Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

Hatályos: 2021. 09. 29

Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a téli fűtéshez természetbeni ellátás formájában térítésmentesen tűzifát biztosít háztartásonként legfeljebb 5 m3 mennyiségben azon szociálisan rászoruló személynek, aki Kunszállás községben bejelentett állandó lakóhelyén életvitelszerűen él és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.

(2) A szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek vagy családnak, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, ha a kérelmező

 • a) háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át, azaz 62.700 Ft-ot,
 • b) egyszemélyes háztartás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, azaz 71.250 Ft-ot,
 • c) lakása fával (vagy részben fával) fűthető és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott vagyona nincs.

(3) A kérelem elbírálásánál – a jogosultsági feltételek megléte esetén – az alábbi kérelmezőket előnyben kell részesíteni:

 • a) a) az egyedülálló nyugdíjas életkorára tekintet nélkül, vagy az egy háztartásban élő nyugdíjasok, ahol az egy háztartásban élők mindkét tagja elmúlt 70 éves;
 • b) az egyedül élő, rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban, rokkantsági vagy rehabilitációs járadékban részesülő személy;
 • c) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint
  • ca) aktív korúak ellátására;
  • cb) időskorúak járadékára;
  • cc) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra;
  • cd) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására, lakásfenntartási támogatásra jogosult személy;
 • d) a gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő szülő;
 • e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család;
 • f) a közmunka programban résztvevő személy;
 • g) egyéb rendkívüli életkörülmények között élő személy.

(4) Az igényléseket e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon 2021. november 30-ig lehet benyújtani a Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal). A kérelem benyújtásával egyidejűleg a jogosultsági feltételek meglétét, továbbá a kérelem elbírálásánál kiemelten kezelendő körülményeket a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell.

(5) Ha a kérelem elbírálásakor kétség merül fel a nyilatkozat valódisága tekintetében, a NAV igazolása kérhető a jövedelemadó vonatkozásában, valamint a Hivatal a kérelmező által közölt adatokat, tényeket, és a szociális helyzetet környezettanulmány felvétele során ellenőrizheti.

(6) A kérelmekről - átruházott hatáskörben - a polgármester egyedi határozattal dönt.

(7) A kérelmezők által átvett tűzifa mennyiségére vonatkozóan a kérelmezők átvételi elismervényt írnak alá.

(8) A közös háztartásban élők közül csak egy kérelmező jogosult a természetbeni juttatásra.

(9) Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem arra jogosult igényelte és kapta, köteles az ingyenesen biztosított tűzifa esetében 18 000 Ft +ÁFA/m3 összeg, valamint a kiszállítás költségének visszafizetésére.

2. § Ez a rendelet 2021. szeptember 29-én lép hatályba, és 2022. április 30-án hatályát veszti.

1. melléklet

KÉRELEM SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA IGÉNYLÉSÉHEZ

A) Személyi adatok

1. Név: …………………………………………………………….………………………………………..

2. Születési név: …………………………………………………………………………………………….

3. Születési hely és idő:…………………………………………………………….....................................

4. Anyja neve: ……………………………………………………………………………………………...

5. Az igénylő bejelentett állandó lakóhelyének címe: …………………………………...…………………

6. Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: ………………………………..

7. A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe: ………………………………………....………..

8. Az igénylővel egy lakóingatlanban élők száma: ............. fő.

9. A 8. pontban szereplő személyek adatai (kérelmező adatait itt nem kell feltüntetni):

Név
(lánykori név is)

Családi állapot

Kérelmezőhöz fűződő kapcsolat
(pl. házastárs, élettárs, gyermek stb.)

Születési idő
(év, hó, nap)

Anyja neve

Foglalkozása

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

KITÖLTÉSI UTASÍTÁS

1. Bejelentett lakóhely címeként a lakcím igazolványban szereplő lakóhely, illetve több lakóhely esetén az állandó lakóhely címét kell feltüntetni.

2. A kérelmező és a vele azonos lakóingatlanban élők jövedelmét személyenként kell feltüntetni.

3. A havi jövedelem kiszámításakor a rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap, a nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből, alkalmi munkából származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egyhavi átlagát kell együttesen figyelembe venni.

4. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy annak fénymásolatát (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés stb.) a jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell.

5. Az egy főre jutó havi nettó jövedelem a lakóingatlanban élők összjövedelme osztva az ott élő személyek számával.

6. A jövedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett a lakóingatlanban élő nagykorú személyeknek is alá kell írniuk. Ha az ellátást igénylő vagy a vele azonos lakóingatlanban élő személy nem cselekvőképes, helyette a törvényes képviselője jogosult az aláírásra.

B) Jövedelmi adatok Forintban

A jövedelem típusok

Kérelmező
jövedelme

A lakóingatlanban élők jövedelme

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Összesen

1

Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz

2

Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem

3

Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem

4

Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások

5

A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj stb.)

6

Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (munkanélküli járadék, képzési támogatás, rendszeres szociális segély, ápolási díj, rendszeres gyermekvédelmi támogatás stb.)

7

Föld bérbeadásából származó jövedelem

8

Egyéb (pl. ösztöndíj, őstermelésből, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.)

9

A lakóingatlanban élők havi nettó jövedelme összesen

Egy főre jutó havi nettó jövedelem: ..................................... Ft/hó.

Fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel: rendelkezem nem rendelkezem

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Hozzájárulok, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a kérelem elbírálására jogosult szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

A kérelem aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen kérelemben szereplő személyes adataimat, a bejelentés szerinti érintett önkormányzat tárolja, kezelje, arról célhoz kötötten nyilvántartást vezessen, valamint azokat a támogatás igénybevétele jogszerűségének ellenőrzéséhez a Belügyminisztérium részére továbbítsa, aki azokat tárolja, kezelje, arról célhoz kötötten nyilvántartást vezessen.

Az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében az érintett hozzájárulásán alapul.

Kijelentem, hogy a kérelem nyomtatványhoz mellékelt adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat elolvastam és az abban foglaltakat tudomásul vettem.

Kunszállás, 2021. év .. …………… hó …. nap

...........................................................

az ellátást igénylő,

vagy törvényes képviselőjének aláírása

………………………………………………...………………………………………………………………..

Fenti lakóingatlanban bejelentett lakcímmel rendelkező cselekvőképes személyek aláírása