Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2015. (IV.15.) önkormányzati rendelete

A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Hatályos: 2021. 10. 01

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2015. (IV.15.) önkormányzati rendelete

A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdésében, 99. § (1) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában, 35. § (1) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében és a 147. § (1) bekezdésében Magyarország Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában eljárva, valamint a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa által 2011. július 29. napján módosított társulási megállapodásában kapott felhatalmazás figyelembevételével a következőket rendeli el:[1]

I. FEJEZET Általános rendelkezések

A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy a helyi sajátosságnak megfelelően Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata meghatározza az általa biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátások formáit, szervezetét, az igénybevétel módját, a szociális és gyermekvédelmi ellátásokra való jogosultság feltételeit.

A rendelet hatálya

2. § (1) E rendelet hatálya - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a rendeletben szabályozott személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások tekintetében kiterjed a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás tagjai (Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent, Székkutas) közigazgatási területén

 • a) lakcímmel rendelkező magyar állampolgárokra,
 • b) bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre,
 • c) letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre,
 • d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre ( Sztv. 3. § (1) bekezdés b)-d) pont),
 • e) az Sztv. 6. §-ában meghatározott hajléktalan személyekre,
 • f) az Sztv. 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében a fentieken túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is ( Sztv. 3. § (2) bekezdés),
 • g) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott személyekre.

(2) E rendelet hatálya a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások tekintetében kiterjed a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás tagjai (Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent, Székkutas) közigazgatási területén

 • a) lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárságú,
 • b) valamint - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - a letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező, továbbá a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire,
 • c) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyekre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkeznek ( Gyvt. 4. § (1) bekezdés).

II. FEJEZET Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

3. § (1) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő Kapcsolat Központ által a (2)-(3) bekezdésben meghatározott szociális szolgáltatásokat és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátási formákat biztosítja.

(2) Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások:

 • a) étkeztetés (Mindszent)
 • b) házi segítségnyújtás (Mindszent, Székkutas)
 • c) családsegítés (Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent, Székkutas)
 • d) nappali ellátás:
  • da) időskorúak nappali ellátása (Mindszent)
  • db) fogyatékos személyek nappali ellátása (Hódmezővásárhely)
 • e) tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézmények:
  • ea) idősek otthona (Hódmezővásárhely, Mindszent)
 • f) szociális étkeztetés (Székkutas)
 • g) tanyagondnoki szolgálat (Székkutas)

(3) Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások:

 • a) gyermekjóléti szolgáltatás (Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent, Székkutas)
 • b)[2]
 • c) gyermekek átmeneti gondozása - helyettes szülő (Hódmezővásárhely)

(4) Ellátási szerződés alapján a Szeged-Csanádi Egyházmegye által működtetett Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások:

 • a) étkeztetés (Hódmezővásárhely)
 • b) házi segítségnyújtás (Hódmezővásárhely)
 • c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Hódmezővásárhely, Mindszent)
 • d) támogató szolgálat (Hódmezővásárhely)
 • e) időskorúak nappali ellátása (Hódmezővásárhely)
 • f) hajléktalanok nappali ellátása (Hódmezővásárhely)
 • g) hajléktalan személyek átmeneti szállása (Hódmezővásárhely)
 • h) éjjeli menedékhely (Hódmezővásárhely)
 • i) fogyatékos személyek lakóotthona (Hódmezővásárhely).

(5) Ellátási szerződés alapján a Szentes Város Önkormányzata által fenntartott Gyermekek Átmeneti Otthona biztosítja a gyermekek átmeneti gondozása körébe tartozó gyermekek átmeneti otthona ellátást.

III. FEJEZET Szociálpolitikai kerekasztal

4. § (1) Az Sztv. 58/B. §-ában meghatározott feladatok ellátására Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi szociálpolitikai kerekasztalt működtet.

(2) A Szociálpolitikai Kerekasztal a rendelet elfogadását követően, a delegáló testületek első rendes ülésétől számított 15 napon belül alakuló ülést tart, ahol megalkotja Működési Szabályzatát.

(3) A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai az alább felsorolt szervezetek által delegált tagok:

 • a) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése,
 • b) Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás,
 • c) Kapcsolat Központ,
 • d) Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Hódmezővásárhelyi Kirendeltség,
 • e) Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda Népjóléti Csoport.

(4) Az önkormányzat a fenti testületen túlmenően Szociálpolitikai Tanácsot működtet, melynek feladata a szociális, illetve gyermekjóléti tárgyú előterjesztések előzetes véleményezése.

IV. FEJEZET Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások

Az ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módja

5. § (1) Az étkeztetés iránti kérelmet a Szociális Gondozási Központ vezetőjénél kell előterjeszteni.

(2) A házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás iránti kérelmet a Szociális Gondozási Központ vezetőjénél kell előterjeszteni.

(3) A családsegítő szolgáltatás igénybevétele külön eljárás nélkül történik.

(4) Az idősek nappali ellátása igénybevételéhez a kérelmet az intézmény vezetőjénél kell előterjeszteni.

(5) A nappali melegedő és a hajléktalanok éjjeli menedékhelye esetében az igénybevétel külön eljárás nélkül történik.

(6) A fogyatékosok nappali intézménye (Csodaház) esetében az igénybevétel iránti kérelmet intézmény vezetőjénél kell előterjeszteni

(7) Az idősek otthonába történő felvétel iránti kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

(8) A hajléktalanok átmeneti szállása iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél kell benyújtani.

(9) Az időskorúak otthonába való felvételét kérheti az a személy, aki a nyugdíjkorhatárt elérte és legalább napi 4 órát meghaladó gondozási szükségletet igazoló szakvéleménnyel rendelkezik.

(10) A szociális ellátások igénybevétele iránti kérelemhez a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet 1. számú mellékletében foglalt jövedelmeket igazoló következő dokumentumokat kell csatolni:

 • a) valamennyi jövedelemmel rendelkező családtag jövedelméről szóló igazolást az alábbiak szerint:
  • aa) a havonta mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző három hónap nettó jövedelmének egy havi átlagáról szóló igazolást,
  • ab) a nyugdíjas, a nyugdíjszerű ellátásban és az egyéb rendszeres pénzellátásban részesülő kérelmező esetében a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíjszelvényt vagy igazolást, a megállapított ellátás összegéről; a január hónapban benyújtott kérelemhez a január havi nyugdíjszelvényt vagy igazolást,
  • ac) egyéb kereső tevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap nettó jövedelméről szóló hiteles igazolást,
 • b) elvált, vagy házastársától külön élő kérelmező - amennyiben háztartásában kiskorú(ak) neveléséről gondoskodik - a gyermektartásdíjról rendelkező jogerős bírói ítélet másolatát, nyilatkozatot vagy igazolást a ténylegesen kapott gyermektartásdíj összegéről,
 • c) az ellátást igénylő és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó meglévő alkalmi munkavállalói könyvének, őstermelői igazolványának, illetve vállalkozói igazolványának fénymásolatát.

Az intézményvezető hatáskörébe tartozó intézményi elhelyezés

6. § (1) Amennyiben a szolgáltatást igénylő, vagy a térítési díj fizetésére kötelezett a teljes térítési díjat nem tudja megfizetni, akkor az ellátást igénylő és családja vagyoni, jövedelmi viszonyainak, szociális körülményeinek feltárása céljából az intézményvezető kérheti Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Lakosságszolgálati Iroda Népjóléti Csoportjának közreműködését a családtagok felkutatása és nyilatkoztatása érdekében.

(2) Az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozó intézményi elhelyezés részletes szabályait a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet (továbbiakban SZCSM rendelet) szabályozza. Az intézményi ellátás igénybevételének időpontjában az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője megállapodást köt. A megállapodást az intézmény vezetője 15 napon belül megküldi az egyházi és kistérségi intézményeket vezető főigazgatóknak.

(3) Az intézmény vezetője ellátási formánként az ellátást igénybe vevőkről, az igénybevételre várakozó személyekről, valamint az intézményi lakók létszámának alakulásáról minden hónap 5. napjáig a főigazgató részére jelentést készít.

(4) Ha az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének az ellátás igénybevételéről szóló döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat, aki határozatban dönt.

(5) Az ellátásban részesülő köteles a jogosultság feltételeit érintő lényeges tényekben, családi körülményeiben, jövedelmi és vagyoni viszonyaiban bekövetkezett változást 15 napon belül az intézmény vezetőjének bejelenteni.

(6) Az ellátást igénylő azonnali intézményi elhelyezéséről gondoskodik az intézmény vezetője, ha az ellátást igénylő életét, testi épségét közvetlenül és súlyosan fenyegető helyzetben van, és nincs az elhelyezését, valamint ellátását vállaló hozzátartozó vagy más személy.

(7) Nem vehető fel a tartós bentlakásos intézménybe az a személy, akit a kérelem benyújtását megelőző 1 éven belül ugyanezen intézményben láttak el, és az intézményi jogviszonya a saját, illetve a hozzátartozójának kezdeményezése alapján szűnt meg, feltéve, hogy életkörülményeiben nem következett be olyan lényeges változás, amellyel a jogviszony megszüntetésekor még nem számolhatott.

(8) A (7) bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatók, ha a kérelem elutasítása a kérelmező életét, testi épségét, egészségét vagy létfenntartását súlyosan veszélyeztetné.

(9) Az intézmény vezetője az intézmény tárgyévet megelőző naptári évben végzett szakmai tevékenységéről beszámolót készít, amit a fenntartó részére minden év február 15-éig megküld.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás megszűnése

7. § (1) Az intézményi jogviszony az Sztv. 100. §-ában foglalt esetekben szűnik meg.

(2) Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt az (1) bekezdésben foglaltakon túl megszüntetheti, ha

 • a) az ellátást igénybe vevő vagy törvényes képviselője azt írásban kéri,
 • b) az ellátott súlyosan megszegi a házirendben foglalt szabályokat,
 • c) az ellátás igénybe vétele 3 hónapon túl szünetel,
 • d) az elhelyezés nem indokolt

(3) Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézmény vezetője írásban értesíti az igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét

 • a) az intézmény elhagyásának időpontjáról,
 • b) a személyes használati tárgyak elvitelének határidejéről,
 • c) az elmaradt térítési díj és egyéb tartozás összegéről, ezek befizetésének határidejéről és módjáról.

(4) Az ellátott az intézményi jogviszony megszüntetéséről szóló döntés ellen annak kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat.

A térítési díj

8. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel térítési díjat kell fizetni.

(2) Nem kell térítési díjat fizetni:

 • a) családsegítés, gyermekjólét
 • b) időskorúak nappali ellátása,
 • c) nappali melegedő
 • d) éjjeli menedékhely
 • e) tanyagondnoki szolgálat

által nyújtott szolgáltatás esetében.

(3) A rendelet 1. számú melléklete tartalmazza

 • a) az étkezésért (utólag)
 • b) a házi segítségnyújtásért (utólag)
 • c) az időskorúak nappali ellátása esetén az étkezésért (utólag)
 • d) a fogyatékos személyek nappali ellátása esetén (utólag)
 • e) az idősek otthona igénybevételéért (havonta – nyugdíjfizetést követően)

(4) Az ellátást igénybe vevő, valamint a térítési díj fizetésére kötelezett más személy, ha a személyi térítési díj összegét, a személyi térítési díj és az intézményi térítési díj különbözetének összegét, annak megállapításának módját, fizetési kötelezettségének megállapítását vagy annak összegét vitatja, vagy annak csökkentését, illetve elengedését kéri, a fizetési kötelezettségről szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül írásbeli kérelemmel fordulhat a fenntartóhoz. Ez esetben a fizetendő személyi térítési díjat határozattal a fenntartó állapítja meg.

(5) Az ellátott kérelme vagy az intézményvezető javaslata alapján a Főigazgató a személyi térítési díj összegét mérsékelheti, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai azt az alábbiak szerint indokolttá teszik:

 • a) legalább két hónapja munkanélküli, vagy
 • b) rendszeres pénzellátással nem rendelkezik, vagy
 • c) megváltozott munkaképességűvé vált, vagy
 • d) legalább 1 hónapig táppénzes állományba került és jövedelme, valamint a tartásra köteles hozzátartozó családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban nyugdíjminimum) két és félszeresét.

(6) Az ellátott kérelme vagy az intézményvezető javaslata alapján a Főigazgató a személyi térítési díj összegét elengedheti, ha a fizetésre kötelezett a (5) bekezdésben felsorolt valamely feltételnek megfelel és jövedelme, valamint a tartásra köteles hozzátartozó családjában az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum másfélszeresét.

(7) Az intézményvezető a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjat a fenntartó döntését követően, írásban közli az érintettel.

(8) A fennálló díjhátralékot a Főigazgató a kötelezett szociális, jövedelmi és vagyoni helyzete mérlegelésével részben, vagy egészben elengedheti, vagy részletfizetési kedvezményt engedélyezhet.

Egyes szociális alapszolgáltatásokra vonatkozó rendelkezések

Étkeztetés

9. § (1) A szociális étkeztetés tekintetében szociálisan rászorultnak kell tekinteni az alábbi személyeket:

 • a) életkora miatt rászoruló az a személy, aki 65. életévét betöltötte,
 • b) egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról - részben vagy teljesen - nem tud gondoskodni,
 • c) fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül,
 • d) pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes,
 • e) hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalanszállás.

(2) Az (1) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott rászorulók közül elsősorban azt a személyt kell étkeztetésben részesíteni, aki egyedülálló és havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum kétszeresét, illetve aki családban él, és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum másfélszeresét.

Családsegítés

10. § A Családsegítő Szolgálat az Sztv. 64. § (1)-(5) bekezdésében meghatározott feladatokon túl

 • a) a krízishelyzetbe került családoknak, személyeknek pénzbeli és természetbeni segítség nyújtására tesz javaslatot,
 • b) biztosítja a beilleszkedési programok megszervezését, bonyolítja a krízishelyzetben lévők együttműködéséből eredő feladatokat, kapcsolatot tartva az Önkormányzattal és a munkaügyi szervekkel.

Időskorúak nappali ellátása

11. § Nem vehető fel az idősek klubjába az a személy, aki egészségi állapota, összeférhetetlen magatartása miatt, vagy bármely más okból közösségi életre alkalmatlan.

Fogyatékosok nappali intézménye

12. § (1) Nem vehető fel a fogyatékosok nappali intézményébe az a személy, aki egészségi állapota, összeférhetetlen magatartása miatt, vagy bármely más okból közösségi életre alkalmatlan.

(2) Az intézménybe az ellátottakat egy hónapos próbaidővel lehet felvenni.

A szociális ellátásban részesülők érdekképviselete

13. § (1) A jogosultak részletes jogait az Sztv. 97-99/A. §-ai szabályozzák.

(2) Az érdekképviseleti fórum működésének és választásának részletes szabályait a házirend tartalmazza.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekben érdekképviseleti fórumot az intézmény székhelyén és telephelyén is működtetni kell. Az érdekképviseleti fórum tagjai választás alapján

 • a) ellátottak részéről 2 fő,
 • b) ellátottak hozzátartozói illetve törvényes képviselői közül 1 fő,
 • c) az intézmény dolgozóinak képviseletében 1 fő, a fenntartó részéről 1 fő.

(4) Az érdekképviseleti fórum tagjainak tisztsége 4 évre szól. A tagság megszűnik

 • a) a megbízatás időtartamának lejártával,
 • b) lemondással,
 • c) az intézményi jogviszony megszűnésével,
 • d) a tag halálával.

(5) A megüresedett tagsági helyre 30 napon belül új tagot kell választani.

(6) Az érdekképviseleti fórum alakuló ülésén tagjai sorából elnököt választ.

(7) Az érdekképviseleti fórum az elé terjesztett panaszok ügyében egyszerű szótöbbséggel határoz, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

(8) Az érdekképviseleti fórum akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van.

(9) Az érdekképviseleti fórum elnöke a panasztevőt értesíti a panasz kivizsgálásának eredményéről. A válaszlevélnek részletes indoklást kell tartalmaznia, amennyiben az érdekképviseleti fórum az elé terjesztett panaszt nem találta megalapozottnak.

13/A. § (1) A tanyagondnoki szolgáltatás célja a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.

(2) A tanyagondnoki szolgáltatás a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ keretein belül látja el feladatait.

(3) A szolgáltatás Székkutas település külterületének következő lakott részein működik: II: körzet, III. körzet, IV. körzet, V. körzet, VI. körzet.

(4) A tanyagondnoki szolgálat feladatait 1 fő, tanyagondnok heti 30 órás munkarendben látja el.

(5) A tanyagondnok feladatait a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ Szakmai Programja alapján az intézmény vezetőjének szakmai irányítása alapján végzi. A tanyagondnok munkájáról tájékoztatja a képviselő-testületet, annak rendes ülésein.

(6) Alapszolgáltatási feladatok:

 • a) közreműködés az étkeztetésben, házi segítségnyújtásban, közösségi és szociálisinformációk szolgáltatásában.
 • b) egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása keretében háziorvosi, szakorvosi rendelésre szállítás, gyógyszer felíratás, gyógyszer kiváltás, gyógyászati segédeszközökhöz történő hozzájutás biztosítása.
 • c) egyéb alapszolgáltatási feladatok:
 • d) együttműködés a védőnői és a gyerekjóléti szolgálattal, egészségügyi intézménnyel, illetve munkatársaik eljuttatása az ellátottakhoz.
 • e) Egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés (pl. hivatali ügyintézés).
 • f) Közvetett feladatok:
 • g) Önkormányzati információk közvetítése az ellátott lakosság felé. (Pl. közmeghallgatás időpontjáról, lomtalanításról tájékoztató)

(7) A szolgáltatás igénybevétele önkéntes

(8) Az ellátást az igénylő kérelmére kell biztosítani, a Szakmai Programban meghatározott módon és rendszerességgel. A kérelmet szóban, vagy írásban közvetlenül a tanyagondnoknál, vagy az intézményvezetőnél lehet benyújtani. A kérelem mellékletei: jövedelemnyilatkozat vagy jövedelemigazolás, és a háziorvosi igazolás.

(9) A tanyagondnoki szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.

(10) A Kapcsolat Központ környezettanulmányt készít a kérelmező szociális helyzetére vonatkozóan. Nem szükséges környezettanulmányt készíteni, ha már ismertek a kérelmező körülményei.

(11) Megszűnik az ellátás, ha az ellátott:

 • a) más lakóhelyre költözik,
 • b) nem tart igényt a gondoskodásra, indokai már nem állnak fenn.

V. FEJEZET Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások

Az ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módja

14. § (1) A gyermekjóléti szolgáltatást a gyermekjóléti szolgálatnál, a szakmai vezető által kijelölt családgondozónál lehet igénybe venni, illetve annak szükségességét jelezni. A gyermekjóléti szolgáltatás és a gyermekjóléti központ szolgáltatásainak igénybevétele külön eljárás nélkül történik.

(2)[3]

(3)[4]

(4)[5]

(5) A helyettes szülői ellátás iránti kérelmet a Kagylóhéj Gyermekjóléti Központ vezetőjéhez kell benyújtani.

(6) A helyettes szülői ellátás iránti kérelemhez csatolni kell a gyermek, a szülő vagy más törvényes képviselő személyes adatait tartalmazó írásos kérelmet. Az ellátás igénybevételére vonatkozóan egyebekben a gyermekek védelméről szóló 5/2001. (02. 13.) Kgy. rendelet szabályait kell alkalmazni.

(7) Az átmeneti gondozás során az intézmény vezetője az ellátás megkezdésekor megállapodást köt a kérelmezővel, illetve törvényes képviselőjével. Az intézményvezető a megállapodást 15 napon belül megküldi a fenntartónak, és a főigazgatónak.

(8) A kérelem elbírálására és az intézménybe történő felvételre az intézmény vezetője jogosult.

(9) Az ellátásban részesülő köteles a jogosultság feltételeit érintő lényeges tényekben, családi körülményeiben, jövedelmi és vagyoni viszonyaiban bekövetkezett változást 15 napon belül az intézmény vezetőjének bejelenteni.

(10) Az intézmény vezetője az ellátást igénybe vevőkről és az igénybevételre várakozó személyekről, valamint az intézményi lakók létszámának alakulásáról minden hónap 5. napjáig a fenntartó részére jelentést készít.

(11) Az intézmény vezetője az intézmény tárgyévet megelőző naptári évben végzett szakmai tevékenységéről beszámolót készít, amit a fenntartó részére minden év február 15-ig megküld.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátás megszűnése

15. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megszűnését és megszüntetését illetően a Gyvt. 37/A. §-a szerint kell eljárni.

(2) Ha a törvény másképp nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátás megszűnik

 • a) a határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam - illetve a meghosszabbított időtartam - leteltével,
 • b) a jogosultsági feltételek megszűnésével.

(3) Az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást megszünteti, ha a jogosult a házirendet ismételten súlyosan megsérti, vagy az ellátás feltételei már nem állnak fenn.

(4) Az ellátás megszűnése esetén az intézmény vezetője írásban értesíti az igénybevevőt illetve törvényes képviselőjét

 • a) az ellátás megszüntetésének időpontjáról,
 • b) az elmaradt térítési díj és egyéb tartozás összegéről, ezek befizetésének határidejéről és módjáról.

(5) A kötelezett az ellátás megszüntetéséről szóló döntés ellen annak kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat.

Térítési díj

16. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokért a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel térítési díjat kell fizetni.

(2) Nem kell térítési díjat fizetni

 • a) gyermekjóléti szoltáltatás,
 • b) helyettes szülői hálózat igénybevételéért.

(3)[6]

(4) A Szentes Város Önkormányzata által fenntartott Gyermekek Átmeneti Otthona keretében biztosított ellátás intézményi térítési díját a feladat ellátásával ellátási szerződéssel megbízott intézmény fenntartója határozza meg.

(5) Ha az ellátott, törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri a személyi térítési díj összegéről szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.

(6) Az ellátott kérelme vagy az intézményvezető javaslata alapján a fenntartó a személyi térítési díj összegét mérsékelheti, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai azt az alábbiak szerint indokolttá teszik:

 • a) legalább két hónapja munkanélküli, vagy
 • b) rendszeres pénzellátással nem rendelkezik, vagy
 • c) megváltozott munkaképességűvé vált, vagy
 • d) legalább 1 hónapig táppénzes állományba került,

és a családban élők egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum kétszeresét.

(7) Az ellátott kérelme vagy az intézményvezető javaslata alapján a fenntartó a személyi térítési díj összegét elengedheti, ha a fizetésre kötelezett a 31. § (2) bekezdésben felsorolt valamely feltételnek megfelel és a családban élők egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum másfélszeresét.

(8) Az intézményvezető a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjról írásban értesíti a díj fizetésére kötelezettet. Az intézmény vezetője a díjhátralékról negyedévente tájékoztatást ad a Kapcsolat Központ Főigazgatójának, aki a fenntartónak javaslatot tesz a díjhátralék csökkentésére, vagy elengedésére a szociális helyzet mérlegelése után.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátást igénybe vevők érdekképviselete

17. § (1) A gyermekjóléti intézményekben érdekképviseleti fórumot kell működtetni. Az érdekképviseleti fórum működésének és választásának részletes szabályait a házirend tartalmazza.

(2) Az érdekképviseleti fórum tagjai választás alapján:

 • a) az ellátásban részesülő gyermek szülei vagy más törvényes képviselői illetve a fiatal felnőttek részéről 1 fő,
 • b) az intézmény dolgozóinak képviselője 1 fő,
 • c) a fenntartó részéről 1 fő.

(3) Az érdekképviseleti fórum tagjainak mandátumára, működésére vonatkozóan e rendelet 13. § (4) - (9) bekezdéseit kell megfelelően alkalmazni.

VI. FEJEZET Záró rendelkezések

18. § (1) E rendelet 2015. április 15-én lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 47/2011. (08.30.) Kgy. rendelet.

1. melléklet

Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulásban a személyes gondoskodást nyújtó intézmények térítési díjai 2021. január 1. napjától

A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat központ térítési díjainak módosítását 2021. január 1. napját követően az alábbiak szerint változatlanul határozza meg a szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény, gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Kormányrendelet alapján.

Az intézményi térítési díjak az áfát is tartalmazzák.

I. RÉSZ[7]

II. RÉSZ A Család- és Gyermekjóléti Központ és Család- és Gyermekjóléti Szolgálat igénybevétele térítésmentes.

III. RÉSZ A Kovács-Küry Időskorúak Otthona esetében az intézményi térítési díj mértéke:

napi térítési díj 4.000,- Ft/fő/nap

Ellátási terület elsősorban a Hódmezővásárhely Többcélú Kistérségi Társulás közigazgatási területén élő állandó bejelentett lakással rendelkező magyar állampolgárok, valamint szabad kapacitás terhére az ország más területéről is felvehető a kérelmező.

(A szakmai vezető által megállapított, megállapodás alapján meghatározott személyi térítési díjat - havonta, az igénybevételnek megfelelően – nyugdíjfizetést követően kell megfizetni.)

IV. RÉSZ Fogyatékos személyek nappali ellátása, Csodaház Foglalkoztató Napközi intézményi térítési díja:

Étkeztetésre: fizetendő térítési díj

óvodás gyermek esetén (ebéd normál) 425,- Ft/Fő/nap,

(ebéd diétás) 445,-Ft/Fő/nap

általános iskolás gyermek esetén (ebéd normál) 470,- Ft/Fő/nap,

„ (ebéd diétás) 490,-Ft/Fő/nap

középiskolás gyermek esetén (ebéd normál) 565,- Ft /Fő/nap,

(ebéd diétás) 590,-Ft/Fő/nap

felnőtt esetén (ebéd normál) 960,- Ft/Fő/nap.

(ebéd diétás) 980,-Ft/Fő/nap.

A Gyvt. alapján 50% kedvezményre jogosultak, az óvodás, az általános iskolás és középiskolás gyermekek.

Napközbeni ellátás intézményi térítési díja: 170,- Ft/Fő/nap

(A fizetendő étkezési és gondozási térítési díjat utólag, a tényleges igénybevétel alapján kell megfizetni.)

V. RÉSZ Mindszent házi segítségnyújtás intézményi térítési díjai:

Szociális segítés és személyi gondozás díja: 490,- Ft/ Fő/óra

Házi segítségnyújtás keretében történő ellátásért fizetendő térítési díj az óradíjnak és a gondozásra fordított időnek a szorzata, amely összeg nem haladhatja meg a gondozott havi jövedelmének 25 %-át.

(A fizetendő térítési díjat utólag kell megfizetni.)

VI. RÉSZ Mindszent időskorúak nappali ellátása intézményi térítési díja:

Napközbeni ellátás intézményi térítési díja: 0,- Ft/Fő/nap

VII. RÉSZ Mindszent szociális étkeztetés intézményi térítési díja 770,- Ft/ Fő/nap

A személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 30%-át a nappali ellátás és a szociális étkeztetés esetén.

(A fizetendő térítési díjat utólag kell megfizetni.)

VIII. RÉSZ Mindszent Időskorúak ápolást, gondozást nyújtó Otthona intézményi térítési díj mértéke:

napi térítési díj 4.000,- Ft/Fő/nap

(A szakmai vezető által megállapított, megállapodás alapján meghatározott személyi térítési díjat - havonta, az igénybevételnek megfelelően – nyugdíjfizetést követően kell megfizetni.)

IX. RÉSZ Székkutas szociális étkeztetés intézményi térítési díja:

Szociális étkeztetés térítési díj összege: 770,- Ft/ Fő/nap

A térítési díj összege:

60.000,- Ft jövedelemig 370,- Ft

60.001,- 80.000,- Ft között 570,- Ft

80.000,- Ft jövedelem felett 770,- Ft

Ebéd kiszállítás díja 40,- Ft/Fő/nap

X. RÉSZ Székkutas házi segítségnyújtás

Szociális segítés és személyi gondozás díja: 490,- Ft/ Fő/óra

A személyi térítési díj nem haladhatja meg:

házi segítségnyújtás esetén a gondozott jövedelmének

25 %-át

étkeztetés esetén

30 %-át

a házi segítségnyújtás mellett étkeztetést is igénybevevő esetén

30 %-át

nappali ellátást és ott étkeztetést igénybevevő esetén

30%-át

XI. RÉSZ Székkutas tanyagondnoki szolgálat

A tanyagondnoki szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.


[1] A bevezető a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] A 3. § (3) bekezdés b) pontját a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
[3] A 14. § (2) bekezdését a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja hatályon kívül helyezte.
[4] A 14. § (3) bekezdését a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja hatályon kívül helyezte.
[5] A 14. § (4) bekezdését a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja hatályon kívül helyezte.
[6] A 16. § (3) bekezdését a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja hatályon kívül helyezte.
[7] Az 1. melléklet I. részét a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja hatályon kívül helyezte.