Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelete

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 12/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 29 - 2021. 09. 30

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 12/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról [1]

Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet 52. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(1) A képviselő-testület döntéseinek előkészítésére, a döntések végrehajtásának szervezésére három állandó bizottságot hoz létre.”

2. § A rendelet 52. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(3) A testület által létrehozott állandó bizottságok:

  • a) Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési Bizottság, tagjainak száma: 3 fő (3 fő képviselő tag),
  • b) Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, tagjainak száma: 5 fő (3 fő képviselő tag, 2 fő nem képviselő, külső tag),
  • c) Környezet és Állatvédelmi Bizottság tagjainak száma: 8 fő (5 fő képviselő tag, 3 fő nem képviselő, külső tag)."

3. § A rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § A rendelet a 2. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.

5. § A rendelet 2. függeléke helyébe a 3. melléklet lép.

6. § A rendelet 4. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

7. § Ez a rendelet 2021. szeptember 29-én lép hatályba.

1. melléklet

Ügyrendi, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

feladatai és hatásköre

A képviselő-testület az Ügyrendi, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság feladatait és hatáskörét az alábbiakban határozza meg:

Ügyrendi feladatkörében:

1. Vizsgálja a szervezeti és működési szabályzat hatályosulását, szükség szerint javaslatot tesz módosítására, vagy új szabályzat alkotására.

2. Kivizsgálja a települési képviselők összeférhetetlenségi, méltánytalansági ügyeit.

3. Előzetesen állást foglal és javaslatot tesz a képviselő-testület elé kerülő fegyelmi ügyekben.

4. Döntés előkészítésében való részvételt a bizottság is kezdeményezhet.

5. Indítványozhatja – kért napirenddel és előterjesztéssel – a képviselő-testület ülésének összehívását a polgármesternél 15 napon belül.

6. Kezeli a polgármester és képviselők vagyonnyilatkozatát, s ellátja a vagyonnyilatkozatok ellenőrzésével kapcsolatos vizsgálatokat.

Pénzügyi feladatkörében:

7. Közreműködik a Képviselő-testület költségvetési döntéseinek, a helyi adókra vonatkozó rendeletek, a hatósági ármegállapításra vonatkozó testületi döntések előkészítésében.

8. Véleményezi a költségvetési koncepció egészét, a tervezett bevételek és kiadások nagyságát és teljesíthetőségét.

9. Véleményezi a költségvetési előirányzatok teljesítését.

10. Véleményezi a – a költségvetésben biztosított – fejlesztési, működési és fenntartási előirányzatok elosztását.

11. Véleményezi a Képviselő-testület ülése elé kerülő pénzügyi jelentéseket, előterjesztéseket, javaslatokat.

12. Véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves és éves beszámoló tervezetét.

13. Ellenőrzi az egyes bizottságok szükség szerinti közreműködésével, a polgármester és a Közös Önkormányzati Hivatal, az önkormányzati költségvetési szervek pénzgazdálkodási tevékenységét, a Képviselő-testület költségvetési döntéseinek végrehajtását.

14. Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrzi a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését. Vizsgálati megállapításait a képviselő-testülettel haladéktalanul közli.

15. Folyamatosan figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, csökkenés) alakulását, értékeli az azt, előidéző okokat, megállapításairól tájékoztatja a Képviselő-testületet.

16. Nettó 5.000.000 Forint értékhatár alatt önkormányzati tulajdonú vagyontárgy értékesítését, hasznosítását megelőzően lefolytatja a célszerűségi, pénzügyi-gazdaságossági vizsgálatot.

Településfejlesztési feladatkörében közreműködik:

17. a képviselő-testület elé kerülő településfejlesztéssel kapcsolatos előterjesztések összeállításában, előterjesztésében,

18. javaslatot tesz a település fejlesztésére,

19. a vízrendezéssel, az ivóvízellátással és a csapadékvíz elvezetéssel, csatornázással,

20. az építési telek-felhasználással és telek-gazdálkodással,

21. az utcák, utak, parkok, önkormányzati tulajdonú lakóházak karbantartásával, felújításával, fejlesztésével,

22. az energia-szolgáltatással, fenntartásával,

23. a közvilágítással,

24. a közúti közlekedés helyi szabályozásával,

25. folyamatosan ellenőrzi a településfejlesztéssel összefüggő képviselő-testületi döntések végrehajtását, a fejlesztések szabályszerűségét,

26. a képviselő-testület felkérése alapján közreműködik az önkormányzati vagyon hasznosításának előkészítésében,

27. a képviselő-testület felkérése alapján közreműködik egy-egy konkrét fejlesztés, projekt részleteinek kidolgozásában.

2. melléklet

Környezet és Állatvédelmi Bizottság feladatai és hatásköre

A képviselő-testület a Környezet és Állatvédelmi Bizottság feladatait és hatáskörét az alábbiakban határozza meg:

Környezetvédelmi feladatkörében közreműködik:

1. a települési környezet védelmével, esztétikus kialakításával,

2. a közterületek fenntartásával,

3. a köz- és településtisztasággal,

4. a közterületek tisztántartásával, az út menti árkok és zöldterületek gondozásával, a parkok és fásított területek védelmével,

5. az emberi környezet védelem alatt álló tárgyainak: a föld, a víz, a levegő, az élővilág, a táj és a települési környezet megóvásával és hasznosításával, a kommunális és a veszélyes hulladékok elhelyezésével kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásában.

Állatvédelmi feladatkörében közreműködik:

6. a felelősségteljes állattartás szemléletének elterjesztését szolgáló felvilágosító, tanácsadó, segítő tevékenységekben,

7. a kötelező oltások megszervezésével, az ivartalanítás megszervezésével,

8. kóbor állatok elhelyezésével, a kóborló állatok gazdáinak felkutatásával,

9. gazdátlan kóbor állatok ideiglenes elhelyezésével, egészségügyi felülvizsgálatával, ivartalanításával és örökbefogadásuknak megszervezésével kapcsolatos tevékenységekben,

10. a kóbor állatok elhelyezésére szolgáló ideiglenes telep működtetésével,

11. Állatvédelmi, szervezetekkel való kapcsolattartással kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásában.

3. melléklet

Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési Bizottság névsora

A

B

1

Lendvai Barnabás Gyula

elnök

2

Hollósi Lászlóné

tag

3

Bischof Dániel

tag

4

Fekti Beáta

tag

5

Bencze Péter

tag

6

Simon Zoltán

tag

4. melléklet

Környezet és Állatvédelmi Bizottság névsora

A

B

1

Bencze Péter

elnök

2

Hollósi Lászlóné

tag

3

Bischof Dániel

tag

4

Fekti Beáta

tag

5

Lendvai Barnabás Gyula

tag

6

Múzs Csilla

tag

7

Csányi Tiborné

tag

8

Jónás Csaba

tag


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. szeptember 30. napjával.