Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete

a gyermekek napközbeni ellátásáért, bölcsődékben és a köznevelési intézményekben fizetendő térítési díjról

Hatályos: 2021. 10. 01

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete

a gyermekek napközben ellátásáért, bölcsődékben és a köznevelési intézményekben fizetendő térítési díjról

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés c) pontja, a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában működő köznevelési intézményekre és a Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde intézményére terjed ki.

II. FEJEZET Gyermekek napközbeni ellátása a Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsődében

2. A bölcsődei ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módja

2. § (1) A bölcsődei ellátás iránti kérelmet a Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

(2) A bölcsődei ellátás iránti kérelemhez csatolni kell:

 • a) a kérelmező és gyermeke személyi adatait tartalmazó kérelem nyomtatványt,
 • b) a gyermek általános egészségi állapotáról szóló orvosi igazolást,
 • c) a kérelmező munkaviszonyát vagy más munkavégzésre irányuló jogviszonyát igazoló dokumentumot,
 • d) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultságot igazoló határozatot.

(3) A felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy más munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.

(4) A kérelem elbírálására és az intézménybe történő felvételre az intézmény vezetője jogosult.

(5) Az ellátásban részesülő köteles a jogosultság feltételeit érintő lényeges tényekben, családi körülményeiben, jövedelmi és vagyoni viszonyaiban bekövetkezett változást 15 napon belül az intézmény vezetőjének bejelenteni.

(6) Az intézmény vezetője az ellátást igénybe vevőkről és az igénybevételre várakozó személyekről minden hónap 5. napjáig a fenntartó részére jelentést készít.

(7) Az intézmény vezetője az intézmény tárgyévet megelőző naptári évben végzett szakmai tevékenységéről beszámolót készít, amit a fenntartó részére minden év február 15-ig megküld.

3. A bölcsődei ellátás megszűnése

3. § (1) Ha a törvény másképp nem rendelkezik, a bölcsődei ellátás megszűnik

 • a) a határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam - illetve a meghosszabbított időtartam - leteltével,
 • b) a jogosultsági feltételek megszűnésével.

(2) Az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett bölcsődei ellátást megszünteti, ha a jogosult a házirendet ismételten súlyosan megsérti, vagy az ellátás feltételei már nem állnak fenn.

(3) Az ellátás megszűnése esetén az intézmény vezetője írásban értesíti az igénybevevőt illetve törvényes képviselőjét

 • a) az ellátás megszüntetésének időpontjáról,
 • b) az elmaradt térítési díj és egyéb tartozás összegéről, ezek befizetésének határidejéről és módjáról.

(4) A kötelezett az ellátás megszüntetéséről szóló döntés ellen annak kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat.

4. Bölcsődei térítési díj

4. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások keretében biztosított bölcsődei ellátásért térítési díjat kell fizetni.

(2) A bölcsődei ellátás intézményi térítési díját a rendelet az 1. melléklet tartalmazza.

III. FEJEZET Köznevelési intézmények térítési díjai

5. A térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladatok köre

5. § Az Önkormányzat által fenntartott óvodákban térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladat:

 • a) az óvodai foglalkozás és a heti kötelező időkeret terhére a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő, a tartósan beteg és a sajátos nevelési igényű gyermek számára megszervezett felzárkóztató foglalkozás,
 • b) a gyermekek – rendeletben meghatározott – egészségfejlesztése, a kötelező rendszeres egészségügyi felügyelet,
 • c) a nevelési intézmény létesítményeinek, eszközeinek használata a térítésmentes szolgáltatás igénybevételekor,
 • d) sajátos nevelési igényű gyermek esetén az állapotának megfelelő köznevelési intézményi ellátás,
 • e) a gyógypedagógiai tanácsadás, a korai fejlesztés és gondozás, a fejlesztő nevelés és a fejlesztő felkészítés.

6. Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások

6. § (1) A térítési díj mértéke a szakmai feladatra a tárgyévet megelőző év költségvetési beszámolójában szereplő kiadások egy gyermekre jutó hányadából számítandó.

(2) Az Önkormányzat a nevelési, illetve a pedagógiai programhoz (alaptevékenységhez) nem kapcsolódó nevelés, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás keretében folyó foglalkozásokon való részvétel esetén a térítési díj mértékét a szakmai feladatra a tárgyévet megelőző év költségvetési beszámolójában szereplő kiadások egy gyermekre jutó hányadának 50 %-ában határozza meg.

(3) A gyermek a nevelési intézményekben igénybevett étkezésért jogszabályban meghatározottak szerint térítési díjat fizet.

7. A nem magyar állampolgárok térítési díjfizetési kötelezettsége

7. § (1) A nem magyar állampolgár a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 92. § (7) bekezdésében meghatározott esetben térítési díjat fizet. A térítési díj mértéke nevelési évenként a nevelési év kezdetekor a szakmai feladatra a tárgyévet megelőző év költségvetési beszámolójában szereplő kiadások egy gyermekre jutó hányadának 100%-a. A térítési díj azonban nem haladhatja meg a szakmai feladatra jutó folyó kiadások egy gyermekre jutó hányadát.

(2) A térítési díj fizetési kötelezettség alól Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármestere kérelemre - méltányosságból - felmentést adhat.

8. Fizetési határidők

8. § A megállapított térítési díjat az óvodákban évente két alkalommal, szeptember 20-ig, illetve március 1-ig kell befizetni az intézmény számlájára.

9. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.

10. § Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a nevelési intézményekben fizetendő térítési díjról szóló 26/2013. (11. 20.) számú Kgy. rendelet.

1. melléklet

Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde bölcsődei ellátásának térítési díjai 2021. október 1. napjától

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde térítési díjait 2021. október 1. napját követően az alábbiak szerint határozza meg a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Kormányrendelet alapján.

Az intézményi térítési díjak az áfát is tartalmazzák.

A Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde intézményi térítési díját az alábbiakban határozza meg, napi 4x-i étkezéssel:

A családban az I főre eső jövedelem (1 hó átlagban)

60.000,- Ft alatti jövedelem

60.001-110.000 Ft jövedelemig

110.001,- Ft feletti jövedelem

Fizetendő gondozási díj fő/na Ft

140,—

310,-

480,-

Étkezési díj
NORMÁL Ft

585,-

Étkezési díj
DIÉTÁS Ft

645,-

Gyermekfelügyelet biztosítása / havonta - munkanapokon: 1000,- Ft/Fő/nap, étkezés igénybevétele esetén (normál ebéd) 1.585,- Ft/Fő/nap; (diétás ebéd) 1.645,- Ft/Fó/nap (A gyermekfelügyelet díját az igénybevétel napján kell megfizetni.)

Jövedelemigazolás hiányában a fizetendő díj: 1.500,- Ft/fő/nap.