Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 09. 23

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetéséről

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése feladat- és hatáskörében a polgármester a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével a következőket rendeli el:

1. § (1) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a feszített gazdálkodási körülményekre figyelemmel alkotja meg költségvetési rendeletét. A költségvetésben foglaltak fokozott betartása valamennyi érintett intézmény és támogatásban részesülő nonprofit, illetve egyéb társaság vezetőjének kiemelt és elsődleges feladata, tekintettel arra, hogy az előirányzatok be nem tartása az adott intézmény, illetve társaság további működését teszi kétségessé.

(2) A rendelet hatálya Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatára és költségvetési szerveire, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésére és szerveire, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalára, Hódmezővásárhely-Szikáncs Településrész Önkormányzatára, a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulásra és költségvetési szerveire, a nemzetiségi önkormányzatokra, valamint költségvetési szerveire (együttesen a továbbiakban: költségvetési szervek), továbbá a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre (Rt., Kft. egyéb társaságok), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre - ideértve a civil szervezeteket is - terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai[1]

(1) [2] A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi költségvetését:

11 467 771

e Ft

Költségvetési bevétellel

14 232 543

e Ft

Költségvetési kiadással

2 764 772

e Ft

Költségvetési hiánnyal, melyből

427 550

e Ft

működési célú költségvetési többlet;

3 192 322

e Ft

felhalmozási célú költségvetési hiány;

4 176 081

e Ft

finanszírozási bevétellel, melyből

2 746 081

e Ft

maradvány igénybe vétele;

1 411 309

e Ft

finanszírozási kiadással;

15 643 852

e Ft

költségvetési főösszeggel

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat és intézményeire vonatkozó összevont (konszolidált) működési és felhalmozási célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását; továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. számú melléklete alapján határozza meg a Közgyűlés.

3. §

A költségvetés részletezése

A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként a 2. számú melléklet szerint határozza meg.

(2) Az Önkormányzatot megillető állami támogatást jogcímenkénti bontását a 2/A. számú melléklet szerint határozza meg.

(3) Az Önkormányzat dologi kiadásai feladatonkénti bontását a 2/1. számú melléklet szerint határozza meg.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások célonkénti részletezését a 2/2. számú melléklet szerint határozza meg.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti részletezését a
2/3. számú melléklet szerint határozza meg.

(6) Az Önkormányzat általános és céltartalékát a 2/4. számú melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az intézményekre vonatkozó bevételi és kiadási előirányzatokat a 3. számú melléklet szerint határozza meg.

(8) Az Önkormányzat és intézményei költségvetési mérlegeinek kötelező-, önként vállalt-, és államigazgatási feladatokra történő bontását a 4. számú melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évben engedélyezett létszámát, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát az 5. számú mellékletben határozza meg.

(10) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény (továbbiakban: Stabilitási törvény) szerint meghatározott saját bevételeit a 6. számú mellékletben határozza meg.

(11) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló programokat és projekteket, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósuló ilyen projektekhez való hozzájárulást a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Az Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. számú mellékletben határozza meg.

(13) Az Önkormányzat több évre áthúzódó kötelezettségeit a 9. számú mellékletben határozza meg.

(14) Az Önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatást a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) Az értékesítésre és megterhelésre kijelölt ingatlanok felsorolását a 11. számú melléklet és a 150/2012. (04.05.) Kgy. határozat és melléklete szerint határozza meg.

(16) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait a 12. számú mellékletben határozza meg.

4. §

Vegyes és záró rendelkezések

(1) A költségvetési rendelet végrehajtását külön rendelet szabályozza.

(2) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

5. melléklet

5.pdf

6. melléklet

6.pdf

7. melléklet

7.pdf

8. melléklet

8.pdf

9. melléklet

9.pdf

10. melléklet

10.pdf

11. melléklet

11.pdf

12. melléklet

12.pdf


[1] Az „A költségvetés bevételei és kiadásai” alcím címe a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2021. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[2] A (1) bekezdés a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2021. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[3] Az 1. melléklet a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2021. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.