Kékesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (VII.7.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli források átadására és átvételére vonatkozó szabályokról

Hatályos: 2021. 07. 08

Kékesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli források átadására és átvételére vonatkozó szabályokról

Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az államháztartáson kívülre történő pénzeszközátadásra (a továbbiakban: támogatás), és az államháztartáson kívülről történő pénzeszköz átvételre.

II. FEJEZET A támogatásra vonatkozó szabályok

2. A támogatás forrása

2. § Az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében külön határozza meg azon költségvetési előirányzatait, amelyek terhére támogatás adható.

3. A támogatás nyújtásának szabályai

3. § Támogatás nyújtása egyedi támogatási kérelemre (a továbbiakban: kérelem) történik.

4. § (1) A kérelmeket évente az önkormányzathoz kell benyújtani írásban.

(2) A kérelemről a Képviselő-testület a soron következő rendes Képviselő-testületi ülésen, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 90 napon belül dönt.

4. Támogatási szerződés megkötése

5. § Támogatás juttatása esetén az önkormányzat Képviselő-testülete a támogatói döntést követően támogatási szerződést köt a támogatottal.

III. FEJEZET Államháztartáson kívülről történő pénzeszköz átvételére vonatkozó szabályok

6. § (1) Államháztartáson kívüli forrás önkormányzat részére történő átvételéről a Képviselő-testület dönt a felajánlás beérkezésétől számított 90 napon belül.

(2) A Képviselő-testület akkor dönthet a célhoz kötött, többlet pénzügyi kötelezettségvállalást jelentő pénzeszköz átvételéről, ha az nem veszélyezteti a kötelező önkormányzati feladatok ellátását és a felajánlás érintettsége kizárt az önkormányzatot érintő kötelezettséggel járó ügyben.

(3) Az államháztartáson kívüli forrás önkormányzat részére történő átvételére vonatkozóan a Képviselő-testület szerződést köt a döntést követő 30 napon belül.

(4) A szerződés tartalmazza különösen:

  • a) a megállapodó felek megnevezését, címét, képviseletében eljáró személyeket,
  • b) a pénzeszköz átvételéről szóló döntést,
  • c) a pénzeszköz összegét,
  • d) a pénzeszköz átvételének célját, vagy a célhoz nem kötöttség tényét
  • e) a pénzeszköz felhasználásának feltételeit,
  • f) a pénzügyi teljesítést,
  • g) a teljesítés ütemezését,
  • h) a beszámolással, ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
  • i) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit,
  • j) az átadott pénzeszköz felhasználásának határidejét.

IV. FEJEZET Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.