzat-csoportok (működési, felhalmozási, valamint a kölcsönök) között átcsoportosítást a költségvetési szervek saját hatáskörben nem hajthatnak végre.

(5) Az előirányzat-csoportokon belül (működési, felhalmozási, valamint a kölcsönök) az Áht. által meghatározott kiemelt előirányzatok között a költségvetési szerv saját hatáskörben hajthat végre átcsoportosítást, a költségvetési főösszeg megváltoztatása nélkül.

(6) Az előirányzat csoportokon belül végrehajtott átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatainak növelésére, kivéve, ha a Képviselő-testület azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.

(7) Előirányzat módosítás, átcsoportosítás esetében mindig meg kell jelölni a költségvetési előirányzatokba véglegesen beépülő (tartós) előirányzat módosításokat.

20. § (1) A költségvetési szerv a közhatalmi bevételek, az intézményi működési bevételek és a felhalmozási bevételek eredeti, vagy – ha a bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – módosított bevételi előirányzatán felüli többletbevételét csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően használhatja fel. A többletbevétel kizárólag a Képviselő-testület által végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel. A módosítást az Intézmény vezetője kezdeményezi a Polgármesternél.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott esetekben az irányító szerv hatáskörében az előirányzat módosításra utólag, a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor.

(3) Amennyiben a többletbevétel felhasználása a személyi juttatások előirányzatának növelésére irányul, részletes indoklással kell azt alátámasztani.

(4) Többletbevételek terhére kötelezettséget csak oly módon lehet vállalni, hogy a pénzeszközök intézményi költségvetési számlán történő jóváírása megelőzze a kötelezettségvállalás dátumát.

21. § (1) A költségvetési szerv a szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybe vevő számára köteles térítést előírni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével.

(2) Amennyiben a költségvetési szerv meghatározott feladat ellátására eseti bevételhez jut vagy támogatásban részesül, az ezzel összefüggésben ténylegesen felmerült költségeket úgy kell megosztani, hogy az a felmerült közvetlen költségek mellett fedezetet nyújtson az intézményüzemeltetési, fenntartási költségek arányos részére is.

(3) Az (1)-(2) bekezdés figyelembevételével a költség és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.

(4) A költségvetési szervek a működésükhöz rendelt ingó- és ingatlanvagyon hasznosításából származó bevételt nem engedhetik át más szervezet részére.

(5) A saját bevételből tervezett kiadások kizárólag a bevételek teljesítésének üteme szerint teljesíthetők, a saját bevétel elmaradásának időarányos mértékével a költségvetési kiadások és bevételek előirányzatait csökkenteni kell.

22. § (1) A költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – évente kell leltározni.

(2) Az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást szükséges vezetni, mennyiségben és értékben.

(3) Kötelező a fordulónappal (a megszűnés napjával) a leltározást végrehajtani, amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik.

(4) Leltározást a Hivatalban a jegyző, az egyéb költségvetési szerveknél a Gazdasági vezető rendelhet el.

8. A Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2021. évi illetményalapjának, illetménykiegészítésének és béren kívüli juttatásának megállapítása

23. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap mértékét 52 000 forint összegben, a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítését az alapilletménye 30 %-os, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítését az alapilletménye 10%-os mértékében határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők béren kívüli (cafeteria) juttatását bruttó (közterhekkel együtt) 200.000 Ft/fő/év összegben határozza meg.

9. Adósságrendezés

24. § (1) A Képviselő-testület – amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvény szerinti adósságrendezési eljárást az Önkormányzat, vagy hitelezői nem kezdeményezték – önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozása a (2) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.

(2) Önkormányzati biztos kirendelése akkor kötelező, ha a költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy 150 millió forintot.

(3) Az önkormányzati biztos kinevezését a Képviselő-testületnél kezdeményezheti

 • a) a Polgármester,
 • b) a Jegyző,
 • c) a Könyvvizsgáló,
 • d) a Költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a Képviselő-testület döntése alapján a Polgármester bízza meg.

10. Vegyes rendelkezések, finanszírozás

25. § (1) E rendelet hatálya alá tartozó valamennyi szerv köteles az árubeszerzési, építési, beruházási és szolgáltatási célra juttatott támogatások felhasználását a közbeszerzési törvény alkalmazásához kötni.

(2) A Képviselő-testület az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének jogát a Polgármesterre ruházza át, aki ennek végrehajtására a pénzgazdálkodás rendjéről szóló szabályzatban foglaltak szerint adhat felhatalmazást.

(3) A belső időszakos önkormányzati likviditási problémák csökkentése érdekében szükséges az önkormányzati és intézményi számlákon lévő szabad pénzeszközök Hivatal által történő visszapótlási kötelezettség melletti bevonása az önkormányzati működés biztonsága érdekében.

(4) A gazdálkodási feladatok, finanszírozási problémák elkerülése érdekében ideiglenesen bevont költségvetési intézményi pénzeszközök, kizárólag működési célokat szolgáló kiadások fedezetéül szolgálhatnak.

(5) Az ideiglenesen gazdálkodási körbe vont pénzeszközt legkésőbb a tárgyévi költségvetési év utolsó munkanapjáig kötelező visszapótolni.

(6) Az intézmények és a gazdasági társaságok kötelesek a részükre megállapított előirányzatból az időarányos, a valós finanszírozási igény alapján készített, havi finanszírozási ütemtervet készíteni. Kötelezettséget vállalni kizárólag a jóváhagyott finanszírozási ütemtervvel összhangban lehet. A finanszírozás az összesített finanszírozási ütemterv alapján történik, melyben a kiadások mellett figyelembe kell venni az intézményi tervezett saját bevételek realizálódását is. A finanszírozás ütemezésében a fentiektől való eltérés csak indokolt, működést veszélyeztető esetben lehetséges.

26. § (1) A költségvetési szervek részére folyósításra kerülő intézményfinanszírozás likviditási szempontok alapján kerül utalásra.

(2) Támogatás, pénzeszközátadás csak írásban kötött szerződés, megállapodás alapján utalható. A gazdasági társaságok részére utalásra kerülő összegek maximum a költségvetésben meghatározott mértékben, a likviditási helyzet függvényében kerülnek utalásra.

(3) A költségvetési szervek, gazdasági társaságok kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, amennyiben az alábbi feltételek bármelyike fennáll:

- a pályázott feladat további fenntartásának éven túli működtetési költsége van,

- amennyiben a pályázott összeg meghaladja a 10 millió forintot vagy

- a 2021. évi költségvetésből többletforrást igényel.

(4) A finanszírozásra vonatkozó részletes szabályok, adatszolgáltatási kötelezettségek a fentiek alapján, egyedi Polgármesteri utasításban kerülnek meghatározásra.

11. Szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai

27. § (1) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(2) A költségvetési szerv a külső személyi juttatások előirányzata, illetve a dologi kiadások között megtervezett szellemi tevékenység számla ellenében történő igénybevétele tétel előirányzatának terhére természetes vagy jogi személlyel, illetve jogi személyiség nélküli egyéb szervezettel akkor köthet szerződést, ha

 • a) azt jogszabály nem zárja ki, továbbá
 • b) a szerződés megkötése jogszabályban, az alapító okiratában, illetve a szervezeti és működési szabályzatában meghatározott szakmai alap- feladat ellátásához feltétlenül szükséges, és
 • c) a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeleteltérő rendelkezése hiányában az adott feladat elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt a megrendelő nem foglalkoztat, vagy az alaptevékenység részeként felmerülő, a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos, vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat.

(3) A költségvetési szervek állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján járó díjazás munkakörébe tartozó, munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. A megbízási szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásai készpénzben az alábbi esetekben teljesíthetők:

 • a) vásárlási előleg készpénzes beszerzésekre (reprezentációs költségek),
 • b) kiküldetés költsége kiküldetési rendelvény alapján,
 • c) üzemanyag vásárlás,
 • d) postaköltség, nyomtatvány beszerzés, egyéb kis értékű dologi kiadások,
 • e) közfoglalkoztatottak bérkifizetése,
 • f) önkormányzati rendelet alapján megítélt szociális ellátások kifizetése.

12. Záró rendelkezések

28. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


[1] A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2021. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[2] A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2021. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[3] A 4. § (1) bekezdés c) pontja a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2021. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés c) pontja a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[4] A 4. § (1) bekezdés d) pontja a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2021. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés d) pontja a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[5] A 4. § (1) bekezdés e) pontja a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2021. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés e) pontja a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[6] A 4. § (1) bekezdés f) pontja a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2021. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés f) pontja a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[7] A 4. § (1) bekezdés g) pontja a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2021. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés g) pontja a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[8] A 4. § (1) bekezdés h) pontja a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2021. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés h) pontja a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[9] A 4. § (1) bekezdés i) pontja a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2021. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[10] A 4. § (1) bekezdés j) pontja a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2021. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés j) pontja a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[11] A 4. § (1) bekezdés k) pontja a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2021. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés k) pontja a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[12] A 4. § (2) bekezdése a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2021. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
[13] A 2. melléklet a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[14] A 3. melléklet a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[15] A 4. melléklet a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
[16] Az 5. melléklet a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
[17] A 8. melléklet a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.