Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról szóló 13/2016. (VII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 02 - 2021. 10. 02

Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról szóló 13/2016. (VII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében és 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményének kikérésével, a Fejér Megyei Önkormányzat állásfoglalásával a következőket rendeli el:

1. § A talajterhelési díjról szóló 13/2016. (VII.18.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § A kibocsátó a talajterhelési díj bevallási kötelezettségét az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatvány kitöltésével és a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez történő benyújtásával teljesíti.”

2. § A talajterhelési díjról szóló 13/2016. (VII.18.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § Kibocsátó a mentességek, kedvezmények igénybevételére való jogosultságáról a bevallással egyidejűleg az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatvány kitöltésével, az abban meghatározott igazolások csatolásával nyilatkozik.”

3. § Hatályát veszti a talajterhelési díjról szóló 13/2016. (VII.18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.