Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről

Hatályos: 2021. 09. 23

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 18. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed Szentendre város (a továbbiakban: a város) közigazgatási területén található lezárt és működő köztemetőkre, azok létesítményeire, valamint az ott végzett temetkezési tevékenységekre és temetkezési szolgáltatásokra.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a köztemető tulajdonosára, fenntartójára, üzemeltetőjére, a köztemetőben temetkezési szolgáltatást végzőkre és mindazokra a természetes és jogi személyekre, akiket a köztemetőben végzett tevékenységük, vagy a köztemető használata, a szolgáltatások igénybevétele során jogok illetnek vagy kötelezettségek terhelnek.

2. § E rendelet alkalmazásában

 • 1. díszsírhely és dísz-urnahely: a temető központi fekvésű területén kijelölt temetési helyek, valamint a hősi temetési hely;
 • 2. temető fenntartása: a temetőkről és a temetkezésről szóló törvényben meghatározott tevékenység, amely magában foglalja különösen a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint közcélú zöldfelületek karbantartását, szükség szerinti felújítását és gondozását;
 • 3. temetkezési szolgáltató: a temetkezési szolgáltatásokat együttesen, vagy önállóan végző, a temetőkről és temetkezésről szóló törvényben meghatározott szolgáltató;
 • 4. temető üzemeltetése: a temetőkről és temetkezésről szóló törvényben meghatározott tevékenység, amely magában foglalja különösen a temető rendeltetésszerű használatához szükséges tárgyi és infrastrukturális létesítmények működtetését, valamint az igénybevételhez szükséges egyéb feltételek biztosítását.

3. § (1) A szentendrei köztemetők létesítéséről, fenntartásáról Szentendre Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) gondoskodik.

(2) A működő köztemető az Önkormányzat tulajdonában álló Sztaravodai úti 3477 helyrajzi számú ingatlanon lévő temető (a továbbiakban: temető).

4. § (1) Halottat, elhamvasztott halott maradványait eltemetni – a temetőkről és temetkezésről szóló törvényben meghatározottak kivételével – csak működő temetőkben és temetkezési emlékhelyen létesített temetési helyen lehet.

(2) A temetőben polgári és egyházi szertartással történő temetés, búcsúztatás egyaránt lebonyolítható.

(3) A temetőben a (4) bekezdésben foglaltak kivételével az elhalálozásuk idején szentendrei lakhellyel rendelkező személyeket lehet eltemetni.

(4) Az elhunyt szentendrei lakhellyel rendelkező hozzátartozója (a továbbiakban: kérelmező) kérelmére, egyedi elbírálás alapján a polgármester engedélyezheti a temetőben nem szentendrei lakhelyű elhunyt eltemetését, amennyiben

 • a) a kérelmező hozzátartozója már rendelkezik olyan sírhellyel, amely alkalmas az elhunyt eltemetésére (korábban váltott sírhely) vagy,
 • b) a temető üzemeltetője – a szentendrei lakhellyel rendelkezők érdeksérelme nélkül - tud új sírhelyet biztosítani.

2. A kegyeletgyakorlás rendje és a temetési helyek gondozásának szabályai

5. § (1) A temetőben mindenki köteles a hely jellegének megfelelő magatartást tanúsítani, az etnikai vagy vallási temetkezési szokásokat tiszteletben tartani és tartózkodni a kegyeleti érzést sértő tevékenységtől, hanghatástól vagy magatartástól.

(2) A megváltott temetési helyek gondozásáról, fenntartásáról a temetési hely felett rendelkezni jogosult köteles gondoskodni.

(3) Minden látogató köteles a temető, valamint annak környezetének védelmére, rendjének, tisztaságának megőrzésére.

6. § (1) A temető személyi (gyalogos) bejárója évszaktól függetlenül folyamatosan nyitva van.

(2) A teherbejárót csak hétköznap, reggel 8 és délután 16 óra között, az üzemeltető engedélyével lehet igénybe venni.

(3) A temető területén kizárólag a kijelölt helyen, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvényben meghatározott tartalommal lehet temetkezési szolgáltatást reklámozni, hirdetni. A reklámokkal kapcsolatos kihelyezési jog és a bevétel az Önkormányzatot illeti meg.

(4) A temetőben csak a temetési helyek díszítését szolgáló, a kegyeleti jelleggel összefüggő tárgyak, növények helyezhetők el. Az engedély nélküli, valamint a temető rendjét megzavaró, az emlékezést sértő tárgyakat és növényeket az üzemeltető jogosult eltávolítani.

(5) A temető területére az üzemeltető engedélyével és ellenőrzése mellett kizárólag

 • a) a temető üzemeltetését és a temetkezési szolgáltatásokat ellátó,
 • b) a mozgásukban korlátozott személyeket szállító,
 • c) sírgondozáshoz szükséges nagyméretű eszközöket, anyagokat szállító

járművek hajthatnak be.

7. § (1) A temetőben 10 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyeletével tartózkodhat.

(2) A temetőbe vakvezető kutya kivételével állatot bevinni tilos.

(3) A temetőben gyertyát, mécsest gyújtani olyan körültekintő gondossággal lehet, amellyel a tűzveszély elkerülhető. Avart, elszáradt koszorú- és virágmaradványt a temetőben elégetni tilos.

(4) A temetőből virágot, vagy sírokra ültetett növényeket kivinni tilos. A temetőből sírkövet, fejfát, síremléket vagy ezek egy részét csak az üzemeltető írásbeli engedélyével lehet kivinni.

(5) A temető területén tilos szemetelni, a keletkezett hulladékot az arra kijelölt gyűjtőhelyen kell elhelyezni.

8. § (1) A temetési helyek gondozása során körültekintő gondossággal, valamint úgy kell eljárni, hogy a tevékenység

 • a) ne sértse mások kegyeleti érzéseit,
 • b) mások sírgondozási tevékenységét ne akadályozza,
 • c) az utakon való közlekedést ne akadályozza,
 • d) búcsúztatás alatt ne zavarja a szertartást.

(2) Tilos a temetési helyen, mellette vagy mögötte a gondozáshoz használatos szerszámok és egyéb eszközök tárolása.

(3) Tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani vagy sírfeltöltésre használni.

9. § (1) Egy méternél magasabb cserjék, fák telepítése, kivágása csak az Önkormányzat hozzájárulásával végezhető. A hozzájárulás megadására a polgármester jogosult.

(2) A temető kerítésének vonalába élő sövényt kell telepíteni.

(3) A temető belső útjai mentén fasorokat kell telepíteni. A telepítendő fasornál a temetőben temetési hely felett rendelkezni jogosult személynek lehetősége van emlékfa ültetésére. Ültetés előtt a fa fajtájáról az üzemeltetővel kell egyeztetni, kiültetni csak az üzemeltető és az (1) bekezdés szerinti tulajdonosi hozzájárulás alapján lehet.

(4) A ravatalozó és az egyéb kiszolgáló épületek környékét parkszerűen kell kialakítani és fenntartani.

(5) A temetési helyek közötti utakra nem lehet növényeket telepíteni.

10. § (1) A temetési hely jelölésére az üzemeltető által jóváhagyott sírjel vagy síremlék használható.

(2) A sírjel nem foglalhat el a temetési helynél nagyobb területet. Műkőből, terméskőből készült sírjel legfeljebb 1,5 méter, a kopjafa legfeljebb 2,2 méter magas lehet.

(3) A sírjelnek és az azon szereplő feliratnak, ábrának meg kell felelnie a kegyeleti érzés elvárásainak, azok nem lehetnek közízlést vagy kegyeleti jogot sértőek.

(4) A létesítendő sírjel, síremlék vázrajzát előzetesen az üzemeltetőnek be kell mutatni. Amennyiben a vázrajz szerint a létesítendő sírjel, síremlék megfelel az (1)-(3) bekezdésekben foglaltaknak, az üzemeltető ellenjegyzéssel jóváhagyja azt.

3. A temetési helyek gazdálkodásának szabályai és a temetkezés rendje

11. § A temetőben a temetésre használt hely

 • a) egyes sírhely,
 • b) kettős sírhely,
 • c) díszhely (díszsírhely vagy díszurnafülke),
 • d) sírbolt (kripta),
 • e) urnafülke (kolumbárium),
 • f) urnasírbolt,
 • g) hamvak szétszórására kijelölt terület vagy
 • h) hősi temetési hely

lehet.

12. § (1) Sírhelytábla, temetőrész és temető lezárásáról, kiürítéséről Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A megszüntetésről és a kiürítésről a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Kormányrendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 19. § (3) bekezdésében meghatározott módon hirdetményt kell közzétenni.

(2) A sírhelyhasználati idő alatt és annak lejárta esetén az üzemeltető által meghatározott és hirdetményben közzétett idő lejártáig a síremlékkel az jogosult rendelkezni, aki a temetési helyet megváltotta. Amennyiben a rendelkezni jogosult az előírt idő alatt a síremlékről nem rendelkezik, úgy a rendelkezés joga az üzemeltetőt illeti meg.

13. § (1) A sírhelytáblákban és a sorokban az elhalálozás sorrendjében kell a temetési helyeket kijelölni.

(2) A sírhelytáblák között – amennyiben a helyi viszonyok lehetővé teszik – legalább 3 méter széles utat kell hagyni.

(3) A sírhelytáblákon belüli sorok közötti távolság 0,6 méter.

(4) A felnőtt és gyermek sírhelyek egymás közötti távolsága 0,5 méter.

14. § (1) A sírgödör mélysége első koporsó temetése esetén 2,0 méter, urna földbetemetése esetén 0,50 méter.

(2) Egyes sírhely esetén egy koporsó, kettős sírhely esetén egymás mellett két koporsó rátemetésére van lehetőség, melynél a felső koporsó(k) aljzatának 1,6 méter mélységbe kell kerülnie.

(3) A koporsós rátemetést követően négy, egymás mellé helyezendő urna rátemetésére van lehetőség, 0,5 méter mélységben.

(4) A gyermekkoporsós sírhely mélysége 1,3 méter.

(5) A sírhelyek mérete

 • a) felnőtt egyes sírhely esetén 2,1 méter hosszú és 0,9 méter széles,
 • b) felnőtt kettes sírhely esetén 2,1 méter hosszú és 1,9 méter széles,
 • c) gyermek sírhely esetén 1,3 méter hosszú, 0,6 méter széles

lehet.

15. § (1) Az új sírboltokat úgy kell kialakítani, hogy azokban legalább kettő koporsó vagy kettő urna elférjen, egyebekben a méret meghatározásánál a (2)-(3) bekezdés figyelembe vételével az elhelyezendő koporsók vagy urnák száma az irányadó.

(2) A koporsósírbolt belső méretei: mélysége 2,0 méter, hosszúsága 2,1 méter, szélessége koporsónként 0,9 méter.

(3) Az urnasírbolt belső méretei: mélysége 0,5 méter, hosszúsága 0,9 méter, szélessége legalább 0,6 méter.

16. § (1) Díszsírhelyet és dísz-urnahelyet (a továbbiakban együtt: díszhely) a polgármester, a Képviselő-testület bizottságai és a városban működő civil szervezetek javaslata alapján a Képviselő-testület adományozhat díjmentesen

 • a)[1]
 • b) azoknak, akik a haza, a város vagy a közélet javára kiemelkedő tevékenységet végeztek, vagy
 • c) azoknak, akik a kultúra, az oktatás, a művészet vagy a tudomány területén kiemelkedő tevékenységet végeztek.

(2) Az adományozott díszsírhelybe az elhunyt együtt élő házastársa az egyéb előírások betartásával rátemethető.

(3) Az adományozott díszhelyek gondozási kötelezettségéről az adományozással egyidejűleg kell határozni.

(4) A díszhelyeket nem lehet felszámolni.

(5) A díszhelyekről a jegyző nyilvántartást vezet.

17. § (1) Előre megváltani csak a kettős sírhely második helyét lehet.

(2) A rendelkezésre jogosultság a megváltás napjával kezdődik.

(3) A használati idő

 • a) egyes és kettős sírhely esetén 25 év,
 • b) sírbolt esetén az üzemeltetővel kötött megállapodástól függően 60-100 év,
 • c) urnafülke esetén 10 év,
 • d) urnasírbolt esetén az üzemeltetővel kötött megállapodástól függően 20-60 év

lehet.

(4) A temetési hely feletti rendelkezési jog a (3) bekezdésben foglalt rendelkezési idő lejárta után újraváltható, kivéve, ha a temető vagy a sírhelytábla lezárásra vagy átrendezésre kerül.

(5) A temetési hely felett rendelkezni jogosult kérelmére az újraváltás időtartama a (3) bekezdésben meghatározott rendelkezési időnél rövidebb is lehet, de

(6) A temetési helyek feletti rendelkezési jog nem képezheti adásvétel, csere vagy más jogügylet tárgyát.

(7) A rátemetés során koporsós temetés esetén legalább 25 év, urnás földbetemetés esetén pedig legalább 10 év porladási időt kell biztosítani.

(8) A temetési helyek megváltási díját és az újraváltás díját az 1. melléklet tartalmazza. A díj módosításakor ki kell kérni az üzemeltető véleményét.

18. § Lezárt temetőben vagy lezárt sírhelytáblában található sírhelybe csak

 • a) rátemetés,
 • b) előre megváltott kettős sírhely második helyébe temetés vagy
 • c) sírboltba temetés esetén

lehet.

19. § (1) Amennyiben a sírbolt vagy az urnasírbolt építéséhez, bővítéséhez az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről szóló kormányrendelet alapján építésügyi hatósági engedély szükséges, az engedélyezési terv készítése során a helykijelölést és a létesítmény tervét egyeztetni kell az üzemeltetővel.

(2) Az üzemeltető jogosult minden engedélyköteles munkánál a munka végzésére jogosító engedély bemutatását kérni, valamint jogosult ellenőrizni, hogy az elkészült létesítmény az engedélyezési terveknek megfelel-e.

(3) Sírbolt építése során biztosítani kell, hogy a koporsó aljzata a talajjal érintkezzen.

(4) A sírgödröt az üzemeltető hozzájárulásával a földben lebomló anyaggal lehet burkolni, azonban a koporsó aljzatának a talajjal érintkeznie kell.

(5) Ülőhely, pad, egyéb nem kegyeleti célú tárgy kihelyezése csak az üzemeltető hozzájárulásával lehetséges.

20. § (1) A temetkezési hely műszaki állapotának nagymértékű romlása esetén a helyreállítás a temetési hely felett rendelkezni jogosult kötelezettsége. E kötelezettség elmulasztásakor az üzemeltető tájékoztatása alapján a jegyző a temetési hely felett rendelkezni jogosultat felszólíthatja a helyreállításra vagy veszélyelhárítás céljából elrendelheti a síremlék vagy a sírbolt eltávolítását, valamint megtilthatja a sírboltba történő további temetkezést.

(2) A temetőben végzendő munka időpontját be kell jelenteni az üzemeltetőnek. Az üzemeltető az építési munkákról nyilvántartást vezet. Amennyiben a munka búcsúztatást vagy szertartást zavarna, az üzemeltető a munka végzését bejelentő személyt a munkától való tartózkodásra hívhatja fel.

(3) A munkához szükséges építőanyag beszállításához, az építési és bontási munkák megkezdéséhez az üzemeltető írásbeli engedélye szükséges.

(4) A munka során keletkezett hulladékot, törmeléket a keletkezéstől számított 3 napon belül az munkát végzőnek el kell szállítania. Amennyiben a munkát végző e kötelezettségének nem tesz eleget, az elszállításról az arra nyitva álló határidő elteltét követő 1 munkanapon belül az üzemeltető a munkát végző terhére és veszélyére gondoskodik.

(5) A munkához szükséges ömlesztett anyagot csak vaslemezen lehet előkészíteni, a maradékot pedig a temetőből el kell szállítani.

4. A temető üzemeltetése, a kegyeleti közszolgáltatás

21. § (1) Az Önkormányzat a temető fenntartásáról, üzemeltetéséről kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik. Az Önkormányzat a kegyeleti közszolgáltatási szerződést azzal a gazdálkodó szervezettel köti meg, amely temetőkről és temetkezésről szóló jogszabályokban foglalt feltételeknek megfelel és az üzemeltetésre kiírt pályázatot megnyeri.

(2) Az üzemeltető a temető üzemeltetését és az egyéb temetkezési szolgáltatásokat végző részlegének szervezeti felépítését, a munkakörök, jogkörök, felelősök megállapítását, adminisztratív rendjét saját hatáskörben állapítja meg.

(3) A temető fenntartási és üzemeltetési költségét az Önkormányzat a

 • a) temetési helyek megváltási és újraváltási díjai,
 • b) temető-fenntartási hozzájárulások díjai,
 • c) létesítmények vállalkozók részéről történő igénybevételi díjai

útján biztosítja.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott díjakat az üzemeltető jogosult beszedni.

(5) Az üzemeltető évente, a tárgyév január 15-ig az üzemeltetési tevékenységről köteles beszámolni a képviselő-testület gazdasági és városüzemeltetési kérdésekkel foglalkozó szakbizottsága felé.

(6) Az üzemeltető folyamatosan nyilvántartja a lejárt sírhelyhasználati idejű temetési helyeket. Évenként egyszer az összegyűjtött adatokról kimutatást készít és amennyiben szükséges, gondoskodik az érintettek 12. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatásáról, értesítéséről .

(7) Az üzemeltető köteles a temető bejáratánál hirdetőtáblát, a temető nyitvatartási idejéről, a temető rendjéről tájékoztató táblát, valamint a temető részletes térképét kihelyezni.

(8) Az üzemeltető köteles a temető rendjének védelme érdekében a temetési helyek felett rendelkezni jogosultakat és a temetőt látogatókat az e rendeletben meghatározott feladataikról, jogaikról, kötelezettségeikről tájékoztatni és az előírások be nem tartása esetén ellenük eljárni.

22. § (1) Az üzemeltető köteles a temetőkről és temetkezésről szóló törvényben meghatározott kötelezettségein felül

 • a) a nyilvántartó könyveket, sírboltkönyveket vezetni és megőrizni,
 • b) a temetőben történő vállalkozói és fenntartási tevékenységek összehangolásáról gondoskodni,
 • c) a szükséges köztisztasági, növényvédelmi, gyommentesítési feladatokat ellátni,
 • d) a temető gazdálkodására vonatkozó pénzügyi elszámolásokat elkészíteni és
 • e) minden egyéb feladatot ellátni, amelyre vonatkozóan az Önkormányzat és az üzemeltető külön szerződést köt.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott tevékenységek nem zavarhatják a temető kegyeleti rendjét.

23. § Az üzemeltető jogosult

 • a) saját nevében temetkezési szolgáltatást nyújtani,
 • b) a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseinek betartásával, az üzemeltetőre vonatkozó kötelezettségek megtartásával és megtartásának érdekében a temető területén temetkezési szolgáltatókkal és egyéb vállalkozási tevékenységet folytatókkal megállapodást kötni, azok tevékenységét az üzemeltetés érdekében szabályozni és összehangolni,
 • c) a 2. melléklet 2. pontjában meghatározott temető-fenntartási hozzájárulást beszedni,
 • d) a temetőben végzett szolgáltató és vállalkozási tevékenységre vonatkozóan a 2. melléklet 1. pontjában meghatározott terület- és létesítményhasználati díjat felszámolni,
 • e) a temető fenntartására, üzemeltetésére, fejlesztésére vonatkozó szakfeladatok előkészítésére, valamint az azokban történő együttműködésre és
 • f) a temetkezésre vonatkozó helyi szabályozás előkészítésében részt venni.

5. A temetkezési szolgáltatások, vállalkozási tevékenységek feltételei

24. § (1) A temetőben temetkezési szolgáltatást a jogszabályokban előírt engedéllyel rendelkező vállalkozók végezhetnek. A temetkezési szolgáltatók kötelesek a hely jellegének megfelelő viseletben, a szertartások és búcsúztatások rendjének tiszteletben tartásával végezni munkájukat.

(2) A temetkezési szolgáltatók a temető létesítményeit bérleti díj ellenében vehetik igénybe. A ravatalozó esetén az igényt lehetőség szerint a használatot megelőző legalább 3 munkanappal be kell jelenteni. A bérleti díjat a használatot megelőzően kell az üzemeltető számára megfizetni.

(3) A temetkezési szolgáltatók a sírhely kiásását a temető üzemeltetőjétől a szolgáltatási díj ellenében megrendelik. Az igényt lehetőség szerint 3 munkanappal korábban be kell jelenteni.

(4) Az üzemeltető a bejelentett igényekről nyilvántartást vezet.

(5) Az igénylő számára a létesítmény átadása nem tagadható meg, kivéve abban az esetben, ha más temetkezési szolgáltató korábban ugyanarra az időpontra bejelentette igényét.

(6) A díjak megfizetésére azon üzemeltető is köteles, aki a temető üzemeltetése mellett temetkezési szolgáltatást is nyújt.

(7) A temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjakat, valamint a temető-fenntartási hozzájárulás díját a 2. melléklet tartalmazza.

25. § (1) A temető területén szolgáltatást nyújtó vállalkozó köteles a tevékenysége során keletkező hulladék elszállításáról

 • a) saját telephelyére vagy hulladék-gyűjtőhelyre történő szállítással, vagy
 • b) arra jogosult szakvállalkozóval kötött szerződés alapján

gondoskodni.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a vállalkozó a hulladék elszállítására kötött szerződést, a díjfizetésről szóló bizonylatot vagy a lerakójegyet, az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben pedig a hulladék elszállítására kötött szerződést és a díjfizetésről szóló bizonylatot köteles bemutatni az üzemeltetőnek.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt igazolások hiányában a vállalkozó a tevékenységét nem kezdheti meg.

6. Záró rendelkezések

26. § (1) E rendelet 2017. december 15-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a temetőkről és a temetkezésről szóló 48/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet és a temetőkről és a temetkezésről szóló 48/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2014. (II.4.) önkormányzati rendelet.

(3) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő, de még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet [2][3]

A temetési helyek megváltási és újraváltási díjai

1. A temetési helyek megváltási díjai

1.1. egyes sírhely 25 év 61.680,- Ft + ÁFA

1.2. kettős sírhely 25 év 123.360,- Ft + ÁFA

1.3. gyermeksírhely 25 év 15.420,- Ft + ÁFA

1.4. sírbolt 60 év 246.720,- Ft + ÁFA

1.5. urnafülke (egyes) 10 év 9.460,- Ft + ÁFA

1.6. urnafülke (kettős) 10 év 18.920,- Ft + ÁFA

1.7. urnasírbolt 25 év 29.560,- Ft + ÁFA
1.8.A ravatalozó melletti, kettős „U” alakú urnafalakban található urnafülkék esetén 10.790,- Ft + ÁFA üzemeltetői díjat kell fizetni az Önkormányzat birtokba lépéséig.

2. A temetési helyek újraváltási díjai

2.1. egyes sírhely 25 év 41.120,- Ft + ÁFA

2.2. kettős sírhely 25 év 82.240,- Ft + ÁFA

2.3. gyermeksírhely 25 év 10.280,- Ft + ÁFA

2.4. Az 1.5.- 1.7. pont esetében az újraváltás ideje és díja a megváltás idejével és díjával megegyező.
2.5.Ha a temetési hely felett rendelkezni jogosult kérelmére az újraváltás időtartama az 1. pontban foglaltakban írt megváltási időnél rövidebb, akkor az újraváltás díja a 2.1.- 2.3. pont esetében az ott írt újraváltási díj időarányosan csökkentett részével, az 1.5.- 1.7. pont esetében a megváltási díj időarányosan csökkentett részével megegyező.

2. melléklet [4][5]

A temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak, valamint a temető-fenntartási hozzájárulás díjai

1. A temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak

1.1. a ravatalozó bérleti díja 29.560,- Ft/temetés + ÁFA

1.2. külső ravatalozási hely bérleti díja 15.420,- Ft/temetés + ÁFA

1.3. hűtő-tároló bérleti díja 1.440,- Ft/nap + ÁFA

1.4. sírásás

1.4.1. felnőtt sírhely 2,0 méter mélységben 32.900,- Ft + ÁFA

1.4.2. felnőtt sírhely 1,6 méter mélységben (rátemetéskor) 24.670,- Ft + ÁFA

1.4.3. gyermek sírhely 1,3 méter mélységben 11.310,- Ft + ÁFA

1.4.4. urnasírhely 0,5 méter mélységben 2.060,- Ft + ÁFA

1.4.5. urnasírbolt 0,5 méter mélységben 6.680,- Ft + ÁFA

1.5. temetőregisztrációs díj 6.170,- Ft + ÁFA

1.6. ügyeleti díj más temetkezési szolgáltató által végzett temetéskor

1.6.1. munkanapon (8 órától 16 óráig) 12.850,- Ft + ÁFA

1.6.2. munkaszüneti napon, munkaidőn kívül 15.420,- Ft + ÁFA

2. A temető-fenntartási hozzájárulás díja

2.1. Az egyes díjfajtákon belül a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők (pl.: sírkőépítést, felújítást, sírbolt építést végzők) által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulási díj mértéke az adott évben az egyes temetési helyekre megállapított megváltási díjak egyszerű számtani átlagának 5%-a.


[1] A 16. § (1) bekezdés a) pontját a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte.
[2] Módosította a 7/2018. (II.27.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2018. március 1-től
[3] Módosította a 14/2019. (III.18.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2019. április 20-tól
[4] Módosította a 7/2018. (II.27.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2018. március 1-től
[5] Módosította a 14/2019. (III.18.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2019. április 20-tól