Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018 (V.29..) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2021. 10. 02

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018 (V.29..) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Szedres község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet célja, hogy a helyi társadalom művelődési és kulturális igényeinek figyelembe vételével – a helyi hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapján – egységes alapelvek szerint határozza meg az általa támogatott közművelődési tevékenységek körét, azok ellátásának módját és feltételeit, a szakmai és a finanszírozási alapelveket, továbbá, hogy jogszabályi keretet teremtsen a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosításához a település hagyományainak ápolásához, a helyi kulturális nyilvánosság és tájékoztatás fejlesztéséhez.

(2) Kulturális élethez kötődő célok

 • a) a település népességmegtartó erejének megőrzése, illetve növelése;
 • b) a lakosság közösségi és képességfejlesztő erőinek, törekvéseinek szolgálata, támogatása;
 • c) a település kulturális arculatának kialakítása.

2. § E rendelet hatálya kiterjed Szedres Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott intézményekre, továbbá minden olyan támogatott szervezetre, nem önkormányzati intézményre, civil közösségre, magánszemélyre amelyek jelen rendeletben meghatározott feladatokat ellátják.

3. § A település minden polgárának és közösségének joga, hogy

 • a) megismerje a kulturális örökség javait és ezek jelentőségét, az ezen értékek védelmével kapcsolatos ismereteket megszerezze;
 • b) igénybe vegye az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmények nyújtotta szolgáltatásokat;
 • c) gyarapítsa műveltségét, készségét, közösségi, művelődési céljainak megvalósítása érdekében.

4. § Az Önkormányzat kötelező közfeladatának ellátása keretében a helyi közművelődés támogatását az alábbiak szerint biztosítja:

 • a) közművelődési intézmény fenntartásával,
 • b) könyvtári szolgáltatás fenntartásával,
 • c) költségvetési keretei között kulturális rendezvények, szervezetek támogatásával,
 • d) pályázati lehetőségek kihasználásával és az ehhez szükséges önrész rendelkezésre bocsátásával.

5. § Az Önkormányzat a helyi közművelődési tevékenységéhez, mint közművelődési intézményt művelődési házként a Szedres Bezerédj tér 6. (hrsz.: 7.) szám alatti épületet biztosítja.

6. § Az Önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Mkktv.) 76. § (3) bekezdése szerinti közművelődési alapszolgáltatásokat a helyi sajátosságok és rendelkezésre álló anyagi eszközei figyelembevételével az alábbiak szerint szervezi meg:

 • a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
 • b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
 • c) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
 • d) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek támogatása,
 • e) az egyetemes, a nemzeti és helyi kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása,
 • f) a művészeti tehetséggondozás és fejlesztés feltételeinek támogatása.

7. § [1] Az Önkormányzat a 6. §-ban felsorolt alapszolgáltatás-szervezési feladatokat elsősorban a következő módon valósítja meg:

 • a) falunapokat, emléknapokat, hagyományos egyházi és családi ünnepekkel kapcsolatos rendezvényeket szervez;
 • b) lehetőséget és helyet biztosít iskolarendszeren kívüli önképző, szakképző, képességfejlesztő tanfolyamok, bemutatók tartására;
 • c) támogatja a hagyományos kézműves kultúra megőrzését;
 • d) támogatja a helyi környezeti értékek megismertetését, a túrázást a turizmus lehetőségeinek támogatásával és bővítésével, a helyi környezeti értékek megőrzését;
 • e) a nemzeti ünnepeket a helyi közösség bevonásával és részvételével rendezi meg, azokhoz közösségi teret biztosít;
 • f) kiállítási lehetőséget biztosít művészeti alkotások számára, közösségi színteret bocsát rendelkezésre zenei rendezvényekhez;
 • g) lehetőséget és helyet biztosít művelődési és alkotó célú helyi közösségek, gyűjtőkörök, szakkörök, kulturális célú közös tevékenységek, összejövetelek számára;
 • h) támogatja a helyi gyermekekből álló iskolai művészeti csoportok fellépését rendezvényeken, a művészeti és zeneoktatásban szerzett ismeretek bemutatásához közösségi színteret biztosít, a közösségi rendezvényeket meghirdeti;
 • i) művelődési célú pályázatok készítésében, más pályázó részére való segítségnyújtásban részt vesz.

8. § Az önkormányzat a helyi intézmények útján is tájékoztatja a település lakóit a közművelődési lehetőségekről. A megfelelő tájékoztatás érdekében biztosítja annak feltételeit, hogy

 • a) a közművelődési programokat ismertessék a helyi kábeltévén;
 • b) programjaikat plakáton, a községi hirdetőtáblákon és szórólapokon is közzé tegyék.

9. § (1) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik

 • a) az I. Béla Gimnázium Szedresi Bezerédj István Általános Iskolájával;
 • b)[2] a Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsődével;
 • c) a kulturális tevékenységet is végző helyi társadalmi és civil szervezetekkel;
 • d) egyházakkal;
 • e) hasonló feladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, civil szervezetekkel, más önkormányzatokkal.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt intézményekkel, szervezetekkel az Önkormányzat által el nem látott községi jellegű feladatok ellátására az Önkormányzat közművelődési megállapodást köthet.

10. § (1) Az Önkormányzat a helyi közművelődési feladatok támogatását az éves költségvetésében meghatározott keretek között biztosítja, illetve további egyedi döntéssel biztosíthatja.

(2) Az Önkormányzat a civil szervezetek támogatásán keresztül is hozzájárul a település közművelődési és közösségfejlesztési feladatainak ellátásához.

(3) Az Önkormányzat a pályázati források kihasználásával törekszik a helyi közművelődés minél magasabb szinten történő biztosítására. Közművelődési pályázat esetén a szükséges önrészt az éves költségvetési rendeletében biztosíthatja.

11. § Az Önkormányzat a településen bejegyzett székhelyű közművelődési célú egyesületek erre irányuló igénye esetén támogatja az Mkktv. 82. §-a szerinti Közművelődési Kerekasztal létrehozását.

12. § (1) Ez a rendelet 2018. június 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti


[1] A 7. § nyitó szövegrésze a Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-a szerint módosított szöveg.
[2] A 9. § (1) bekezdés b) pontja a Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.