Abod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX.23.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól

Hatályos: 2021. 10. 02 - 2021. 12. 02

Abod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról, és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. Rendelet célja, hatálya, értelmező rendelkezések

1. § E rendelet célja, hogy meghatározza Abod Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) által biztosított szociális ellátásokat, az egyes ellátásokra vonatkozó jogosultság feltételeit, az egyes ellátások megállapításának, kifizetésének folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait, továbbá a szociális ellátások helyi szabályait, a szociális szolgáltatások igénybevételének jogosultságát, mértékét és igénybevételét, módját.

2. § A rendelet hatálya az Abod Község közigazgatási területén bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, e címen életvitelszerűen élő, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdésében megjelölt személyekre, továbbá azon hajléktalan személyekre terjed ki, akik Abod Község közigazgatási területét jelölik meg tartózkodási helyként az ellátás igénylésekor.

3. § (1) E rendeletben alkalmazott fogalmak értelmezésére az Szt. 4. § rendelkezései az irányadók.

(2) E rendelet alkalmazásában:

 • a) életvitelszerű tartózkodás: az a lakcím, ahol az egyén ténylegesen tartózkodik, rendszerint elérhető, ahonnan dolgozni vagy iskolába jár, ahol a leggyakrabban tölti az éjszakai pihenést;
 • b) tartós beteg: az a személy, aki egészségügyi állapotára figyelemmel előreláthatóan három hónapnál hosszabb időtartamra ápolásra, gondozásra szorul.

4. § E rendelet II.-III. fejezetében szabályozott szociális ellátásokkal, támogatásokkal kapcsolatos hatásköröket a polgármester gyakorolja.

2. Általános eljárási szabályok

5. § (1) E rendeletben szabályozott szociális ellátások iránti kérelmeket, ha magasabb szintű jogszabály vagy önkormányzati rendelet másként nem rendelkezik, évközben folyamatosan az erre rendszeresített formanyomtatványon, postai úton vagy személyesen írásban az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán, vagy elektronikus úton az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton lehet benyújtani az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalhoz. Az eljárást – indokolt esetben - hivatalból is meglehet indítani.

(2) A kérelemhez csatolni kell az e rendeletben meghatározott igazolásokat, nyilatkozatokat és egyéb iratokat.

(3) Ha a kérelem elbírálásakor kétség merül fel a nyilatkozat valódisága tekintetében, az állami adóhatóságtól igazolást kell kérni a kérelmező személyi jövedelemadójának alapja, valamint – írásbeli felhatalmazás alapján – az egy főre jutó havi jövedelem kiszámításánál figyelembe veendő személyek személyi jövedelemadójának alapja vonatkozásában. A kérelmező kötelezhető arra, hogy a család vagyoni viszonyaira vonatkozó nyilatkozatát az erre vonatkozó felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül okirattal pótolja.

(4) A jövedelem igazolására elfogadható okmány, különösen a munkáltató által kiállított jövedelem igazolás, fizetési jegyzék, a postai feladóvevény, a nyugdíjszelvény és a nyugdíjösszesítő, a pénzintézeti igazolás, az ellátást folyósító szerv határozata, az ellátást folyósító szerv által kiállított igazolás, tartási díj esetén a felvett összeget igazoló postai szelvény, a bankszámla kivonat, ezek hiányában tartási jogosultjának nyilatkozata, ösztöndíj esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás, a bankszámla kivonat, valamint az utalást igazoló elektronikus nyilvántartásból kinyomtatott adattartalom fogadható el.

(5) Alkalmi vagy idénymunkából származó jövedelem esetén az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény szerinti egyszerűsített foglalkoztatás keretében végzett munkából származó jövedelem igazolása szükséges.

(6) Ha a nem forintban megszerzett jövedelmet is figyelembe kell venni a jövedelem számításnál, akkor az átszámítás a kérelem benyújtásának napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon történik.

(7) Kiadások igazolására elfogadható okmány a közüzemi díj igazolására a szolgáltató által kiállított számla, a közüzemi számla befizetését igazoló csekkszelvény, vagy az átutalásról szóló pénzintézeti igazolás, bérleti díj igazolására a bérleti szerződés vagy a bérbeadó írásbeli nyilatkozata, tartásdíj esetén a tartásdíj megfizetését igazoló csekkszelvény, vagy az átutalásról szóló pénzintézeti igazolás, átvételi elismervény, ezek hiányában a tartásdíj jogosultságának nyilatkozata, gyógyszerköltség bizonyítására a gyógyszertár által a gyógyszerköltségekről kiállított igazolás, gyógyászati segédeszköz esetén az erre vonatkozó szolgáltató által kiadott igazolás.

(8) Ha a szükséges okmányok vagy igazolások nem állnak rendelkezésre, illetve beszerzésük nehézségekbe ütközik, vagy hosszabb időt vesz igénybe és sürgős intézkedés szükségessége áll fenn, mert a késedelem emberi életet, egészséget, vagy testi épséget veszélyeztetne, akkor a kérelmező írásban tett nyilatkozatát el kell fogadni, amelyet utólag ellenőrizni kell.

(9) Az irányadó időszakra vonatkozóan a kérelmező forrásonként és személyenként köteles a nyilatkozatot tenni.

(10) E rendeletben meghatározott feltételek hiányában, vagy a rendeletben foglaltak megsértésével nyújtott szociális ellátást – ha e rendelet eltérően nem rendelkezik – meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt, kötelezni kell a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére, természetbeni vagy szociális ellátás esetén pedig a dolog visszaszolgáltatására vagy a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére (a továbbiakban együtt: megtérítés).

(11) A (10) bekezdés szerinti megtérítést az elrendelés napján érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összegben kell teljesíteni. Kamat csak a szociális ellátás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele és az erről való tudomás szerzés közötti időtartamra számítható fel.

(12) Életvitelszerű tartózkodás megállapítása szempontjából a személyi adat - és lakcímnyilvántartás adatai az irányadóak.

(13) A házastársak akkor tekinthetők külön élőknek, ha lakcímük különböző.

3. Ellátásra való jogosultság

6. § A kérelmezőnek a települési támogatás igénylése esetén a támogatás típusától függően a kérelemhez csatolnia kell:

 • a) hat hónapnál nem régebben történt elemi kárról szóló igazolást;
 • b) diagnosztizált súlyos betegségről kórházi zárójelentést vagy ambuláns leletet, amely igazolja, hogy a kérelmezőnél 30 napon belül jelentkezett a betegség;
 • c) egy hónapot meghaladó keresőképtelenséget, vagy tartós betegségre vonatkozó orvosi vagy kórházi igazolást, amely igazolja, hogy a keresőképtelenség, vagy tartósbetegség 60 napon belül keletkezett;
 • d) az igényelt segédeszköz költségről egészségügyi szolgáltatási díjról, gyógyszerköltségről igazolást;
 • e) az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatának másolatát, a temetés költségeiről a kérelmező nevére kiállított számla eredeti példányát;
 • f) lakásfenntartás költségeihez kapcsolódó számlát;
 • g) tanulói jogviszony igazolást;
 • h) az a)-g) pontokon túl csatolható minden a kérelemben leírtak alátámasztására vonatkozó dokumentum.

4. Támogatások folyósítása

7. § (1) E rendeletben megállapított ellátások folyósítása:

 • a) kérelmező lakcímére utalással, vagy
 • b) kérelmező bankszámlájára utalással, vagy
 • c) az érintett szolgáltató számlájára utalással, vagy
 • d) házipénztárból

történhet.

(2) A folyósítás módjáról a támogatás megállapításáról szóló határozatban rendelkezni kell.

(3) A rendkívüli települési támogatást, illetve a temetési költségekhez való hozzájárulást a kérelmező bankszámlájára történő utalással, vagy házipénztárból kell kifizetni.

II. FEJEZET települési támogatások formái

5. Lakásfenntartási támogatás

8. § (1) Települési támogatás keretében biztosított lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló személy részére nyújtott támogatás, az általa lakott lakás fenntartásával kapcsolatos kiadások viseléséhez.

(2) A lakásfenntartási támogatásra jogosult az a szociálisan rászoruló személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 % - át.

(3) A lakás fenntartásával kapcsolatos kiadások körén a villanyáram, víz és gázfogyasztás, csatorna használat, a szemét szállítási díj, és a lakbér költségeit kell érteni.

(4) A támogatást maximum 12 hónapra, de legfeljebb a lakáshoz kapcsolódó jogviszony időtartamára, a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától kell megállapítani, melynek havi összege 2500 forint, de nem haladhatja meg a havi számla összegét, és a támogatásra ingatlanonként egy személy jogosult.

(5) A támogatás nem állapítható meg azon személy részére, továbbá a korábban megállapított támogatás folyósítását meg kell szüntetni a körülmény jelentkezését követő hónap 1. napjától azon személy esetében:

 • a) akinek a lakásbérleti vagy tulajdoni jogára vonatkozó tartási-, életjáradéki- szerződés áll fenn,
 • b) aki a bérleti szerződésben vállalt rendeltetésszerű lakáshasználattal kapcsolatos szabályokat megszegi, vagy nem tartja be,
 • c) akinek a bérleti jogviszonya tekintetében az erre jogosult lakbércsökkentéssel rendelkezett, a lakbércsökkentés idejére.

6. A rendkívüli települési támogatás

9. § (1) Az Önkormányzat települési támogatás keretében rendkívüli települési támogatást állapít meg, azon kérelmezőnek, ahol a család egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 700 % - át, egyedül álló esetében 800 % - át, és rendkívüli élethelyzetbe került.

(2) Az (1) bekezdése alkalmazásában rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni különösen:

 • a) tartós betegséget, vagy/és kórházi kezelést;
 • b) diagnosztizált súlyos betegséget;
 • c) közlekedési balesetből eredő jövedelem kiesést, jövedelemcsökkenést;
 • d) amennyiben a kérelmező, illetve a kérelmező családja által lakott lakás elemi kárt szenved (árvíz, villámcsapás, tűz, stb.);
 • e) váratlan halálesetet;
 • f) a családja egyfőre eső jövedelmének alacsony volta miatt a téli tüzelő (szén, fa) beszerzéséről nem tud gondoskodni, a támogatást készpénzben vagy természetben kell biztosítani, melyre vonatkozó kérelmet minden én november 1. napjától december 15. napjáig lehet benyújtani;
 • g) szolgáltató felé felhalmozódott hátralék vagy albérlet esetén elmaradt bérleti díj, amely a szolgáltatás kikötését vagy a bérleti jogviszony megszüntetését eredményezi.

(3) A támogatás alkalmankénti összege a rendkívüli élethelyzet adottságait, a családnak okozott terhet, a család egy főre jutó havi jövedelmét figyelembe véve 10000 forinttól 100000 forintig terjed.

(4) A támogatás éves szinten családonként nem haladhatja meg a 100000 forintot.

7. Létfenntartási támogatás

10. § (1) Az Önkormányzat települési támogatás keretében létfenntartási támogatást állapít meg, azon kérelmezőnek, ahol a család egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 % - át, egyedül álló esetében 500 % - át.

(2) A támogatás esetenkénti összege tekintettel a jelentkező megélhetési probléma mértékére 1000 forinttól 5000 forintig terjed, éves összege pedig a 15000 forintot nem haladhatja meg.

8. Családok karácsonyi támogatása

11. § (1) Karácsony alkalmából települési támogatásban kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki a község közigazgatási területén állandó lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és ott életvitelszerűen lakik, amennyiben a család havi nettó jövedelme nem haladhatja, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.

(2) A támogatás összege 10000 forint azzal, hogy azonos lakcímmel rendelkezők esetében egy család/személy jogosult támogatásra.

9. Temetési költségekhez való hozzájárulás

12. § (1) Az Önkormányzat települési támogatás keretében temetési költségekhez való hozzájárulást biztosít annak a személynek, akinek egy főre jutó havi nettó jövedelem, amely nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, és az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott.

(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra jogosult az a személy, akinek jövedelme, illetőleg akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem:

 • a) nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 % -át,
 • b) nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 % -át
 • c) nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 % -át.

(3) Az eltemettetés költségeihez való hozzájárulásként biztosított támogatás összege:

 • a) az (1) bekezdés a) pontjában írt jövedelem esetében 20000 forintot,
 • b) az (1) bekezdés b) pontjában írt jövedelem esetében 15000 forintot,
 • c) az (1) bekezdés c) pontjában írt jövedelem esetében 10000 forintot.

(4) Nem jogosult a támogatásra az a személy, aki az elhunyt eltemettetését tartási, életjáradéki szerződésben vállalta, vagy azt az elhunyt költségén végeztette, illetve az elhunyt végrendeleti örököse.

10. Közköltséges temetés

13. § (1) Kérelemre mentesül az eltemettetésre köteles személy a megállapított köztemetés költségeinek megfizetése alól, ha jövedelemmel nem rendelkezik.

(2) Kérelemre részletfizetést kell biztosítani a visszafizetésre kötelezett hozzátartozónak, ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 % - át.

(3) A megfizetésre egyetemlegesen köteles hozzátartozók esetén a (1)-(2) bekezdésben meghatározott feltétel meglétét külön kell vizsgálni.

(4) Amennyiben az elhunyt hagyatéka a köztemetés költségét részben fedezi az eltemettetésre köteles személy csak a köztemetés költsége és hagyatéki vagyon különbsége közötti összeg tekintetében lehet mentesíteni.

III. FEJEZET Szociális Szolgáltatások

11. Az önkormányzat által biztosított szociális szolgáltatások

14. § A Képviselő-testület a szociális alapszolgáltatások körében étkeztetést és falugondnoki szolgáltatást, míg társulás által fenntartott intézmény által az alábbi szolgáltatásokat biztosítja az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ, mint szociális intézmény útján:

 • a) házi segítségnyújtás,
 • b) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
 • c) családsegítés.

12. Az étkeztetés szociális alapszolgáltatásra vonatkozó részletszabályok

15. § (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalábbi napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

 • a) koruk miatt rászorult 62 életévet betöltött személyek,
 • b) egészségi állapotuk miatt rászorultak:
  • ba) akiknek az egészségkárosodás mértéke legalább 30%-os, melyet szakvéleménnyel igazol,
  • bb) átmeneti jelleggel sérülése miatt önmaga ellátására képtelen,
 • c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük miatt rászorultak:
  • ca) fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül, vakok személyi járadékéban, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesül,
  • cb) pszichiátriai betegségük fennállását pszichiáter vagy neurológus szakorvosi szakvéleménnyel igazolják.
 • d) szenvedélybetegségük miatt rászorultak: szakorvos véleménye alapján (addiktológus, pszichiáter) esetükben szenvedélybetegség került megállapításra,

(2) Étkezés igénybevétele történhet a falugondnoki szolgálat általi házhoz szállítással történhet,

IV. FEJEZET Záró Rendelkezések

16. § [1]

17. § [2]

18. § Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.

1. melléklet [3]


[1] A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[2] A 17. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[3] Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.