Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a Szociális ellátásokról és szociális szolgáltatásokról

Hatályos: 2021. 06. 01 - 2021. 06. 01

Kisherend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a Szociális ellátásokról és szociális szolgáltatásokról

Kisherend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében a polgármester a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bek. b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §- ában, 62. § (2) bekezdésében és 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet célja

A rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza Kisherend Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által biztosított szociális ellátások formáit, rendelkezzék az ellátások igénybevételének jogosultságáról és módjáról, valamint az ellátások mértékéről, megállapításáról, kifizetéséről, valamint felhasználása ellenőrzéséről.

2. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet területi hatálya kiterjed:

a) Kisherend község közigazgatási területére.

b) Kisherend községben élő és ott lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra, valamint a külön jogszabályban meghatározott személyekre.

(2) A lakcím megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak.

(3) E rendelet tárgyi hatálya az alábbi ellátásokra terjed ki:

a) pénzbeli és természetbeni ellátások tekintetében:

aa) gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás

ab) rendkívüli települési támogatás

ac) oktatási, nevelési intézménybe járó gyerekek támogatása,

ad) tűzifa támogatás,

ae) nyári kirándulás,

af) Adventi ajándékcsomag

ag) elhunyt személy eltemettetéséhez nyújtott települési támogatás,

ah) sürgősségi rendkívüli települési támogatás

ai) gyermek születéséhez nyújtott települési támogatás

aj) köztemetés

b) szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások tekintetében:

ba) házi segítségnyújtás,

bb) családsegítés,

bc) idősek nappali ellátása,

bd) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.

3. §

Értelmező rendelkezések

A rendelet alkalmazása során az értelmező rendelkezéseket a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi törvény (továbbiakban: Szt.) tartalmazza.

4. §

Eljárási rendelkezések

(1) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások iránti kérelmeket a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal Egerági Kirendeltségén (továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani az erre rendszeresített formanyomtatványokon és az egyes ellátási formáknál meghatározott igazolások, nyilatkozatok becsatolásával.

(2) A szociális ellátások iránti eljárás kérelemre indulhat.

(3) A kérelmező köteles a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban élő személyek adatairól, élettársi kapcsolatáról vagy egyedülállóságának tényéről, jövedelmi viszonyairól, alkalmi munkavégzéséről nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni.

(4) A kérelem benyújtásakor – amennyiben a jogosultság megállapításához a kérelmező vagyoni, jövedelmi viszonyainak igazolása szükséges – a kérelmezőnek nyilatkoznia kell a külföldről származó jövedelméről, illetve a nem Magyarország területén lévő vagyonáról is.

(5) A jövedelmet az alábbi módon kell igazolni:

a) a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a munkáltató által kiállított nettó jövedelemigazolással,

b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának évét közvetlenül megelőző, adóbevallással lezárt évben szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolásával és a tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozattal,

c) álláskeresési támogatás esetén a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (a továbbiakban: Foglalkoztatási osztály) megállapító határozatával és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás összegét igazoló szelvénnyel vagy bankszámlakivonattal,

d) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által év elején kiadott igazolás a várható éves jövedelemről vagy igazolószelvény/bankszámlakivonattal,

e) a gyermektartásdíj esetén bírósági ítélettel vagy a tartásdíj összegéről szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozattal,

f) a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzéssel, vagy a gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló szülői egyezségről kiállított irattal,

g) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén Baranya Megyei Kormányhivatal Gyámhivatalának határozatával,

h) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolással,

i) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozattal,

j) amennyiben a kérelmező, nagykorú közeli hozzátartozója vagy a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó nagykorú más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozattal vagy a Foglalkoztatási Osztály igazolása arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül,

k) egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozattal (a továbbiakban együtt: jövedelemigazolás).

(6) Amennyiben a pénzbeli és természetbeni ellátás iránti kérelemben előadott életkörülmények vizsgálata kapcsán a kérelem megalapozott elbírálása szükségessé teszi, az igénylőnél környezettanulmányt kell készíteni.

(7) Nem kell környezettanulmányt készíteni abban az esetben, ha a kérelmező életkörülményeiről a Hivatal bármely más ügy kapcsán részletes információkkal rendelkezik, és feltételezhető, hogy a tudomásszerzés óta az ügyfél javára lényeges változás nem következett be.

(8) E rendeletben meghatározott ellátásokkal kapcsolatos feladat- és hatáskört

a) a Képviselő testület

- rendkívüli települési támogatás,

- tűzifa támogatás,

- sürgősségi rendkívüli települési támogatás,

látja el, valamint átruházott hatáskörben

b) Kisherend Község Polgármestere

- gyógyszer kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás

- oktatási, nevelési intézménybe járó gyermekek támogatása

- nyári kirándulás,

- adventi ajándékcsomag,

- elhunyt személy eltemettetéséhez nyújtott települési támogatás,

- gyermek születéséhez nyújtott települési támogatás,

- köztemetés.

látja el.

(9) A Képviselő-testület és a Polgármester - a hatáskörükbe tartozó pénzbeli és természetbeni szociális ellátások esetén- a közigazgatási hatósági eljárás során valamennyi végzés meghozatalára vonatkozó hatáskör gyakorlását a jegyzőre ruházza át. A jegyző jogosult a döntést nem igénylő eljárási cselekményekben történő eljárásra.

(10) E rendeletben meghatározott szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet.

(11) E rendeletben szabályozott önkormányzati hatósági ügyekben elektronikus úton eljárási cselekmények nem gyakorolhatók.

2. A pénzbeli ellátások folyósításának és elszámolásának szabályai

5. § (1) A rendszeres ellátások esetén a támogatás összegét a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig kell a jogosult folyószámlájára átutalni, illetve az, a Hivatal házipénztárból vehető fel.

(2) A gyógyszertámogatás, valamint a rendkívüli települési támogatás esetén a megállapított támogatást egy összegben kell a jogosult folyószámlájára utalni, illetve a Hivatal házipénztárából a támogatást megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kifizetni.

(3) A pénztári úton történő kifizetés a támogatásra jogosult részére, illetve írásbeli meghatalmazás alapján a jogosult meghatalmazottjának teljesíthető.

(4) A kérelmezőt a 7. §-ban szabályozott havi rendszerességgel járó pénzbeli ellátás a kérelem benyújtását követő hónap első napjától illeti meg.

(5) A folyósítás és az elszámolás módjáról és feltételeiről az ellátást megállapító határozatban rendelkezni kell.

(6) Az ellátást megállapító szerv az ellátásra való jogosultságot és a támogatás összegét megállapító határozatban előírhatja a támogatás felhasználásáról történő elszámolási kötelezettséget. Ha a Jogosult az elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, egy éven belüli ismételt támogatási kérelmét el kell utasítani.

6. §

A jogosulatlanul igénybevett támogatás megtérítése

(1) A jogosulatlanul igénybevett támogatás megtérítésével kapcsolatban a Szt. 17. és 17/A §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére kötelező határozatát a kötelezett kérelmére a Képviselő-testület egy ízben méltányosságból módosíthatja oly módon, hogy a visszafizetendő összeg mértékét csökkentheti, elengedheti, vagy részletfizetést engedélyezhet, feltéve, hogy az igénybevételtől egy év még nem telt el és a visszafizetés olyan helyzetet eredményezne, amely az adós vagy családja megélhetését veszélyeztetné. A részletfizetés időtartama nem lehet hosszabb 6 hónapnál.

3. Települési támogatások

7. § Gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás

(1) Gyógyszer-kiadások viseléséhez támogatás állapítható meg annak a személynek, aki szociálisan rászorult, közgyógyellátási igazolvánnyal nem rendelkezik és tartós egészségromlás következtében folyamatosan magas, vagy eseti megbetegedés miatt, jelentős megterhelést okozó gyógyszerköltségei miatt átmenetileg létfenntartását veszélyeztető helyzetbe kerül és a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelel.

(2) Szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

  • a) azt a családban élő személyt ahol az egy főre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át (85.500,-), egyedül élő esetén 420%-át (119.700,-) nem haladja meg, továbbá
  • b) a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri, illetve meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át (5.700,-).

(3) A gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott támogatást az adott év december 31. napjáig kell megállapítani.

(4) A támogatás mértéke az igazolt havi gyógyszerköltség 20 %-a, de összege negyedévente nem haladhatja meg a 15.000,- Ft-ot.

(5) A gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapításának céljából – a jövedelemigazolásokon kívül – a kérelemhez mellékelni kell:

  • a) háziorvos, vagy kezelőorvos igazolását, melynek tartalmaznia kell a kérelmező részére rendelt gyógyszerek megnevezését és mennyiségét,
  • b) a gyógyszertár igazolását a kérelmező által fizetendő gyógyszerköltség összegéről.
  • c) a közgyógyellátás megállapítása iránt benyújtott kérelem elutasításáról szóló határozatot, amennyiben a határozat rendelkezésére áll

(6) Ha a gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset hónapjára járó támogatást teljes összegben kell folyósítani, de a támogatás folyósítását meg kell szüntetni.

(7) A gyógyszertámogatás függetlenül a lakásban élő személyek számától csak egy jogosultnak állapítható meg, annak, akinek legmagasabb a havi gyógyszerköltsége.

8. §

Rendkívüli települési támogatás

(1) Rendkívüli települési támogatás a létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek, családok részére állapítható meg, ha

a) önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról másképpen nem tudnak gondoskodni, mert időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdenek, mely különösen,

1) a megfelelő élelmezés hiánya,

aa) a lakhatás elvesztésének veszélye,

ab) a közüzemi szolgáltatás megszűntetésének veszélye,

ac) a megfelelő ruházkodás hiánya,

ad) az iskolai étkeztetési díj megfizetésének nehézségei,

ae) hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek ellátásának nehézségei,

af) fogyatékos vagy tartósan beteg családtag rehabilitációjának biztosítása,

ag) jövedelem igazolt elvesztése,

ah) a munkába járáshoz szükséges bérlet megvásárlásának nehézsége (munkahely létesítése esetén első alkalommal)

miatt következik be, vagy

b) előre nem látható többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak, melyek felmerülhetnek különösen:

ba) a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül diagnosztizált súlyos betegség esetében a gyógyítással, kórházi tartózkodással,

bb) gyógyászati segédeszköz beszerzésével,

bc) halálesettel,

bd) regisztrált munkanélküli munkába állásával (pl. állásinterjúhoz utazási költség)

be) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásával, a gyermek fogadásának előkészítésével,

bf) iskoláztatás biztosításával

bg) közműtartozás kiegyenlítésével

összefüggésben.

Rendkívüli települési támogatásban részesülhetnek az a) és b) pontban meghatározottakon túl azok a személyek, akik

c) betegség vagy baleset miatt tartós táppénzes állományba kerülnek,

d) előrefizetős áramfogyasztást, gázfogyasztást mérő készülék felszerelését kell finanszírozniuk,

e) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásokat kell fedezniük,

f) egy év alatti gyermekük egészséges fejlődésének biztosításához szükséges vitaminokat, tápszereket beszerezni nem tudják,

g) az aktív korúak ellátásában részesülő személyek,

h) nyugdíjbiztosítási szervektől ellátásban részesülő személyek, ha az ellátás havi összege az öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem haladja meg.

(2) A rendkívüli települési támogatás esetén az ellátás megállapításánál figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelemhatár a családban élők esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%- át (57.000,-Ft), egyedül élő, vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetén annak 300 %- át (85.500,-Ft) nem éri el.

(3) A rendkívüli települési támogatás évente legfeljebb két alkalommal állapítható meg, a kérelmek benyújtása között legalább 90 napnak el kell telnie.

(4) A rendkívüli települési támogatás - rászorultsághoz igazodva, legalább 20.000,- Ft, maximum 50.000,- Ft.

(5) A közös háztartásban élő családtagok közül csak egy kérelmező részére állapítható meg rendkívüli települési támogatás.

(6) A rendkívüli települési támogatás természetbeni juttatás formájában, (étkeztetés, tartós élelmiszer, vásárlási utalvány helyi vegyesboltban) támogatásként is adható illetve élelmiszer, közüzemi díjak közvetlen kifizetésével is biztosítható.

9. §

Oktatási, nevelési intézményben járó gyermekek támogatása

(1) A Polgármester beiskolázási támogatást állapíthat meg azon óvodás, általános, vagy középiskolai tanulmányokat folytató gyermek részére, aki:

a) óvodai nevelésben, vagy nappali tagozaton iskolai rendszerű oktatásban vesz részt, a középiskolás tanulók támogatása esetén az első középfokú végzettség megszerzéséig, maximum adott év december 31-ig betöltött 19 éves kor, és

b) akinél az egy főre jutó jövedelem családban élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 400 %-át (114.000,-), egyedül élő, vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetén 500 %-át (142.500,-) nem éri el.

(2) Óvodáztatási támogatás mértéke: 10.000, - Ft

(3) Iskoláztatási támogatás mértéke: 20.000,-Ft

(4) A beiskolázási támogatás iránti kérelmet minden év augusztus 01. és szeptember 15. napja között lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(5) Az óvodáztatási és beiskolázási támogatás iránti kérelemhez csatolni kell:

a) az oktatási, nevelési intézmény igazolását a tanulói jogviszonyról;

b) jövedelmigazolást.”

10. §

Tűzifa támogatás

(1) Az Képviselő-testület vissza nem térítendő természetbeni támogatásként háztartásonként tűzifa támogatásban részesíti azon Kisherenden életvitel szerűen élő lakosokat, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85.500,-), egyedülálló esetén 420 %-át (119.700,-).

(2) A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a családtagok jövedelméről szóló jövedelemigazolásokat.

(3) Támogatás mértéke minimum 1 erdei m3, maximum 5 erdei m3.

(4) A támogatás iránti kérelmeket november 1. napjától december 31. napjáig lehet benyújtani a Hivatalban. Határidő elmulasztása jogvesztő.

11. §

Nyári kirándulás

(1) Kisherend Község Önkormányzat Képviselő-testülete a községben életvitelszerűen ott élő emberek részére évi két alkalommal kirándulást szervez, akinél az egy főre jutó jövedelem családban élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 400 %-át (114.000,-), egyedül élő, vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetén 500 %-át (142.500,-) nem éri el.

(2) A kiránduláson való részvételt minden év június 30. napjáig lehet benyújtani.

(3) A kérelemhez csatolni kell a családban élők jövedelmigazolását.

12. §

Adventi ajándékcsomag

(1) Kisherend Község Önkormányzat Polgármestere a községben állandó, vagy tartózkodási hellyel rendelkező életvitelszerűen ott élő emberek részére karácsonyi csomagot ad annak, akinél az egy főre jutó jövedelem családban élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 400 %-át (114.000,-), egyedül élő, vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetén 500 %-át (142.500,-) nem éri el.

(2) A kérelemhez csatolni kell a családban élők jövedelmigazolását.

13. §

Elhunyt személy eltemettetéséhez nyújtott települési támogatás

(1) A Polgármester rendkívüli települési támogatást nyújt annak , akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem családban élő esetén nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át, (142.500,-Ft) és aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott

a) annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy

b) tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése saját, vagy családja létfenntartását veszélyezteti.

(2) A képviselő-testület temetésenként csak egy fő részére nyújt támogatást.

(3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított támogatás összege 100.000,-Ft.

(4) Az eltemettetés költségeihez való hozzájárulás iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet benyújtani a Hivatalnál. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(5) A temetés költségeinek támogatása iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg csatolni kell a temetés költségeiről kiállított számla másolatát, a halotti anyakönyvi kivonat másolatát, valamint a kérelmező és a vele közös háztartásban élők utolsó havi jövedelemigazolásait.

(6) A temetési támogatás akkor állapítható meg, ha az eltemettetésről gondoskodó személy Kisherenden állandó bejelentett lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen a községben él.

14. §

Sürgősségi rendkívüli települési támogatás

(1) Sürgősségi rendkívüli települési támogatásra jogosult, akinél az egy főre jutó jövedelem családban élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300 %- át (85.500,-), egyedül élő esetén annak 400 %- át (114.000,-) nem éri el, és a kérelmező lakhatására szolgáló ingatlanban (a továbbiakban: lakás) súlyos, a lakhatás elemi feltételeit veszélyeztető kár keletkezett és ennek következtében a kérelmező (és családja) létfenntartása átmenetileg vagy tartósan veszélybe került, melyet okozhat

a) vízhálózat elöregedése,

b) fűtési rendszer meghibásodása,

c) elektromos hálózat meghibásodása,

(2) A Sürgősségi rendkívüli települési támogatás összege - a rendkívüli körülmény figyelembevételével- egyedi mérlegelés alapján kerül megállapításra, de annak egyszeri összege nem haladhatja meg a 50.000,-Ft-ot.

(3) A Sürgősségi rendkívüli települési támogatás feltétele a meghibásodás megjavítását igazoló a kérelmező nevére szóló számla, melyet a kérelemmel egyidejűleg kell benyújtani.

(4) A Sürgősségi rendkívüli települési támogatás igénylésére a kár bekövetkeztének évében, illetve a kár bekövetkeztét követő 6 hónapon belül van lehetőség. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(5) Sürgős szükség esetén- ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják- a sürgősségi rendkívüli települési támogatás a Polgármester javaslatára bizonyítási eljárás nélkül az igénylő nyilatkozatai alapján kiutalható. Ilyen esetben a határozathozatalt követő nyolc napon belül helyszíni ellenőrzéssel kell meggyőződni a nyilatkozatok valódiságáról.

15. §

Gyermek születéséhez nyújtott települési támogatás

(1) A képviselő-testület támogatja a községben lakó, állandó lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen Kisherenden élő szülőt, vagy örökbefogadó szülőt, az alábbi feltételek megléte esetén:

a) a szülők háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 700%-át (199.500,-Ft), és

b) valamelyik szülő legalább egy évvel a gyermek megszületése előtt állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel kell, hogy rendelkezzen a településen és a családnak életvitelszerűen a településen kell élnie.

(2) A kérelemhez csatolni kell

a) lakcímkártya másolata

b) a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát,

c) a szülő(k)/törvényes képviselő(k) nyilatkozatát arról, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli, gondozza.

(3) A szülési támogatás iránti kérelmet a szülést követő 90 napon belül lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(4) A támogatás összege egyszeri 100.000,-Ft vissza nem térítendő támogatás.

16. §

Köztemetés

(1) Az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetésének szabályait az Szt. 48. §-a szabályozza.

(2) Az eltemettetésre köteles személy az Szt. 48. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott kötelezettség alól mentesül, ha családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át.

4. Szociális ellátások

17. §

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

(1) Az Önkormányzat a szociális alapszolgáltatások közül az alábbi ellátási formákat biztosítja:

a) étkeztetés

b) házi segítségnyújtás

c) családsegítés

d) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

e) nappali ellátás

ea) időskorúak klubja.

(2) A szociális ellátások közül az Önkormányzat az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és az idősek nappali ellátását (idősek klubja) ellátási szerződés alapján a SZOCEG Nonprofit Kft. útján biztosítja.

(3) A szociális ellátások közül az Önkormányzat a családsegítő szolgáltatást a Pécs és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Társulással (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) kötött ellátási szerződés alapján az Esztergár Lajos Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ (7632 Pécs, Anikó út 5.) útján biztosítja.

18. §

Térítési díj és a térítési díj megfizetésére kötelezett

(1) Az intézményi térítési díj megállapítása a fenntartó SZOCEG Nonprofit Kft. hatáskörébe tartozik.

(2) A személyi térítési díj megállapítása az intézményvezető hatáskörébe tartozik.

5. Átmeneti és záró rendelkezések

19. § A rendelet előírásait a határozattal jogerősen el nem bírált, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

20. § (1) E rendelet 2021. június 01. napján lép hatályba.

(2) E rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a 2/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet.

(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, és e törvény végrehajtására kihirdetett magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.