Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelete

a Szentendre Város Díszpolgára Címről, valamint a PRO URBE Emlékéremről és adományozásuk rendjéről

Hatályos: 2021. 09. 23

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelete

a Szentendre Város Díszpolgára Címről, valamint a PRO URBE Emlékéremről és adományozásuk rendjéről

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Szentendre Város Díszpolgára Cím

1. § A Szentendre Város Díszpolgára Cím (a továbbiakban: díszpolgári cím) adományozható – Szentendre Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) legnagyobb elismeréseként – annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely téren jelentős, kiemelkedő munkájával vagy életművével mind helyi, mind pedig országos vagy nemzetközi viszonylatban elismerést szerzett és ezzel hozzájárult Szentendre város (a továbbiakban: a város) jó hírnevének öregbítéséhez.

1/A. § [1] A díszpolgári cím két személy között, az együttesen elért eredményük alapján, megosztva is adományozható. Ebben az esetben 2 emlékplakett és 2 díszoklevél adományozható.

2. § (1) A díszpolgári címmel külön erre a célra készített emlékplakett és díszoklevél jár.

(2) Az emlékplakett mintájának leírását az 1. melléklet 1. pontja tartalmazza.

3. § (1) A város díszpolgára a díszpolgári cím adományozásától kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint élvezheti a (2) bekezdésben foglalt kiváltságokat.

(2) A város díszpolgára

 • a) tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület ülésein,
 • b) hivatalos az Önkormányzat által rendezett városi ünnepségekre,
 • c) díjtalanul látogathatja a város valamennyi közművelődési és művészeti intézményét, múzeumát, azok rendezvényeit,
 • d) jogosult az Önkormányzat által kiadott helyi újság tiszteletpéldányára,
 • e) külön döntés alapján az Önkormányzatot képviselő delegáció tagjává jelölhető,
 • f) jogosult arra, hogy a polgármester, a jegyző, valamint a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) köztisztviselői, az Önkormányzat intézményeinek vezetői soron kívül fogadják és
 • g)[2] elhalálozása esetén – családja beleegyezésével – az Önkormányzat saját halottjának tekintendő,
 • h)[3] elhalálozása esetén - amennyiben a családja igényli - a Sztaravodai úti köztemetőben díszhelyre jogosult.

(3) A város díszpolgárának elhalálozása esetén az Önkormányzat az éves költségvetésben meghatározott keretösszeg erejéig, de legfeljebb temetésenként az éves költségvetésben meghatározott forint összegig hozzájárul a temetési költségek viseléséhez.

(3a)[4] A díszhelybe az elhunyt együtt élő házastársa az egyéb előírások betartásával rátemethető. A díszpolgár részére biztosított díszhely gondozásáról a díszpolgár hozzátartozója köteles gondoskodni. Hozzátartozó hiányában a díszsírhely gondozásának kötelezettsége az önkormányzatot terheli.

(4) A (2)-(3) bekezdésben meghatározott jogok érvényesítéséért a jegyző a felelős.

2. PRO URBE Emlékérem

4. § PRO URBE Emlékérem adományozható annak a természetes személynek, csoportnak, társadalmi vagy gazdasági szervezetnek, aki vagy amely a város fejlesztésében, a közszolgálati, az egészségügyi, a szociális, az oktatási, a kulturális, a sport, a társadalmi vagy a gazdasági élet bármely ágazatában a város értékeit gyarapítva, kiemelkedő eredményt ért el.

5. § (1) A PRO URBE Emlékérem mellé díszoklevél jár.

(2) A PRO URBE Emlékérem mintájának leírását az 1. melléklet 2. pontja tartalmazza.

(3) A PRO URBE Emlékérem 2 személy között, az együttesen elért eredményük alapján, megosztva is adományozható. Ebben az esetben 2 PRO URBE Emlékérem és 2 díszoklevél adományozható.

(4) Csoportnak, társadalmi vagy gazdasági szervezetnek 1 PRO URBE Emlékérem és 1 díszoklevél adományozható.

3. A díszpolgári cím és a PRO URBE Emlékérem adományozásának, nyilvántartásának rendje

6. § (1) A díszpolgári cím és a PRO URBE Emlékérem adományozására augusztus 20-án, nemzeti ünnepünk alkalmából kerül sor.

(2) A díszpolgári címet és a PRO URBE Emlékérmet a képviselő-testület nevében a polgármester adja át.

(3) Évente 1 díszpolgári cím és legfeljebb 3 PRO URBE Emlékérem adományozható.

(4) A díszpolgári cím és a PRO URBE Emlékérem adományozására

 • a) a polgármester, a jegyző,
 • b) a képviselők,
 • c) a képviselő-testület bizottságainak tagjai,
 • d) szentendrei egyesületek, szakmai és civil szervezetek, intézmények, vagy
 • e) legalább 20 szentendrei állandó lakhellyel rendelkező lakos

tehet javaslatot, minden év április 30-ig.

(5) A (4) bekezdésben foglalt határidőtől eltérően, a határidő lejárta után, a helyi lakosság jelentős részét érintő, előre nem látható rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a rendkívüli esemény elhárításában kiemelkedő szerepet játszó személyre a (4) bekezdésben meghatározott javaslattevők a képviselő-testület ülését megelőző napon 12 óráig is tehetnek javaslatot.

(6) A képviselő-testület az elismerés odaítéléséről minősített többséggel dönt.

(7) A díszpolgári cím és a PRO URBE Emlékérem egy személy részére csak egy alkalommal adományozható.

(8) Nem adományozható díszpolgári cím vagy PRO URBE Emlékérem a képviselő-testület, valamint annak állandó bizottsága tagjának az aktuális ciklusban.

(9) Az elismerésben részesített személyekről és szervezetekről a Hivatal nyilvántartást vezet, valamint gondoskodik az e rendeletben foglaltak végrehajtásáról. Az adományozásról szóló közlemény közzétételéről – a helyben szokásos módon – a jegyző gondoskodik.

7. § (1) Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés is adományozható. Az elismerés átvételére ebben az esetben a legközelebbi hozzátartozó jogosult.

(2) Posztumusz kitüntetés adományozása esetén nem kell alkalmazni a 6. § (3)-(4) bekezdést.

4. A díszpolgári cím és a PRO URBE Emlékérem visszavonása

8. § (1) A díszpolgári cím és a PRO URBE Emlékérem visszavonható, ha az elismerésben részesített személy arra érdemtelenné válik.

(2) A díszpolgári cím és a PRO URBE Emlékérem visszavonására az adományozás rendjére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

5. Záró rendelkezések

9. § (1) E rendelet 2017. december 15. napján lép hatályba.

(2) Azok, akik részére korábbi önkormányzati rendelet alapján adományoztak díszpolgári címet, valamint PRO URBE Emlékérmet, azokat továbbra is viselhetik, valamint megilleti őket az e rendeletben foglalt kedvezmények is.

(3) Hatályát veszti a Szentendre Város Díszpolgára Cím, valamint a PRO URBE Emlékérem alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 41/2003. (VI.18.) Önk. sz. rendelet és a Szentendre Város Díszpolgára Cím, valamint a PRO URBE Emlékérem alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 41/2003. (VI.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 17/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

1. Szentendre Város Díszpolgára Címmel járó emlékplakett leírása
Az emlékplakett 9 cm átmérőjű, bronzból készült. Az előlapon a felső mezőben háttérben a Városháza jellegzetes félköríves motívuma, előtte kissé lejjebb csúsztatva háromszög forma, majd az előtérben a függőleges középtengely vonalában álló figura. A hátlapon az emlékplakett felső harmadában Szentendre város címere, alatta négy sorban pozitív betűkkel:
név
SZENTENDRE VÁROS
DÍSZPOLGÁRA
aktuális évszám

2. A PRO URBE Emlékérem leírása
A PRO URBE Emlékérem erősen plasztikus, 10 cm átmérőjű amorf „érem”. Domborodó előlapján három összetorlódó mezőn Szentendrét jellemző motívumok (háztetők, öreg fa, ikon) láthatók. Homorú hátlapjának bal felén pecsétszerűen süllyesztve Szentendre bárányos címere, jobb oldalt plasztikus, egyenetlen méretű betűkkel:
PRO URBE SZENTENDRE
felirat.
Az érem élében lent beütött CS R jelzés.


[1] Beillesztette a 7/2020. (III.16.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. március 17-től.
[2] A 3. § (2) bekezdés g) pontja a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[3] A 3. § (2) bekezdés h) pontját a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.
[4] A 3. § (3a) bekezdését a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése iktatta be.