EGERSZALÓK ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2021.(III.2.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 09. 23 - 2022. 05. 30

EGERSZALÓK ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2021.(III.2.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Egerszalók Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletés a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [A rendelet hatálya]

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Egerszalóki Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (Egerszalóki Faluház, Egerszalóki Szivárvány Óvoda) terjed ki.

2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]

(1)[1] Egerszalók Községi Önkormányzat a 2021. évi költségvetési bevételét 23 324 526 Ft-tal, költségvetési kiadását 23 324 526 Ft-tal módosítja.

(1a)[2] A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi módosított költségvetési bevételét 695 223 367 Ft-ban, módosított költségvetési kiadását 695 223 367 Ft-ban állapítja meg.

(1b)[3] A bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat az alábbi jogcímenként bontásban állapítja meg:

 • a) 29 693 E Ft önkormányzat működési támogatásai
 • b) 8 489 E Ft működési célú támogatás államháztartáson belülről
 • c) 456 E Ft működési célú átvett pénzeszköz
 • d) -14 941 E Ft finanszírozási bevételek
 • e) - 564 E Ft felhalmozási célú támogatás
 • f) 10 E Ft felhalmozási bevételek
 • g) 182 E Ft működési célú átvett pénzeszköz

(1c)[4] A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat az alábbi jogcímenkénti bontásban állapítja meg:

 • a) 47 967 E Ft működési költségvetés módosított kiadásai, ebből
  • aa) 26 296 E Ft személyi juttatások
  • ab) 2 846 E Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
  • ac) - 2 733 E Ft dologi kiadások
  • ad) 21 558 E Ft egyéb működési célú kiadás
 • b) -34 933 E Ft felhalmozási költségvetés módosított kiadásai, ebből -34 933 E Ft beruházások, felújítások
 • c) 10 291 E Ft tartalék

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete határozza meg.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a képviselő-testület döntött az előző év költségvetési maradványának igénybevételéről.

3. § [5] [A költségvetés részletezése]

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következő mellékletek tartalmazzák:

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet tartalmazza.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatal, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1.…..9.5.3., mellékletek szerint határozza meg.

(9) A költségvetési rendelet módosításait a Képviselő-testület az 1.,2.,3.,7.,8.,10.,11.,12.,13., mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § [Az előirányzatok módosítása]

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500 000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – féléves vagy három-negyedéves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § [A gazdálkodás szabályai]

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külsős megbízott útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § [Záró és vegyes rendelkezése]

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2021. évi költségvetés átmeneti gazdálkodásáról szóló 16í/2020. (XII.1.) önkormányzati rendelet.


[1] A 2. § (1) bekezdése az Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[2] A 2. § (1a) bekezdését az Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.
[3] A 2. § (1b) bekezdését az Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.
[4] A 2. § (1c) bekezdését az Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.
[5] A 3. § az Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
[6] Az 1. melléklet az Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[7] A 2. melléklet az Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[8] A 3. melléklet az Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
[9] A 7. melléklet az Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
[10] A 8. melléklet az Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
[11] A 10. mellékletet az Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdése iktatta be.
[12] A 11. mellékletet az Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdése iktatta be.
[13] A 12. mellékletet az Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdése iktatta be.
[14] A 13. mellékletet az Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdése iktatta be.