Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015(III.1.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásokról

Hatályos: 2021. 09. 27

Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015(III.1.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásokról

2021.09.27.

Bölcske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 1. §-ának (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában, és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, a 20/C. § (9) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontjában, valamint a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 201.. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, 13. § (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

(1) Bölcske Községi Önkormányzat közigazgatási területén élő lakóhellyel rendelkező

a) magyar állampolgárokra,

b) bevándoroltakra és letelepedettekre,

c) hontalanokra,

valamint a magyar hatóságok által menekültként, vagy otthontalanként elismert személyekre.

(2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 6. §-ában meghatározott, az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó hajléktalan személyekre, amennyiben a hajléktalan személy az ellátás igénybevételekor nyilatkozatában Bölcske község közigazgatási területét tartózkodási helyként megjelölte.

(3) Az Szt. 7. §-ának (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az (1)–(2) bekezdésben foglaltakon túlmenően az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgárokra is.

(4) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (továbbiakban: Szmtv.) szerinti a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a 3 hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyarország területén gyakorolja, és bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

2. Hatáskör

2. § (1) Az e rendeletben szabályozott támogatások és a köztemetés tekintetében a döntés a Képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva Bölcske Községi Önkormányzat Polgármesterét (a továbbiakban: polgármester) illeti meg.

3. Általános eljárási rendelkezések

3. § A települési támogatások megállapítása iránti kérelmeket a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatalnál (továbbiakban Hivatal) lehet szóban, vagy írásban, az egyes támogatásoknál meghatározott formanyomtatványon előterjeszteni.

4. § A kérelmet – ha törvény másként nem rendelkezik – az a szociális hatáskört gyakorló szerv bírálja el, amelynek illetékességi területén a kérelmező lakcíme van. A kérelmező lakcíme az a bejelentett lakóhely vagy tartózkodási hely, ahol életvitelszerűen lakik.

5. § (1) Munkanélküli vagy rendszeres jövedelemmel nem rendelkező aktív korú kérelmező részére támogatás az alábbi feltételek egyidejű fennállása esetén nyújtható:

a) az állami foglalkoztatási szervnél álláskeresőként nyilvántartásban szerepel, és

b) az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, és

c) és a vele egy háztartásban élő, nem nappali rendszerű oktatásban részesülő, aktív korú személy megfelel az 5§ a) -b) pontban foglaltaknak.

6. § A települési támogatásra jogosultságra, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására és a hatósági ellenőrzésre az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Akr.) rendelkezéseit az Szt-ben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

7. § A települési támogatás iránti kérelmet az ellátást igénylő nagykorú személy, vagy az ellátást igénylő törvényes képviselője nyújtotta be. Hivatalból indul az eljárás a gyermekvédelmi jelzőrendszer bármely tagja kezdeményezésére.

8. § Adathiányosan előterjesztett kérelem esetén 8 napon belül a kérelmezőt – határidő megjelölésével, és a mulasztás jogkövetkezményeire való figyelmeztetés mellett – hiánypótlásra kell felhívni.

9. § A települési támogatásban részesülő, köteles a jogosultság feltételét érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül értesítenie megállapító szervet.

10. § (1) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett, illetve nem a céljának megfelelően felhasznált támogatást meg kell szüntetni és a jogosulatlan igénybevevőt kötelezni kell:

a) a pénzbeli szociális ellátás összegének visszafizetésére;

b) a természetben nyújtott szociális ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására vagy a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére

az elrendelés napján érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összegben

(2) A (1) bekezdés szerinti összeg, természetbeni ellátás, a természetbeni ellátás pénzegyenérték, illetve kamat megtérítését méltányosságból:

a) elengedhető,

b) csökkenthető vagy,

c) részletfizetés engedélyezhető.

(3) A (2) bekezdés tekintetében méltányosságnak tekinthető, ha az összeg megtérítése a kötelezett és családja létfenntartását súlyosan veszélyezteti. Létfenntartást súlyosan veszélyeztető helyzet különösen, ha az ellátást igénybe vevő családjában:

a) az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át nem haladja meg;

b) kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodnak és az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg, vagy

c) súlyos fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg személyről gondoskodnak.

(4) Azt a személyt, aki a támogatást jogosulatlanul, vagy rosszhiszeműen vette igénybe, 12 hónapig terjedő időtartamra ki kell zárni a II. fejezetben meghatározott települési támogatások nyújtásából.

11. § (1) A kérelmező a kérelemben saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó igazolásokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni. A pénzbeli és természetbeni települési támogatás tartalmazza:

a) az ellátást igénylő személynek az Szt. 18. §-ában szereplő adatait,

b) az igényelt települési támogatás jogosultsági feltételeire vonatkozó adatokat, nyilatkozatokat.

(2) A jövedelemtől függő szociális ellátások esetében a jogosultság megállapításakor:

a) a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni.

(3) Jövedelem igazolható:

a) havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolást,

b) munkanélküli ellátásról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényt, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolást,

c) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényt, ennek hiányában az utolsó havi bankszámlakivonatot,

d) vállalkozó esetében az illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) igazolását, a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról.

(4) Jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni

a) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet,

a) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt.

b) a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.

(5) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, amelyek a Hivatal nyilvántartásában fellelhetők, vagy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 25. § (1) bekezdésében, vagy 36. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az adat, vagy igazolás beszerezhető.

12. § (1) A rendszeres települési támogatások folyósítása a tárgyhót követő hónap 5. napjáig történik. A nem rendszeres települési támogatás kifizetése a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül, létfenntartást veszélyeztető, vagy rendkívüli élethelyzetbe került személy esetében a kifizetés a határozat jogerőre emelkedését követően azonnal megtörténik.

(2) Amennyiben a jövedelemszámításnál irányadó időszakban az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege változik, akkor időarányosan annak az időszaknak az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével kell számolni, amelynek a nettó jövedelmét a kérelmező igazolja.

13. § (1) Amennyiben a települési támogatás iránti kérelemben előadott életkörülmények vizsgálata kapcsán a kérelem megalapozott elbírálása szükségessé teszi, az igénylőnél környezettanulmányt kell készíteni.

(2) Nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylőről, ha életkörülményeit a Hivatal már bármely ügyben vizsgálta és azokban lényeges változás nem feltételezhető.

14. § A jövedelemtől függő települési támogatásra való jogosultság elbírálásához a kérelmezőnek csatolnia kell a rendelet 10. mellékletét képező vagyonnyilatkozatot.

15. § Nem jogosult települési támogatásra az az igénylő és vele együtt élő közeli hozzátartozója, aki a Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal rendelkezik.

16. § A Képviselő-testület a települési támogatás igénylése során az elektronikus ügyintézés lehetőségét kizárja.

II. Fejezet

A települési támogatás formái

17. § (1) A jelen fejezetben meghatározott települési támogatások csak a Képviselő-testület által meghatározott előirányzatok mértékéig folyósíthatók.

(2) Jelen fejezetben az alábbi települési támogatások kerültek szabályozásra:

a) települési lakásfenntartási támogatás

b) települési temetési segély

c) települési gyógyszertámogatás

d) beiskolázási támogatás

e)

f) önkormányzati karácsonyi támogatás

(3) A települési támogatások nem kötelezően nyújtandó támogatási formák.

4. Települési lakásfenntartási támogatás

18. § (1) A polgármester kérelemre települési lakásfenntartási támogatást nyújthat a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez a szociálisan rászoruló háztartások részére.

(2) A települési lakásfenntartási támogatás természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő olyan kiadásokhoz nyújtható, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

(3) A települési lakásfenntartási támogatás alábbi formái igényelhetők:

a)1 havi rendszerességgel fizetendő közüzemi számla kifizetéshez hozzájárulás, vagy

b)2 természetben nyújtott tüzelőanyag.

(3a) A (3) bekezdés a) pontja szerinti támogatás a kérelem benyújtásától számított egy éven belül nem igényelhető újra. A közüzemi számlához nyújtott támogatás összege közvetlenül a szolgáltatóhoz történő kifizetéssel kerül teljesítésre.

(3b)3 A (3) bekezdés b) pontjában meghatározott természetben nyújtott tüzelőanyag tárgyévente egy alkalommal, szeptember 1. és október 15. napja között igényelhető.

(4) A települési lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(5)4 A települési lakásfenntartási támogatás nem nyújtható olyan kérelmező részére, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj150%-át, egyedül álló esetén a 300%-át.

(6)5 A települési támogatás éves összege nem haladhatja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj:

a) 100%-át a 18. § (3) bekezdés a) pontja szerinti támogatás esetén,

b) 225%-át a 18. § (3) bekezdés b) pontja szerinti támogatás esetén.

(7) Azon háztartás esetében, akinél előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék működik, a települési lakásfenntartási támogatást természetben, a készülék működését lehetővé tévő formában kell nyújtani.

(8) A támogatás iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti nyomtatványon, és az abban megjelölt mellékletekkel kell előterjeszteni.

5. Települési temetési segély

19. § (1) A polgármester kérelemre települési temetési segélyt nyújthat annak, aki az elhunyt személy eltemetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, és az elhunyt személy Bölcskén bejelentett lakcímmel rendelkezett vagy közeli hozzátartozója is Bölcskén nyugszik. A kérelem mellékleteit képezi:

a) halotti anyakönyvi kivonatot

a) a temetési költségekről szóló eredeti számlát.

b) nyilatkozat, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj a 220%-át,

(2) A települési temetési segély legmagasabb összege 15.000 Ft.

(3) A települési temetési segély nem igényelhető a rendkívüli temetési segéllyel együtt.

(4) A támogatás iránti kérelmet az 2. melléklet szerinti nyomtatványon, és az abban megjelölt mellékletekkel kell előterjeszteni.

(2) Települési gyógyszertámogatás eseti jelleggel, az igazolt gyógyszerköltséghez, kizárólag a személyes szükségleteknek kielégítéséhez nyújtható az alábbi feltételek együttes megléte esetén:

a) a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj a 220%-át, és

b) a Szoctv-ben 50. § (1) (2) bekezdése alapján közgyógyellátásra nem jogosult, és

c) a Szoctv-ben és a rendeletben meghatározott vagyonnal nem rendelkezik

(3) A települési gyógyszertámogatás évente legfeljebb 2 alkalommal, alkalmanként legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíj 40%-a és nem haladja meg az igazolt gyógyszerköltség 80%-át.

(4) Igazolt gyógyszerköltségnek minősül a háziorvos által rendszeres gyógyszerköltségekről kiállított igazolása, és a gyógyszerköltség gyógyszertár általi igazolása.

(5) A támogatás iránti kérelmet a 3. melléklet szerinti nyomtatványon, és az abban megjelölt mellékletekkel kell előterjeszteni.

6. Települési gyógyszertámogatás

20. § (1) A települési gyógyszertámogatás a szociálisan rászorult személy kérelmére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó nem rendszeres kiadásainak csökkentése érdekében biztosított természetbeni hozzájárulás.

(2) Települési gyógyszertámogatás orvos által igazolt gyógyszerek kiváltása érdekében, eseti jelleggel és kizárólag a személyes szükségletek kielégítéséhez nyújtható, ha

a) a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj 220%-át,

b) az Szt-ben foglaltak alapján közgyógyellátásra nem jogosult, és

c) az Szt-ben, vagy jelen rendeletben meghatározott vagyonnal nem rendelkezik.

(3) A települési gyógyszertámogatás évente legfeljebb 2 alkalommal, alkalmanként legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíj 40%-a és nem haladja meg az igazolt gyógyszerköltség 80%-át.

(4) Igazolt gyógyszerköltségnek minősül a háziorvos gyógyszerköltségekről kiállított igazolása, és a gyógyszerköltség gyógyszertár általi igazolása.

(5) A támogatás iránti kérelmet a 3. melléklet szerinti nyomtatványon, és az abban megjelölt mellékletekkel kell előterjeszteni.

7. Beiskolázási támogatás

21. § (1) Beiskolázási támogatásban részesíthetők azok a diákok, akikre tekintettel a szülő nem

jogosult a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott ingyenes tankönyvellátásra.
(2) Beiskolázási támogatás nyújtható az alábbi feltételek együttes megléte esetén:
a) a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem összege a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-ét nem haladja meg, és
b) az Szt-ben és a rendeletben meghatározott vagyonnal nem rendelkezik, és
c) a szülő nyilatkozik, hogy nem jogosult ingyen tankönyv ellátásra, és
d) az adott tanévre érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezik.
(3) A beiskolázási támogatás legmagasabb összege 4000,- Ft.
(4) A támogatás iránti kérelmet az 5. melléklet szerinti nyomtatványon, és az abban megjelölt mellékletekkel kell előterjeszteni.
(5) A kérelmet a teljesített tanévet követő szeptember 30-áig lehet benyújtani.

8. Települési kamatmentes kölcsön

22. §

8/A.

Önkormányzati karácsonyi támogatás

22/A. § Évente hivatalból önkormányzati karácsonyi támogatásban kell részesíteni:

a. a 2019. év november 30. napján, majd ezt követően adott tárgyév november 15. napján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő nagycsaládosokat,
b. azokat a tárgyév október 31. napján nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő bölcskei bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Bölcskén élő 65 év feletti személyeket – a bentlakásos szociális intézményben élők kivételével -, akiknek a jövedelme nem haladja meg a 99.085. Ft-ot és
c. azokat az önkormányzattal szerződött közfoglalkoztatottakat, akik feladatukat tárgyévben legalább 10 hónapon keresztül közterületen végzik és ezen munkavégzésük tárgyév november 30. napján fennáll, azzal, hogy a keresőképtelenség napjait a 10 hónap időtartamból le kell vonni.

22/B. § (1) Nagycsaládosnak minősül, aki legalább három gyermek után részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben.

(2) Az önkormányzati karácsonyi támogatást a Polgármester a tárgyév költségvetési rendeletében meghatározott szociális előirányzat mértékéig állapíthatja meg.

(3) A támogatást a 22/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott nagycsaládok részére azonos értékben természetben kell nyújtani, melynek összege a (2) bekezdésben hivatkozott előírányzat alapján családonként legfeljebb 10.000. Ft.

(4) A támogatást a 22/A. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott személyek részére egységesen és azonos összegben pénzbeli juttatás formájában kell nyújtani, melynek összege a (2) bekezdésben hivatkozott előirányzat alapján legfeljebb 8.000. Ft/fő.

III. Fejezet

A rendkívüli települési támogatások formái

23. § (1) Jelen fejezetben az alábbi rendkívüli települési támogatások kerültek szabályozásra:

a. rendkívüli települési válságkezelési támogatás
b. rendkívüli felzárkóztatási támogatás
c. rendkívüli települési temetési segély
d. rendkívüli települési szemétszállítási támogatás
(3) A rendkívüli települési támogatások kötelezően nyújtandó támogatási formák.

9. Rendkívüli válságkezelési támogatás

24. § (1) Rendkívüli válságkezelési támogatásban kell részesíteni kérelemre vagy hivatalból azt a személyt

a) aki létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került,

b) aki családja létfenntartásáról önhibáján kívül más módon nem tud gondoskodni,

c) aki alkalmanként jelentkező indokolt többletkiadása miatt anyagi segítségre szorul vagy

d) akinek Bölcske közigazgatási területén lévő lakóingatlanát elemi kár, vagy tűzeset érte és a lakóingatlanban mint tulajdonos, vagy haszonélvező életvitelszerűen lakik, feltéve, hogy más lakó-, vagy üdülő ingatlannal nem rendelkezik és

családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg.

(2) A rendkívüli válságkezelési támogatást elsősorban természetbeni juttatásként kell megállapítani, különösen az ellátás céljára felhasználható anyagok biztosítása, az ellátást biztosító szolgáltatások számláinak kiegyenlítése, csecsemők és kisgyermekek részére a védőnő, vagy a családsegítő által összeállított tartós élelmiszercsomag formájában. A pénzbeli folyósítás abban az esetben alkalmazható, amennyiben a támogatás célja természetbeni juttatásként nem megvalósítható.

(3) A rendkívüli válságkezelési támogatás összege az (1) bekezdés a)–c) pontjában foglalt esetekben nem haladhatja meg évente a 10.000. Ft-ot, az (1) bekezdés d) pontjában foglalt esetben nem haladhatja meg évente a 200.000. Ft-ot.

(4) Az (1) bekezdés d) pontjában foglalt esetben ugyanazon lakóingatlanra – az ingatlanban élő több jogosult esetén is - csak 1 személy részére nyújtható támogatás.

(5) Az (1) bekezdés d) pontjában foglalt elemi kárnak a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVIII. törvény 3. § 70. pontjában meghatározott elemi kár minősül.

(6) Az (1) bekezdés d) pontjában foglalt esetben a válságkezelési támogatás megállapítása iránti kérelemben a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a károsodott lakóingatlanra érvényes biztosítással rendelkezik-e, amennyiben igen, akkor vállalnia kell, hogy kárának a biztosítótól történő megtérülése esetén a támogatást – a biztosítási támogatás kézhezvételétől – számított 5 munkanapon belül teljes összegben, de legfeljebb a biztosítótól kapott összeg erejéig visszafizeti.

(7) A rendkívüli válságkezelési támogatás iránti kérelmet a rendelet 7. melléklete szerinti nyomtatványon, és az abban megjelölt mellékletekkel kell előterjeszteni.

(2) Felzárkóztatási támogatásra jogosult a szülő, amennyiben:

a) a gyermek az oktatási intézményt rendszeresen látogatja, és nincs igazolatlan mulasztása, és

b) a gyermekének a kérelem benyújtását megelőző félévi, és év végi tanulmányi átlaga a 3,5 –et eléri.

(3) A támogatás összege gyermekenként:

a) 3,50 - 4,20 tanulmányi átlag esetén 5.000 Ft;

b) 4,21 – 5.00 tanulmányi átlag esetén 10.000 Ft;

(4) A támogatás iránti kérelmet a 4. melléklet szerinti nyomtatványon, és az abban megjelölt mellékletekkel kell előterjeszteni.

(5) A kérelmet a teljesített tanévet követő szeptember 15- ig lehet benyújtani.

10. Rendkívüli felzárkóztatási támogatás

25. § (1) A felzárkóztatási támogatás az alap és középfokú oktatásban részesülő roma kisebbségi származású tanulók esélyegyenlősége érdekében folyósított támogatás.

(2) Felzárkóztatási támogatásra jogosult a szülő, amennyiben:

a. a gyermek az oktatási intézményt rendszeresen látogatja, és nincs igazolatlan mulasztása, és
b. a gyermekének a kérelem benyújtását megelőző félévi, és év végi tanulmányi átlaga a 3,5-et eléri.
(3) A támogatás összege gyermekenként:
a. 3,50 – 4,20 tanulmányi átlag esetén 5.000 Ft;
b. 4,21 – 5.00 tanulmányi átlag esetén 10.000 Ft;
(4) A támogatás iránti kérelmet a 4. melléklet szerinti nyomtatványon, és az abban megjelölt mellékletekkel kell előterjeszteni.
(5) A kérelmet a teljesített tanévet követő szeptember 15-ig lehet benyújtani.

11. rendkívüli települési temetési segély

26. § (1) Rendkívüli települési temetési segély megállapítását kérheti az elhunyt eltemettetésére köteles személy vagy aki tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, és az elhunyt személy Bölcskén bejelentett lakcímmel rendelkezett vagy közeli hozzátartozója is Bölcskén nyugszik.

(2) A rendkívüli települési temetési segélyt az alábbi feltételek együttes megléte esetén kell megállapítani:

a. a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg, és
b. a számlával igazolt temetési költség teljes összege nem haladja meg a 200.000 Ft-ot
(3) A rendkívüli települési temetési segély összege nem haladhatja meg a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott költségek 50%-át.
(4) A támogatás iránti kérelmet a 8. melléklet szerinti nyomtatványon, és az abban megjelölt mellékletekkel kell előterjeszteni.
(2) A rendkívüli szemétszállítási támogatás mértéke:
a) amennyiben a háztartás minden tagja nyugdíjas vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül, és közülük legalább egy fő 70. életévét betöltötte, illetve 70 év feletti egyedül élő személy esetén a hulladékszállítási közszolgáltatási díj 50 %-ának megfelelő mértékű támogatást kell biztosítani.
(2/a) A (2) bekezdésben meghatározott támogatás mértéke a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. § (1/a) – (1/c) bekezdésben foglalt számú természetes személy ingatlanhasználókra meghatározott űrtartalmú hulladékgyűjtő edény után fizetendő hulladékszállítási közszolgáltatási díjra vonatkozik.
b) amennyiben a nyugdíjas egyedül élő 75. évét betöltötte a hulladékszállítási közszolgáltatási díj 100%-ának megfelelő mértékű támogatást kell biztosítani.
(3) A kérelmező a rendkívüli szemétszállítási támogatás megállapítása esetén, a kérelem benyújtásának hónapjában részesül első alkalommal a támogatásban.
(3/a) A rendkívüli szemétszállítási a támogatás nem nyújtható, ha az igénylő a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel, de az egy főre eső nyugdíj vagy nyugdíj szerű ellátás összege meghaladja a havi 150.000 Ft-ot.
(4) 2016. május 10-ei időponttal hatályon kívül helyezte 6/2016. (V.9.) önkormányzati rendelet 8. §.
(5) A szemétszállítási a támogatást a hivatal a szolgáltató számlájára közvetlenül utalja.
5/a Ha jelen szakasz (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő kérelmező a Korm. rendelet 7. § (1/a) – (1/c) bekezdésben foglaltaknak megfelelően nyújtja be a kérelmet, az önkormányzat az ezen előírások szerinti űrtartalmú hulladékgyűjtő edény ingyenesen a támogatott rendelkezésére bocsátja , amennyiben a kérelmező az önkormányzati tulajdonú hulladékgyűjtő edényt kitisztítva visszaszolgáltatja.
(6) A támogatás iránti kérelmet a 9. melléklet szerinti nyomtatványon, és az abban megjelölt mellékletekkel kell előterjeszteni.
Módosította a 6/2016. (V.9.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos 2016. május 10 -től.

12. Rendkívüli szemétszállítási támogatás

27. § (1) Rendkívüli szemétszállítási támogatásra egy család csak egy ingatlan tekintetében jogosult.

(2) A rendkívüli szemétszállítási támogatás mértéke:

a. amennyiben a háztartás minden tagja nyugdíjas vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül, és közülük legalább egy fő 70. életévét betöltötte, illetve 70 év feletti egyedül élő személy esetén a hulladékszállítási közszolgáltatási díj 50 %-ának megfelelő mértékű támogatást kell biztosítani.
(2/a) A (2) bekezdésben meghatározott támogatás mértéke a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. § (1/a) – (1/c) bekezdésben foglalt számú természetes személy ingatlanhasználókra meghatározott űrtartalmú hulladékgyűjtő edény után fizetendő hulladékszállítási közszolgáltatási díjra vonatkozik.
b) amennyiben a nyugdíjas egyedül élő 75. évét betöltötte a hulladékszállítási közszolgáltatási díj 100%-ának megfelelő mértékű támogatást kell biztosítani.
(3) A kérelmmező a rendkívüli szemétszállítási támogatás megállapítása esetén, a kérelem benyújtásának hónapjában részesül első alkalommal a támogatásban.
(3/a) A rendkívüli szemétszállítási a támogatás nem nyújtható, ha az igénylő a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel, de az egy főre eső nyugdíj vagy nyugdíj szerű ellátás összege meghaladja a havi 150.000 Ft-ot.
(4)
(5) A szemétszállítási a támogatást a hivatal a szolgáltató számlájára közvetlenül utalja.
5/a Ha jelen szakasz (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő kérelmező a Korm. rendelet 7. § (1/a) – (1/c) bekezdésben foglaltaknak megfelelően nyújtja be a kérelmet, az önkormányzat az ezen előírások szerinti űrtartalmú hulladékgyűjtő edény ingyenesen a támogatott rendelkezésére bocsátja, amennyiben a kérelmező az önkormányzati tulajdonú hulladékgyűjtő edényt kitisztítva visszaszolgáltatja.
(6) A támogatás iránti kérelmet a 9. melléklet szerinti nyomtatványon, és az abban megjelölt mellékletekkel kell előterjeszteni.

13. Óvodáztatási támogatás

28. § (4) A köztemetés költsége hagyatéki teherként a hagyatékból – ha van olyan értékű hagyaték – részben vagy egészben érvényesíthető.

IV. Fejezet

Köztemetés

29. § (1) Az Szt. vonatkozó szabályai alapján a köztemetés a helyben lehetséges, mindenkori legalacsonyabb összegű és színvonalú temetési szolgáltatás biztosításával történik.

(2) A köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezhető az elhunyt tartásra köteles hozzátartozója.

(3) Az eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségeinek megtérítése alól mentesül:

a. ha az egy főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100%-át nem haladja meg; egyedülálló esetén 150%-át
b. vagyonnal nem rendelkezik;
(4) A köztemetés költsége hagyatéki teherként a hagyatékból – ha van olyan értékű hagyaték – részben vagy egészben érvényesíthető.
(4) A köztemetés költsége hagyatéki teherként a hagyatékból – ha van olyan értékű hagyaték – részben vagy egészben érvényesíthető.
V. Fejezet

Záró rendelkezések

30. § (1) Ez a rendelet 2015. március 1-én lép hatályba, rendelkezéseit a (2) – (3) bekezdésben foglaltakra tekintettel a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell

(2) Települési gyógyszertámogatás kizárólag annak állapítható meg, akinek a korábbi jogszabályok alapján kiállított közgyógyellátási igazolványa lejárt.

(3) Települési lakásfenntartási támogatás kizárólag annak állapítható meg, akinek a korábbi jogszabályok alapján megállapított lakásfenntartási támogatása megszűnt.

(4) Hatályát veszti a Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 3/2014. (III.18.) Önkormányzati rendelet.

(5) Hatályát veszti 2015. október 31-én a jelen rendelet 28. §-a.

(3) Jelen rendelet által nem szabályozott kérdésekben a Szoctv és a Gyvt. rendelkezései az irányadók.

(4) Jelen rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Bölcske, 2015. február 20-án.

1. melléklet

üres cím

2. melléklet

üres cím

3. melléklet

üres cím

4. melléklet

üres cím

5. melléklet

üres cím

6. melléklet

üres cím

7. melléklet

üres cím

8. melléklet

üres cím

9. melléklet

üres cím
1

A 18. § (3) bekezdés a) pontja a Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 18. § (3) bekezdés b) pontja a Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 18. § (3b) bekezdése a Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 18. § (5) bekezdése a Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 18. § (6) bekezdése a Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.