Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról

Hatályos: 2021. 10. 01- 2021. 10. 31

Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról

Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 131. § (1), valamint 151. § (2f) és (4a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, (2) bekezdésében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az étkeztetésért az önkormányzat intézményi térítési díjat állapít meg, melynek alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

(2) Az intézményi térítési díj napi összegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza

(3) Az (1) bekezdés szerinti intézményi térítési díjakból a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) meghatározott kedvezményeken túl az önkormányzat további kedvezményt nem állapít meg.

(4) Amennyiben a fizetésre kötelezett a térítési díjat vitatja és erről a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltségét (a továbbiakban: Hivatal) írásban értesíti, a Hivatal a térítési díj összegét a Gyvt-ben és e rendeletben meghatározottak alapján köteles 15 napon belül felülvizsgálni és annak eredményéről a fizetésre kötelezettet értesíteni.

2. § (1) Az étkezést átmeneti távolmaradás esetén a lemondással érintett napot megelőző nap 12 óráig kell írásban vagy telefonon lemondani Hivatalban. Lemondás bejelentése esetén a távolmaradás idejére a fizetésre kötelezett a bejelentést követő naptól mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.

(2) Az ékezés biztosítása az igénybe-vevő vagy törvényes képviselőjének a Hivatalhoz címzett írásbeli nyilatkozatával szűnik meg.

(3) Meg kell szüntetni az étkezést, ha az igénybe-vevő:

  • a) tanulói jogviszonya, illetve óvodai ellátása az intézményben megszűnt, vagy
  • b) 60 napon túli fizetési kötelezettsége keletkezett.

(4) Az étkezésért fizetendő térítési díjat egy hónapi időtartamra tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kell megfizetni a Hivatal által kiállított számla alapján.

3. § Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.