Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018. (IV.23.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról

Hatályos: 2021. 09. 23

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018. (IV.23.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 92. §-ban, 115. §-ban, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 29. §-ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

1. Általános rendelkezések

1. § Ezen önkormányzati rendeletben foglaltakat az Sztv., a Gyvt., a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló Kormányrendeletek szabályaival, valamint ezek végrehajtására kiadott más jogszabályokkal összhangban kell alkalmazni.

2. § A rendelet hatálya Szentendre Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás (továbbiakban: Társulás) által fenntartott, a 3. §-ban meghatározott szolgáltatásokat nyújtó szociális és gyermekvédelmi intézményekre, valamint az általuk nyújtott ellátásokban részesülő személyekre terjed ki.

3. § (1) A Társulás által fenntartott intézmény megnevezése: Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény.

(2) A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény az alábbi szociális szolgáltatást és gyermekjóléti alapellátást nyújtja:

 • a) család-és gyermekjóléti szolgálat
 • b) család-és gyermekjóléti központ.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott intézmény ellátási területét a Társulás alapításáról rendelkező, mindenkor hatályos Társulási Megállapodás határozza meg.

(4) Az Önkormányzat a Társulás tagja, mely alapján közigazgatási területén a Sztv.-ben és a Gyvt.-ben meghatározott család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint család- és gyermekjóléti központ feladatokat a Társulás által fenntartott Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény útján térítésmentesen biztosítja.

(5) A Társulás fenntartásában álló intézmények által nyújtott szolgáltatások igénybevétele a hatályos jogszabályi előírások, valamint jelen rendelet szabályai alapján történik.

(6)[1] Az ellátás megszüntetésének módját a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény rendelkezései szabályozzák.

4. § (1) Az Önkormányzat által fenntartott intézmény megnevezése: Gondozási Központ Szentendre.

(2) A Gondozási Központ Szentendre az alábbi szociális szolgáltatásokat nyújtja:

 • a) étkeztetés
 • b) házi segítségnyújtás
 • c) idős és demens személyek nappali ellátása
 • d) hajléktalanok átmeneti ellátása, éjjeli menedékhely
 • e) hajléktalanok nappali ellátása, nappali melegedő

(2a)[2] A szociális szolgáltatások igénybevételének jelen rendeletben nem szabályozott kérdéseit a Gondozási Központ Szentendre Szakmai Programjának Házirendje tartalmazza.

(3)[3] A Gondozási Központ Szentendre ellátási területe a (2) bekezdés a)-c) pontjai esetében Pilisszentlászló Község Önkormányzatával kötött megállapodás alapján: Szentendre és Pilisszentlászló közigazgatási területe, míg a (2) bekezdés d) és e) pontjai esetében Szentendre közigazgatási területe.

5. § (1)[4] Az Önkormányzat – szociális szolgáltatóval kötött ellátási szerződés útján – fogyatékosok nappali ellátása szociális alapszolgáltatást biztosítja.

(2) Az Önkormányzat – saját fenntartásában álló intézményei útján – az alábbi gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:

 • a) bölcsőde
  • aa) bölcsődei alapellátás
  • ab) időszakos gyermekfelügyelet
 • b)[5] gyermekek napközbeni ellátása (óvodai ellátás).

(3)[6] Az Önkormányzat – gyermekjóléti szolgáltatóval kötött ellátási szerződés útján – gyermekek átmeneti otthona gyermekjóléti alapellátást biztosítja.

II. FEJEZET

2. Eljárási rendelkezések

6. § (1)[7] Az ellátás igénybevétele iránti kérelmet az ellátást nyújtó intézmény (így különösen a gyermekintézmény, Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény, Gondozási Központ Szentendre) intézményvezetőjéhez kell benyújtani, aki – amennyiben az szükséges – az e rendeletben, valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint a személyi térítési díj fizetésre kötelezettet írásban értesíti a személyi térítési díj összegéről.

(2) A kérelmek tartalmára és mellékleteire – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik – Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló mindenkori rendeletében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

(3) Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Sztv. 115. § (4) bekezdésében meghatározott döntési jogosultságát Szentendre Város Polgármesterére ruházza át.

(4)[8] Az intézményvezető külön eljárás nélkül köteles a személyes gondoskodást nyújtó ellátások bármelyikét biztosítani, ha valamely személy azonnali ellátása halaszthatatlan. Az ilyen ellátás biztosításáról az intézményvezetőnek feljegyzést kell készítenie, és az akadály megszűnését követő 8 napon belül az eljárást le kell folytatnia.

(5)[9] Az intézményvezető külön eljárás keretében, soron kívüli ellátást a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM. rendeletben szabályozott feltételek alapján biztosíthat.

(6)[10] Az ellátás megszüntetésének esetén az szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény rendelkezései szerint kell eljárni.

(7)[11] Az (4) és (5) bekezdés szerinti ellátások térítési díjait az e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

III. FEJEZET Személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatások

3. Étkeztetés

7. § (1) Étkeztetés igénybevételére jogosultak azok a szociálisan rászorultak, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére az étkeztetést tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt.

(2) Étkeztetés igénybe vételére az jogosult, aki az alábbi feltételek valamelyikének megfelel:

 • a)[12] kor miatt: aki a 60. életévét betöltötte,
 • b) egészségi állapot miatt: aki a megromlott egészségi állapotát szakorvosi véleménnyel vagy zárójelentéssel igazolja és a háziorvos javasolja az ellátását,
 • c) fogyatékosság, pszichiátriai betegség miatt: aki a fogyatékosságát, pszichiátriai betegségét szakorvosi véleménnyel vagy zárójelentéssel igazolja és a háziorvos javasolja az ellátását,
 • d) szenvedélybetegség miatt: aki a szenvedélybetegsége következtében beállt szervi károsodását kórházi vagy szakorvosi zárójelentéssel igazolni tudja és mentálhigiénés szakorvos, vagy háziorvos javasolja az ellátását,
 • e) hajléktalanság miatt: akinek nincs fedél a feje felett vagy az éjjeli menedékhely lakója és az utcai szociális munkás javasolja az ellátását. Nem jogosult az, akit a család vagy egyéb személy befogad vagy aki önkényes lakásfoglaló.

(3) Az étkeztetés keretében a jogosult legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni.

(4) Az étkeztetés igénybevételének módjai:

 • a) a jogosult gondoskodik az étel elszállításáról;
 • b) az intézmény gondoskodik az étel házhoz szállításáról;
 • c) a jogosult az intézményben étkezik.

(5) Az étkeztetést az Önkormányzat a Gondozási Központ Szentendre útján biztosítja.

(6) A jogviszony megszűnik, ha:

 • a) az igénylő a szolgáltatást lemondja,
 • b) az ellátott a Megállapodásban rögzítetteket, vagy a Házirendet nem tartja be,
 • c) az igénylő halálával.

4. Házi segítségnyújtás

8. § (1) Szentendre város területén az Önkormányzat a házi segítségnyújtást a Gondozási Központ Szentendre útján látja el. Az ellátás igénybevételére jogosultak körét a Sztv. 63. §-a határozza meg.

(2)[13] Házi segítségnyújtásra akkor kerülhet sor, ha a kérelmezőnél a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendeletben foglaltak alapján a gondozási szükséglet fennáll.

(3)[14] Házi segítségnyújtás keretében az alábbi feladatokról kell gondoskodni:

 • a) Szociális segítés keretében:
  • aa) A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködéssel kapcsolatos feladatok ellátás
  • ab) A háztartási tevékenységben való közreműködés
  • ac) Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában.
  • ad) Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.
 • b) Személyi gondozás keretében:
  • ba) Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása
  • bb) Gondozási és ápolási feladatok ellátása

(4)[15] A jogviszony megszűnik, ha:

 • d) az igénylő a szolgáltatást lemondja,
 • e) a határozott időtartam lejártával,
 • c) az ellátott a Megállapodásban rögzítetteket nem tartja be,

d) az igénylő halálával.

5. Családsegítés

9. § (1) A családsegítés keretében ellátandó feladatokat a Sztv. 64. §-a határozza meg.

(2) Szentendre Város területén a családsegítés feladatait az Önkormányzat a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény útján látja el.

6. Nappali ellátás

10. § (1) Az Önkormányzat az Sztv. 65/F. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott nappali ellátást a Gondozási Központ Szentendre útján látja el.

(2)[16] Nappali ellátásra akkor kerülhet sor, ha a kérelmező a közösségi életben való részvételre vágyik, és a közösségi együttélés szabályait betartja.

(2a)[17] Nappali ellátás keretében a Gondozási Központ Szentendre

 • a) az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt,
 • b) a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak,
 • c) biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön.

(2b)[18] Nappali ellátás keretében az alábbi szolgáltatási elemeket biztosítja:

 • a) tanácsadás,
 • b) készségfejlesztés,
 • c) háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás,
 • d) idősek nappali ellátása kivételével étkeztetés,
 • e) esetkezelés,
 • f) felügyelet,
 • g) gondozás és
 • h) közösségi fejlesztés.

(2c)[19] A Gondozási Központ Szentendre a demens személyek nappali ellátását a nappali ellátás részeként szervezi meg.

(2d)[20] A demens személyek nappali ellátására a nappali ellátásra vonatkozó szabályokat az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:

 • a) az intézmény az ellátottak meglévő képességeinek megőrzésére és fejlesztésére irányuló programként egyéni és csoportos foglalkozásokat szervez napi rendszerességgel,
 • b) gondozói felügyeletet biztosít a nyitvatartási idő alatt folyamatosan.

(2e)[21] Az intézmény az idősek és demens személyek nappali ellátásában a napi egyszeri meleg étkezésről gondoskodik. A napi egyszeri meleg étel (ebéd) a demens személyeknél az ellátás része.

(2f)[22] Az alapfeladatot meghaladó szolgáltatási elemek a reggeli és az uzsonna, amelyek az Idősek klubja Házirendjében kerülnek szabályozásra. Ezek, mint egyéb kiegészítő szolgáltatásai a Gondozási Központ Szentendre idősek és demens személyek nappali ellátását igénybe vevő ellátottaknak.

(3) A jogviszony megszűnik, ha:

 • a) az igénylő a szolgáltatást lemondja,
 • b) a határozott időtartam lejártával,
 • c) az ellátott a Megállapodásban rögzítetteket, vagy a Házirendet nem tartja be,
 • d) az igénylő halálával.

(4) Az Önkormányzat az Sztv. 65/F. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott nappali ellátást az Irsai Mentálhigiénés Ápolási Központ Szociális Szolgáltató Közhasznú Társasággal kötött ellátási szerződés útján látja el.

7. Gyermekjóléti szolgáltatás és gyermekek átmeneti otthona

11. § (1) Az Önkormányzat a Gyvt. 39-40/A. §-aiban meghatározott „család- és gyermekjóléti szolgálat” valamint „család- és gyermekjóléti központ” feladatokat a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény útján látja el.

(2) Az Önkormányzat a Gyvt. 50. §-ában meghatározott „gyermekek átmeneti otthona” gyermekjóléti alapellátást ellátási szerződés alapján a Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata által fenntartott Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ keretén belül működő Családok és Gyermekek Átmeneti Otthona útján látja el.

8. Gyermekek napközbeni ellátása

12. § (1) Az Önkormányzat a Gyvt. 41-42/A. §-aiban meghatározott „gyermekek napközbeni ellátását” a Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde, valamint a Szentendre Városi Óvodák megnevezésű intézményei útján látja el.

(2) A Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde alapfeladatának ellátása mellett, az intézményvezető hatáskörében – külön eljárás nélkül – biztosítható ellátásként a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló többször módosított 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 40. §-a szerinti időszakos gyermekfelügyeletet működtet a normál bölcsődei csoport üres férőhelyein.

(3) A gyermekek napközbeni ellátása megszűnésének módjai:

 • a) a jogosultsági feltételek megszűnésével,
 • b) határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam leteltével,
 • c) ha a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő vagy törvényes képviselő a gyermek 4 héten túli távollétét orvosi igazolással nem tudja igazolni, vagy ő maga korábban nem jelezte írásban az ellátás szüneteltetését,
 • d) ha a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő vagy törvényes képviselő kérelmezi a megszüntetést, az intézményvezető a megjelölt időponttól az ellátást megszünteti,
 • e) a házirend többszöri, súlyos megsértése esetén,
 • f) a térítési díj – fenntartó felszólítását követően – határidőre történő meg nem fizetése esetén,
 • g) ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, és a bölcsődei gondozási-nevelési év végéhez ért, ám ha a gyermek testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető, gondozható a bölcsődében.

(4) Az ellátás megszüntetéséről az Intézményvezető írásban értesíti az ellátást igénybe vevő szülőjét, illetve törvényes képviselőjét. Egyet nem értés esetén a szülő, illetve a törvényes képviselő az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A fenntartó jogerős és végrehajtható határozatáig az ellátást biztosítani kell.

(5) Az ellátás megszűnésekor a felek elszámolnak egymással, amely kiterjed:

 • a) a térítési díj rendezésére,
 • b) az intézmény tárgyi eszközeiben okozott szándékos károkra.

(6) A bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a Polgármester hagyja jóvá.

9. Hajléktalanok ellátása

13. § (1) A hajléktalanok nappali melegedője ellátás működtetésnek célja a városban élő hajléktalan, illetve szociálisan rászoruló személyek részére gyakorlati és komplex szolgáltatások nyújtása, melyek egészséges életvitelüket, és a periférikus élethelyzetből való kikerülést segítik elő.

(2)[23] A nappali melegedő a következő szolgáltatásokat nyújtja:

 • a) közösségi együttlét lehetősége, részvétel a közösségi foglalkozásokon,
 • b) a pihenés lehetősége,
 • c) tisztálkodási lehetőség,
 • d) ruhacsere, -pótlás,
 • e) személyes ruházat tisztítása,
 • f) lehetőség szerint étkezés biztosítása.

(3) A nappali melegedő szolgáltatásra a jogviszony határozott időre szól, az intézmény nyitvatartási idejére korlátozódik.

(4) A hajléktalanok éjjeli menedékhelye ellátás a városban élő hajléktalan, illetve a városban életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan, valamint egyéb, szociálisan rászoruló személyek számára nyújt átmeneti időszakra éjszakai elhelyezést.

(5)[24] Az éjjeli menedékhelyen igénybe vehető szolgáltatások köre:

 • a) személyi tisztálkodás
 • b) mosás, ruházat pótlása
 • c) étel melegítéséhez tárgyak és berendezések rendelkezésre bocsátása,
 • d) éjszakai pihenés,
 • e) személyes használati tárgyak tárolása,
 • f) mentális gondozás,
 • g) elsősegélyhez szükséges felszerelés,
 • h) közösségi együttlétre szolgáló helyiség igénybevétele.

(6) Az éjjeli menedékhelyen a jogviszony minden esetben határozott időre szól, kizárólag az intézmény nyitvatartási idejére korlátozódik

IV. FEJEZET Térítési díjak, térítési díj mérséklése, elengedése

14. § (1)[25] A tárgyhavi gyermekétkeztetési és a (7) bekezdésben meghatározott alapellátási térítési díjat a hónap 10. napjáig előre kell megfizetni.

(2)[26] A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díját egyebekben a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló a 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 31. §-ban foglaltak szerint kell megfizetni. Ettől eltérően, az időszakos gyermekfelügyelet térítési díját a szolgáltatásnyújtás befejezését követően azonnal kell a bölcsőde részére megfizetni.

(2a)[27] A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások esetén a térítési díj előleg fizetésére vonatkozó szabályokra a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló a 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 5. §-ban foglaltak az irányadók.

(2b)[28] Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat a a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló a 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 3. §-a alapján kell megállapítani.

(3) Az alapellátásban nem kell térítési díjat fizetni azokra a napokra, amikor a gyermek hiányzik az intézményből, feltéve, hogy a gyermek távolmaradását a szülő a hiányzást megelőző munkanapon az intézmény által meghatározott módon előzetesen bejelentette.

(4)[29] A gyermekétkeztetés térítési díját jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(5)[30] A Gondozási Központ Szentendre intézményi térítési díjait Szentendre Város Önkormányzat Képviselő testülete állapítja meg, és e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(6) A bölcsődei alapellátásért, valamint az időszakos gyermekfelügyeletért az étkezésért fizetendő térítési díjon felül a gyermek gondozásáért (neveléséért, nappali felügyeletéért, a vele történő foglalkozásért) külön térítési díjat kell fizetni.

(7) A bölcsődei alapellátásban a gondozás intézményi térítési díja 500 Ft/nap. A bölcsődei időszakos gyermekfelügyelet térítési díja 500 Ft/óra. A bölcsődei időszakos gyermekfelügyelet folyamatos igénybe vétele esetén a gyermek gondozásáért fizetendő térítési díj mértéke 60.000 Ft/hó.

(8)[31] A (2) - (2a) bekezdésben meghatározott térítési díjak megállapítását, számlázását és beszedését - az Önkormányzat megbízásából és javára - az intézmény vezetője végzi.

(9)[32] A személyi térítési díjat a Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde esetében a térítésre kötelezettel kötött megállapodás tartalmazza, míg Szentendre Városi Óvodák esetében az első számla kibocsátásával kapnak tájékoztatást a térítésre kötelezettek a fizetendő személyi térítési díjakról.

(10)[33] Kedvezményes gyermekétkeztetés igénybevétele esetén az igénybevételhez szükséges igazolásokat az intézményvezetőnek kell leadni.

(11)[34] Az intézményvezető jogosult mindazon adatok kezelésére, melyek a személyi térítési díj megállapításához és beszedéséhez szükségesek.

(12)[35] A térítésre kötelezett köteles a személyi térítési díj megállapítása érdekében átadott adataiban bekövetkezett változásokról az intézményvezetőt tájékoztatni.

(13)[36] Amennyiben a térítésre kötelezett a megállapított személyi térítési díjat vitatja, akkor az ezzel kapcsolatos kérelméről Szentendre Város Polgármestere dönt.

(14)[37] Az ellátásra jogosult, vagy fizetésre kötelezett kérelmére a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díjat indokolt esetben a Polgármester méltányosságból elengedheti, illetve mérsékelheti.

(15)[38] A méltányossági kérelmeket részletes indokolással ellátva, az intézményvezetőnél kell írásban benyújtani. Az intézményvezető a kérelmet javaslatával ellátva 8 napon belül megküldi a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalnak.

14/A. § [39] (1) A Gyvt. 21/A. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja által meghatározott tankerületi központ, valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv által fenntartott nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményekben a térítési díjak megállapítására, beszedésére, az ezzel kapcsolatos adatkezelésre a jelen §-ban meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

(2) A személyi térítési díjak megállapítását, számlázását és beszedését – az Önkormányzat megbízásából és javára – a Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2016. (IX.13.) önkormányzati rendeletének 4. § (6) bekezdésében meghatározott közszolgáltató végzi.

(3) A megállapított személyi térítési díjról a közszolgáltató az első számla kibocsátásával tájékoztatja a térítésre kötelezettet.

(4) Kedvezményes gyermekétkeztetés igénybevétele esetén az igénybevételhez szükséges igazolásokat a (2) bekezdésben megjelölt közszolgáltatónak kell átadni.

(5) A közszolgáltató jogosult mindazon adatok kezelésére, mely a személyi térítési díj megállapításához és beszedéséhez szükséges.

(6) A térítésre kötelezett köteles a személyi térítési díj megállapítása érdekében átadott adataiban bekövetkezett változásokról a közszolgáltatót tájékoztatni.

(7) A tárgyhavi térítési díjat a hónap 25. napjáig előre kell megfizetni.

(8) Nem kell térítési díjat fizetni azokra a napokra, amikor a gyermek hiányzik az intézményből, feltéve, hogy a gyermek távolmaradását a szülő a hiányzást megelőző munkanapon a közszolgáltató által meghatározott, az Önkormányzat és az (1) bekezdés szerinti intézmény honlapján közzétett módon, elektronikus úton vagy írásban előzetesen bejelentette.

(9) Amennyiben a térítésre kötelezett a megállapított személyi térítési díjat vitatja, akkor az ezzel kapcsolatos kérelméről Szentendre Város Polgármestere dönt.

(10) Az étkezésért fizetendő intézményi térítési díjakat a jelen rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza

15. § (1) A személyi térítési díjakat a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló mindenkor hatályos központi és helyi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kell megállapítani.

(2) Szentendre Város Polgármestere méltányossági hatáskörében eljárva, ha a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló mindenkori helyi rendeletben meghatározott rendkívüli települési támogatásra vonatkozó jogosultsági feltételek fennállnak, a fizetendő személyi térítési díj összegét csökkentheti vagy elengedheti.

V. FEJEZET Helyi szociálpolitikai kerekasztal

16. § (1) Az Önkormányzat – figyelemmel az Sztv. 58/B. § (2) bekezdésére, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 111/B. §-ra – a Jegyző, a Gondozási Központ Szentendre vezetője, a települési gyámügyekkel foglalkozó szervezet vagy szervezeti egység vezetője, a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény vezetője, a szociális ügyekkel foglalkozó bizottság által a tagjai közül delegált személy, valamint az Egészséges Városért Közalapítvány egy kuratóriumi tagja részvételével helyi szociálpolitikai kerekasztalt (a továbbiakban: kerekasztal) hoz létre.

(2) A szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülésezik, üléseit a Jegyző vezeti.

(3) A kerekasztal feladatát különösen a szociális igazgatás körébe tartozó rendelet-tervezetek véleményezése, valamint a szolgáltatástervezési koncepcióban rögzített feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése képezi.

VI. FEJEZET Záró rendelkezések

17. § (1) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

(2) A rendelet 2018. május 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 24/2003. (V.19.) Önk. sz., a 6/2004. (II. 13.) Önk. sz., a 16/2005. (IV. 15.) Önk. sz., a 13/2006. (III. 14.) Önk. sz., a 14/2007. (III. 21.) Önk. sz., a 9/2008. (II. 20.) Önk. sz., a 36/2008. (X. 31.) Önk. sz., a 25/2010. (IX. 14.) Önk. sz., a 4/2011. (II.17.) Önk. sz., a 17/2011. (IV.19) Önk. sz., a 21/2012. (IV.20.) önkormányzati, a 30/2012. (VI.19.) önkormányzati, a 7/2013. (IV.18.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet [40]

A gyermekétkeztetés térítési díjai[41]

igénybevevő

megnevezés

nyersanyagköltség (bruttó ár)

bölcsődés

reggeli

100

tízórai

45

ebéd

280

uzsonna

65

napi ellátás

490

óvodás

tízórai

95

ebéd

275

uzsonna

60

napi ellátás

430

iskolás

tízórai

95

alsó tagozat

ebéd


315

uzsonna

70

napi ellátás

480

iskolás

tízórai

100

felső tagozat

ebéd


340

uzsonna

70

napi ellátás

510

gimnazista

ebéd

345

2. melléklet [42]

[43]Gondozási Központ Szentendre kedvezményeket tartalmazó térítési díjai

I. RÉSZ Az étkeztetés (napi egyszeri meleg étel biztosítása) intézményi térítési díja kiszállítás nélkül: 865,-Ft/ ellátási nap.[44]

Jövedelmi
sávok
(Ft)

Szociális étkeztetés
ebéd
(Ft/ellátási nap)

28.500 - alatt

0

28.501- 32.000

85

32.001- 35.000

175

35.001- 38.000

260

38.001- 41.000

345

41.001- 47.000

430

47.001- 54.000

520

54.001- 62.000

605

62.001- 67.000

690

67.001- 73.000

780

73.001 - felett

865

II. RÉSZ A házi segítségnyújtás intézményi térítési díj, szociális segítés és személyi gondozás esetében is 600,-Ft/ óra.

Jövedelmi
sávok
(Ft)

Házi segítségnyújtás
szociális segítés/személyi gondozás
(Ft/gondozási óra)

28.500 - alatt

90

28.501- 32.000

135

32.001- 35.000

155

35.001- 38.000

195

38.001- 41.000

245

41.001- 47.000

295

47.001- 54.000

340

54.001- 62.000

400

62.001- 67.000

440

67.001- 73.000

500

73.001 -83.000

540

83.001- 93.000

550

93.001- 103.000

560

103.001- 113.000

580

113.001 - felett

600

Jövedelmi
sávok
(Ft)

Ebéd házhoz szállítása
(Ft/ellátási nap)

Ellátott intézménybe szállítása
(Ft/alkalom)

28.500 - alatt

0

0

28.501- 32.000

15

10

32.001- 35.000

25

15

35.001- 38.000

35

25

38.001- 41.000

45

30

41.001- 47.000

55

40

47.001- 54.000

60

50

54.001- 62.000

70

55

62.001- 67.000

80

65

67.001- 73.000

90

70

73.001 felett

100

80

III. RÉSZ Az idősek és demens betegek nappali ellátása esetében az intézményi térítési díj 430,-Ft/ ellátási nap.

Jövedelmi sávok (Ft)

Idősek és demens betegek nappali ellátásának igénybevétele
(étkezés nélkül) Ft/ellátási nap

73.000 - alatt

0

73.001-83.000

85

83.001-93.000

130

93.001-103.000

170

103.001-113.000

215

113.001-123.000

260

123.001-133.000

300

133.001- 143.000

345

143.001-153.000

385

153.001 - felett

430

IV. RÉSZ Demensek nappali ellátása esetén a napközbeni tartózkodás és az ott étkezés (ebéd) intézményi térítési díja: 1.295,-Ft/ ellátási nap.

Jövedelmi
sávok
(Ft)

Demensek nappali ellátásának igénybevétele, napközbeni tartózkodás
étkezéssel
Ft/ellátási nap

28.500 - alatt

0

28.501- 32.000

85

32.001- 35.000

175

35.001- 38.000

260

38.001- 41.000

345

41.001- 47.000

430

47.001- 54.000

520

54.001- 62.000

605

62.001- 67.000

690

67.001- 73.000

780

73.001-83.000

950

83.001-93.000

995

93.001-103.000

1035

103.001-113.000

1080

113.001-123.000

1125

123.001-133.000

1165

133.001-143.000

1210

143.001-153.000

1250

153.001-felett

1295

Jövedelmi
sávok
(Ft)

Ellátott intézménybe szállítása
(Ft/alkalom)

28.500 - alatt

0

28.501- 32.000

10

32.001- 35.000

15

35.001- 38.000

25

38.001- 41.000

30

41.001- 47.000

40

47.001- 54.000

50

54.001- 62.000

55

62.001- 67.000

65

67.001- 73.000

70

73.001 felett

80

[1] Módosította a 33/2020. (VII.20.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2020. szeptember 1-től

V. RÉSZ Ellátottak intézménybe szállítása 80.-Ft / alkalom


[1] Beillesztette a 31/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2019. november 15-től
[2] A 4. § (2a) bekezdését a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.
[3] Módosította a 3/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. február 18-tól.
[4] Az 5. § (1) bekezdése a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[5] Az 5. § (2) bekezdés b) pontja a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[6] Az 5. § (3) bekezdése a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
[7] Módosította a 3/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. február 18-tól.
[8] Beillesztette a 3/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. február 18. napjától.
[9] Beillesztette a 3/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. február 18. napjától.
[10] Beillesztette a 3/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. február 18. napjától.
[11] Beillesztette a 3/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. február 18. napjától.
[12] A 7. § (2) bekezdés a) pontja a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
[13] A 8. § (2) bekezdése a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
[14] A 8. § (3) bekezdése a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
[15] A 8. § (4) bekezdése a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
[16] A 10. § (2) bekezdése a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[17] A 10. § (2a) bekezdését a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdése iktatta be.
[18] A 10. § (2b) bekezdését a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdése iktatta be.
[19] A 10. § (2c) bekezdését a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdése iktatta be.
[20] A 10. § (2d) bekezdését a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdése iktatta be.
[21] A 10. § (2e) bekezdését a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdése iktatta be.
[22] A 10. § (2f) bekezdését a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdése iktatta be.
[23] A 13. § (2) bekezdése a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[24] A 13. § (5) bekezdése a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[25] Módosította a 25/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2019. június 15-től
[26] Módosította a 3/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. február 18-tól.
[27] A 14. § (2a) bekezdését a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdése iktatta be.
[28] A 14. § (2b) bekezdését a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdése iktatta be.
[29] Módosította a 25/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2019. június 15-től
[30] Módosította a 3/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. február 18-tól.
[31] Beillesztette a 25/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2019. június 15-től A 14. § (8) bekezdése a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[32] Beillesztette a 25/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2019. június 15-től
[33] Beillesztette a 25/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2019. június 15-től
[34] Beillesztette a 25/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2019. június 15-től
[35] Beillesztette a 25/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2019. június 15-től
[36] Beillesztette a 25/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2019. június 15-től
[37] A 14. § (14) bekezdését a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdése iktatta be.
[38] A 14. § (15) bekezdését a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdése iktatta be.
[39] A §-t beillesztette a 25/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2019. június 15-től
[40] Módosította a 8/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2019. február 23-től
[41] Módosította a 33/2020. (VII.20.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2020. szeptember 1-től
[42] Módosította a 3/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. február 18-tól. A 2. melléklet a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
[43] Módosította a 22/2020. (V.18.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. július 1-tő
[44] Módosította a 33/2020. (VII.20.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2020. szeptember 1-től