Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól

Hatályos: 2013. 03. 19 - 2021. 06. 07

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól

1/A. § [Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:]

1. Az Önkormányzat vagyona

1. § (1) Vanyola Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) vagyona a tulajdonában lévő ingatlanokból, közművekből, ingóságokból, valamint pénzvagyonból, értékpapírokból, üzletrészekből és az önkormányzatot megillető egyéb vagyoni értékű jogokból áll.

(2) Az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban Nvtv) 5. § (2) bekezdése szerinti besorolásáról a Képviselő-testület dönt.

(3) Az önkormányzati vagyon külön részeként kezelt törzsvagyont - forgalomképtelen ( 1. melléklet) és korlátozottan forgalomképes vagyont ( 2. melléklet) – valamint az üzleti vagyon tárgyait a 3. melléklet tartalmazza.

(4) E rendelet hatálya nem terjed ki az Önkormányzat, illetve az intézmények költségvetésére, kivéve az abban vállalkozói vagy alapítványi célra elkülönített vagy felhasznált vagyon részére.

(5) A költségvetés felhasználásával, továbbá az ajándékozás, öröklés útján vagy egyéb más módon szerzett tulajdont a vagyonnyilvántartásban szerepeltetni kell.

2. § Az Önkormányzat szervei, intézményei a rájuk bízott vagyont kötelesek megőrizni, a rendes gazdálkodás szabályai szerint kezelni és gyarapítani.

2. Az Önkormányzat vagyonának hasznosítására

vonatkozó általános szabályok

3. § (1) Az Önkormányzati vagyon hasznosításának célja az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak hatékony és eredményes ellátása.

(2) A rendelet alkalmazásában a hasznosítás a Nvtv. 3. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott fogalom.

(3) A hasznosítás az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti.

4. § (1) Az Önkormányzat vagyonának kezelői különösen a Közös Önkormányzati Hivatal Vanyolai Kirendeltsége, költségvetési szervei (intézményei) - (a továbbiakban együtt: vagyonkezelő szervezet).

(2) A vagyonkezelő szervezet jogosult - e rendeletben és alapító okiratukban foglalt korlátozásokkal

 • a) a kezelésében lévő vagyontárgyak birtoklására, használatára, hasznainak szedésére, birtokvédelemre,
 • b) a közszolgáltatás ellátásához nélkülözhető vagyontárgyak bérbeadására, egyéb hasznosítására és
 • c) a kezelésében lévő selejt, vagy feleslegessé váló ingó vagyontárgyak elidegenítésére nyilvános meghirdetés mellett.

(3) A vagyonkezelő szervezet köteles a kezelésében lévő vagyontárgyak fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával, felújításával kapcsolatos feladatok ellátására.

(4) A vagyonkezeléssel megbízott szervek vezetői a vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáról az éves zárszámadás keretében kötelesek számot adni.

5. § A bevételek konkrét felhasználási céljáról a Képviselő-testület költségvetési rendeletében határoz.

3. Törzsvagyon használata, hasznosítása

6. § (1) A törzsvagyon használati jogát azok az önkormányzati költségvetési szervek gyakorolják, amelyek az adott ingatlanban a rendelet hatálybalépésekor közszolgáltatást teljesítettek, illetve azok, amelyeket a Képviselő-testület a használatra egyéb okból feljogosít.

(2) A használati jogot gyakorló intézmény a rábízott forgalomképtelen, és korlátozottan forgalomképes vagyont határozott idejű bérbeadás útján az alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. A helyiség-bérbeadását az intézményvezetőkkel valamint a polgármesterrel való egyeztetést követően a Közös Önkormányzati Hivatal bonyolítja. Az 1 hónapot meghaladó bérbeadáshoz a Képviselő-testület hozzájárulása kell.

(3) A bérleti (használatba adási) szerződések egy példányát nyilvántartás céljából az Önkormányzat Hivatalának meg kell küldeni.

(4) Az Önkormányzat és szervei – Közös Önkormányzati Hivatal illetve az önállóan működő költségvetési szervként hozzá kapcsolt feladatok - használatában lévő vagyontárgyak tekintetében a 7. § (2) bekezdése szerinti bérleti szerződés, illetve használati megállapodás megkötésére az önkormányzat nevében a polgármester, költségvetési szerv felhatalmazása esetén az intézményvezető jogosult a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével. A megkötött jogügyletekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni kell.

7. § (1) A korlátozottan forgalomképes vagyon körébe tartozó önkormányzati ingatlanok tulajdonjogának forgalmazása, átruházása (adás-vétel. csere, más önkormányzatnak átadás), ingyenes és határidő nélküli használatba adása, megterhelése, gazdasági társaságba vagy alapítványba történő bevitele, illetve a 7. §-ban nem szereplő egyéb hasznosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(2) Korlátozottan forgalomképes vagyontárgy akkor jelölhető ki elidegenítésre, ha azt a közfeladatot, amely célját szolgálja a vagyontárgy, más vagyontárggyal látja el az elidegenítést követően vagy a közfeladat ellátására más szervezettel köt megállapodást és a közfeladat ellátásához az értékesítésre kijelölt ingatlan nem szükséges.

8. § (1) Az Önkormányzat ingó vagyontárgyainak a rendeltetésszerű használatot meghaladó indokolt hasznosítása az alapfeladat sérelme nélkül a használó vagyonkezelő szervet illeti meg.

(2) A költségvetési szervek a használatukban lévő ingóságokat, valamint pénzvagyont (az alapfeladataik sérelme nélkül) gazdasági társaságba és alapítványba csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével vihetik be.

(3) A költségvetési szervek a 100.000 Ft-ot meghaladó értékű eszközük értékesítését vagy selejtezését 300.000,-Ft értékhatárig a polgármesternek, ezen felüli érték esetén a Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával, versenytárgyalás nélkül végezhetik, ha az a Költségvetési törvényben meghatározott értéket nem éri el.

(4) Amennyiben az ingó vagyontárgy átszervezés vagy feladatváltozás miatt a használó vagyonkezelő szervnél feleslegessé válik, annak hasznosításáról a képviselő-testület gondoskodik. A hasznosításból származó bevétel az önkormányzat költségvetését illeti meg.

9. § A költségvetési szerv - a polgármesternek az SZMSZ-ben biztosított jogkör kivételével - hitelt nem vehet fel, kezességet nem vállalhat és pénzeszközeiből értékpapírt nem vásárolhat. Ezen jogokat a Képviselő-testület döntésének végrehajtásaként a testület megbízásából lehet gyakorolni.

4. A üzleti vagyon hasznosítása

10. § (1) A üzleti vagyon körébe tartozó tulajdon kezeléséről, hasznosításáról a Képviselő-testület gondoskodik.

(2) A üzleti vagyon hasznosításának előkészítése a Közös Önkormányzati Hivatal feladata.

(3) A üzleti vagyon körébe tartozó ingatlanokkal, üzletrészekkel, részvényekkel, ingóságokkal és vállalkozási célú pénzeszközökkel kapcsolatos döntések, valamint a gazdálkodási koncepcióval összefüggő kérdések a Képviselő-testület hatáskörébe tartoznak.

(4) A üzleti vagyon hasznosításáról szóló képviselő-testületi döntést követően az Önkormányzat képviseletére a polgármester jogosult.

11. § (1) Az Önkormányzat költségvetését illeti a üzleti vagyona utáni részesedés és osztalék, amelynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

5. Önkormányzati ingatlan elidegenítése

12. § Elidegenítésre csak a törzsvagyonba nem tartozó ingatlan jelölhető ki.

13. § (1) Ingatlan elidegenítésre történő kijelölését követően lefolytatott eljárásban érvényesíteni kell az Európai Bizottságnak a hatóságok által történő földterület-és épületértékesítés állami támogatási elemeiről szóló 87/C 209/03. számú közleményében meghatározott követelményeket.

(2) Az ingatlan becsült forgalmi értékét minden esetben igazságügyi ingatlanszakértő bevonásával kell meghatározni.

(3) A nyilvános pályázat útján történő ingatlanértékesítés során a hirdetményt:

 • a) 5 millió Ft becsült érték alatt a községi hirdetőtáblákon és az önkormányzat honlapján,
 • b) 5-10 millió Ft becsült érték között az a) pontban meghatározottak mellett a megyei napilapban is,
 • c) 10 millió Ft becsült érték felett regionális ingatlanforgalmi szak-sajtótermékben kell közzétenni.

(4) Zártkörű pályázati eljárás akkor folytatható le, ha az ajánlattevő részére meghatározott hasznosítási célt kíván a képviselő-testület meghatározni.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott esetben a zártkörű pályázatra az esélyegyenlőség biztosítása mellett legalább három olyan szervezetet kell meghívni, amely képes a meghatározott hasznosítási célt teljesíteni.

(6) Nem kell nyilvános pályázat eljárást lefolytatni az ingatlan értékesítésére, amennyiben a forgalmi érték nem éri el a 2.000.000 Ft-ot. Ebben az esetben is alkalmazandó a 13. § (2) bekezdése, és a vételár legfeljebb -5 %-kal térhet el az értékbecslésben meghatározott értéktől.

14. § A 13. §-ban meghatározott követelményeket nem kell alkalmazni a magánszemélyek részére, nem vállalkozási célt szolgáló lakótelkek, lakóingatlanok értékesítése esetén.

6. Jogról való lemondás

15. § (1) Az önkormányzatot megillető követelésről, jogról ingyenesen akkor lehet lemondani, ha a jog érvényesítéséhez szükséges költség várhatóan meghaladja a követelés, jog értékét.

(2) A joglemondásról szóló döntés a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

7. A helyiségbérlet szabályai

16. § (1) A helyiség bérbeadásának feltételei a következők:

 • a) A bérbeadást a helyiség használat céljának, időpontjának megjelölésével igényelni kell a nyilvános pályázati kiírásában foglaltak szerint, amennyiben az éves bérleti díj összege meghaladja a 100 e.Ft-ot,
 • b) A helyiség csak olyan célra vehető igénybe, amelynek gyakorlása során:
  • ba) a helyiség nem rongálódik, s a célszerű használathoz szükséges átalakítási költséget az igénylő magára vállalja,
  • bb) a helyiség környezetét nem szennyezi, a környéken lakók nyugalmát nem zavarja,
 • c) határozott idejű bérbeadással kell a helyiségeket hasznosítani legfeljebb 10 évre és
 • d) a helyiség bérleti díját a helyiségbérlő köteles a bérbeadóval kötött szerződésben foglaltak szerint megfizetni. Ha a bérleti díj fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, egy hónapig a bérbeadó írásban felhívja a bérleti díj 15 napon belüli teljesítésére. Ha a felhívás eredménytelen, a helyiségbérleti szerződést 30 napos határidővel - külön elhelyezés és kártérítés nélkül - fel kell mondani.

(2) A nyilvános pályázat alapján benyújtott pályázatokat a Képviselő- testület bírálja el. A Közös Önkormányzati Hivatal a helyiség rendeltetésszerű használatát évente 1 alkalommal ellenőrzi.

(3) A helyiség bérbeadói jogait - a kijelölő határozat alapján - a polgármester gyakorolja, míg a helyiséggazdálkodási feladatokat a Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

(4) A helyiség bérleti díjának összegében a Képviselő-testületi határozat figyelembevételével kell megállapodni a bérlővel.

(5) A bérbeadó a bérlő házastársával bérlőtársi szerződést nem köt.

(6) A bérlő a helyiségbe más személyt csak a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával fogadhat be.

(7) A bérlő a helyiség bérleti jogát csak a bérbeadó hozzájárulásával cserélheti el, ruházhatja át másra, vagy adhatja albérletbe. A cseréhez abban az esetben lehet hozzájárulni, ha a helyiség használata illetve az abban gyakorolt tevékenység nem módosul és a szerződésben foglalt feltételek nem változnak.

17. § (1) A helyiségre kötött szerződést cserehelyiség biztosítása nélkül fel kell mondani a következő esetekben:

 • a) a bérlő a bérleti díjat a fizetésre megállapított időpontig nem fizeti meg, és a teljesítésre szóló írásbeli felhívásban 8 napos határidőig sem tesz eleget,
 • b) a szerződésben vállalt, vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges kötelezettségét a bérlő nem teljesíti,
 • c) az együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos, tűrhetetlen magatartást tanúsít,
 • d) a helyiséget, illetőleg területet rongálja, vagy a rendeltetésükkel ellentétesen használja vagy
 • e) a helyiséget a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül átruházza, illetve használatba adja.

(2) Az (1) bekezdésekben foglalt esetekben cserehelyiség biztosítása nélkül 30 napos helyiség átadási határidővel mond fel írásban a bérbeadó.

18. § (1) Ha a helyiség értékesítése az elővásárlási joggal rendelkező részére történik, a vételár a forgalmi értéknek megfelelő ár.

(2) A birtokbaadás és az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzés, a teljes vételár igazolt megfizetése után történik.

8. Az önkormányzati bérlakásokra vonatkozó rendelkezések

19. § Az önkormányzati bérlakások hasznosítására, elidegenítésére vonatkozó rendelkezésekről a képviselő-testült külön rendelkezik.

9. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

21. § Hatályát veszti az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás egyes szabályairól szóló 11/2004. (IV.22.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

üres cím

Vanyola 13.03.12

Ingatlanvagyon-Kataszter Forgalomképtelen

Naplós Település Helyr.szám I.jel Fkép Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt)

------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- -----------

1 Vanyola 14/ / / 21124 1 Közterület NéVTELEN 2453 100 2453 35,000 661

4 Vanyola 74/ / / 21124 1 Közterület NéVTELEN 9840 100 9840 139,000 2501

5 Vanyola 75/ / / 21124 1 Közterület NéVTELEN 1903 100 1903 28,000 539

153 Vanyola 76/ 1/ / 00003 1 Játszótér VAJDA PéTER 4 4650 100 4650 4224,000 5121

7 Vanyola 78/ / / 21127 1 Járda VAJDA PéTER 7294 100 7294 2573,000 6170

8 Vanyola 80/ / / 21127 1 Járda VAJDA PéTER 2485 100 2485 1700,000 3878

20 Vanyola 157/ / / 21124 1 Közterület NéVTELEN 864 100 864 15,000 283

22 Vanyola 159/ / / 21124 1 Közterület NéVTELEN 4129 100 4129 59,000 1234

26 Vanyola 201/ / / 21124 1 Közterület RáKóCZI FERENC 4805 100 4805 6327,000 7612

27 Vanyola 222/ / / 21124 1 Közterület TáNCSICS MIHáLY 1230 100 1230 800,000 1146

28 Vanyola 223/ / / 21124 1 Közterület TáNCSICS MIHáLY 2392 100 2392 2175,000 2851

30 Vanyola 260/ / / 21124 1 Közterület NéVTELEN 946 100 946 14,000 300

31 Vanyola 262/ / / 21124 1 Közterület ÁRPáD 4406 100 4406 5778,000 7217

32 Vanyola 266/ / / 21124 1 Közterület ÁRPáD 536 100 536 8,000 182

33 Vanyola 267/ / / 00004 1 Temető NéVTELEN 8765 100 8765 11902,000 15332

34 Vanyola 270/ / / 21124 1 Közterület ÁRPáD 3331 100 3331 2776,000 4835

35 Vanyola 271/ / / 21124 1 Közterület KOSSUTH 8301 100 8301 10230,000 10105

36 Vanyola 299/ / / 21124 1 Közterület NéVTELEN 640 100 640 10,000 363

38 Vanyola 316/ 1/ / 21127 1 Járda NéVTELEN 115 100 115 3,000 192

39 Vanyola 316/ 2/ / 21127 1 Járda NéVTELEN 996 100 996 1977,000 3176

40 Vanyola 318/ / / 21127 1 Járda NéVTELEN 813 100 813 1656,000 2077

44 Vanyola 325/ / / 21124 1 Közterület BéKE 1586 100 1586 2548,000 2956

47 Vanyola 347/ / / 21124 1 Közterület NéVTELEN 2877 100 2877 475,000 1921

48 Vanyola 354/ / / 21124 1 Közterület NéVTELEN 2608 100 2608 38,000 634

49 Vanyola 355/ / / 21124 1 Közterület NéVTELEN 1841 100 1841 27,000 513

56 Vanyola 389/ / / 00002 1 árok NéVTELEN 360 100 360 7,000 323

57 Vanyola 390/ / / 21124 1 Közterület NéVTELEN 2654 100 2654 38,000 671

70 Vanyola 450/ / / 21124 1 Közterület NéVTELEN 726 100 726 11,000 387

71 Vanyola 451/ / / 00002 1 árok NéVTELEN 737 100 737 100,000 558

78 Vanyola 485/ / / 00002 1 árok NéVTELEN 320 100 320 84,000 382

80 Vanyola 488/ / / 21124 1 Közterület JóKAI 1611 100 1611 3692,000 7662

89 Vanyola 515/ / / 21124 1 Közterület NéVTELEN 1176 100 1176 17,000 331

90 Vanyola 517/ / / 21124 1 Közterület NéVTELEN 482 100 482 8,000 189

92 Vanyola 712/ / / 21124 1 Közterület NéVTELEN 1946 100 1946 28,000 480

93 Vanyola 718/ / / 12743 1 Beépítetlen terület NéVTELEN 813 100 813 286,000 367

94 Vanyola 728/ / / 21124 1 Közterület DOBó ISTVáN 4320 100 4320 2460,000 3113

97 Vanyola 754/ 2/ / 21124 1 Közterület BEM 179 100 179 129,000 211

138 Vanyola 1501/ / / 00002 1 árok NINCS 2126 100 2126 51,000 1924

141 Vanyola 1533/ / / 21125 1 Közút NINCS 23478 100 23478 6,000 1148

144 Vanyola 1565/ / / 21125 1 Közút NINCS 716 100 716 5,000 68

145 Vanyola 1577/ / / 21125 1 Közút NINCS 2025 100 2025 219,000 209

147 Vanyola 1624/ / / 21125 1 Közút NINCS 2809 100 2809 13,000 288

148 Vanyola 1650/ / / 21125 1 Szántó és közút NINCS 3585 100 3585 3,000 146

150 Vanyola 1676/ / / 21125 1 Közút NINCS 1370 100 1370 3,000 142

100 Vanyola 019/ 6/ / 21125 1 út NINCS 3833 100 3833 365,000 364

101 Vanyola 023/ 11/ / 21125 1 út NINCS 2955 100 2955 45,000 278

154 Vanyola 023/ 24/ / 00001 1 Külterületi út NINCS 3006 100 3006 30,000 281

102 Vanyola 033/ / / 21125 1 út NINCS 1487 100 1487 23,000 142

103 Vanyola 046/ 1/ / 00002 1 árok NINCS 720 100 720 101,000 387

104 Vanyola 046/ 2/ / 00002 1 árok NINCS 2815 100 2815 202,000 2557

115 Vanyola 048/ 26/ / 00002 1 árok NINCS 748 100 748 11,000 679

118 Vanyola 058/ 3/ / 21125 1 út NINCS 3184 100 3184 49,000 301

119 Vanyola 066/ / / 00002 1 árok NINCS 3823 100 3823 22,000 3462

120 Vanyola 069/ 6/ / 21125 1 út és árok NINCS 4387 100 4387 66,000 495

155 Vanyola 072/ 2/ / 00001 1 Külterületi út NINCS 439 100 439 4,000 38

127 Vanyola 098/ 4/ / 21125 1 út NINCS 2072 100 2072 208,000 198

128 Vanyola 0104/ / / 00001 1 Közterület NINCS 6445 100 6445 90,000 32

129 Vanyola 0121/ 5/ / 21125 1 út NINCS 4485 100 4485 425,000 423

130 Vanyola 0154/ / / 21125 1 Közút NINCS 2165 100 2165 4,000 206

133 Vanyola 0162/ 12/ / 21125 1 Saját használatú út NINCS 377 100 377 38,000 36

135 Vanyola 0182/ / / 00002 1 árok NINCS 4610 100 4610 1361,000 1913

137 Vanyola 0199/ 1/ / 21125 1 út NINCS 2435 100 2435 242,000 230

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt)

------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- -----------

Összesen (62 darab): (Forgalomképtelen törvény a.): 181225 181225 65963,000 112420

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

2. melléklet

Vanyola 13.03.12

Ingatlanvagyon-Kataszter Korlátozottan forgalomképes

Naplós Település Helyr.szám I.jel Fkép Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt)

------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- -----------

2 Vanyola 38/ 1/ / 12622 3 Kiállítóház VAJDA PéTER 44. 562 100 562 3369,000 4095

6 Vanyola 77/ 3/ / 12633 3 általános iskola VAJDA PéTER 2. 818 100 818 9894,000 23930

24 Vanyola 184/ 1/ / 12632 3 Önkormányzati épület KOSSUTH 20. 3295 100 3295 7973,000 25579

42 Vanyola 323/ / / 12742 3 Tűzoltóság NéVTELEN 2403 100 2403 25862,000 34997

43 Vanyola 324/ / / 24111 3 Sporttelep NéVTELEN 5834 100 5834 163,000 1738

45 Vanyola 333/ / / 12201 3 Polgármesteri Hivata PETőFI SáNDOR 14. 8057 100 8057 8182,000 24218

46 Vanyola 338/ / / 12633 3 Általános iskola és PETőFI SáNDOR 24. 4395 100 4395 49449,000 71246

151 Vanyola 0197/ 2/ / 22222 3 Vízmű NINCS 1075 100 1075 36109,000 78638

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt)

------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- -----------

Összesen (8 darab): (Korlátozottan forg.kép.törvény a.): 26439 26439 141001,000 264441

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Vanyola 13.03.12

Ingatlanvagyon-Kataszter Korlátozottan forgalomképes

Naplós Település Helyr.szám I.jel Fkép Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt)

------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- -----------

98 Vanyola 05/ 1/ / 24201 4 Szemétlerakó telep BEM 15078 100 15078 10162,000 10167

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt)

------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- -----------

Összesen (1 darab): (Korlátozottan forg.kép.helyi d.a.): 15078 15078 10162,000 10167

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

3. melléklet

Vanyola 13.03.12

Ingatlanvagyon-Kataszter Üzleti vagyon

Naplós Település Helyr.szám I.jel Fkép Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt)

------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- -----------

3 Vanyola 67/ / / 00001 5 Beépítetlen terület VAJDA PéTER 44. 1784 100 1784 25,000 103

9 Vanyola 83/ / / 00001 5 Beépítetlen terület VAJDA PéTER 118 100 118 2,000 7

10 Vanyola 86/ / / 00001 5 Beépítetlen terület VAJDA PéTER 158 100 158 2,000 9

11 Vanyola 92/ / / 00001 5 Beépítetlen terület VAJDA PéTER 464 100 464 3,000 27

12 Vanyola 98/ / / 00001 5 Beépítetlen terület VAJDA PéTER 79 42 33 1,000 2

13 Vanyola 103/ / / 00001 5 Beépítetlen terület VAJDA PéTER 79 58 46 1,000 3

14 Vanyola 104/ / / 00001 5 Beépítetlen terület VAJDA PéTER 79 50 40 1,000 3

15 Vanyola 107/ 1/ / 00001 5 Beépítetlen terület VAJDA PéTER 40 100 40 1,000 5

16 Vanyola 118/ / / 00001 5 Beépítetlen terület VAJDA PéTER 79 100 79 1,000 5

17 Vanyola 122/ / / 00001 5 Beépítetlen terület VAJDA PéTER 79 100 79 1,000 5

18 Vanyola 131/ / / 00001 5 Beépítetlen terület VAJDA PéTER 79 100 79 1,000 5

19 Vanyola 133/ / / 00001 5 Beépítetlen terület VAJDA PéTER 119 100 119 2,000 7

21 Vanyola 158/ 1/ / 00001 5 Beépítetlen terület NéVTELEN 1154 25 289 4,000 17

25 Vanyola 184/ 2/ / 12525 5 épület KOSSUTH 21. 21 100 21 13,000 451

29 Vanyola 224/ / / 00001 5 Anyagbánya NéVTELEN 5377 100 5377 5,000 312

37 Vanyola 310/ 2/ / 00001 5 Beépítetlen terület NéVTELEN 18 100 18 1,000 1

41 Vanyola 319/ / / 00001 5 Beépítetlen terület NéVTELEN 2079 100 2079 29,000 121

50 Vanyola 357/ / / 00001 5 Beépítetlen terület NéVTELEN 1216 100 1216 17,000 71

51 Vanyola 358/ / / 00001 5 Beépítetlen terület NéVTELEN 622 100 622 9,000 36

52 Vanyola 359/ / / 00001 5 Beépítetlen terület NéVTELEN 370 50 185 3,000 11

53 Vanyola 360/ / / 00001 5 Beépítetlen terület NéVTELEN 273 100 273 4,000 16

54 Vanyola 361/ / / 00001 5 Beépítetlen terület NéVTELEN 180 100 180 3,000 10

55 Vanyola 368/ / / 00001 5 Beépítetlen terület NéVTELEN 1892 20 378 5,000 22

152 Vanyola 448/ / / 00001 5 Lakóház, udvar, NINCS 985 67 657 80,000 38

69 Vanyola 449/ / / 00001 5 Beépítetlen terület JóKAI 252 100 252 4,000 15

72 Vanyola 455/ / / 00001 5 Beépítetlen terület NéVTELEN 694 100 694 10,000 40

73 Vanyola 465/ / / 00001 5 Beépítetlen terület NéVTELEN 688 100 688 10,000 40

76 Vanyola 472/ / / 00001 5 Beépítetlen terület NéVTELEN 695 100 695 10,000 40

77 Vanyola 478/ / / 00001 5 Beépítetlen terület NéVTELEN 348 100 348 5,000 20

79 Vanyola 487/ / / 00001 5 Beépítetlen terület NéVTELEN 5906 100 5906 83,000 343

81 Vanyola 489/ / / 00001 5 Beépítetlen terület JóKAI 309 100 309 4,000 18

82 Vanyola 490/ / / 00001 5 Beépítetlen terület JóKAI 183 100 183 3,000 11

83 Vanyola 491/ / / 00001 5 Beépítetlen terület JóKAI 331 100 331 5,000 19

84 Vanyola 492/ / / 00001 5 Beépítetlen terület JóKAI 349 100 349 5,000 20

85 Vanyola 494/ / / 00001 5 Beépítetlen terület JóKAI 424 100 424 6,000 25

86 Vanyola 499/ / / 00001 5 Beépítetlen terület SOMOSKERT 244 100 244 3,000 14

87 Vanyola 506/ / / 00001 5 Beépítetlen terület SOMOSKERT 1748 33 582 50,000 34

91 Vanyola 702/ 2/ / 00001 5 Beépítetlen terület NéVTELEN 4264 100 4264 61,000 247

96 Vanyola 754/ 1/ / 00001 5 Beépítetlen terület DOBó ISTVáN 5748 100 5748 80,000 333

139 Vanyola 1504/ / / 00005 5 Erdő NINCS 25 93 23 1,000 1

140 Vanyola 1532/ / / 00005 5 Erdő NINCS 22 25 6 1,000 1

142 Vanyola 1536/ / / 00005 5 Erdő NINCS 3945 100 3945 1,000 7

143 Vanyola 1564/ / / 00005 5 Szőlő, kert, gyümölc NINCS 3377 25 844 21,000 12

146 Vanyola 1604/ / / 00005 5 Szőlő, gyümölcsös NINCS 2320 10 232 4,000 4

149 Vanyola 1675/ / / 00005 5 Szántó NINCS 1906 75 1430 1,000 11

99 Vanyola 018/ 4/ / 00005 5 Erdő NINCS 8716 22 1944 3,000 3

116 Vanyola 055/ / / 00001 5 Rom NINCS 367 100 367 1,000 2

117 Vanyola 056/ / / 00001 5 Gazd. ép. és udvar NINCS 3114 100 3114 2,000 16

121 Vanyola 078/ / / 00005 5 Gyep (legelő) és szá NINCS 163680 100 163680 159,000 455

122 Vanyola 079/ 1/ / 00005 5 Szántó NINCS 34001 100 34001 21,000 462

123 Vanyola 080/ 1/ / 00005 5 Szántó NINCS 4722 100 4722 5,000 64

124 Vanyola 080/ 3/ / 00005 5 Szántó NINCS 68552 100 68552 9,000 635

125 Vanyola 080/ 5/ / 00005 5 Szántó NINCS 20001 100 20001 1,000 272

126 Vanyola 080/ 6/ / 00005 5 Szántó NINCS 28162 100 28162 2,000 321

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt)

------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- -----------

Összesen (54 darab): (Forgalomképes): 382437 366373 785,000 4772

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Vanyola 13.03.12

Ingatlanvagyon-Kataszter

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt)

------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- -----------

MindÖsszesen (125 darab): 605179 589115 217911,000 391800

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————