Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról

Hatályos: 2021. 09. 23

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról

Szentendre Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja, hatálya

1. § (1) Jelen rendelet célja

 • a) Szentendre lakosságának egészség védelme, a város természeti és épített környezetének megóvása, a környezettudatos magatartás kialakítása a hulladékgazdálkodás eszközeivel;
 • b) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz által okozott terhelések minimalizálása, a település szennyezettségének elkerülése érdekében a képződött nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű gyűjtése.

(2) A rendelet céljának elérése érdekében a város közigazgatási területén minden tevékenységet úgy kell gyakorolni, hogy

 • a) a település környezetét a lehető legkisebb mértékben terhelje, illetve a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen;
 • b) biztosítsa a keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségének és minőségének megfelelő kezelését.

2. § A rendelet hatálya Szentendre Város közigazgatási területén található
azon ingatlanok természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező
tulajdonosára, vagyonkezelőjére vagy egyéb jogcímen használójára (továbbiakban együtt:
ingatlantulajdonos), akiknek az ingatlanán keletkező háztartási szennyvíz elvezetése
szennyvízcsatorna bekötés útján nem megoldott, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatást ellátó vállalkozásokra terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában:

 • 1. Az ingatlanon keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiség: az ingatlanról elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségével egyezik meg 5 m3/forduló figyelembe vételével.
 • 2. Ingatlantulajdonos: annak az ingatlannak a tulajdonosa, haszonélvezője, vagyonkezelője vagy egyéb jogcímen használója, amelyen a nem közművel összegyűjtött szennyvíz keletkezik.
 • 3. Közszolgáltató: az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás végzésére jogosult és kötelezett vállalkozás.
 • 4. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz: olyan háztartási szennyvíz, amelyet keletkezése helyéről, a közcsatornába történő bekötés hiányában gépkocsival kell elszállítani, megtisztítani, elhelyezni.
 • 5. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
  közszolgáltatás: az önkormányzat által szervezett és fenntartott közszolgáltatás, mely kiterjed a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek az ingatlantulajdonostól történő átvételére, elszállítására és ártalmatlanítás céljából történő átadására.

3. A közszolgáltatás ellátásának rendje

4. § (1) Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére (átvételére, elszállítására, ártalmatlanítás céljából történő átadására) közszolgáltatást szervez és tart fenn.

(2) A rendelet alkalmazása során közszolgáltató alatt 2021 július 1. napjától 2025. július 1. napjáig a Képviselő-testület által kijelölt MI.MI TEAM Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2000 Szentendre, Szatmári utca 29., Cg.13-09-135879 , adószáma: 12459724-2-13, képviseli: Klócz Zoltán Sándor ügyvezető ), KSH azonosító: 12459724-3700-113-13; KÜJ szám: 103723749; KTJ szám: 102829625) kell érteni.

(3) A közszolgáltató által az ártalmatlanításra és lerakásra használandó szennyvíztelep, illetőleg leürítő hely: 2000 Szentendre, Ipar u. 2. szám alatti DMRV Szentendrei szennyvíztisztító telep, 1039 Budapest III. kerület Pünkösdfürdő utca 1-3. szám alatti koncentrált szennyvízleeresztő hely.

5. § (1) Szentendre Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) a közszolgáltatási szerződést a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését végző közszolgáltatóval határozott időre, a hatályba lépéstől számított 5 évre kötik meg, mely a felek egyező akarata esetén további 5 évre meghosszabbítható. A közszolgáltatási szerződés nyilvános.

(2) A közszolgáltatási szerződés tartalmára vonatkozóan a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól 455/2013. (XI.29.) Korm. rendelet 6-9. § szabályait kell alkalmazni.

(3) A közszolgáltatási szerződésben - a külön jogszabályokban előírtakon kívül - rögzíteni kell:

 • a) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének módját, valamint elszállításának a bejelentéstől számított határidejét;
 • b) a közszolgáltató által igénybe vehető háztartási szennyvizet befogadó létesítményeket és azok pontos címét;
 • c) a közszolgáltatónak a lakosság és az ingatlantulajdonosok irányában fennálló tájékoztatási kötelezettségét és teljesítésének módját.

(4) A közszolgáltatási szerződésben - a külön jogszabályokban előírtakon kívül - a közszolgáltató kötelességeként kell meghatározni a nem szerződésszerű teljesítésből származó kötbérfizetési kötelezettséget a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos javára;

(5) A közszolgáltatási szerződés megszűnik:

 • a) a benne meghatározott időtartam lejártával,
 • b) a közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
 • c) elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg,
 • d) felmondással,
 • e) közös megegyezéssel.

(6) A közszolgáltatási szerződés hathónapos felmondási határidővel, súlyos szerződésszegésre hivatkozással mondható fel és a közszolgáltatást a felmondási határidő végéig változatlan feltételekkel biztosítani kell.

(7) A közszolgáltató és a vele együttműködő vállalkozások, továbbá a közszolgáltató és a teljesítési segédek vagy közreműködők közötti - együttműködésüket tartalmazó - szerződés nem lehet ellentétes a közszolgáltatási szerződés és jelen rendelet előírásaival.

4. A közszolgáltatás díja, számlázása

6. § (1) Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás igénybevételéért közszolgáltatási díjat fizet. A közszolgáltatási díj meghatározása az ingatlanon keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége alapján, kéttényezős módon történik. A közszolgáltatási díj alapdíjból és ürítési díjból áll, amelyeknek díjtételeit és azok legmagasabb összegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2)[1] Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató részére szállítójegy és számviteli bizonylat ellenében a közszolgáltatás igénybevételét követően a helyszínen köteles megfizetni. A számviteli bizonylatot a Közszolgáltató állítja ki.

(3) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlantulajdonos a számla átvételétől számított 30 napon belül a közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a Közszolgáltató válaszolni köteles.

(4) Az alkalmazható legmagasabb közszolgáltatási díjat a Képviselő-testület határozza meg legalább 1 éves időtartamra. A közszolgáltató minden évben egy alkalommal (legkésőbb október 31-ig) kezdeményezheti a közszolgáltatási díj felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek - költségelemzéssel alátámasztott, a Képviselő-testület által elismert és műszakilag indokolt fejlesztéseket, a tényleges, szükséges ráfordításokat, az ésszerű nyereséget is tartalmazó - változása függvényében.

(5) A közszolgáltatási díj meghatározása során érvényesítendő elvek:

 • a) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításának egységnyi díját - ha az nem veszélyezteti a külön jogszabályokban foglaltak megvalósulását - az adott szolgáltatási évben érvényes csatornahasználati díjjal összehangoltan kell megállapítani;
 • b) a közszolgáltatási díj ösztönözzön a csatornahálózat fejlesztésére vagy a már kiépített csatornahálózat használatára, továbbá a környezetet terhelő vízfelhasználás mérésére.

(6) A közszolgáltatási díj meghatározása - a díj kiszámítására vonatkozó jogszabályi előírások alapján - általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételekkel történik.

(7) A közszolgáltatási díj meghatározását vagy felülvizsgálatát megelőzően a közszolgáltató részletes díjjavaslatot készít, melyhez köteles költségelemzésen alapuló és a jogszabályoknak megfelelő díjkalkulációt készíteni a következő díjfizetési időszakban alkalmazni javasolt közszolgáltatási egységnyi díjtételek alátámasztására. A díjkalkulációt és költségelemzést a közszolgáltatónak a díjjavaslat részeként kell az Önkormányzat rendelkezésére bocsátania.

(8) Ha a közszolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenység mellett más gazdasági tevékenységet is folytat, a költségtervben a költségek szigorú elkülönítésének módszerét is alkalmaznia kell.

(9) Amennyiben az Ingatlantulajdonos nem veszi igénybe a jelen rendelet szerint a közszolgáltatást, úgy az eltelt év időszakára e rendelet 1. mellékletében foglalt közszolgáltatási átalánydíj fizetésére köteles, melynek első esedékessége 2022. július 1.

(10) A díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó eljárási szabályokat a vízgazdálkodásról szóló törvény tartalmazza.

7. § (1) Egységnyi díjtétel az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz egységnyi térfogatára vetített közszolgáltatási díj. Az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz-mennyiség kiszámításánál az ingatlanon elszállításra átvett 5 m3/forduló nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízmennyiséget kell alapul venni.

(2) Az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díj összegét a közszolgáltató állapítja meg az e rendeletben foglaltaknak, továbbá a rezsicsökkentésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően.

(3) A szolgáltatás nyújtását követően - az (5) bekezdésben foglaltakat is figyelembe véve - 5 m3/forduló szennyvízmennyiség után, az ingatlantulajdonos által a helyszínen igazolt munkalap alapján állítja ki a számlát a közszolgáltató. A közszolgáltatás végrehajtásának a megrendelő érdekkörében felmerült ok miatt történt meghiúsulása esetén a megrendelő köteles a közszolgáltató kiszállásával kapcsolatos költségeket megtéríteni.

(4) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlantulajdonos a számla átvételétől számított 30 napon belül a közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a közszolgáltató válaszolni köteles.

5. A közszolgáltató és az ingatlantulajdonos kötelezettségei, a közszolgáltatás igénybevétele

8. § (1) A közszolgáltató kötelessége - az e rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint, a környezetvédelmi, vízgazdálkodási, valamint az egyéb jogszabályi előírások megtartásával - a közszolgáltatást igénybevevő ingatlantulajdonosok irányában a közszolgáltatás Szentendre város közigazgatási területén belüli ellátása.

(2) A közszolgáltató a külön jogszabályokban és e rendeletben foglaltak szerint köteles eleget tenni adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének.

(3) A közszolgáltató köteles a Képviselő-testület számára közszolgáltatói tevékenységének éves értékeléséhez beszámolót, valamint részletes költségelszámolást készíteni, és ezt a tárgyévet követő év március 31-éig a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal útján az Önkormányzatnak benyújtani.

(4) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatást akkor láthatja el, ha

 • a) biztosítani tudja a közszolgáltatás - külön jogszabályban meghatározott - mindazon személyi és tárgyi, valamint közegészségügyi feltételeit, amelyek garantálják a közszolgáltatás tartós és a környezetvédelmi szempontoknak maradéktalanul megfelelő ellátását;
 • b) a végzendő begyűjtési tevékenységet a begyűjtés helye szerint illetékes vízügyi hatóságnak bejelentette, és a vízügyi hatóság a tevékenységet nyilvántartásba vette;
 • c) az Önkormányzattal közszolgáltatási szerződést kötött.

9. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása az erre a célra készített különleges rendeltetésű, zárt rendszerű, gépi üzemeltetésű, csepegés, bűz- és szaghatást kizáró eszközzel és úgy végezhető, hogy az teljes mértékben megfeleljen a környezetvédelmi, vízügyi és közegészségügyi előírásoknak.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítását úgy kell végezni, hogy az szennyezést, elcsorgást ne okozzon. A közszolgáltatás teljesítéséből eredő szennyezés esetén a közszolgáltató köteles a szennyezés eltakarításáról, a terület szennyeződésmentesítéséről, a kárelhárításról, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról saját költségén haladéktalanul gondoskodni.

(3) A közszolgáltató felelős a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendeltetési helyére történő biztonságos eljuttatásáért. A beszállítás tényét, mennyiségét az elhelyező telep üzemeltetőjével igazoltatni kell.

(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítására szolgáló gépjárműveket, a közszolgáltatás végzéséhez szükséges eszközöket kizárólag az engedélyezett telephelyen szabad tárolni.

(5) A szállítóeszköz tisztítása és fertőtlenítése kizárólag csak engedélyezett mosón végezhető, ahol olaj és iszapfogó beépítésre került, továbbá a vízforgató rendszer biztosítja a fertőtlenítőszeres technológiai szennyvíz elreagálásához szükséges feltételeket.

(6) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére a közszolgáltatás megrendelésétől a közszolgáltató köteles 2 munkanapon belül a megrendelővel egyeztetett időpontban eleget tenni. A megrendelés történhet személyesen vagy telefonon. A közszolgáltató az igénybevevőkkel külön szerződést nem köt. A köztük fennálló jogügylet a közszolgáltató szolgáltatása révén jön lére.

(7) A közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódóan a megrendelő ingatlantulajdonos természetes személyazonosító adatait, valamint lakcímét kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez és az önkormányzati ellenőrzéshez tartja nyilván és kezeli.

(8) A közszolgáltató a közszolgáltatás ellátását megtagadhatja:

 • a) ha az ingatlan közút vagy magánút melletti telekhatára, vagy kerítése és a szennyvízgyűjtő berendezés távolsága meghaladja a 40 métert, vagy a jármű tartályának teteje és a szennyvíztároló fenékszintje közötti szintkülönbség a 8 métert meghaladja,
 • b) ha a szennyvíz veszélyes hulladéknak minősül,
 • c) ha a szennyvíz ismeretlen eredetű, annak veszélytelenségének megállapításáig,
 • d) ha a szennyvíz állaga olyan, amelyet a szállítójármű szivattyúja maximális terhelés mellett sem képes átszívni a szállítójármű tartályába,
 • e) ha a közszolgáltatói tevékenységet földrajzi okok miatt nem lehet elvégezni, az ingatlan a szállítójárművel biztonságosan nem megközelíthető,
 • f) ha az ingatlantulajdonos a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételeket nem biztosítja, különös tekintettel az ingatlanra való akadálymentes, biztonságos bejutást, a legrövidebb útvonalon történő becsövezést a műtárgyig,
 • g) ha az aknafedő felnyitása, vagy a szolgáltatás elvégzése a közszolgáltató képviseletében eljáró személyek testi épségét veszélyezteti. (Az emésztőgödör vagy műtárgy fedelének felnyitása a megrendelő kötelezettsége.)

(9) A közszolgáltató köteles:

 • a) folyamatosan gondoskodni a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
  begyűjtéséről a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően,
 • b) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a begyűjtés napján a rendeletben meghatározott átadási helyre szállítani,
 • c) legalább telefon alapú ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó szervezetet fenntartani,
 • d) a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszert vezetni, az elszállított és tisztítás céljára átadott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségéről a felügyeletet ellátó hatóságnak és az önkormányzatnak adatot szolgáltatni,
 • e) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezéssel rendelkezni, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakembert alkalmazni,
 • f) a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes költségelszámolást készíteni, és azt a tárgyévet követő év március 31-ig az önkormányzatnak benyújtani.

10. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy onnan származó, az ideiglenes tárolásra szolgáló (közműpótló) létesítmények ürítéséből származó, a közüzemi csatornahálózatba, vagy más befogadóba, vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett háztartási szennyvizet - a külön jogszabályban meghatározott műszaki és közegészségügyi előírások és az ingatlan tulajdonosára vonatkozó hatósági előírások szerint - gyűjteni, valamint azt köteles a közszolgáltatónak bejelenteni és átadni. A közszolgáltatóhoz történő bejelentés során figyelemmel kell lenni a közszolgáltató teljesítési határidejére.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles az (1) bekezdés szerint gyűjtött nem közművel elvezetett háztartási szennyvízre vonatkozó, az Önkormányzat által szervezett kötelező közszolgáltatást szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal igénybe venni, kivéve ha jogszabály eltérően rendelkezik.

(3) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a közszolgáltatónak átadni, a közszolgáltató szállítóeszközeit a vele egyeztetett időpontban igénybe venni, és részére a közszolgáltatási díjat megfizetni.

(4) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a közszolgáltató az ingatlantulajdonost mindenki számára hozzáférhető módon - így különösen a hivatalos honlapján közzétett elektronikus felhívás útján - tájékoztatja.

(5) A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az ingatlantulajdonost a változás bekövetkezte előtt legalább 8 nappal a (4) bekezdésnek megfelelő módon értesíti.

(6) Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás ténye hozza létre, külön írásbeli szerződéskötés nélkül. A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről az ingatlantulajdonost írásban értesítette, vagy felhívás közzététele útján tájékoztatta.

(7) Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a szennyvíz mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a talajt, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja. Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanra való bejutással is biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a közszolgáltató szállító járműve számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát.

(8)[2] Amennyiben az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezen tényt a Közszolgáltatónak a szolgáltatás igénybevételi kötelezettségének keletkezésétől számított 15 napon belül írásban bejelenteni. A bejelentésben a természetes személy ingatlantulajdonos köteles megadni a következő személyes adatait: neve, lakcíme, a közszolgáltatás igénybevételének helye és helyrajzi száma, nem természetes személy ingatlantulajdonos a bejelentésben köteles megadni a következő adatait: cégneve, székhelye, adószáma, a közszolgáltatás igénybevételének helye és helyrajzi száma.

Amennyiben az ingatlantulajdonos kötelezettsége a közszolgáltatás igénybevételére bármely ok miatt megszűnik, annak tényét a kötelezettség megszűnésétől számított 15 napon belül köteles írásban bejelenteni a közszolgáltató felé.

(9) Az ingatlantulajdonos vagy a közszolgáltató amennyiben a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos tevékenységét jogszabálytól vagy a bejelentésben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, közszolgáltatási bírság fizetésére kötelezhető. A bírságot a jegyző kezdeményezése alapján a vízügyi hatóság szabja ki.

(10) [3] Az üdülőingatlan, az időlegesen használt és a nem használt ingatlan tulajdonosa mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettség alól, ha az ingatlanon a tulajdonos által az ivóvíz szolgáltatás igénybevételéről szóló számlával igazoltan nincs vízfogyasztás.

(11) [4] Az üdülőingatlan és az időlegesen használt ingatlan tulajdonosa mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége alól, mindaddig, amíg a rendelet hatálybalépéstől számított halmozott éves vízfogyasztása tárgyév július 1. és következő év június 30. napja közötti időtartamban - ingatlantulajdonos által az ivóvíz szolgáltatás igénybevételéről szóló számlával igazoltan - nem éri el az 5 m3-t, legfeljebb öt évig egybeszámítottan. Öt év elteltével a közszolgáltatás igénybevételére legalább egy alkalommal abban az esetben is köteles, ha a halmozott vízfogyasztása nem érte el az 5 m3-t.

(12) [5] Amennyiben az öt éves mentességi időtartam alatt a halmozott éves vízfogyasztása eléri az 5 m3-t, az ingatlan tulajdonos a közszolgáltatás igénybevételére köteles.

(13) [6] Mentességre szolgáló ivóvíz szolgáltatás igénybevételére vonatkozó számlát az ingatlan tulajdonos minden év június 30. napjáig köteles benyújtani a Szentendrei Közös Önkormányzat Hivatalnak.

11. § (1) A közszolgáltató jogosult a közszolgáltatást igénybe vevő természetes személyek alábbi személyes adatait: név, cím, születési hely és idő, anyja neve, valamint a közszolgáltatás igénybevételének mennyiségére vonatkozó információkat, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításával kapcsolatos közszolgáltatás ellenértékének megfizetésével, a tartozásokkal és azok behajtásával kapcsolatos egyéb adatokat is személyes adatokként kezelni.

(2) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításával kapcsolatos közszolgáltatás kialakítása és fenntartása céljából, az ingatlantulajdonossal fennálló kötelező közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony időtartama alatt, valamint e jogviszony megszűnését követően, a jogszabályokban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt kezelheti a közszolgáltatással érintett ingatlantulajdonos adatait.

(3) A közszolgáltató jogosult egyes, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó részfeladatai tekintetében adatfeldolgozót megbízni, és a jogos igényeinek érvényesítése érdekében az (1) bekezdésben meghatározott adatokat követelés-kezelési, hatósági, bírósági eljárások lefolytatása céljából harmadik személynek átadni.

(4) A szolgáltatás teljesítésének meghiúsulása:

 • a) Ha az ingatlantulajdonos hibájából nem teljesül a szolgáltatás, Közszolgáltató írásban értesíti az ingatlantulajdonost, hogy a szolgáltatás teljesítésére megjelent, de elvégezni azt nem tudta, így különösen, ha nem tartózkodott az ingatlantulajdonos az ingatlanon. Ebben az esetben az értesítőn megadott elérhetőségen az ingatlantulajdonosnak újbóli megrendelést kell leadnia a Közszolgáltató részére.
 • b) A meghiúsult kiszállásért az ingatlantulajdonos részéről a Közszolgáltató felé alkalmanként 20 000 Ft összegű kötbér fizetendő, melynek esedékessége a meghiúsult kiszállást követő 15. nap.
 • c) Közszolgáltató részéről az ingatlantulajdonos felé a közszolgáltatási igény bejelentésétől számított 2 munkanapos teljesítési határidő eredménytelen elteltétől késedelmes munkanaponként 5000 Ft összegű, le legfeljebb összesen 20 000 Ft összegű kötbér fizetendő, melynek esedékessége az adott késedelmes munkanapot követő 15. nap.
 • d) Ha a Közszolgáltató hibájából nem teljesül a megrendelés, akkor a Közszolgáltató haladéktalanul értesíti az ingatlantulajdonost, meg kell jelölni a késedelem okát, várható mértékét, majd új időpontot kell egyeztetni.
 • e) Nem megfelelő útviszonyok, időjárási viszonyok esetén, illetve ha a szolgáltatás elvégzése akadályba ütközik, így különösen, ha parkoló autók akadályozzák a teljesítést, ez a Közszolgáltató részére nem felróható oknak minősül, de tájékoztatja az ingatlantulajdonost és új időpontot egyeztetnek.

6. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezésével és a közszolgáltatás ellátásával összefüggő egyéb kötelezettségek

12. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet csak a vízügyi hatóság által kijelölt leürítőhelyen lehet elhelyezni, leereszteni és ártalmatlanítani. A leeresztés során a közegészségügyi és műszaki előírások megtartásának ellenőrzésére a leürítőhely üzemeltetője is jogosult.

(2) A leürítőhelyen elhelyezhető nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségét és minőségét, az ürítés módját és időpontját a vízügyi hatóság külön jogszabályi előírás szerint határozza meg.

(3) A közszolgáltató a ténylegesen elhelyezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége után a nem általa üzemeltetett leürítő hely, vagy telep üzemeltetője részére a vele kötött szerződés alapján a leürítés ellenszolgáltatását köteles fizetni. A szerződést a megkötést követő 15 napon belül az Önkormányzatnak el kell juttatni.

(4) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezésével összefüggő nyilvántartását oly módon köteles kialakítani, hogy az egyes leürítő helyen ténylegesen elhelyezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége, minősége és származási helye aggálytalanul megállapítható legyen.

13. § (1) A közszolgáltató - amennyiben az ingatlantulajdonos nem kér kifejezetten későbbi szállítási időpontot - mindenkor köteles az ingatlantulajdonos bejelentésétől számított 2 munkanapon belül a közszolgáltatást elvégezni.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása csak törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott esetben szüneteltethető vagy korlátozható.

(4) A közszolgáltatónak gondoskodnia kell a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését végző személyek egészségét, biztonságát nem veszélyeztető munkavégzés feltételeiről - beleértve az egyéni védőeszközök biztosítását, azok elkülönített tárolását, rendszeres tisztítását, karbantartását és szükség szerinti gyakorisággal történő cseréjüket is - az egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.

(5) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő tevékenységét mindenkor a jogszabályi előírásokban foglalt műszaki, közegészségügyi és egyéb feltételeknek megfelelően köteles ellátni.

(6) A közszolgáltató tevékenységének ellátása során a közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint jogosult közreműködőt igénybe venni, feltéve, hogy az a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos tevékenység egyes feladatainak ellátásához a jogszabályokban megkövetelt műszaki felszereltséggel, szakképzett szakemberállománnyal és a jogszabályokban meghatározott hatósági engedéllyel rendelkezik. A közreműködő tevékenységéért a közszolgáltató ugyanúgy felel, mint a saját tevékenységéért.

7. Záró rendelkezés

14. § (1) E rendelet 2021. július 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

15. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás legmagasabb számlázható díja a 2021. július 1-jétől határozatlan ideig tartó díjfizetési időszakra

1. Közszolgáltatási díj
3.800.- Ft/m3 + Áfa, mely az alábbi két tényezőből áll:
- alapdíj: 3.196.- Ft/m3 + áfa.
- ürítési díj: 604.- Ft/m3 + áfa.
ahol a közszolgáltatás díja fordulónként fizetendő, mely forduló 5 m3mennyiséget jelent.

2. Közszolgáltatási átalánydíj

2.1. Amennyiben az Ingatlantulajdonos nem veszi igénybe a jelen rendelet szerint a közszolgáltatást, úgy az eltelt év időszakára 70 m3 átlagos szennyvíz mennyiségre számított közszolgáltatási díjnak megfelelő összegű közszolgáltatási átalánydíj fizetésére köteles mindaddig, amíg a közszolgáltatást igénybe nem veszi, vagy szennyvíz kibocsátása igazolhatóan meg nem haladja az 500m3/év mennyiséget. Az átalánydíj fizetés első esedékessége 2022. július 1.


[1] A 6. § (2) bekezdése a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] A 10. § (8) bekezdése a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
[3] A 10. § (10) bekezdését a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.
[4] A 10. § (11) bekezdését a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.
[5] A 10. § (12) bekezdését a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.
[6] A 10. § (13) bekezdését a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.