Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 5/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 02 - 2021. 10. 01

Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 5/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szedres község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018 (V.29..) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik)

  • „b) a Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsődével;”

2. § A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018 (V.29..) önkormányzati rendelete 7. § nyitó szövegrészében a „3” szövegrész helyébe a „6” szöveg lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.