Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól

Hatályos: 2021. 10. 02- 2021. 10. 31

Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól

Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Hortobágy közigazgatási területén állandó bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező

 • a) magyar állampolgárokra,
 • b) bevándoroltakra és letelepedettekre,
 • c) hontalanokra,
 • d) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre,
 • e) a szabad mozgás és tartózkodási jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyekre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolják,
 • f) az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak Hortobágy területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira és gyermekeire, továbbá
 • g) menedékjogról szóló törvény szerint arra a 18. életévét be nem töltött menedékjogi kérelmet benyújtó külföldi gyermekekre, aki jogszabály, vagy szokás alapján felügyeletéért felelős nagykorú személy kísérete nélkül lépett Magyarország területére, vagy a belépést követően maradt felügyelet nélkül mindaddig, amíg ilyen személy felügyelete alá kerül, feltéve, hogy az illető gyermek kiskorúságát a menekültügyi hatóság megállapította.

2. Eljárási szabályok

2. § (1) A rendeletben szabályozott ellátások megállapítása iránti kérelmeket az – jelen rendelet mellékletét képező - erre rendszeresített formanyomtatványon Balmazújváros Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltségénél lehet előterjeszteni. A hivatal a beérkezett kérelmeket döntésre előkészíti.

(2) A rendeletben szabályozott ellátások esetében a jogosultság elbírálásához a kérelmezőnek nyilatkoznia kell a család vagyoni, jövedelmi viszonyairól, illetve igazolnia kell azokat. A jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálata során az Szt. 10. § (1)-(7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell eljárni. A kérelmekhez kapcsolódó nyilatkozat és csatolandó bizonyítékok tekintetében a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályait kell alkalmazni, ha e rendelet eltérő rendelkezést nem tartalmaz.

(3) A kérelemben foglaltak ellenőrzése céljából a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltségének ügyintézője környezettanulmányt végezhet, valamint felkérheti a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat családgondozóját környezettanulmány elvégzésére.

(4) Az önkormányzati szociális hatóság a hatáskörébe tartozó ellátás felhasználásának ellenőrzése céljából a felhasználást igazoló dokumentumok bemutatására kötelezheti a jogosultat.

(5) A kérelmező jövedelmének számításánál irányadó időszak az Szt. 10. § (2) bekezdés a) pontjában és b) pontjában meghatározottak alapján.

(6) A támogatás iránti kérelmeket a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltségéhez kell benyújtani vagy postai úton eljuttatni.

(7) A rendszeres települési támogatás vonatkozásában a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére az Szt. 17. §-ában rögzítettek az irányadók.

(8) A rendszeres települési támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha

 • a) jogosultság feltételei már nem állnak fenn, vagy jogosultságot kizáró körülmény következett be,
 • b) a jogosult azt kéri,
 • c) a jogosult meghalt,
 • d) a rendeletben meghatározott egyéb okból.

(9) A (8) bekezdés szerinti megszüntetés időpontja a megszüntetésre okot adó körülmény bekövetkezése hónapjának utolsó napja.

(10) A megállapított rendszeres települési támogatást meg kell szüntetni abban az esetben, ha a jogosult az érintett lakásból elköltözött.

(11) A rendeletben nem szabályozott kérdések vonatkozásában az Szt. és a Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

3. § (1) A pénzbeli szociális juttatások kifizetése, illetve folyósítása a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltsége házipénztárából történik pénztári napokon. A kifizetés a jogosult nyilatkozata alapján bankszámlára utalással is történhet.

(2) A rendkívüli települési támogatás kifizetése a megállapítást követő 15 napon belül történik az (1) bekezdésben foglaltak szerint.

3. A rendeletben szabályozott ellátási formák

4. § (1) Az önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek, családok részére a rendelet alapján az alábbi támogatásokat nyújtja:

 • a) települési támogatás
  • aa) rendkívüli települési támogatás, amely lehet létfenntartási támogatás, vagy temetési támogatás
  • ab) rendszeres települési támogatás (lakhatási támogatás)
 • b) köztemetés,
 • c) tűzifa támogatás

(2) A rendeletben meghatározott támogatások, ellátásokkal kapcsolatos hatáskörök gyakorlását a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

4. Létfenntartási támogatás

5. § (1) A létfenntartási támogatás, mint rendkívüli települési támogatás jogosultsági feltételei:

 • a) Létfenntartási támogatásban részesíthetők a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek, illetve családok, akik a létfenntartásról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások – így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.
 • b) Létfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő vagy gyermekét egyedül nevelő 200%-át nem haladhatja meg. A létfenntartási támogatás eseti jelleggel családonként állapítható meg. A létfenntartási támogatás minimális összege 5000 forint.

(2) A létfenntartási támogatás folyósítható készpénzben vagy természetbeni formában.

(3) A természetben nyújtott támogatás különösen élelmiszer, tankönyv, gyógyszervásárlás, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetése, valamint a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás.

(4) Létfenntartási támogatás iránti kérelmet 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

5. Temetési támogatás

6. § (1) A temetési támogatás, mint rendkívüli települési támogatás azon kérelmező részre adható, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, és családjában az egy főre jutó havi családi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300 %-át.

 • a) A temetési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről az eltemettető részére kiállított eredeti temetési számlát és a halotti anyakönyvi kivonat másolatát.
 • b) Ha a kérelmező egyedülálló vagy gyermekét egyedül nevelő vagy két hónapot meghaladóan jövedelem nélküli, illetve három hónapot meghaladóan táppénzben részesül méltányosságból a temetési támogatás kifizethető a számlák utólagos becsatolása mellett is.

(2) A temetési támogatás összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 20%-a. A Platinum Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat közlése alapján a helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége

 • a) koporsós temetés esetén 200721 forint + Áfa
 • b) urnás temetés esetén 150171 forint + Áfa

(3) A temetési támogatás iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

6. Lakhatási támogatás

7. § (1) A lakhatási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A polgármester a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás költségeihez támogatást állapít meg azon kérelmezőnek, aki megfelel jelen rendeletben foglalt feltételeknek.

(2) A lakhatási támogatást havi rendszerességgel természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. A támogatást az önkormányzat a jogosult választása szerinti szolgáltató részére havonta átutalja.

(3) A lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.

(4) A lakhatási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

 • a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
 • b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
 • c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
 • d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
 • e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.

(5) Ha a háztartás

 • a) (4) bekezdés a)–c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban, vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
 • b) (4) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

(6) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot és a nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

(7) A lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege 450 forint.

(8) A lakhatási támogatás esetében elismert lakásnagyság

 • a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,
 • b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,
 • c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,
 • d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,
 • e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm,

de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.

(9) A lakhatási támogatás egy hónapra jutó összege

 • a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át,
 • b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja, de nem lehet kevesebb, mint 2500 forint, és nem lehet több mint 6000 forint, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.

(10) A (9) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik TM = 0,3 - J-0,5 NYM x 0,15 NYM, ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni.

(11) A lakhatási támogatást egy évre kell megállapítani.

(12) A lakhatási támogatást a kérem benyújtása hónapjának első napjától kell megállapítani.

(13) Lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(14) Az (9) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

(15) A lakhatási támogatás megállapítása iránti kérelmet a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

7. Köztemetés

8. § A polgármester – a halálesetről való tudomásszerzést követő 21 napon belül – gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről az Szt. 48. § - ában foglalt rendelkezések figyelembe vételével.

8. Tűzifa támogatás

9. § (1) A tűzifa támogatás jogosultsági feltételei:

 • a) Támogatásra jogosult az, akinek a családjában az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át, egyszemélyes háztartás esetén a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250 %-át, gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-át nem haladhatja meg.
 • b) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól a polgármester kivételes méltánylást érdemlő esetben eltekinthet és engedélyezheti a támogatás megállapítását, ha – családban, egyszemélyes háztartás, valamint gyermekét egyedül nevelő szülő esetén - a kérelmező jövedelme a rendeletben előírt jövedelemhatárt maximum 10 %-kal lépi túl.
 • c) Nem állapítható meg tűzifa támogatás annak a kérelmezőnek, aki érvényes lakásfenntartási támogatás keretében gázdíj támogatásban részesül.
 • d) A támogatás csak természetbeni formában nyújtható.

(2) A tűzifa támogatás a rendelkezésre álló készlet mértékéig adható. A támogatás egy háztartásban csak egy személynek állapítható meg, egy éven belül 5 q mennyiségben.

(3) A tűzifa támogatási kérelem abban az esetben nyújtható következő alkalommal, ha az előző évi kérelem benyújtásának időpontjától legalább 6 hónap eltelt.

(4) A támogatás abban az esetben biztosítható, ha a kérelmező tűzifa felhasználásához megfelelő tüzelő berendezéssel, eszközzel rendelkezik.

(5) A tűzifa kiszállításáról jogerős döntést követően az önkormányzat előre meghatározott időben gondoskodik.

(6) A támogatás megállapítása iránti eljárás a rendelet 4. melléklete szerinti kérelemre indul.

(7) A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja.

(8) A tűzifa támogatás iránti kérelem tárgyév december 31-ig nyújtható be.

9. Zárórendelkezések

10. § [1]

11. § [2]

12. § [3]

13. § Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.


[1] A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[2] A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[3] A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.