Tarcal község képviselő testületének 11/2020 (VII.29.) önkormányzati rendelete

Tarcal Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 5/2005.(IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 29

Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés b) pontjában, 13. § (1) bekezdésében, valamint 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § szakaszban biztosított véleményezési jogkörében eljáró

állami főépítészi, környezetvédelmi és természetvédelmi, népegészségügyi, közlekedési hatósági, örökségvédelmi, ingatlanügyi, földügyi igazgatási, erdészeti és bányafelügyeleti hatáskörben eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatala,

közlekedési, népegészségügyi és örökségvédelmi hatáskörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala,

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága,

tűzvédelmi, polgári védelmi, valamint területi vízvédelmi és területi vízügyi hatóságként is eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,

Országos Vízügyi Főigazgatóság,

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság,

Budapest Főváros Kormányhivatala,

honvédelemért felelős miniszter,

kulturális örökség védelméért felelős miniszter,

vasúti és légiközlekedési hatósági hatáskörében eljáró Innovációs és Technológiai Minisztérium,

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság,

bányafelügyeleti hatáskörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal,

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,

Országos Atomenergia Hivatal,

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat;

a szomszédos települések Önkormányzatai

a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetési szabályairól szóló 6/2017 (IV.18.) önkormányzati rendelet szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §


(1) Tarcal Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 5/2005.(IV.12.) sz. rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) mellékletét képező T-2 jelű külterületi szabályozási tervlapján az e rendelet 1. melléklet szerinti „módosított terület határa”-val jelölt területek helyébe a Szab-1 jelű szabályozási fedvénytervlap lép.

2. §


A HÉSZ 8. § az alábbi (12), (13), (14) bekezdésekkel egészül ki:


„(12) Az övezeti és építési övezeti paraméterekben előírt legkisebb kialakítható telekméretnél kisebb telkek - közműépítmények elhelyezése, közút, közterület kialakítása céljára – kialakíthatók.

(13) Amennyiben a kialakult telek mérete kisebb az építési övezeti előírás által meghatározott kialakítható legkisebb területnél, akkor a telek területe kizárólag a szabályozási terv alapján történő közterületi határrendezés végrehajtása érdekében csökkenthető.

(14) Az építési övezetekben és övezetekben a szabályozási terven meghatározott közterület kialakítás végrehajtása érdekében a szabályozás után visszamaradó telkek az övezetre és építési övezetre megállapított területek építési használatának megengedett felső határértékeitől, a meghatározott, vagy kialakult építési határvonalak méretétől 25 %-al eltérőek is lehetnek.”

3. §


A HÉSZ 23.§ (2) bekezdés b, pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

                  „b)  ​országos főút (I. és II. rendű)”


Záró rendelkezések


4. §

Ez a rendelet az elfogadását követő napon lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

Dr. Kovács Zoltán sk.

Butta László sk.

jegyző

polgármester

Mellékletek